Economische en financiële informatie

A la loupe

Elk jaar rond deze tijd, komen de meeste ondernemingsraden bijeen om de rekeningen van het bedrijf, economische en financiële informatie (EFI) na te kijken. Het is een van de opdrachten van de OR. Meer details.

De vergaderingen over de economische en financiële informatie (EFI)

Het koninklijk besluit van 27 november 1973 onderscheidt vier soorten economische en financiële informatie die de vertegenwoordigers van de OR moeten ontvangen :

 1. De basis informatie
 2. De jaarlijkse informatie
 3. De periodieke informatie
 4. De occasionele informatie
 5. De jaarlijkse informatie

Elk jaar bespreken de leden van de OR de jaarlijkse informatie (geschreven document) in het kader van een buitengewone vergadering (bovenop de maandelijkse OR).

Timing ?

De datum van de buitengewone OR over de jaarlijkse informatie hangt af van de boekhoudkundige kalender van de onderneming. In elk geval moet deze vergadering plaatsvinden voor de algemene vergadering van de aandeelhouders (indien die bestaat) en voor de jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De buitengewone OR waarop de jaarlijkse informatie besproken wordt, vindt ten vroegste 15 dagen na ontvangst van de documenten plaats. Deze termijn moet de afgevaardigden de gelegenheid bieden om samen de informatie te analyseren en de vergadering voor te bereiden.
Er moet een tijdsduur van acht uur voorzien worden voor de buitengewone OR. Het is mogelijk om de besprekingen over verschillende vergaderingen te spreiden

Voorbeeld :

Periode Jaarlijkse informatie
December Afsluiting van het boekjaar
April De jaarlijkse informatie moet minstens 15 dagen voor de OR bezorgd worden. Tijdens deze periode mogen één of meerdere voorbereidende vergaderingen gehouden worden waaraan mogelijks de bedrijfsrevisor deelneemt, een syndicale specialist en de syndicale delegatie (SD)
Mei De OR met betrekking tot de jaarlijkse informatie vindt voor de Algemene Vergadering plaats en moet minstens 8 uur duren.
Juni De Algemene Vergadering (AV) van de aandeelhouders wordt bijeengeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. Daarna legt de bedrijfsleider de jaarrekeningen neer bij de Nationale Bank van België.

Inhoud ?

 1. het updaten van de basisinformatie (zie hierboven),
 2. de jaarrekeningen (boekhoudkundige documenten),
 3. het jaarverslag,
 4. de verslagen van de bedrijfsrevisor (met betrekking tot de jaarrekeningen en de jaarlijkse informatie),
 5. het verslag over de vermindering van de loonkosten,
 6. de geconsolideerde rekeningen (indien de onderneming aan de criteria beantwoordt),

OPGELET :

Wij vestigen uw aandacht op 'het verslag over de vermindering van de loonkosten" omdat het zelden wordt bezorgd door de bedrijfsleider. Nochtans bevat dit verslag essentiële informatie om het bedrag te kennen van de verminderingen die de onderneming heeft kunnen genieten en om de werkelijke arbeidskost te bepalen. Aarzel niet om het te vragen (artikel 17 van het koninklijk besluit van 1973).

Met het oog op de complexiteit en het volume van de documenten die de jaarlijkse informatie omvatten, aarzel niet om voorbereidende vergaderingen te organiseren (zonder de werkgeversvertegenwoordiging). Op die manier kun je samen de informatie analyseren en eventuele vragen voorbereiden.

De informatie met betrekking tot de tewerkstelling

Tegelijkertijd met de economische en financiële informatie moet de bedrijfsleider informatie overmaken met betrekking tot de tewerkstelling (CAO nr 9 van 9 maart 1972):

 • elk jaar: de algemene vooruitzichten van de onderneming en de gevolgen daarvan voor de tewerkstelling, alsook een detailbeeld van de tewerkstelling in de onderneming ;
 • elk trimester over de evolutie van de tewerkstelling en de vooruitzichten ervan.

1. De structuur van de tewerkstelling

De informatie over de structuur van de tewerkstelling moet de volgende elementen bevatten :

 • geslacht,
 • leeftijdsgroep,
 • beroepscategorie,
 • afdeling,
 • vaste werknemers en tijdelijke werkkrachten (contracten van bepaalde duur en uitzendarbeid).

Indien de werknemersafvaardiging erom vraagt, kan er andere informatie aan worden toegevoegd :

 • voltijds en deeltijds tewerkgestelde personeelsleden ,
 • nationaliteit,
 • anciënniteit.

2. De evolutie van de tewerkstelling

De informatie over de evolutie van de tewerkstelling moet de volgende elementen bevatten :

 • het aantal werknemers dat de onderneming heeft verlaten (vrijwillig en onvrijwillig),
 • het aantal werknemers dat aangeworven werd (gedetailleerd volgens geslacht, leeftijdsgroep, beroepcategorie en afdeling),
 • het aantal werknemers dat blijvend overgeplaatst werd binnen de onderneming,
 • het aantal tijdelijke werknemers en het aantal uitzendkrachten.

Indien de werknemersafvaardiging erom vraagt, kan er andere informatie aan worden toegevoegd :

 • de afwezigheidsdagen,
 • de dagen van deeltijdse werkloosheid,
 • de overuren,
 • de nationaliteit.

3. De vooruitzichten van de tewerkstelling

De werkgever moet de informatie overmaken over de vooruitzichten voor de tewerkstelling. Deze informatie moet het aantal jobs vermelden voor de hele onderneming, alsook, indien mogelijk, de opsplitsing ervan per beroepscategorie.

4. De maatregelen op sociaal vlak

In het kader van de jaarlijkse informatie zal de bedrijfsleider de volgende maatregelen vermelden:

 • de maatregelen die genomen werden of overwogen worden om de tewerkstelling te bevorderen,
 • de maatregelen op sociaal vlak met betrekking tot de tewerkstelling.

OPGEPAST :

Wij stellen vast dat in talrijke ondernemingen de informatieverstrekking met betrekking tot de tewerkstelling niet altijd nageleefd wordt (CAO nr. 9). Veel bedrijfsleiders geven deze informatie niet vrij terwijl dit bij wet wordt bepaald en dat het essentieel is voor de syndicale werkzaamheden. Aarzel niet om hierop te reageren in de OR teneinde deze informatie te bekomen.

De mogelijkheid om voorbereidende vergaderingen te organiseren

De vertegenwoordigers van de werknemers in de OR mogen voorbereidende vergaderingen organiseren die de vergaderingen voorafgaan over, bijvoorbeeld, de basisinformatie of de jaarlijkse informatie. Indien de werknemersafgevaardigden erom vragen, kan de bedrijfsrevisor uitgenodigd worden, alsook specialisten of de bestendige secretaris. Het huishoudelijke reglement kan de praktische modaliteiten bepalen van deze vergaderingen (plaats, duur, tijdstip, verloning).