U bent hier

Actualiteit

vrijdag 19 mei 2017, 14:00

Papierverwerking : Ontwerp van protoclakkoord

Op 17 mei bereikten wij een ontwerp van protocolakkoord voor de loon- en arbeidsvoorwaarden in 2017-2018. We hernemen hieronder de belangrijkste elementen van het akkoord voor de arbeiders en zenden u ook het volledig protocol.

Koopkracht

Toekenning van de maximale loonnorm van 1,1% volgens de volgende principes en garanties :

  • Stijging van de sectorale barema met 1,1% op 1/1/2018
  • Indien op bedrijf geen verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden op gebied van groepsverzekering of andere extralegale voordelen : vrije onderhandelingen in de bedrijven om de 1,1% in te vullen. Indien geen akkoord neergelegd op 31/12/2017, stijging van de reële brutolonen met 1,1% op 1/1/2018
  • Indien wel verschillen tussen arbeiders en bedienden en de werkgever neemt geen initiatief om die weg te werken : +1,1% op 1/1/2018
  • Indien wel verschillen : in eerste instantie 0,4% x 160,33 x 13 van het individueel loon + ploegenpremie voorzien voor harmonisering groepsverzekering, in geval van andere extralegale voordelen 0,3% van de loonnorm hieraan besteden, ingevoerd vanaf 1/1/2017. Daar bovenop onderhandelingen in bedrijf voor invullen van 0,8%, indien geen akkoord neergelegd op 31/12/2017, stijging van de reële brutolonen met 0,8% op 1/1/2018

Tijdelijke werkloosheid en bestaanszekerheid

Stijging van het dagbedrag in geval van tijdelijke werkloosheid met 0,3 euro naar 6,3 euro. Sectorale afspraak van het verleden (korte melding, dopdagen altijd gekoppeld aan weekend) blijft, met de bijkomende mogelijkheid om op bedrijfsvlak via cao toe te treden tot het wettelijk stelsel inzake tijdelijke werkloosheid.

Syndicale premie en sociale voordelen

Syndicale premie vanaf 2017 naar 145 euro voor de actieven van zodra wettelijk basis voorhanden is. 

Verhoging anciënniteitspremie met 50 euro naar max 500 euro aan 27 euro/jaar anciënniteit.

Werkbaar werk

  • Toetreding tot alle wettelijke stelsels SWT
  • Toetreding tot kadercao’s van de landingsbanen (verlagen leeftijdsgrens naar 55 jaar voor werknemers met lange loopbaan en/of zwaar beroep.
  • Oprichting van begeleidingscomité voor enkele proefwerven (bedrijven geselecteerd op grootte en regionale spreiding om met een onafhankelijke externe coach specifieke projecten uit te werken op maat van het bedrijf en met respect voor de noden van de werknemers), éénmalig gesubsidieerd uit het Fonds voor Bestaanszekerheid, en met het oog op de uitbouw van een duurzaam werkbaarheidsproject.

Verlenging van de ongewijzigde cao’s

Commentaar:

De werkgevers hadden geen mandaat om 1,1% toe te kennen zonder inspanning in de groepsverzekering/andere extralegale voordelen. We zouden gestrand zijn op 0,8%. Wij hebben geopteerd om de volle 1,1% te benutten om zo ook de solidariteit voor de laagste lonen te kunnen garanderen. Ter compensatie worden de stappen op weg naar de groepsverzekering van de bedienden (indien die bestaat) ingevoerd vanaf 1/1/2017 en is er een alternatieve berekening voorzien om boven de 0,3% te kunnen uitkomen. We spreken ook over vrije onderhandelingen binnen de wettelijke loonnorm en binnen de gemaakte afspraken. In elke fase is het automatische vangnet van 1,1% stijging van de reële lonen op 1/1/2018 gegarandeerd.
De eisen van de werkgevers rond uitbreiding van de flexibiliteit (overuren) en tijdelijke werkloosheid los van het weekend zijn weg.