U bent hier

PC 109 - Kleding- en confectiebedrijf

De kleding- en confectiesector staat in voor de vervaardiging van kleding en andere geconfectioneerde artikelen (zoals gordijnen en tenten).

Daarnaast is ook een belangrijk deel van de sector actief in de autotoelevering (zetels, tapijten en bekleding voor auto's). De kleding- en confectiesector telde in 2014 13.200 werknemers. Bijna 4 op 5 werknemers zijn vrouwen.

Tite van de paritaire commissie : Kleding- en confectiebedrijf

Arbeidsduur 

In de kleding- en confectienijverheid bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis 37u30. Het gaat hier echter om een weekgemiddelde op jaarbasis. In de praktijk wordt in de meeste ondernemingen als volgt gewerkt:

 • ofwel effectief 37u30 per week (b.v. 5 x 7u30)
 • ofwel 40 u, waarbij met inhaalrustdagen het gemiddelde van 37u30 wordt bereikt.

Anciënniteitsdag 

Wie minstens 20 jaar ononderbroken anciënniteit bereikt in dezelfde onderneming, krijgt per kalenderjaar één dag door de werkgever betaald anciënniteitsverlof. Eventuele anciënniteit verworven in een onderneming behorend tot dezelfde groep van ondernemingen waarbij de arbeider is tewerkgesteld, wordt volledig in rekening genomen. Ook periodes van uitzendarbeid, voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur worden in rekening genomen.

Hospitalisatieverzekering 

De hospitalisatieverzekering werd gesloten tussen het Sociaal Waarborgfonds voor de Kleding- en Confectienijverheid en een verzekeringsmaatschappij. Deze hospitalisatieverzekering is collectief voor de hele confectiesector, dat betekent dus dat alle arbeiders uit de confectie er gratis recht op hebben.

Ondernemingen die een eigen hospitalisatieverzekering hadden, kunnen opteren om niet tot de sectorpolis toe te treden. In dat geval stort het Fonds hen 0,4% (de bijdrage ter financiering van de sectorpolis) terug. De werknemers uit deze ondernemingen moeten dan wel gedekt zijn door een gelijkwaardige hospitalisatieverzekering die werd afgesloten op ondernemingsvlak. Meer informatie vind je terug in een brochure op de website van het Sociaal Waarborgfonds: www.swfkleding.be.

Klein verlet 

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende:

Reden van afwezigheid Duur van afwezigheid
Huwelijk van de werknemer of het aangaan van het samenlevingscontract.
Twee dagen. Te kiezen tijdens de week van het huwelijk of tijdens de daarop volgende week.
Huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.
Dag van het huwelijk of het aangaan van het samenlevingscontract.
De geboorte van een kind van de werknemer. Tien dagen. Te kiezen binnen de 4 maanden na de bevalling.
Overlijden van de echtgenoot van de werknemer of van zijn kind of van een kind van de echtgenoot. Vier dagen. Te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer.
 Drie dagen. Te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die bij de werknemer inwoont.
Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.


Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die niet bij de werknemer inwoont.
De dag van de begrafenis.
Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot. De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of onmiddellijk volgend op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.

Tijdskrediet 

In de sector werd een bijkomend recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met motief bekomen. Het 1/5de tijdskrediet is gegarandeerd, onafhankelijk van een sector- of bedrijfs-cao.

 • Een werknemer heeft recht op 36 maanden tijdskrediet voor het volgen van een erkende opleiding.
 • Een werknemer heeft recht op 51 maanden tijdskrediet:
 • om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar
 • om te zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad
 • om te zorgen voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar
 • om medische bijstand of zorg te verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig gezinslid
 • om palliatieve zorgen te verstrekken. 

Indien je tijdskrediet wil aanvragen, contacteer je best je afdeling.

Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 

Volgende stelsels worden verlengd tot 31 december 2018:

 • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 33 jaar loopbaan in 2017 en 34 jaar loopbaan in 2018 (vrouwen)
 • SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 40 jaar loopbaan.
 • SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 20 jaar nachtarbeid, 33 jaar loopbaan. 

Nieuw stelsel in 2018:

 • SWT 59 jaar (2018), zwaar beroep, 35 jaar loopbaan. 

Volgend stelsel loopt tot 31 december 2017:

 • SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan (mannen), 33 jaar loopbaan (vrouwen). 

SWT vanaf 62 jaar - algemeen stelsel cao 17 (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 62 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van 40 jaar (mannen) of van 33 jaar in 2017 en 34 jaar in 2018 (vrouwen)
 • sectoranciënniteit:
 •    ofwel 10 jaar arbeid in loondienst in een kleding- of confectiebedrijf
 •    ofwel een ononderbroken tewerkstelling van 2 jaar onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag in een kleding- of confectiebedrijf. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 40 jaar loopbaan (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 20 jaar nachtarbeid (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een beroepsloopbaan van 33 jaar hebben en 20 jaar arbeid met nachtprestaties bewijzen
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 59 jaar met 35 jaar loopbaan (vanaf 01/01/2018 tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 59 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 35 jaar hebben en tijdens die 35 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 60 jaar (tot 31/12/2017)
Voorwaarden:

 • 60 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben (mannen). Voor de vrouwen is dat 33 jaar in 2017
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar.
Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.

Landingsbanen 

 • Vanaf 60 jaar, mits een loopbaan van tenminste 25 jaar.
 • Vanaf 55 jaar, 1/2de en 1/5de  (sectorale cao confectie tot 31/12/2018):
 • mits een loopbaan van 35 jaar

of indien je:

 • ofwel een zwaar beroep uitgeoefend hebt gedurende 5 jaar in de afgelopen 10 jaar of 7 jaar in de afgelopen 15 jaar
 • ofwel tenminste 20 jaar nachtarbeid verricht hebt. 

Voor meer informatie over landingsbanen contacteer je best je afdeling.

Leerrekening 

Een leerrekening is een tussenkomst (max. € 640,00) in de opleidingskosten die werknemers maken. IVOC (= Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie) betaalt de kosten m.b.t. inschrijvingsgeld, lesmateriaal, verplaatsingskosten en kinderopvang terug. Iedere werknemer die is tewerkgesteld in de sector confectie kan een leerrekening aanvragen.

Opleidingen die je positie als werknemer op de arbeidsmarkt versterken, komen in aanmerking. Enkel opleidingen in de hobbysfeer, gratis opleidingen of opleidingen die leiden tot een zelfstandig beroep, komen niet in aanmerking. 

Hoe aanvragen?

Alle info over de leerrekening vind je op de website: www.leerrekening.be

Je moet de leerrekening aanvragen vóór de start van een opleiding of tijdens de opleiding.

Vakbondsvertegenwoordiging 

In elke onderneming waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 30 arbeiders werken, kan er een syndicale afvaardiging worden opgericht. De uitzendkrachten (enkel indien ze geen vaste werknemers vervangen van wie de arbeidsovereenkomst werd geschorst) en de huisarbeiders tellen mee in de berekening van de drempel. 

Het aantal effectieve afgevaardigden per syndicale delegatie is afhankelijk van het aantal arbeiders in de onderneming.

Lonen

Vanaf 1/10/2018

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2018)

Syndicale premie

(Vanaf 1/12/2015)

Index 

In de confectie worden de lonen tweemaal per jaar aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex: op 1 april en op 1 oktober.

Functieclassificatie

De nieuwe functieclassificatie werd op 1 december 2014 ingevoerd. Het resultaat is een nieuwe gender neutrale classificatie met 56 referentiefuncties verdeeld over 9 loongroepen, waar ook nieuw afgesproken baremalonen worden aan gekoppeld.

Meer informatie over de functieclassificatie vind je terug in de brochure “Nieuwe functieclassificatie”, die je hierna terugvindt:

Maaltijdcheques 

Het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt, is afhankelijk van de manier waarop ze worden berekend. Er zijn twee manieren:

 • één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag
 • de “alternatieve” berekeningsmethode (gebaseerd op uren i.p.v. dagen)

De cao bepaalt dat er een keuze kan gemaakt worden tussen beide systemen. 

Je persoonlijke bijdrage in de maaltijdcheque is vastgesteld op € 1,09. De werkgeversbijdrage bedraagt € 2,71. Je maaltijdcheque heeft dus een waarde van € 3,80.

Eindejaarspremie (aanvullende vergoeding aan het dubbel vakantiegeld) 

Alle arbeiders die op 30 juni in dienst zijn van een kleding- of confectiebedrijf hebben recht op de aanvullende vergoeding. Wie tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar ontslag heeft genomen of ontslagen werd (uitgezonderd wegens dringende reden) heeft eveneens recht. De werknemer moet wel minimum 3 maanden in dienst zijn geweest. 

Om de vergoeding te berekenen, neem je je loon voor de gewerkte dagen tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar. Tel daarbij je loon van 3,33 dagen per begonnen maand dienst. Als je het ganse jaar (tussen 1 juli vorig jaar en 30 juni dit jaar) gewerkt hebt, komt dit laatste neer op 40 dagen loon. Bereken van je uitkomst 6,5% en je bekomt het bruto bedrag van de aanvullende vergoeding. 

Op een gedeelte van de aanvullende vergoeding (23%) wordt RSZ afgehouden. Het volledige bedrag is wel onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (belastingen). Deze hangt af van wat je jaarlijks bruto verdient. 

De werkgever moet de aanvullende vergoeding ten laatste betalen met de eerste loonsuitkering na 15 augustus van het lopende jaar. Als je ontslagen wordt of zelf ontslag hebt genomen, moet je de aanvullende vergoeding samen met je laatste loonafrekening ontvangen.

Syndicale premie 

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:

 • op 31 maart van het lopende jaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van een kleding- of confectiebedrijf of tewerkgesteld zijn in de sector via een interimkantoor
 • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
 • je ontvang elk jaar een syndicale premie. 

Je bent werkloos of SWT-er:

 • volledig werkloos zijn geworden na 31 maart vorig jaar en nog steeds werkloos zijn op 31 maart van het lopende jaar
 • tussen 1 april vorig jaar en 31 maart dit jaar in een SWT-stelsel zijn getreden
 • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
 • werklozen en SWT-ers ontvangen gedurende 3 jaar de syndicale premie 

Indien je gepensioneerd bent tussen 1 april vorig jaar en 31 maart dit jaar, heb je nog eenmaal recht op de syndicale premie. 

De syndicale premie zal in 2017 van € 135,00 naar € 145,00 gebracht worden van zodra het fiscaal plafond wordt aangepast. Voor de 2 bijkomende jaren (werklozen en SWT-ers) is het bedrag € 37,18. Alle arbeiders die op 31 maart van het lopende jaar in dienst zijn van een kleding- of confectiebedrijf, krijgen hun formulier syndicale premie rechtstreeks thuis gestuurd. Je moet het formulier zo snel mogelijk indienen bij de Algemene Centrale-ABVV. De premie wordt vanaf 1 december uitbetaald door het Sociaal Waarborgfonds van de Kleding- en Confectienijverheid (via rekeningnummer).

Opleg bij tijdelijke werkloosheid 

Sinds 1 januari 2012 zijn de werkgevers verplicht aan elke arbeider die tijdelijk werkloos wordt gesteld een opleg per dag tijdelijke werkloosheid te betalen: 

 • € 3 per dag voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar
 • € 2 per dag voor de volgende dagen tijdelijke werkloosheid. 

Deze opleg wordt volledig betaald door de werkgever bij elke maandelijkse loonafrekening.

Publicaties

Mini-brochure - Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018

Mini brochure CAO 2015 - 2016 - PC 109

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2015 - 2016 in de sector.

Links

De collectieve arbeidsovereenkomsten

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We hebben de lijst met cao's van jouw sector alvast opgezocht.

Opleiding en Advies voor Mode en Confectie

Sociaal Fonds Kleding

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 26 juni 2017, 11:00

Er is een akkoord bereikt voor de kleding en confectie. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 29 maart 2017, 15:15

De gemeenschappelijke eisenbundel voor de sector Kleding en Confectie (PC 109) voor een sectorale CAO 2017-2018 Lees verder

Gepubliceerd op 23 december 2016, 9:15

Op 8 en 9 december hielden de delegees uit de confectie hun vakcongres. Ze maakten een syndicale analyse van de voorbije vier jaar en bepaalden de prioriteiten voor de toekomst. Lees verder

Gepubliceerd op 30 oktober 2014, 14:00

Kledingbedrijven doen voor hun confectie beroep op producenten in lageloonlanden, in Azië, maar ook in Latijns Amerika. De overheid trekt hen aan met vrijhandelszones, waar geen belastingen moeten... Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00