U bent hier

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van persoonsgegevens in verband met deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ter omzetting van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens).

In overeenkomst met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u steeds recht op inzage in de gegevens die u aangaan, en heeft u het recht hierin correcties aan te brengen. Indien u dit recht wil uitoefenen, contacteer ons op .

Wij verzamelen alle gegevens, van welke aard ook, die u ons vrijwillig meedeelt in het kader van onze producten en/of diensten, tijdens de uitwisseling van mededelingen, bv. tijdens het verzenden van berichten of vragen op deze site, tijdens het uitwisselen van e-mails of door uw deelname aan discussieforums, of in het kader van uw inschrijving op de nieuwsbrief, van gegevensonderzoek, het downloaden van documenten, enz.;

Deze gegevens worden gebruikt – onder andere - met de volgende doelstellingen:

  • Om statistieken op te stellen in verband met het aantal bezoeken aan onze verschillende rubrieken
  • Om u niet-commerciële informatie te kunnen doorsturen over activiteiten van De Algemene Centrale ABVV of van het ABVV
  • Om op uw vragen te kunnen beantwoorden
  • Om nieuwe lidmaatschappen te kunnen verwerken

Wanneer de wet dat vereist, vragen wij u vooraf om uw goedkeuring van de doelstelling in kwestie wanneer we uw gegevens verzamelen. Als u in de toekomst niet langer gecontacteerd wenst te worden (met name via e-mail), dan kunt u ons dit melden via een van de wegen die hiervoor in Identificatie te vinden zijn.

In de berichten die u eventueel worden toegestuurd via e-mail zal er echter altijd een koppeling staan waarmee u zich kunt uitschrijven als u dat wenst.
De medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben de plicht van strikte geheimhouding.

Aansprakelijkheid

We besteden steeds veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze site vindt. Niettemin gaat het steeds om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing vindt in alle bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is van zodra wijzigingen in voege treden.
De informatie op deze website is dus te nemen als eerste advies. Ze heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die je krijgt in onze gewestelijke afdelingen.

Daarom nemen we geen juridische verantwoordelijkheid op voor mogelijke fouten of misverstanden die uit het gebruik van deze informatie zouden ontstaan.

Onze website kan links bevatten naar andere sites, waarover we geen controle hebben. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat deze sites beschikbaar zijn, of dat de inhoud ervan juist en volledig is. We kunnen ter zake geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is kan je gratis raadplegen. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert.

Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van De Algemene Centrale ABVV.