U bent hier

De werkhervatting na een volledige arbeidsongeschiktheid

Werkhervatting na een volledige arbeidsongeschiktheid

Na de arbeidsongeschiktheid, kan de controlegeneesheer van de verzekerings- maatschappij van mening zijn dat de werknemer het werk kan hervatten. Hij is de enige die dit kan beslissen. een werkhervatting kan betekenen dat de werknemer opnieuw gewoon aan de slag gaat, maar de controlegeneesheer kan ook aan de werkgever vragen om de mogelijkheid van een gedeeltelijke of aangepaste werkhervatting te onderzoeken.

Gedeeltelijke werkhervatting / Aangepast werk

Als de controlegeneesheer van de verzekeringsmaatschappij vindt dat het slachtoffer nog niet hersteld is, maar onder bepaalde voorwaarden "gedeeltelijk het werk kan hervatten", kan hij aan de werkgever vragen om de mogelijkheid van werkhervatting te onderzoeken, hetzij in deeltijdse arbeidsprestaties, hetzij voorlopig in een andere functie, aangepast aan de nog steeds herstellende letsels.

De werkgever heeft twee mogelijkheden:

 1. Hij kan niets aanbieden: het slachtoffer blijft volledig tijdelijk arbeidsongeschikt en blijft van de uitkeringen genieten tot hij het werk hervat.
 2. Hij stelt voor om deeltijds het werk te hervatten in dezelfde functie of in een aangepaste functie. In dat geval onderzoekt de arbeidsgeneesheer de mogelijkheden.

Het slachtoffer heeft twee opties:

 1. De werknemer aanvaardt het voorstel van "aangepast werk" of deeltijds werk: hij ontvangt van de verzekeringsmaatschappij een uitkering die overeenstemt met het verschil tussen het loon van voor het ongeval en het loon dat verschuldigd is op basis van deze werkhervatting.
 2. De werknemer weigert het voorstel van "aangepast werk" of deeltijds werk: de verzekeringsmaatschappij maakt dit dossier over aan de arbeidsgeneesheer die de werknemer zal onderzoeken en hem zijn bevindingen meedeelt (alsook aan de verzekeringsmaatschappij en de werkgever). als de arbeidsgeneesheer van mening is dat het slachtoffer ongeschikt is, of dat het slachtoffer geschikt is maar een geldige reden heeft om te weigeren het werk te hervatten, dan blijft dat slachtoffer de vergoedingen voor tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid ontvangen.

Indien het slachtoffer daarentegen weigert terwijl zijn arbeidsgeschiktheid werd erkend, dan zal het slechts vergoed worden in functie van de graad van arbeidsongeschiktheid.

Voorbeeld: ongeschiktheidsgraad van 40% = basisloon x 40%.

De normale werkhervatting

De verzekeringsmaatschappij stuurt een brief aan het slachtoffer dat hij genezen is, dat hij het werk normaal kan hervatten en vraagt hem om dit te ondertekenen.

Ga niet gehaast te werk, je gezondheid komt op de eerste plaats!

Er moet eerst en vooral gesproken worden met de adviserend geneesheer van de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij heeft er alle baat bij dat het slachtoffer zo snel mogelijk het werk hervat. Onder het voorwendsel dat weer aan de slag gaan goed is voor het moraal, jagen sommige geneesheren slachtoffers op om het werk te hervatten terwijl ze nog in het gips zitten of dat de draadjes van hun hechtingen nog niet verwijderd zijn.

De werknemer gaat niet akkoord:
 1. Hij moet zo snel mogelijk zijn gewestelijke afdeling en zijn huisarts op de hoogte brengen.
 2. De behandelend geneesheer kan tussenkomen en samen met de geneesheer van de verzekeringsmaatschappij tot een overeenkomst proberen te komen.
 3. De adviserend geneesheer van de verzekeringsmaatschappij kan de arbeidsgenees- heer vragen om het slachtoffer te onderzoeken. De arbeidsgeneesheer kan beslissen om de werkhervatting uit te stellen en later een nieuw onderzoek uit te voeren.
 4. Het slachtoffer kan een onderzoek aanvragen bij de arbeidsgeneesheer van de onderneming. Hij wordt verondersteld om heel goed de arbeidsomstandigheden te kennen.

Tips : bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan 4 weken hebben alle werknemers het recht een consultatie te vragen, voorafgaand aan de werkhervatting, bij de arbeidsgeneesheer van de onderneming. Dit bezoek geeft de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de gelegenheid om de gezondheidstoestand van het slachtoffer te bespreken die minstens 4 weken arbeidsongeschikt is (zonder dat er sprake is van een medisch onderzoek), alsook om de mogelijkheden te onderzoeken om de werkpost aan te passen.

De werknemer gaat akkoord:
 • hij is hersteld na minstens 7 dagen volledige arbeidsongeschiktheid. Hij hervat het werk. Indien hij hervalt of indien zijn gezondheidstoestand achteruit gaat, kan er een nieuw onderzoek worden ingesteld naar de gevolgen van het ongeval. De herzieningstermijn bedraagt drie jaar te rekenen vanaf het ongeval;
 • hij is hersteld na meer dan 7 dagen maar minder dan 28. De herzienings- termijn begint op de datum vermeld in de officiële brief die door de verzekeringsmaatschappij werd gezonden om zijn genezing te melden.
 • hij is hersteld na meer dan 28 dagen. Hetzelfde als in het eerste geval, indien het slachtoffer voor zijn ongeval tewerkgesteld was op een werkpost onderworpen aan het periodiek gezondheidsonderzoek, Moet de arbeidsgeneesheer de werknemer onderzoeken binnen de 8 dagen na de werkhervatting om advies te geven met betrekking tot zijn geschiktheid om opnieuw het werk uit te voeren.

Indien hij het nodig acht, kan hij dit onderzoek aanvragen na een kortere aanwezigheid.Indien de arbeidsgeneesheer het slachtoffer arbeidsongeschikt bevindt.

Hij moet dit eerst aan de werknemer melden zonder het aan iemand anders te zeggen. Indien het slachtoffer niet akkoord gaat met deze beslissing van werkonbekwaamheid moet hij aan de arbeidsgeneesheer vragen of er geen aanvullende onderzoeken kunnen uitgevoerd worden om zeker te zijn. Heeft hij de werkpost onderzocht en aanpassingen voorgesteld opdat de werknemer er zelfs met een handicap opnieuw kan werken. Of heeft hij rekening gehouden met de gevolgen van zijn beslissing (jobverlies, loonverlies). De wet verplicht de arbeidsgeneesheer om dit allemaal te doen vooraleer aan de werknemer te melden dat hij hem werkonbekwaam acht. Heel vaak worden deze voorafgaande voorwaarden niet vervuld.

Indien hij bij zijn beslissing blijft, beschikt de werknemer over een termijn van 5 dagen om al dan niet zijn akkoord te geven met betrekking tot deze beslissing.

De werknemer gaat niet akkoord.

Hij moet een geneesheer naar keuze aanduiden (bijvoorbeeld zijn behandelend geneesheer). beide geneesheren moeten vervolgens contact opnemen met elkaar om tot een eenduidige beslissing proberen te komen. Zodra de werknemer officieel aan de arbeidsgeneesheer heeft bekendgemaakt dat hij zijn beslissing betwist, wordt die beslissing opgeschort.

Indien de arbeidsgeneesheer bij zijn beslissing blijft, moet hij een werkonbekwaamheidsfiche invullen die hij aan de werkgever bezorgt. De werknemer beschikt dan nog over slechts 7 dagen om een bezwaar aangetekend in te dienen bij de Diensten voor het toezicht op het welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en Sociaal Overleg. De drie geneesheren zullen samen tot een beslissing komen. Tijdens deze procedure kan de werknemer het werk dat hij gewoonlijk uitoefent, hervatten behalve indien hij voor het ongeval een veiligheidsfunctie bekleedde.

In geval van arbeidsongeschiktheid moet de werkgever idealiter een wederinschakeling in een andere functie voorstellen of de aanpassing van de werkpost. Dit is niet altijd mogelijk. er zijn trouwens maar weinig bedrijven die rekening houden met het menselijke aspect. Deze bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid niet op t.o.v. de werknemers die aan gezondheid hebben ingeboet op het werk.

Tips : het is heel belangrijk dat het voorstel van een vervroegde werkhervatting, hetzij in het kader van een deeltijdse betrekking hetzij in een aangepaste werkpost, van de verzekeringsmaatschappij komt. De adviserend geneesheer zal namelijk het medisch dossier van het slachtoffer en de overgebleven letsels onderzoeken om een eventueel voorstel met de werkgever te bespreken.