U bent hier

PC 314 - Kappers, fitness en schoonheidszorgen

In de sector van de kappers, fitness en schoonheidszorgen werken vandaag rond de 16.000 werknemers en hun aantal blijft stijgen. Deze werknemers werken vooral in kleine ondernemingen. De ketenbedrijven hebben slechts een heel klein marktaandeel. Veruit de meeste werknemers zijn een vrouw, zeker in de kappers- en schoonheidsverzorgingsector. Ongeveer de helft van de werknemers is jonger dan 30 jaar. Zo’n 50 tot 60% werkt ook deeltijds, wat meer dan twee keer zo veel is als het gemiddelde van de totale Belgische beroepsbevolking. Er is ook een groot personeelsverloop. Vorming en het beschermen van de gezondheid van de werknemers zijn twee zeer belangrijke thema’s in de sector.

Tite van de paritaire commissie : Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Arbeidsduur

Maximale arbeidsduur per week

Per week mag je normaal gezien maximaal 38 uur werken. Ook moet je werkgever ervoor zorgen dat je regelmatig een wekelijkse rust hebt van 48 achtereenvolgende uren. Daar heb je recht op gedurende tien weekends per kalenderjaar. Doorgaans vindt deze wekelijkse rust op zondag en maandag plaats.

Is een afwijking van de 38-uren week mogelijk?

Wil je werkgever afwijken van de 38-uren week? Dan kan dat niet zomaar. Hij moet daarvoor in de onderneming een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afsluiten. Je werkgever moet die CAO vervolgens indienen bij de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen en bij het paritair comité. De afwijking kan pas worden toegestaan als de CAO wordt ondertekend door minstens één van de syndicale organisaties die vertegenwoordigd zijn in het paritair comité voor de kappers en de schoonheidszorgen.

Arbeid op zon- en feestdagen

In principe is het in jouw sector verboden om als werknemer te werken op zondagen en feestdagen. Bij uitzondering wordt het wel toegestaan in kapsalons, in badplaatsen, kuuroorden, toeristische centra en de fitnesssector.

In geval van werk op zondagen en feestdagen heb je recht op een verhoging van 50% van je brutoloon en vergoedingen. Bovendien heb je als werknemer de garantie dat je elk kalenderjaar 12 vrije zondagen hebt.

Fitnesscentra

Elke werknemer heeft recht op 12 gewaarborgde vrije zondagen.

Compensatie en inhaalrust voor werken op zondag

Als je op een zondag werkt, dan heb je daarvoor recht op een compensatie. Werk je minstens 4 uur op een zondag, dan krijg je hiervoor een volledige dag inhaalrust. Als je minder dan 4 uur hebt gewerkt op een zondag, dan krijgt je hiervoor een halve dag.

Deeltijds werk en overuren

Werk je minder dan 19 uur per week?

Heb je een contract als deeltijdse werknemer met een werkweek van minder dan 19 uur? Dan zijn deze regels van toepassing:

 • De werkgever beschikt over een krediet van drie bijkomende uren per kalendermaand. Dit krediet mag niet worden overgezet naar de volgende maanden. Voor deze uren heb je geen recht op een salaristoeslag. Elke maand mag kan je dus drie uur overwerken aan hetzelfde loon.
 • Vanaf het vierde uur dat je in een maand langer werkt dan in je contract staat, heb je recht op een salaristoeslag van 50%.
Werk je meer dan 19 uur per week?

De regel van toepassing op de deeltijdse werknemers met een contract voor een werkweek van 19 uur of meer, is de volgende:

 • De werkgever beschikt over een krediet van zes bijkomende uren per kalendermaand. Deze uren geven je geen recht op een salaristoeslag. Elke maand kan je dus zes uur langer werken dan in je contract staat aan hetzelfde loon.
 • Vanaf het zevende uur dat je in een maand langer werkt dan in je contract staat, heb je recht op een salaristoeslag van 50%

Voor deeltijdse werknemers met een contract met een wisselend uurrooster gelden dezelfde regels.

Voor alle overuren die het krediet overschrijden, blijft de algemene wetgeving met betrekking tot de overuren van toepassing.

Twijfel niet om je gewestelijke afdeling te raadplegen voor meer informatie.

Voorkomen van gezondheidsrisico's

Kappers

Sinds 25 januari 2012 zijn de werkgevers in de kapperssector verplicht om voorzorgen te nemen zodat je gezondheid niet in het gedrang komt. Ook moeten ze beschermingsmiddelen voorzien. Dit gaat verder dan het ter beschikking stellen van de eerder vermelde beschermingskleding.

Je werkgever is onder meer ook verplicht om te zorgen voor ergonomisch verantwoord werkmateriaal, een goede afwisseling tussen nat en droog werk, beschermingscrèmes voor de handen en regelmatige vormingen over beschermingsmaatregelen op het werk.

Neem gerust contact op met je afdeling voor meer details over de verplichtingen die je werkgever moet nakomen op vlak van gezondheid en veiligheid.

Opleiding

Werknemers hebben recht op minstens 16 uur professionele en/of technische vorming per kalenderjaar. Je krijgt een vergoeding wanneer je naschoolse, erkende cursussen volgt. Meer info onder Lonen & Premies.

Zo vind je een interessante cursus

Op de website coachbelgium.be vind je een handige zoekmachine waardoor je heel snel cursussen kan vinden die aansluiten bij jouw interesses en behoeften. Je vindt er bovendien alle nodige informatie over de manier van inschrijven, hoeveel de opleidingsvergoeding bedraagt, waar de cursus plaatsvindt …

Anciënniteitsverlof

Vanaf 2009 krijg je 1 betaalde verlofdag per schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming.

Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal dagen of uren anciënniteitverlof in verhouding berekend, volgens deze formule: (weekgemiddelde van laatste 4 weken / 38u) X toegekende dagen volgens algemeen systeem

Bijvoorbeeld:

 • In de 4 weken voorafgaand aan de aanvraag tot anciënniteitsverlof heb je gemiddeld 15 uur per week gewerkt
 • Je hebt een anciënniteit van 15 jaar, wat je volgens het algemeen systeem recht geeft op 3 dagen anciënniteitsverlof
 • Na het in rekening brengen van je deeltijds arbeidsregime, heb je recht op 1,18 dagen of 9 uur anciënniteitsverlof. Aan dat getal komen we door 15 te delen door 38 en dan te vermenigvuldigen met 3.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Lonen

Vanaf 1/08/2018

Lonen

Fitnesscentra

Verhoging van je loon voor prestaties:

 • van 20 tot 23 uur 's avonds: +5% berekend op de effectieve lonen
 • op zon- en feestdagen: + 50% berekend op de effectieve lonen

Aanvullende vergoedingen

Ben je langer dan 30 dagen werkonbekwaam?

Als je langer dan 30 kalenderdagen werkonbekwaam bent dan heb je recht op een aanvullende vergoeding in het geval van:

 • Gewone ziekte
 • Privé-ongeval
 • Arbeidsongeval
 • Ongeval op weg naar en van het werk
 • Beroepsziekte
 • Zwangerschapsverlof

Deze extra vergoeding ontvang je bovenop de uitkering die je eventueel via de mutualiteit of de verzekering krijgt.

Hoeveel bedraagt die extra vergoeding?

Ben je langer dan dertig kalenderdagen arbeidsongeschikt? Dan kan je vanaf de eenendertigste dag van je arbeidsongeschiktheid een vergoeding ontvangen van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Deze vergoeding kan je gedurende maximaal 120 dagen per jaar ontvangen.

Je werkt voltijds…

Het bedrag van deze vergoeding is € 5 per dag en er wordt uitgegaan van een werkweek van zes dagen. Indien je voltijds werkt, ontvang je met andere woorden een extra vergoeding van € 30 per week.

Werk je niet voltijds?

Dan wordt de vergoeding in verhouding berekend.

Bijvoorbeeld: als je 22 uur per week werkt, ontvang je een vergoeding van iets meer dan € 17 per week. Aan dat bedrag kom je door het maximale bedrag van € 30 te vermenigvuldigen met 22 en dan te delen door 38. Je werkt immers 22 uur van de normale volledige werkweek van 38 uur.

Vergoeding voor huidspecialist

Huidaandoeningen komen in jouw sector vaak voor. Daarom heb je als werknemer ook recht op een forfaitaire vergoeding om de kosten te dekken van een bezoek aan een huidspecialist (dermatoloog). Deze vergoeding bedraagt € 20 per jaar. Dit geldt zowel wanneer je op consult gaat op verzoek van de bedrijfsarts als wanneer je dit doet op eigen initiatief.

Zo vraag je de extra vergoeding aan

Deze vergoedingen kan je aanvragen met een formulier dat je kan downloaden op onze website www.accg.be. Dit formulier is ook beschikbaar in onze regionale afdelingen. Je kunt het dus afhalen bij onze kantoren en ook voor het invullen kun je uiteraard een beroep doen op het ABVV. Wij bezorgen het formulier ook terug aan het fonds zodat die je snel kunnen betalen. Opgelet, deze betaling wordt elke 3 maanden gedaan.

Opgelet:

 • Een deel van het formulier zal ingevuld moeten worden door de ziektekostenverzekering of de verzekeringsinstelling.
 • Als je wil genieten van de tussenkomst voor een raadpleging bij de dermatoloog, zal je het formulier moeten laten invullen en tekenen door de dermatoloog.

Aanvullende uitkering tijdelijke werkloosheid

Ben je tijdelijk werkloos? Dan ontvang je een vergoeding van € 5 per dag, met een maximum van 100 dagen per kalenderjaar. Deze aanvullingen worden rechtsreeks betaald door de Werkloosheidsdienst van het ABVV.

Vervoerkosten

De werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer voor alle vervoersmiddelen (behalve fiets) bedraagt 100% van de weektreinkaart.

Ga je met de fiets werken?

Voor verplaatsingen met de fiets krijg je een fietsvergoeding van € 0,15/km.

Eindejaarpremie

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

Alle werknemers van de sector hebben recht op een eindejaarspremie. De enige voorwaarde is dat je minstens 32 dagen of gelijkgestelde dagen (ziekte, cursusdagen,…) gewerkt hebt in de periode die begint op 1 juli van het vorige jaar en eindigt op 30 juni van het huidige jaar. Dat noemen we de referteperiode.

Welk bedrag?

Sinds 2009 ontvangen de werknemers van de sector een eindejaarspremie die 9% bedraagt van het verdiende brutoloon in de periode van 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het huidige jaar. Dat komt dus eigenlijk overeen met het loon van een volledige maand.

Als het bedrag lager is dan € 25, dan volgt er geen betaling.

Hoe wordt de eindejaarspremie betaald?

Begin december ontvang je een formulier van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Dit document bevat informatie over het brutosalaris tijdens de referteperiode (1 juli tot 30 juni), de gewerkte dagen, de gelijkgestelde dagen, de bruto eindejaarspremie, fiscale en sociale inhoudingen, het nettobedrag van de premie, het rekeningnummer waarop de premie gestort moet worden enz.

Het attest eindejaarspremie dien je zo snel mogelijk in te leveren bij een van de gewestelijke kantoren of op een van onze zitdagen. De Algemene Centrale staat in voor een snelle en correcte betaling van je premie.

Syndicale premie

Bovenop de eindejaarspremie ontvangen de arbeiders van de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen die aangesloten zijn bij een vakbond ook een syndicale premie van € 135 per jaar.

Deze syndicale premie wordt betaald door de Algemene Centrale van het ABVV via het attest eindejaarspremie.

Zelfs als je geen recht hebt op de eindejaarspremie, dan geeft dit attest wel recht op een syndicale premie.

Wat moet je hiervoor doen?

Het attest syndicale premie dien je zo snel mogelijk in te leveren bij een van de gewestelijke kantoren of op een van onze zitdagen. De Algemene Centrale staat in voor een snelle en correcte betaling van je premie.

Arbeids- en beschermingskleding

Beschermingskleding

Je werkgever is verplicht om je gratis beschermingskleding ter beschikking te stellen. Ook moet je baas zorgen voor het onderhoud en de reiniging ervan.

Sector Je ontvang bijvoorbeeld
Kappers

een schort

wegwerphandschoenen

Schoonheidszorgen een tuniek

Arbeidskleding

Onder arbeidskleding verstaan we andere kleding dan beschermingskleding. Denk bijvoorbeeld aan een hemd, een broek, een rok … Iedere werkgever heeft zijn eigen specifieke voorkeuren voor wat de arbeidskleding betreft. Sommigen willen hun werknemers zien werken in dezelfde outfit, anderen in dezelfde kleuren.

Vergoeding Wat ? Wanneer ?
Geen vergoeding Indien het arbeidsreglement of arbeidscontract duidelijk schrijft dat je zelf mag kiezen welke kleding je draagt.
Vergoeding van € 1,50 per gewerkte of begonnen dag Indien de werkgever je niet voorziet van arbeidskleding en niet tegemoet komt in het onderhoud, maar wel aangepaste kleding eist.
Vergoeding van € 1 per gewerkte of begonnen dag Indien de werkgever je voorziet van arbeidskleding maar je zelf moet zorgen voor het onderhoud.

Past je werkgever deze regeling niet toe?

Neem dan contact met ons op.

Werkmateriaal

Kappers

Als je in de kapperssector werkt, is je werkgever verplicht je het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen. Dat gaat onder meer over een borstel, spinborstel, schaar, scheermes, tondeuse en haardroger. Doet je werkgever dat niet, dan moet hij je een vergoeding betalen. Sinds 1 september 2018 bedraagt deze vergoeding € 432.97 netto per jaar.

Aarzel niet om contact op te nemen met je afdeling indien je werkgever je niet het nodige werkmateriaal ter beschikking stelt.

Opleidingsvergoeding

Je krijgt een vergoeding wanneer je naschoolse, erkende cursussen volgt. Deze cursussen zijn gekoppeld aan een effectieve geldsom, dat is de opleidingsvergoeding. Die vind je onder meer op de website www.coachbelgium.be waar je alle info over opleidingen vindt. Voor je de cursus volgt, weet je dus precies hoe groot de opleidingsvergoeding is die je ervoor ontvangt.

Ten laatste 6 weken na het volgen van de opleiding, ontvang je de opleidingsvergoeding op je bankrekening. Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat je als werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, is € 750 bruto.
Bijvoorbeeld: je volgt een erkende cursus op 5 oktober 2018.

Ten laatste in de tweede helft van november zal je een opleidings- vergoeding ontvangen. Deze wordt rechtstreeks gestort op het bankrekeningnummer dat je tijdens de cursus hebt opgegeven.

Publicaties

Tussenkomst voor kinderopvang

Aanvraagformulier toekenning diverse sociale voordelen bestaanszekerheid

In geval van langdurige werkonbekwaamheid (+30 dagen) hebt je recht op een aanvullende vergoeding van € 5 per dag. Verder heb je recht op een vergoeding van € 20 in geval van een bezoek aan de dermatoloog. Je kan deze vergoedingen aanvragen via dit aanvraagformulier.

Aanvraagformulier voor tussenkomst van het Sociaal Fonds in de kosten voor kinderopvang (0 tot 3 jaar)

HAARSCHERP geïnformeerd

Enquête rusttijden | loonsverhogingen | werken tijdens de feestdagen | ...

Intens rood, Lente 2017

Dossier: van de schoolbank | Safouane, een fitte afgevaardigde | Hoe het ABVV Elise hielp | Ongewenst gedrag op het werk | Bio bij de kapper | Beter beschermde kappers

Intens Rood - Winter 2016

Jouw rechten | Deeltijds werken | Loonsverhoging | Valideer je competenties | Moederschapsbescherming op het werk

Haarscherp geïnformeerd - Juni 2015

In dit pamflet vinden jullie info over onder meer gezondheid en indexsprong.

Intens Rood - Winter 2014

Deeltijds werken ? | Een goede kapper is een gezonde kapper ! | Kappers hier en elders

Strip - Annemarie in het welness center

Deze strip, gepubliceerd op initiatief van de verantwoordelijken van de kapsalons, de schoonheidszorg en de fitnesswereld, heeft als doel aan te tonen dat iedereen een plaats heeft in het economische circuit van deze sector.

Magazine 'Intense Rood'

De eerste editie van ‘Intens Rood’, het nieuwe magazine ‘kappers, fitness en schoonheidzorgen’, is beschikbaar.

Haarscherp

In deze flyer vinden jullie info over onder meer werken op zon- en feestdagen en jullie recht op vakantiedagen.

Zakbrochure - Een haarscherpe kijk op uw rechten

Loon- en arbeidsvoorwaarden Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We hebben de lijst met cao's van jouw sector alvast opgezocht.

Fonds voor Bestaanszekerheid

De website van het Fonds voor Bestaanszekerheid van het Paritair Comité 314

Knappekapper.be

Kappersproducten kunnen irritatie veroorzaken. Deze site bevat allerlei nuttige informatie over het veilig gebruik van cosmetische producten. Jullie vinden er praktische tips en goede praktijken, maar ook wat jullie moeten doen in het geval van een ongeval.

UNI Hair and beauty is de Global Union voor kappers en schoonheidszorgen

UNI "Hair and beauty" is de Global Union voor kappers en schoonheidszorgen.

Vormingscentra (Hairstyle - Beauty - Fitness)

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 13 november 2018, 12:15

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de sector komt tussen in de kosten voor kinderopvang sinds 1 januari 2017. Lees verder

Gepubliceerd op 4 oktober 2018, 14:30

Vanaf nu is ABVV Kappers ook terug te vinden op Facebook! We staan te popelen om jullie nog beter te kunnen inlichten en van dienst te zijn! Lees verder

Gepubliceerd op 15 januari 2018, 11:30

Heb je last van lage rugpijn en ben je daarvoor tussen de 4 weken en 3 maanden arbeidsongeschikt? Dan kan je een beroep doen op het preventieprogramma van Fedris. Lees verder

Gepubliceerd op 12 december 2017, 15:00

Werken op zondag is verboden in de sector. Maar aangezien kerstavond en oudejaarsavond dit jaar op een zondag vallen werd een uitzondering gemaakt. Lees verder

Gepubliceerd op 15 november 2017, 11:30

In de schoonheidszorgen bestaat een afspraak dat werknemers recht hebben op 2 opeenvolgende rustdagen. De werkgevers willen die afspraak veranderen. Laat ons weten of je akkoord gaat.  Lees verder

Gepubliceerd op 18 oktober 2017, 14:45

De flexi-jobs –tot nu toe voorbehouden aan de Horeca- worden uitgebreid naar de kappers en schoonheidszorgen, de distributiesector en zelfs de gepensioneerden. Lees verder

Gepubliceerd op 6 juli 2017, 15:30

De onderhandelingen voor de sectorale cao 2017-2018 voor Kappers, Fitness en Schoonheidszorgen zijn van start gegaan. Lees verder

Gepubliceerd op 15 mei 2017, 11:15

Ons magazine Intens Rood voor de sector van de kappers, schoonheidszorgen en fitness is uit! Lees ons dossier over de rechten van schoolverlaters en veel meer.  Lees verder

Gepubliceerd op 25 maart 2016, 15:15

Het Europese REFIT programma heeft er concreet voor gezorgd dat er geen nieuwe richtlijnen komen over de veiligheid en gezondheid in de kapperssector, en over kankerverwekkende stoffen. Lees verder

Gepubliceerd op 15 maart 2016, 11:15

Deze week vindt in Rome de Europese conferentie plaats van UNI-Europa. Het doel van de deelnemers : Europa samen veranderen en vrouwen in het hart van die verandering. Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00