U bent hier

De vergoedingen

Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid

Een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid betekent dat het slachtoffer gedurende een zekere periode niet kan werken.

Gewaarborgd loon

De eerste vier weken arbeidsongeschiktheid worden gedekt door het gewaarborgd loon dat door de werkgever wordt uitbetaald. Het is dus de werkgever die het loon zal blijven uitbetalen en die zich op zijn beurt zal laten compenseren door de verzekeringsmaatschappij ten belope van 90% van de gestorte bedragen. Indien het bedrag dat door de onderneming wordt voorgeschoten lager is dan het bedrag dat door de verzekering wordt berekend, moet deze laatste de bijpassing storten aan het slachtoffer.

Vervangingsinkomen

Na 30 dagen van arbeidsongeschiktheid worden de verdere betalingen door de verzekering uitgevoerd. we spreken dan van het inkomen dat het gederfde loon vervangt. Dit wordt als volgt berekend: Basisloon x 90% / 365

Het basisloon bevat bovenop het loon, de diverse premies (13de maand of eindejaarspremie, ploegenpremie, productiepremie, overuren, vergoedingen weerverlet en getrouwheidspremies …). Zijn uitgesloten: de terugbetaling van reële beroepskosten zoals verplaatsingskosten en het vakantiegeld. Dit bedrag wordt maandelijks uitbetaald en wordt na een periode van drie maand geïndexeerd, te rekenen vanaf de dag van het ongeval, maar is altijd beperkt tot een plafond. Meer informatie op de site www.fao.fgov.be

Medische kosten

De verzekeringsmaatschappij moet de volgende kosten terugbetalen: de medische kosten, de apotheekkosten, de hospitalisatiekosten, de kosten voor prothesen, verplaatsingskosten veroorzaakt door het ongeval, de kosten van sommige verplaatsingen van de familie om het slachtoffer te bezoeken in het ziekenhuis of in een rusthuis of een verzorgingshuis.

Indien het slachtoffer de geneesheer, de kinesist en het ziekenhuis zelf heeft gekozen, worden deze kosten terugbetaald op basis van het RIZIV-tarief.

Tips : indien de geneesheer of de kinesist niet geconventioneerd zijn, kunnen zij zelf hun honoraria bepalen. Het is belangrijk dat het slachtoffer hen de vraag stelt.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Wanneer, meestal ernstige, letsels niet meer evolueren en vermoedelijk nooit meer volledig zullen genezen, stelt de adviserende geneesheer van de verzekerings- maatschappij de consolidatie voor. Dit is het moment waarop een eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgelegd. De graad van de blijvende arbeids- ongeschiktheid wordt voorgesteld door de adviserend geneesheer van de verzekerings- maatschappij. Deze graad houdt rekening met de letsels maar ook de leeftijd van het slachtoffer, de beroepskwalificaties, de mogelijkheid tot een beroepsheroriëntering. Indien het slachtoffer het voorstel van de verzekeringsmaatschappij aanvaardt, zal het Fonds voor arbeidsongevallen de afgesloten overeenkomst bekrachtigen.

Opgelet : in de meeste gevallen wordt de graad van arbeidsongeschiktheid door de verzekeringsmaatschappij onderschat. Maar er is geen enkele verplichting om dit voorstel te aanvaarden. In dat geval moet je een expertise laten uitvoeren bij een andere geneesheer.

De geneesheer die gekozen werd voor de tegenexpertise en de geneesheer van de verzekeringsmaatschappij zullen proberen een akkoord te bereiken. Indien er op dit punt geen akkoord wordt bereikt, is er de mogelijkheid om de zaak bij de arbeidsrechtbank aanhangig te maken. In de meeste gevallen vragen de rechters de opinie van een derde geneesheer en beslechten zij de zaak.

Nadien kan het slachtoffer of de verzekeringsmaatschappij, gedurende een periode van 3 jaar de herziening vragen van deze graad vanaf de datum van bekrachtiging door het Fonds voor arbeidsongevallen van de overeenkomst met betrekking tot de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid of vanaf de datum van de uitspraak van het vonnis door de arbeidsrechtbank met betrekking tot deze graad.
Nadat een graad van ongeschiktheid werd toegekend, stort de verzekeringsmaatschappij een jaarlijkse rente of een uitkering tot aan de dag van overlijden van het slachtoffer.

Tips : het ABVV kan de werknemer naar een geneesheer-specialist sturen en de medische expertisekosten van zijn leden betalen. Het abVV neemt eveneens de gerechtskosten voor zijn rekening.

In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid worden de vergoedingen gedeeltelijk bepaald in functie van het verlies van het concurrentievermogen van het slachtoffer op de arbeidsmarkt. Men houdt bijgevolg geen rekening met de geestelijke schade en maar al te zelden met de esthetische en psychologische schade. wanneer bijvoorbeeld een linkshandige een vinger van de rechterhand verliest wordt er rekening mee gehouden dat hij met zijn linkerhand kan blijven werken.

Uitkering of rente: Basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid

Opgelet : in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt het basisloon opnieuw berekend met inbegrip van het vakantieg.

Enkel de uitkeringen voor een arbeidsongeschiktheid van 16% en meer worden geïndexeerd. Voor lage graden van arbeidsongeschiktheid (-5%) wordt slechts de helft van de toelage of de rente uitgekeerd. Voor graden hoger dan 5% maar lager dan 10% stort de verzekeringsmaatschappij 75% van het berekende bedrag.