U bent hier

PC 121 - Schoonmaak en ontsmetting

De sector schoonmaak in België stelt ongeveer 51.000 werknemers tewerk, waarvan meer dan 60% vrouwen. Ze werken vooral in de “gewone schoonmaak”. Daarnaast behoren ook ruitenwassers, industriële reiniging, afvalophaling, ontsmetting tot deze sector. De sector telt ongeveer 1.500 ondernemingen van diverse grootte. De 10 grootste ondernemingen stellen meer dan de helft van het personeel in de sector tewerk en halen meer dan de helft van het omzet. De sector ressorteert van het Paritair Comité 121.

Tite van de paritaire commissie : Schoonmaak en ontsmetting

Anciënniteitverlof

Je hebt recht op 1 dag anciënniteitverlof per 1000 gewerkte en gelijkgestelde dagen in 5 opeenvolgende jaren in de sector. De berekening gebeurt op 1 januari.

In december verstuurt het Sociaal Fonds volgende documenten:

 • naar de werkgevers: de lijst van de rechthebbenden
 • naar de werknemers : het attest van het aantal dagen waarop ze recht hebben.

Jouw eventuele prestaties als uitzendkracht bij dezelfde werkgever worden ook meegerekend voor het anciënniteitverlof.

Compensatiedagen

Je hebt recht op 1 extra  vrije dag per 4 maanden in de onderneming. Dit zijn compensatiedagen om aan een gemiddelde arbeidsduur van 36,5 uur per week te komen. Het loon voor deze dagen is inbegrepen in het gewone uurloon.

Feestdagen

De wet geeft je recht op 10 feestdagen per jaar. Ze moeten als een gewone werkdag betaald worden.

Als het bedrijf waar je gewoonlijk poetst een feestdag aan zijn personeel toekent boven de 10 wettelijke feestdagen, dan heb je recht op het loon van deze dag, volgens dezelfde voorwaarden waartegen een wettelijke feestdag wordt betaald.

Als dat niet het geval is, neem contact met je delegee of met je plaatselijke vakbondsafdeling.

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven.

gebeurtenis

familieband

aantal dagen

geboorte

van een kind van de werk-

nemer

10 dagen (3 betaald

door de werkgever,

7 betaald door het ziekenfonds)

huwelijk

van de werknemer

2 dagen

huwelijk

van een (adoptie-) kind van de werknemer, van een (schoon-)broer of (schoon-) zus, de (schoon-)ouders, een kleinkind

1 dag

overlijden

van de echtgenoot, van een (adoptie-) kind, van een (schoon-) ouder

3 dagen

overlijden

van een (schoon-)broer,

een (schoon-) zus, schoon- zoon, schoondochter, een grootouder

2 dagen indien zij bij de werknemer wonen, 1 dag wan- neer zij niet bij de werknemer wonen

Voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen dezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn.

Dit zijn de meest voorkomende redenen van klein verlet. Daarnaast zijn er nog een hele reeks andere omstandigheden met recht op klein verlet.  Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of Algemene Centrale - ABVV kantoor.

Tijdskrediet

De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in de stelsels van tijdskrediet. Voor de meest actuele informatie , neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een Algemene Centrale - ABVV kantoor in je buurt.

Werfovername

Een onderneming die een werf met minstens 3 arbeiders overneemt, moet het personeel met minstens 9 maanden anciënniteit op de werf mee overnemen.

Zijn er minder dan 3 arbeiders, dan wordt enkel het personeel met 24 maanden overgenomen.

Arbeiders en arbeidsters krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst, zonder proefperiode, met behoud van hun anciënniteit en van hun aantal werkuren.

Zij mogen niet ontslagen worden om economische redenen, en hun arbeidsuren mogen niet verminderen, gedurende een periode van:

 • 6 maanden op een werf met minstens 3 arbeiders,
 • 3 maanden op een werf met minder dan 3 arbeiders.

Arbeiders en arbeidsters in voltijds tijdskrediet blijven in de ‘uittredende’ onderneming. Hun vervanger (mits 9 maanden anciënniteit) gaat over naar de ‘intredende’ onderneming, met een contract van onbepaalde duur.

De arbeider met halftijds of 4/5de tijdskrediet kan naar de intredende onderneming overgaan, op voorwaarde dat zijn prestaties op de overgenomen werf het totaal uitmaken van zijn halftijdse of 4/5de betrekking. Zoniet blijft hij bij het uittredende bedrijf.

Arbeiders en arbeidsters die meer dan 6 maanden ziek zijn blijven bij de ‘uittredende’ onderneming.

Voor de ploegbazen en de brigadiers: wanneer zij hun functie niet behouden in het nieuwe contract  is er een functieopzeg volgens hun anciënniteit.

2de pensioenpijler

Sinds 1 januari 2008 stortten de werkgevers driemaandelijks 1,50% van de loonmassa aan het sectoraal pensioenfonds. Dat percentage is op 1,72% gebracht sinds 1 januari 2014.

Wanneer je met pensioen gaat ontvang je een aanvullend pensioen dat overeenstemt met het bedrag dat het Fonds voor jou heeft opgespaard, op basis van je prestaties sinds 1 januari 2008.

LET OP : in juli 2013 heeft de regering beslist je aanvullend pensioen zwaarder te belasten als je het wilt ontvangen op het moment van je brugpensioen. Neem contact op met je gewestelijk secretaris vooraleer een beslissing te nemen.

Denk er ook aan dat brugpensioen en vervroegd pensioen niet hetzelfde zijn.

Je kunt je aanvullend pensioen op twee manieren ontvangen:

 • in één keer (je pensioenkapitaal)
 • een maandelijks (levenslang) bedrag.

Elk jaar krijg je een “pensioenfiche” met alle details betreffende je rekening: betaalde bijdragen, aangelegde reserve, raming van het bedrag waarop je recht zult hebben…

De sector heeft ervoor gezorgd dat dit pensioen solidair is:

 • indien je vóór 60 jaar overlijdt, ontvangen je erfgenamen niet alleen het opgespaard kapitaal, maar ook een aanvullende premie van € 1.250
 • je kapitaal blijft gefinancierd tijdens bepaalde verlofperiodes: moeder-, vader en ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of verzorging van een ziek familielid.

SWT

De volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, zijn mogelijk:
• SWT 60 jaar voor 2017
• SWT 62 jaar vanaf 1 januari 2018
• SWT 58 jaar – 40 jaar beroepsverleden voor 2017
• SWT 59 jaar – 40 jaar beroepsverleden voor 2018
• SWT 58 jaar – zwaar beroep voor 2017
• SWT 59 jaar – zwaar beroep voor 2018
• SWT 58 jaar – 33 jaar beroepsveleden – 20 jaar nacht voor 2017
• SWT 59 jaar – 33 jaar beroepsverleden – 20 jaar nacht voor 2018
• SWT 58 jaar – 35 jaar beroepsverleden – medische reden

Neem contact op met jullie vakbondsafgevaardigde of ABVV-afdeling voor meer informatie.

Bijkomende vergoeding tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 januari 2016 bedraagt de vergoeding per uur tijdelijke werkloosheid €  2,4296 en dit gedurende maximum 730 uren per kalenderjaar.

Deze vergoeding wordt uitbetaald op voorwaarde dat je het jaar voordien een eindejaarspremie hebt ontvangen, of kan aantonen dat je het brutoloon van € 2.210 hebt verdiend.

Na 730 uren van economische werkloosheid dient de werkgever je € 2 per dag aanvullend te betalen. In tegenstelling tot bovenvermelde vergoeding dien je geen enkele voorwaarde te vervullen om deze vergoeding te kunnen ontvangen.

Gezondheidstoezicht

Het gezondheidonderzoek moet :

 • jaarlijks gebeuren voor de categorie 1B (ook voor de werknemers betaald in categorie 1B voor het schoonmaken van sanitaire installaties gedurende 3uur per dag).
 • volgens hetzelfde ritme als het personeel van de klant, als je aan dezelfde gevaren bent blootgesteld.

Vakbondsafvaardiging

De delegees zijn beschermd tegen willekeurige afdanking, zoals verkozenen in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Ondernemingsraad (OR).

Een vakbondsafvaardiging wordt opgericht wanneer een bedrijf tenminste 20 arbeiders en arbeidsters tewerkstelt.
Om als delegee te worden aangeduid moet men minstens 6 maand in de onderneming werken (of in de onderneming die vroeger op de werf bezig was) en door je vakbond worden voorgesteld.
De vakbondsafvaardiging is bevoegd voor de toepassing van de sociale wetgeving, de sectorale en bedrijfs-cao’s, en de individuele arbeidsovereenkomsten. De vakbondsafvaardiging heeft ook recht op werfbezoeken.

De lonen, premies en eventuele andere loontoeslagen volgen de indexevolutie.  Zij worden telkens aangepast op 1 januari en 1 juli. Ook de stuklonen en forfaitaire lonen worden geïndexeerd.

Lonen

Vanaf 1/07/2018

Vergoeding voor de verplaatsing van de ene werf naar de andere

Wanneer je op verschillende opeenvolgende werven aanwezig moet zijn, wordt de tijd om zich van de ene werf naar de andere te verplaatsen, vergoed. Die vergoeding bedraagt € 0,0830 per km, met een minimum van € 1,6600 per verplaatsing.

Opgelet: Deze vergoeding geldt niet voor de ruitenwassers,voor werkzaamheden georganiseerd in rondes, voor de afvalophaling, voor de industriële reiniging (categorie 8), wanneer er meer dan 3 uur ligt tussen het eind van de vorige werf en het begin van de volgende, wanneer de afgelegde weg beneden 1 km blijft.

Woon-werkverplaatsing

 • openbaar vervoer: de werkgever betaalt 100% van de prijs van het abonnement;
 • eigen vervoer: 90% van de prijs van de treinkaart voor het overeenkomstig aantal kilometers;
 • fietsvergoeding: € 0,23 per kilometer (heen en terug, vanaf de eerste kilometer).

Parkeerkosten

De werkgever moet je parkeerkosten, die verband houden met het werk, terugbetalen:

 • in geval van noodzaak’ (dus indien het nodig is om een betalende parking te gebruiken)
 • indien je je verplaatst met een bedrijfsvoertuig
 • of indien je je verplaatst met de eigen wagen op vraag van de werkgever

Bewaar de betaalbewijzen! Je moet de gemaakte kosten aantonen door de tickets aan de werkgever te bezorgen tegen de 15de van de volgende maand.

Rijbewijs

Wanneer de werkgever je vraagt om een rijbewijs te behalen, is hij verplicht de kosten en de nodige uren te betalen om dit rijbewijs te behalen.

En wat voor de werknemers van de industriële schoonmaak ?

Het systeem is verschillend.

Het gemiddelde van 75km/u voor verplaatsingen vanaf 121km verdwijnt. Het is dus 70km/u vanaf 101km.

Eindejaarspremie

De eindejaarspremie bedraagt 9% van het bruto jaarloon en wordt ieder jaar in december betaald.

Wanneer heb je er recht op?

 • Je moet minstens 60 gewerkte of gelijkgestelde dagen hebben in de sector tijdens de referteperiode (De referteperiode loopt van 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar);
 • of een brutoloon verdiend hebben van ten minste € 2210 tijdens de referteperiode (bedrag 2015).

De referteperiode loopt van 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar.

Dagen van zwangerschaprust worden gelijkgesteld als gepresteerde dagen. Dat is het einde van een discriminatie.

Er is een aparte regeling voor:

 • gepensioneerden,
 • bruggepensioneerden (SWT)
 • oudere werklozen
 • arbeiders en arbeidsters die ontslagen zijn wegens economische reden.

Zij hebben ook recht op de eindejaarspremie wanneer ze die het jaar voordien al ontvangen hebben.

Procedure:

 • het Sociaal Fonds berekent het bedrag en stuurt je begin december een “betalingsmandaat”. Dit document dient ook voor de syndicale premie: zie verder.
 • je brengt dit document naar je AC-afdeling, die de premie dan uitbetaalt.

Let op: Ter compensatie van de vertraagde toepassing van de 1,1%, zal de eindejaarspremie 2017 eenmalig worden verhoogd.

Syndicale premie

Vakbondsleden hebben recht op een jaarlijkse syndicale premie van € 135, het maximale toegelaten bedrag.

ARAB-Premie

De ARAB-premie bedraagt € 1,63 netto per gepresteerde dag. 

De werknemers van categorie 8 hebben eveneens recht op de vergoeding van € 1,63 netto per gepresteerde dag, maar onder een andere vorm (bvb via ecocheque).

Werkkledij

De werkkledij wordt geleverd, gereinigd, hersteld en vernieuwd door de werkgever.

Alleen de werknemers van categorie 1A mogen de werkkledij eventueel zelf onderhouden. De werkgever moet hen dan € 1,8485 per week betalen, met een maximum van € 7,39 per maand. Die vergoeding wordt geïndexeerd zoals de lonen.

Vergoeding voor overnachting en maaltijden

Wanneer je voor het werk genoodzaakt bent om buitenshuis te logeren, moet de werkgever voor overnachting en maaltijden zorgen.

De werkgever kan ook een forfaitaire vergoeding betalen van € 40,9735 per dag. Dat is € 14,3420 voor overnachting en € 26,6315 voor maaltijden.

Tussenkomst in de oppas van een ziek kind

De werkgever betaalt de helft van de kosten voor de oppas van een ziek kind terug: tot 12 jaar oud, maximaal € 0,75 per uur, op basis van een attest van een erkend organisme.

Vergoeding bij arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval betaalt de verzekering in principe 90% van je loon.

Het Fonds vult de vergoeding aan met 1/9de van de bruto-vergoeding uitbetaald door de verzekeraar.

Deze aanvullende sectorale vergoeding wordt maximum gedurende 12 maanden per ongeval betaald.

Voor dodelijke ongevallen geldt een specifieke regeling: de weduwe/weduwnaar of gelijkgestelde ontvangt € 5.000.

Vergoeding bij langdurige ziekte

Bij langdurige ziekte heb je recht op een aanvullende vergoeding. Na de periode van gewaarborgd loon ontvang je van de mutualiteit een uitkering: dit is in principe 60% van het loon (met een maximum).

Vanaf de tweede maand ziekte betaalt het Fonds een vergoeding die gelijk is aan 40% van de bruto tussenkomst van de mutualiteit.

De duurtijd van vergoeding is gekoppeld aan de anciënniteit in de sector:

 • maximaal 6 maanden voor werknemers die minstens 6 maanden hebben gewerkt vóór het begin van de ziekte;
 • maximaal 12 maanden voor werknemers die minstens 12 maanden hebben gewerkt vóór het begin van de ziekte.

Wanneer een werknemer die 6 of 12 maanden heeft opgebruikt (bijvoorbeeld door herhaaldelijke ziekte) moet hij die anciënniteit opnieuw verwerven om recht te hebben op een nieuwe aanvullende vergoedingsperiode.

Publicaties

De beste waar voor zijn geld kiezen

‘De beste waar voor zijn geld kiezen’ werd ontwikkeld door de Europese sociale partners in de schoonmaaksector, UNI Europa en FENI. Bedoeling van deze gids is klanten van de schoonmaaksector te overtuigen om te kiezen voor kwaliteit, en niet enkel de prijs bij private en publieke aanbestedingen.

Brochure: Actualisatie cao's industriële reiniging

Lonen en arbeidsvoowaarden 2017-2018

De zakbrochure 2017 - 2018 voor de sector Schoonmaak is beschikbaar.

Houdt uw poetsvrouw het vol?

Onderzoek naar de werkbaarheid van de jobs in de dienstencheques en schoonmaak en de haalbaarheid van de nieuwe wetgeving re-integratie zieke werknemers.

Sociale flitscontroles

Sociale fraude tast het draagvlak aan van onze sociale zekerheid en belemmert de goede werking van de arbeidsmarkt. Daarom moet ze kordaat en efficiënt worden aangepakt. De strijd tegen zwartwerk en sociale fraude moet worden voortgezet, maar mag niet beperkt blijven tot een repressieve aanpak. Bedrijven informeren en sensibiliseren blijft een belangrijk aspect bij sociale controles.

AC Flash - Februari 2017

Concrete maatregelen om oneerlijke concurrentie aan te pakken.

AC Flash Schoonmaak - Oktober 2014

Grote enquête over spier- en gewrichtspijnen. Wat doen we met de resultaten ?

AC Flash - April 2013

Verplaatsingskosten ? Raak daar maar aan uit !

AC Flash - Juni 2013

Werkgevers willen niet onderhandelen - Waarom een enquête over spier- en gewrichtspijnen? - Onderhandelingen in de sector op de lange baan

Evaluatie van de musculoskeletale aandoeningen bij Laurenty

Naar aanleiding van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk werd op 28 april 2009 georganiseerd op de symbolische site van de ‘’Bois du Cazier’’ een persconferentie rond het thema “De vakbondsafgevaardigde versus de musculoskeletale aandoeningen”. Meerdere kwesties en denkpistes werden aangekaart tijdens deze conferentie. Voor de vakbondsafgevaardigden (VA’s) van Laurenty bestaat er geen twijfel over dat hun werkcollega’s met musculoskeletale aandoeningen kampen. Na deze verklaring werd in het bedrijf een onderzoek georganiseerd. De resultaten bevinden zich in de document.

Zwartboek - Schoonmaaksters en schoonmakers eisen respect !

De werknemers in de schoonmaaksector worden geteisterd door een plaag van misbruiken. Collectieve arbeidsovereenkomsten worden niet gerespecteerd. Werknemers krijgen te weinig loon, overuren worden niet correct vergoed, verplaatsingsvergoedingen worden helemaal niet betaald. De klachtendossiers bij de juridische diensten van het ABVV stapelen zich op. Er is gewoon geen respect voor de vastgelegde loon- en arbeidsvoorwaarden bij een veel te groot aantal schoonmaakbedrijven.

Een charter voor de klanten : Kies de beste waar voor uw geld !

Jullie herinneren zich waarschijnlijk onze campagne van mei-juni 2010. “Zwartboek van de schoonmaak” (Daarmee kaartten we het niet naleven van de CAO’s van PC 121 aan bij de werkgevers, de inspectiediensten en de pers). In september hebben we de campagne voortgezet met systematische werfbezoeken, in heel het land. En tussenkomsten bij de “klanten”. We hebben daarvoor een tweede document opgesteld: Het Charter voor de klanten “Schoonmaak: Kies de beste waar voor uw geld!”

Links

De collectieve arbeidsovereenkomsten PC 121

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Opleidingscentrum van de Schoonmaak

De schoonmaaksector zet haar schouders onder een grootscheepsecampagne die schoonmaakbedrijven, hun klanten én de publieke opinie wil sensibiliserenvoor de voordelen van dagschoonmaak.

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 6 september 2018, 13:00

Het beroep van huishoudhulp is niet zonder risico’s. Door goede reflexen aan te nemen en alternatieven te gebruiken, is het mogelijk schoonmaakproducten in alle veiligheid te gebruiken. Lees verder

Gepubliceerd op 4 september 2018, 16:30

Om jullie van informatie te voorzien, heeft de Algemene Centrale – ABVV diverse Facebook-pagina’s opgezet die geheel gewijd zijn aan een eigen sector. Lees verder

Gepubliceerd op 2 juli 2018, 15:45

Zomerweer, we dromen er allemaal van. Behalve natuurlijk als dat zomerweer voor te hoge temperaturen zorgt op het werk en er gevaren zijn voor gezondheid en veiligheid.  Lees verder

Gepubliceerd op 27 juni 2018, 14:30

Velen beschouwen dit werk als vanzelfsprekend, sommigen kijken er zelfs op neer, toch is het belangrijk om de inzet van het schoonmaakpersoneel te waarderen. Lees verder

Gepubliceerd op 9 mei 2018, 10:00

De bewaking, schoonmaak en dienstencheques zijn 3 grote dienstensectoren. Er zijn heel wat arbeiders actief, maar uiteraard ook een niet te onderschatten aantal bedienden en kaders. Lees verder

Gepubliceerd op 29 maart 2018, 11:00

Op 23 maart organiseerde het ABVV overal in het land sensibiliseringsacties rond sociale dumping. Met deze acties willen we de burgers bewust maken dat iedereen verliest met sociale dumping. Lees verder

Gepubliceerd op 15 januari 2018, 11:30

Heb je last van lage rugpijn en ben je daarvoor tussen de 4 weken en 3 maanden arbeidsongeschikt? Dan kan je een beroep doen op het preventieprogramma van Fedris. Lees verder

Gepubliceerd op 31 oktober 2017, 14:30

UNI Property Services, de internationale federatie die de werknemers in de schoonmaak en bewaking verdedigt, hield van 19 tot 20 oktober haar jaarlijkse meeting. Lees verder

Gepubliceerd op 17 augustus 2017, 14:45

De Europese sociale partners van de schoonmaaksector hebben samen een gids ontwikkeld: ‘De beste waar voor zijn geld kiezen’. Het doel: klanten stimuleren om voor kwaliteit te kiezen. Lees verder

Gepubliceerd op 26 juni 2017, 10:15

Er is een akkoord bereikt voor de schoonmaak. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00