Geschenken aan de bedrijven

In een notendop

Voor  de ondernemingen blijft het cadeautjestijd : minder bijdragen aan de sociale zekerheid, vrijstelling van een deel van de bedrijfsvoorheffing, tal van kortingen voor welbepaalde doelgroepen. Samengeteld 12 miljard. Dat alles zonder  enige verplichting om voor jobs  te zorgen. En toch is  het niet  genoeg  voor de patroons. Ze blijven jammeren dat arbeid te duur is in België. Voor de Algemene Centrale-ABVV is het tijd voor de waarheid. 

Een cadeau van 12 miljard. Zoveel krijgen de ondernemingen als je de lange lijst van gunstvoorwaarden voor patroons bijeentelt. We zeggen cadeaus omdat zij voor die gulle steun niets in de plaats moeten doen. Jobs garanderen? Vergeet het maar.

Werkgevers zwijgen in alle talen

De lijst met gunstmaatregelen is lang. Op aandeslag.be worden er meer dan 120 genoemd. Maar werkgevers zwijgen in alle talen over de kortingen die ze krijgen als ze het hebben over loonkosten. Er wordt nochtans van hen verwacht dat ze die informatie ter beschikking stellen van de vakbondsafgevaardigden in de ondernemingsraad. Anders krijg je geen juist beeld van de situatie. Het is ook belangrijk te weten te komen of die kortingen ook gezorgd hebben voor jobs. Dat gebeurt maar zelden. Maar wat is er dan met dat geld gebeurd? Als het de werkgelegenheid niet ten goede komt, kan het alleen dienen om de winstdeelnemingen van de aandeelhouders te spekken.

Perverse effecten

Die steunmaatregelen hebben vaak ook perverse effecten. Zo zijn er gunsten aan ondernemingen voor nachtwerk en ploegenarbeid. Neem bijvoorbeeld de wasserijen. Daar bestond dat 10 jaar geleden haast niet. Als gevolg van de kortingen wordt er nu alsmaar meer ’s nachts en in ploegen gewerkt. Voor de werkgevers is dat twee keer winst. De machines draaien dubbel zo lang, en de loonkosten zijn lager.

Voor eerlijke belastingen

Die cadeaus aan ondernemingen verdienen alle aandacht nu het sociaal overleg in de ondernemingen op gang komt. De werkgevers laten horen dat de taks shift die de regering wil doorvoeren hen ten goede moet komen. Om jobs te creëren, beweren ze, maar nooit of te nimmer is er sprake van een of andere verplichting. Alle cadeaus ten spijt.

Voor de Algemene Centrale-ABVV wordt het hoog tijd dat er een eerlijke fiscaliteit komt die het geld haalt waar het zit en die ons in staat stelt een gezond herstel op gang te brengen. Onmogelijk is dat niet, verre van. In Oostenrijk is recent een tax shift van 5 miljard doorgevoerd, ten laste van de allerrijksten, ten gunst van de kleinste inkomens. Zo moeilijk is het dus niet.

Informatie krijgen

Mei is over het algemeen de maand van de EFI’s (economische en financiële informatie) voor de werknemersvertegenwoordigers in de OR. Dankzij deze informatie krijgen ze een beter zicht op de geschenken die aan hun werkgevers werden gegeven. Diezelfde werkgevers aarzelen trouwens niet om de loonkosten te stigmatiseren, maar wanneer men vraagt naar de subsidies en overheidssteun die ze hebben ontvangen, zijn ze er allesbehalve happig op om het bedrag bekend te maken.

Nochtans is dit een wettelijke verplichting. De werkgever is ertoe gehouden duidelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken aan de OR over de voordelen waarvan de onderneming heeft genoten.

Welke informatie voor de OR?

Uittreksel van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973, een wettelijk argument.

De tekst geeft meer details over de economische en financiële informatie die de bedrijfsleider moet verstrekken aan de OR-afgevaardigden.

De jaarlijkse informatie moet het volgende bevatten:

 1. Een geschreven verslag met de basisinformatie
 2. De jaarrekening + het verslag van de revisor
 3. Een verslag van de overheidstegemoetkomingen
 • de aard van de ontvangen hulp, 
 • de omvang van de ontvangen hulp, 
 • de eraan verbonden voorwaarden, 
 • de bestemming die ze hebben gekregn.
 • De geconsolideerde jaarrekening
 • De leden van de ondernemingsraad hebben de gelegenheid om tijdens de vergaderingen aantekeningen te maken, om aanvullende inlichtingen te verzoeken, vragen te stellen, kritiek uit te brengen en voorstellen te doen, meningen naar voren te brengen.

  Het Trillium-rapport

  Sinds 2009 maakt de RSZ elk jaar een inventaris over aan de werkgever met de bijdrageverlagingen waarvan de onderneming heeft genoten. Dit document staat bekend als het Trillium-rapport en wordt tussen 1 februari en 10 maart opgestuurd. De werkgever moet dan deze informatie meedelen aan de OR.

  Wat kan u doen als de werkgever deze essentiële informatie niet verstrekt?

  Spreek uw werkgever hierover aan op de volgende vergadering. Herinner hem eraan dat deze informatie onontbeerlijk is om uw syndicaal werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

  Als hij dit document weigert te overhandigen, moet dit in het verslag van de OR worden gemeld. Er kunnen dan stappen worden ondernomen bij de FOD.

  De revisor speelt hierbij ook een rol. Hij staat niet ten dienste van de werkgever, hij heeft ook de plicht om u de nodige uitleg te verschaffen bij de gegevens vervat in de economische en financiële informatie.

  De informatie moet duidelijk zijn. Als u niks begrijpt van het document dat u werd overhandigd, of als het te lijvig is, vraag hem dan om onderstaande samenvattende tabel in te vullen.

  Een andere mogelijkheid is hem te vragen het document samen met u te overlopen en aan te duiden op welke bladzijde u de informatie waarnaar u zoekt, kan terugvinden.

  Wat kan u doen met deze informatie?

  Deze informatie laat u toe om de situatie van uw onderneming te begrijpen, meer inzicht te krijgen in het spel van de werkgever en u ervan te vergewissen dat zijn tewerkstellingsbeleid transparant is. Deze cijfers bieden u een aantal zwaarwegende argumenten om te gaan onderhandelen met de werkgever. Doe dan ook het nodige om deze informatie te krijgen en gebruik ze in uw voordeel.

  Hulpmiddelen om de informatie over de geschenken aan ondernemingen te verzamelen

  Tabel over de geschenken aan ondernemingen

  We denken dat het verkieslijk is de informatie m.b.t. de geschenken aan ondernemingen te krijgen in de vorm van een tabel. Vraag aan de werkgever om onderstaande tabel in te vullen. Naast de informatie van het afgelopen jaar moet hij ook de vooruitzichten voor het komende jaar meedelen. Download de tabel

  Uittreksel van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973

  Een Koninklijk Besluit legt duidelijk vast dat de werkgever aan de afgevaardigden in de Ondernemingsraad duidelijke cijfers moet geven van alle voordelen waarvan het bedrijf geniet.

  Art. 17.- De bescheiden die betrekking hebben op de jaarlijkse voorlichting worden aan de leden van de ondernemingsraad overgemaakt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering belegd om deze voorlichting te onderzoeken. De documenten bevatten ten minste:
  3° een verslag omtrent de toepassing, de aanwending en de weerslag in zijn onderneming van de fiscale en financiële aanmoedigingsmaatregelen vanwege de overheid alsmede de aangaande door de overheid getroffen maatregelen met het oog op het opvangen en verminderen der Sociale Zekerheidslasten en sociale lasten van de onderneming. Dit verslag bevat de cijfergegevens betreffende het voorbije jaar en de vooruitzichten voor het komende jaar;
  Bron: Praktische Gids voor de leden van de OR, blz. 222

  Websites