Staking Loont !
 

staking

 

Wat we bereikt hebben - Brugpensioenen

Uitvoering maatregelen Generatiepact om oudere werknemers toe te laten langer te kunnen werken.
Het Generatiepact voorzag o.m. in de mogelijkheid om over te stappen op lichter werk, solidarisering van de kost brugpensioen, recht op externe loopbaanbegeleiding …
Het Kabinet heeft de Hoge Raad voor Werkgelegenheid gevraagd om de evaluatie af te ronden en beloofde voorstellen op korte termijn.

Recht op brugpensioen na 40 jaar loopbaan i.p.v. op 60-jarige leeftijd.
Wie op 17-jarige leeftijd is beginnen werken kan dus nog op 57 jaar met brugpensioen, wie op 18-jarige leeftijd begon kan op
58 jaar, enz.

Behoud brugpensioen op 58 jaar voor zware beroepen, d.w.z. werk in wisselende ploegen en onderbroken diensten. Dit zou een oplossing zijn voor arbeiders en bedienden die in gewone ploegen werken (zonder nachtwerk) of in onderbroken diensten (cfr. horeca en schoonmaaksector).

Geen controle op de beschikbaarheid meer voor de bruggepensioneerden vanaf 56 jaar, ook al worden ze verondersteld voor de arbeidsmarkt beschikbaar te blijven.

Vervangingsplicht brugpensioen: de vervangingsplicht geldt niet voor brugpensioen vanaf 60 jaar. Omdat de brugpensioenleeftijd verhoogt, zal ook de leeftijd tot waar de vervangingsplicht geldt tot 62 jaar verhogen.

Wat we bereikt hebben - Tijdskrediet

Behoud van het recht op een 4/5de landingsbaan vanaf 50 jaar voor zware beroepen (ploegenarbeid, onderbroken diensten, nachtwerk, bouwsector) en voor werknemers met een loopbaan van 28 jaar.

Behoud van het recht op een 4/5de en halftijdse landingsbaan voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Wat we bereikt hebben - Pensioenen

Soepeler toegangsvoorwaarden voor personen die dicht bij het vervroegd pensioen staan. Vermits het vervroegd pensioen pas kan na 40 jaar loopbaan i.p.v. 35, zou de loopbaan van werknemers die dicht bij de 60 jaar zijn, van de ene op de andere dag met 3 tot 5 jaar verlengd worden.
Wij hebben verkregen dat werknemers tussen 57 en 61 jaar op 31 december 2012 maximaal 2 jaar langer zullen moeten wachten (en dus niet moeten voldoen aan de voorwaarde van 40 jaar loopbaan), alvorens op vervroegd pensioen te kunnen.

Verankeren recht op vervroegd pensioen (60/35): wie voldoet aan de voorwaarden om in 2012 op vervroegd pensioen te gaan, maar zijn vertrek uitstelt, behoudt zijn recht, ook al voldoet hij later niet aan de nieuwe voorwaarden.

Behoud van de vroegere leeftijdsen loopbaanvoorwaarden (60/35) voor werknemers in opzeg voor 28/11/2011, of die in canada-dry zijn, met engagement om op vervroegd pensioen te vertrekken

Speciale regimes in de privésector (mijnwerkers, journalisten, vliegend personeel, zeevaarders): onderhandelen over een overgangsregime.

Gelijkstellingen voor de berekening van het pensioen:

- Geen toepassing van de maximumgrens inzake pensioenen in de berekening van het minimumrecht per loopbaanjaar (3de periode werkloosheid en landingsbanen vóór 60 jaar) . Voor deze jaren is er een gelijkstelling op basis van het minimum van 21.784 euro, maar geen verloren jaren).

- Volledige pensioenen voor:

- Brugpensioen vanaf 56 jaar voor bouw of na nachtarbeid
- Brugpensioen vanaf 58 voor zware beroepen of medische problemen
- Brugpensioen na 40 jaar loopbaan vanaf 56 jaar
- Voor gewone brugpensioenen: vóór de leeftijd van 59 jaar minimumrecht, vanaf 59 jaar volledig pensioen

- Volledige gelijkstelling voor brugpensioenen aangevraagd of in opzeg daarvoor vóór 28 november 2011.

- Bevestiging volledige gelijkstelling voor thematisch tijdskrediet (erkende motieven (kinderen, verzorging of opleiding).

- Volledige gelijkstelling volgens de vroegere regels voor:

- eenmalige verlenging van een tijdskrediet eindeloopbaan
- tijdskrediet begonnen tot en met 31/12/2011
- aanvraag bij de werkgever vóór 28 november 2011 en aanvraag bij de RVA vóór 24 december 2011
- halftijds brugpensioen indien nog mogelijk.

 

Wat we bereikt hebben - Werkloosheid

 

Deeltijdse werknemers met IGU zijn niet onderhevig aan de degressiviteit van hun uitkeringen.

Werklozen met een arbeidsongeschiktheid van 33% zijn evenmin onderhevig aan de degressiviteit.

Snelle doorvoering van de versoepeling van de toelaatbaarheid voor de werkloosheid en terugkeer naar de eerste periode met 60% uitkering.
Wie in de 2de of 3de periode zit, moet vandaag één jaar voltijds werk bewijzen voor een terugkeer naar de 1ste periode of, bij uitsluiting, tot 36 maanden al naar gelang van de leeftijd.

Wat we bereikt hebben - Werk

 

De verhouding tussen jobcreatie en - aanbod is onevenwichig: voordat er sprake kan zijn van uitsluiting of forfaitair bedrag, moet de werkloze een jobaanbieding krijgen.

De minister van Werk heeft zich ertoe verbonden “een analyse van de huidige steunmaatregelen ten gunste van de ondernemingen uit te voeren wat betreft hun doeltreffendheid en voor een eventuele heroriëntering”.
Zij zal in overleg met de Gewesten nagaan hoe aan jongeren, langdurig werklozen en vijftigplussers, die meerdere positieve evaluaties hebben gekregen, tewerkstellingsmogelijkheden kunnen worden geboden.

Wat we bereikt hebben - Wachtuitkeringen

(vanaf nu inschakelingsuitkeringen genoemd)

Verlenging (+ 3 maanden) van de betaling van kinderbijslag gedurende de wachttijd die met 3 maanden verlengd werd.

Geen uitsluiting jonge schoolverlaters die deeltijds werken met toeslag IGU, inkomensgarantie-uitkering

Schoolverlaters met medische of mentale problemen of met 33% arbeidsongeschiktheid kunnen 2 jaar langer uitkering trekken.

 
[ Terug naar het dossier ]