Zeg niet zomaar geneesheer

Geen inhoud beschikbaar.

In een notendop

Als je ziek wordt of een (arbeids)ongeval hebt, kan je in aanraking komen met heel wat verschillende artsen. Om je te helpen het bos nog door de bomen te zien, zetten we ze even op een rijtje.

Behandelende geneesheer

Dit is de geneesheer waar je in de eerste plaats mee in aanraking komt wanneer je ziek bent. Het kan gaan om je huisarts, maar ook om een specialist in een ziekenhuis. De behandelende geneesheer onderzoekt je, stelt een behandeling op en kan je arbeidsongeschikt verklaren.

Arbeidsgeneesheer

De arbeidsgeneesheer heet officieel de “preventieadviseur-arbeidsgeneesheer” en werkt voor een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De taak van deze arts is het helpen van bedrijven bij het voorkomen en aanpakken van gezondheidsrisico’s voor de werknemers. Zo kan hij bv. aanbevelen om de werkpost of het takenpakket van een werknemer aan te passen wanneer dit nodig is vanuit medisch oogpunt.

Sommige risicogroepen zijn onderworpen aan het gezondheidstoezicht. Het gaat o.m. om werknemers die een functie uitoefenen waarbij ze anderen in gevaar kunnen brengen (bv. bedienen van gevaarlijke machines) en werknemers die aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Vooraleer ze aangeworven worden moeten ze onderzocht worden door de arbeidsgeneesheer (de zogenaamde voorafgaande gezondheidsbeoordeling) om te bepalen of ze geschikt zijn de job uit te oefenen. Eenmaal in dienst, moet de arbeidsgeneesheer de werknemer op regelmatige basis (in principe jaarlijks) onderzoeken en bepalen of hij nog geschikt is om de job uit te oefenen. Als de arbeidsgeneesheer oordeelt dat je definitief ongeschikt bent, kan je werkgever je ontslaan wegens medische overmacht (dus zonder opzeg of verbrekingsvergoeding).

Als je onderworpen bent aan zo’n gezondheidstoezicht én langer dan vier opeenvolgende weken ziek bent geweest, zal de arbeidsgeneesheer je onderzoeken vooraleer je terug kan starten met werken. Maar ook als je niet onderworpen bent aan het gezondheidstoezicht, heb je steeds het recht om de arbeidsgeneesheer te contacteren voor een gesprek over je werkhervatting na vier weken afwezigheid. Zo kunnen jullie bekijken of een aanpassing van de werkpost nodig is.

Verder kan je ook steeds op eigen initiatief de arbeidsgeneesheer contacteren, wanneer je gezondheidsproblemen hebt die het gevolg zijn van je werk.

Geneesheer-arbeidsinspecteur

Als je het niet bent eens met een beslissing van de arbeidsgeneesheer, kan je een klacht indienen bij de geneesheer-arbeidsinspecteur. Dit is een ambtenaar bij de arbeidsinspectie (Externe Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk). De geneesheer-arbeidsinspecteur zal naar het verhaal van de drie partijen (werknemer, behandelend arts en arbeidsgeneesheer) luisteren. Daarna stemmen de drie betrokken artsen over je arbeidsgeschiktheid.

Adviserend geneesheer van het ziekenfonds

Wanneer je behandelend arts je arbeidsongeschikt verklaart, gaat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds na of je voldoet aan alle voorwaarden om uitkeringen van het ziekenfonds te krijgen. Hij kan dit doen door je medisch te onderzoeken, maar evengoed door je medische gegevens (gekregen via de behandelende geneesheer) te onderzoeken. Zo bepaalt hij om je arbeidsongeschiktheid gerechtvaardigd is volgens de regels van de ziekteverzekering.

Deze geneesheer kan je ook begeleiden wanneer je het werk wil hervatten, bijvoorbeeld door samen met jou te bekijken hoe je dit het beste aanpakt.

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de adviserend geneesheer, kan je steeds klacht indienen bij de eerstaanwezend adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

Adviserend geneesheer van een private verzekeringsinstelling

Je werkgever moet zich verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een verzekeringstelling. In het geval van een arbeidsongeval doet die verzekeringsinstelling beroep op een adviserend geneesheer om je gezondheidstoestand of lichamelijke letsels te bepalen. Op basis van deze analyse wordt dan de ernst van de schade en het bedrag van de uitkering bepaald. Hij kan verder ook beslissen wanneer je het werk deeltijds of voltijds kan hervatten, het moment bepalen waarop je letsels niet verder evolueren, bepalen welke blijvende letsels je overhoudt, en bepalen welke graad van blijvende ongeschiktheid je overhoudt aan je arbeidsongeval.

Dit is trouwens de enige geneesheer van de besproken geneesheren die niet gebonden is door het beroepsgeheim. Hij is ook niet onafhankelijk, aangezien hij in opdracht werkt van een verzekeringstelling. Als de verzekeringsinstelling het niet eens is met de beslissing van de adviseren geneesheer, kan ze de beslissing terugfluiten.

Als jij of je behandelende geneesheer niet akkoord gaan met de beslissing van de verzekeringsinstelling, kunnen jullie beroep doen op de zogenaamde procedure van tegensprekelijke expertise. Ofwel wordt er een akkoord gesloten zonder tussenkomst van de rechtbank (minnelijke expertise), ofwel stelt de rechtbank een arts-scheidrechter (zie hieronder) aan om de uiteindelijke beslissing te nemen (gerechtelijke expertise).

Controlearts

Als je niet kan komen werken wegens ziekte of een ongeval moet je je werkgever onmiddellijk verwittigen. Je werkgever kan een controlearts opdracht geven om te controleren of je wel echt arbeidsongeschikt bent. Om zijn onafhankelijkheid te bewijzen (hij wordt immers betaald door de werkgever), moet de controlearts steeds een verklaring van onafhankelijkheid voorleggen aan zowel de werkgever als werknemer.

De controlearts kan je thuis bezoeken of je vragen naar zijn kabinet te komen (als je je mag verplaatsen van de behandelende arts). In dat laatste geval, moet je werkgever je de verplaatsingskosten terugbetalen. Hij zal een gesprek met je hebben over bv. de medicatie die je neemt en de klachten waar je last van hebt. Ook kan hij een kort medisch onderzoek doen, maar hij mag geen diagnose stellen of een behandeling voorstellen. Op basis van het gesprek en het eventuele korte onderzoek zal de controlearts bepalen of je arbeidsongeschiktheid correct lijkt. Hij kan ook bepalen dat je arbeidsongeschiktheid terecht is, maar enkel voor een kortere periode dan de behandelende arts had voorgeschreven. Als hij beslist dat je arbeidsongeschiktheid onterecht is, moet je de volgende dag gaan werken, tenzij je beroep aantekent (zie hieronder).

Arts-scheidsrechter

Als de controlearts en de behandelende arts het niet eens zijn over je arbeidsongeschiktheid, dan wordt je werkgever hiervan verwittigd. Er zal dan een soort beroepsprocedure worden opgestart, waarbij beroep wordt gedaan op een arts-scheidsrechter. Op de website van de FOD WASO vind je een lijst van erkende arts-scheidsrechters.

Belangrijk: als de arts-scheidsrechter je ongelijk zou geven, moet je zelf alle procedurekosten betalen.

Bronnen: Artikel ‘De ene geneesheer is de andere niet’ (PreventActio februari 2015); Website FOD WASO; Brochure ‘Wie is wie?’ (Vlaams Patiëntenplatform)