U bent hier

Sectorale onderhandeling

woensdag 29 maart 2017, 15:15

Kleding en Confectie cao 2017-2018: Gemeenschappelijke eisenbundel

ZEKERHEID

Werkzekerheid

 • Jobbehoud en duurzame jobcreatie met bijzondere aandacht voor de instroom van jongeren in de sector
 • Werkzekerheid voor iedereen, met specifieke aandacht voor oudere werknemers
 • Verlenging van de cao tewerkstellingsverbintenissen

Inkomenszekerheid

Koopkracht

 • Maximale invulling van de 1,1% loonmarge door de verhoging van de baremieke en effectieve lonen

Sociale fondsen

 • Behoud en verbetering van de sociale voordelen

                           Verhoging van de opleg bij tijdelijke werkloosheid

 • Bij een positieve evolutie van de resultaten van de sociale fondsen, moeten de middelen geheroriënteerd worden ten voordele van de werknemers.

Mobiliteit

 • Fietsvergoeding
 • Betere terugbetaling woon-werkverkeer

VORMING EN OPLEIDING

 • Verlengen van de huidige cao Opleiding en Vorming
 • Verderzetten van de opleidingsinspanningen, begeleid en onder impuls van IVOC
 • Bijzondere aandacht voor jongeren en risicogroepen 

KWALITEIT VAN DE LOOPBANEN

Loopbaanplanning

Tijdskrediet

 • Intekenen op de nieuwe kaderovereenkomst van de NAR rond tijdskrediet met zorgmotief met het oog op een maximale sectorale regeling.
 • Verlengen van de bestaande cao’s rond tijdskrediet
 • Optrekken van de drempel
 • Verlengen van de Vlaamse aanmoedigingspremie tot 31.12.2018

Werkbaar werk

 • Werkbaar werk, gespreid over de ganse loopbaan, moet een structureel aandachtspunt zijn.  Daarom moeten verdere sectorale maatregelen uitgewerkt worden op ondernemingsvlak. Inspanningen moeten tot concrete resultaten leiden op de werkvloer.
 • Uitwerken van een sectoraal kader rond onbetaald verlof
 • Verbeteren van het anciënniteitsverlof. Periodes van interim laten meetellen voor het bepalen van een anciënniteitsdag. Berekenen op basis van sectoranciënniteit.
 • Geen uitbreiding van de flexibiliteit
 • Preventiebeleid ter voorkoming van psychosociale risico’s en burn-out in de ondernemingen

Eindeloopbaan

Landingsbanen

 • Verlengen van de kaderovereenkomst NAR met het oog op een sectorale regeling vanaf 55 jaar voor de landingsbanen in het kader van zware beroepen, lange loopbaan van 35 jaar en 20 jaar nachtprestaties.

SWT

 • Verlengen en aanpassen aan de kaderovereenkomsten NAR van de wettelijke en conventionele SWT stelsels:
  • SWT vanaf 62 jaar (algemeen stelsel cao 17)
  • SWT 58 (59) jaar – 40 jaar loopbaan
  • SWT 58 (59) jaar – 33 jaar loopbaan (nachtarbeid en zware beroepen)
  • SWT 58 (59) jaar – 35 jaar loopbaan
  • SWT 58 jaar – medische redenen

Klein verlet

 • Modernisering van de sectorale regeling klein verlet aan de maatschappelijke samenlevingsvormen

Outplacement

 • Recht/plicht op outplacement 

STATUUT ARBEIDERS/BEDIENDEN

 • Wegwerken van de verschillen in loon-& arbeidersvoorwaarden voor arbeiders (PC 109)/bedienden(PC 215) 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

 • Een verplichte overlegprocedure op ondernemingsvlak in het kader van de re-integratie van (langdurig) zieken
 • Verbeteren van de hospitalisatieverzekering. Herbekijken van de lijst van medicijnen die wel of niet worden terugbetaald.
 • Verbeteren van het imago van de sector met het oog op een betere instroom van jongeren en een verankering van de huidige werknemers.
 • Innovatie (productinnovatie, procesinnovatie en sociale innovatie) in de sector
 • Actualisatie van de functieclassificatie 

VERLENGEN VAN ALLE AKKOORDEN VAN BEPAALDE DUUR

 

Download hier de eisenbundel