U bent hier

Ziekte en ongeval

Wanneer je als arbeider ziek bent of een ongeval hebt wordt je normale loon uitbetaald gedurende 4 weken. Een deel ervan komt van jouw werkgever en een ander deel van het ziekenfonds.

Na die periode val je terug op een vergoeding van de ziekteverzekering. Voor gezinshoofden is dat 60% van het loon.

Wat moet je doen bij ziekte of ongeval?

Je moet je werkgever onmiddellijk verwittigen dat je arbeidsongeschikt bent. Alleen bij overmacht mag je dat even uitstellen.

Hoe je verwittigt doet er niet toe, per telefoon, fax, e-mail, sms of via een collega of familielid.

Als je dat niet doet heeft de werkgever de mogelijkheid om je gewaarborgd loon te weigeren zolang je niet hebt verwittigd.

Meer info in het dossier Arbeidsongevallen

Moet je een geneeskundig getuigschrift hebben?

In principe ben je niet verplicht je afwezigheid te rechtvaardigden door een geneeskundig getuigschrift.

Maar in het arbeidsreglement of in een cao kan bepaald worden dat een geneeskundig getuigschrift verplicht is. De werkgever kan er ook om verzoeken.

En wat als je ziekteverlof verlengd wordt?

Bij een verlenging van arbeidsongeschiktheid moet je net hetzelfde doen als toen je ziekte begon: meteen verwittigen, en een geneeskundig getuigschrift bezorgen als dat gevraagd wordt.

Hoe wordt je gecontroleerd tijdens je ziekteverlof?

Je hebt niet automatisch recht op gewaarborgd loon. Je werkgever kan namelijk laten controleren of je wel echt arbeidsongeschikt bent. Hij kan dit laten doen door een arts naar keuze, de zogenaamde controlearts.

Je bent verplicht de controlearts te ontvangen en je te laten onderzoeken. Als je je kunt verplaatsen moet je op verzoek van de controlearts binnen een bepaalde termijn naar zijn raadpleging gaan. De verplaatsingskosten daarvoor vallen ten laste van de werkgever.

Als je die controle ontloopt zonder geldige reden, mag de werkgever je gewaarborgd loon inhouden voor de ongeschiktheidsdagen die de controle voorafgaan. Zodra je naar de controle gaat heb je weer recht op dat gewaarborgd loon.

De controle mag tijdens de volledige periode van arbeidsongeschiktheid plaatsvinden.

Specifieke bepalingen M.B.T. het ogenblik van de controle

Er kan een cao in de sector of in het bedrijf zijn, of een bepaling in het arbeidsreglement, die vaststelt dat je thuis moet blijven voor het bezoek van een controlearts, gedurende maximum 4 aaneengesloten uren en dit tussen 7u en 20 u 's avonds. Als je dat niet respecteert kan de werkgever je gewaarborgd loon inhouden.

Wat doet de controlearts?

De controlearts gaat na of je werkelijk arbeidsongeschikt bent, en hoe lang dat kan duren.

De controlearts kan alleen bepalen of je afwezigheid wel of niet gerechtvaardigd is. Hij kan ook stellen dat je afwezigheid ingekort kan worden.

Wat als er betwisting is?

Als de controlearts vindt dat je in staat bent te gaan werken, kun je dat betwisten. Er is dan een medisch geschil.

Binnen twee werkdagen kun je dan een beroep doen op een arts-scheidsrechter, die het medisch geschil beslecht. Die doet een medisch onderzoek en heeft drie werkdagen om zijn besluit bekend te maken. Dat besluit is definitief. Alle kosten vallen ten laste van de verliezende partij.

Nieuw getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2016

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2016 moet men een nieuw getuigschrift gebruiken om een arbeidsongeschiktheid aan te geven bij het ziekenfonds.

Belangrijkste wijzigingen:

Het nieuwe formulier omvat twee luiken:

  1. Een eerste luik, in te vullen door de werknemer: in dit luik moet de werknemer informatie geven over zijn beroepssituatie en het type tewerkstelling (omschrijving en inhoud van het werk), over het feit of hij al dan niet zelfstandige in bijberoep is, en over de aard van zijn ongeschiktheid (ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte).
  2. Een tweede luik, in te vullen door de behandelende arts: in dit luik moet de begindatum en de verwachte einddatum van de arbeidsongeschiktheid worden ingevuld, alsook de volledige diagnose en socioprofessionele informatie, waardoor de procedure van professionele re-integratie indien nodig kan worden geactiveerd.

Syndicale analyse:

  1. Procedure van activering uit arbeidsongeschiktheid: er bestaat een risico dat de informatie betreffende de verwachte einddatum van de ongeschiktheid de automatische activering van de procedure van « professionele re-integratie » tot gevolg heeft (+ twee maanden ongeschiktheid).
  2. Beroepsgeheim: ook al zijn de inlichtingen betreffende de aard van de ongeschiktheid en de socioprofessionele situatie enkel bestemd voor de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, toch zal de rol van deze laatste wijzigen. Zo zouden bijvoorbeeld de sancties, die momenteel telkens worden uitgesteld, de houding van de adviserend geneesheer kunnen beïnvloeden. De controleprocedure zou wel eens de situatie van de zieke werknemers nog kunnen verslechteren. We stellen ons dan ook de volgende vraag: moet de behandelende arts de adviserend geneesheer van het ziekenfonds nog altijd beschouwen als een confrater met wie hij vertrouwelijke medische bevindingen uitwisselt? De werknemer heeft alleszins nog altijd het recht om van zijn behandelende arts te eisen dat hij de reden voor zijn arbeidsongeschiktheid niet bekendmaakt.

De werknemer kan ook contact opnemen met zijn ziekenfonds als hij meer informatie wenst.