U bent hier

PC 120 - Textielnijverheid en breiwerk

De Belgische textielsector kan worden onderverdeeld in vijf productgroepen:

 • interieurtextiel (tapijt, meubelstoffen, decoratiestoffen, huishoudlinnen, matrastijk, passementerie)
 • kledingtextiel (weefsels en gebreide stoffen voor kleding, afgewerkte breigoedproducten)
 • technisch textiel (textiel voor land- en tuinbouw, (wegen-)bouw, defensie, bescherming en veiligheid, voertuigen, medische doeleinden, transport en verpakking, industriële toepassingen)
 • textielveredeling (wassen, bleken, verven, bedrukken en coating van diverse textielartikels; het vuilafstotend, krimpvrij, brandvertragend, enz. maken van textiel)
 • spinnerijen (de voorbereiding en productie van vezels en garens)

In 2013 bedroeg de omzet in de Belgische textielsector 4,5 miljard euro en telde de sector 20.000 werknemers. 85% van de bedrijven zijn KMO's en ongeveer 35% van de werknemers zijn vrouwen.

TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK 120,00

Tite van de paritaire commissie : Textielnijverheid en breiwerk

Arbeidsduur 

In de textielsector is voor de enkele en dubbele ploeg de arbeidsduur in verschillende stappen teruggebracht van 40 uur tot 37u20. Dat is echter een weekgemiddelde op jaarbasis. Per week wordt meestal nog altijd 40 uur effectief gewerkt. Dat moet onder meer zorgen voor een maximaal gebruik van het machinepark. Een systeem van inhaalrustdagen en supplementaire vakantiedagen zorgt voor het gemiddelde. De inhaalrustdagen compenseren de vermindering van 40 tot 38 uur, de supplementaire vakantiedagen de vermindering tot 37u20. De arbeidsduurvermindering is zonder loonverlies gerealiseerd. Omdat de inhaalrustdagen onbezoldigd zijn, is indertijd het loon verhoogd.

Supplementaire vakantiedagen 

In de textielsector heb je recht op maximum 4 supplementaire vakantiedagen. Om het aantal dagen te bepalen, bereken je het aantal arbeidsdagen van het voorgaande jaar. Daarvoor tel je al de dagen waarvoor je een loon ontvangen hebt, samen met je wettelijke en supplementaire vakantiedagen. In onderstaande tabel kun je dan aflezen hoeveel supplementaire vakantiedagen je krijgt.

Arbeidsdagen in het voorgaande jaar (5-dagenstelsel) Supplementaire vakantiedagen in het lopende jaar
228 dagen en meer 4
van 163 tot 227 dagen 3
van 98 tot 162 dagen 2
van 33 tot 97 dagen 1
minder dan 33 dagen -


Het vakantiefonds betaalt de supplementaire vakantiedagen in de loop van september. Je krijgt dan 2% van het brutoloon van het voorgaande jaar (aan 100%). Er wordt daarop een bedrijfsvoorheffing van 17,16% afgehouden.

Klein verlet 

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende:

Reden van afwezigheid Duur van afwezigheid
Huwelijk van de werknemer of het aangaan van het samenlevingscontract.
Twee dagen. Te kiezen tijdens de week van het huwelijk of tijdens de daarop volgende week.
Huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.
Dag van het huwelijk of het aangaan van het samenlevingscontract.
De geboorte van een kind van de werknemer. Tien dagen. Te kiezen binnen de 4 maanden na de bevalling.
Overlijden van de echtgenoot van de werknemer of van zijn kind of van een kind van de echtgenoot. Vier dagen. Te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer.
 Drie dagen. Te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die bij de werknemer inwoont.
Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.


Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die niet bij de werknemer inwoont.
De dag van de begrafenis.
Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot. De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of onmiddellijk volgend op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.

Specifieke regelingen in de textiel

 •       Kind van de werknemer

Wanneer het huwelijk, de priesterwijding of kloosterintrede, de plechtige communie of de deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind niet samenvalt met een dag waarop in de onderneming normaal gewerkt wordt, geldt de arbeidsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt. Deze regeling is ook van toepassing voor de werknemers uit de nachtploeg. Voor gebeurtenissen waarvoor een dag klein verlet is voorzien, krijgt de nachtarbeider dus een nacht vrijaf. Dit is zelfs het geval wanneer deze gebeurtenissen zich op een maandag voordoen. 

 •       Overbruggingsploegen

De wetgeving inzake klein verlet is ook van toepassing op de overbruggingsploegen.

De kaderovereenkomst inzake de halve overbruggingsploegen voorziet dat er voor iedere dag klein verlet 12 uur moet betaald worden. Deze bepaling is nog niet opgenomen in de kaderovereenkomst voor volledige overbruggingsploegen. In talrijke ondernemingsakkoorden is deze regeling wel voorzien.
 

Anciënniteitsdag(en) 

Trouw aan de onderneming wordt beloond:

 •       1 betaalde afwezigheidsdag per kalenderjaar na een anciënniteit van 20 jaar in hetzelfde bedrijf
 •       een tweede betaalde afwezigheidsdag na een anciënniteit van minstens 25 jaar in hetzelfde bedrijf. 

De werkgever moet voor die dag(en) het loon doorbetalen. Bij ontslag na sluiting, faling of reorganisatie blijft de anciënniteit behouden indien de werknemer binnen de 6 maanden in dienst gaat bij een andere textielwerkgever. 

Vanaf 01/01/2017 tellen periodes van tewerkstelling als uitzendkracht mee voor de berekening van de anciënniteit, ook bij de bestaande regeling van overdracht van anciënniteit bij ontslag na faling, sluiting of herstructurering. 

De arbeiders uit de overbruggingsploegen hebben ook recht op deze betaalde afwezigheidsdagen. Deze zijn gelijk aan 12 uur en moeten betaald worden aan het loon van de overbruggingsploegen.

Vaderschapsverlof, adoptieverlof en overbruggingsploegen: specifieke regeling in de textiel
 

Ook werknemers die in overbruggingsploegen zijn tewerkgesteld, hebben recht op vaderschapsverlof. Ze kunnen 48 uur afwezig zijn (2 weekends).

De betaling van deze afwezigheid gebeurt in drie delen. Het gaat hier om een ingewikkelde berekening die als volgt kan samengevat worden:

 • 14,4 uur gewoon loon ten laste van de werkgever (d.i. 3/10 van 48 uur of 1,2 dagen)
 • 33,6 uur (d.i. 7/10 van 48 uur of 2,8 dagen) vergoed door de mutualiteit op basis van 82% van het begrensd brutoloon. Het maximumbedrag bedraagt € 107,91 per dag.
 • Daarbovenop betaalt de werkgever een (begrensd) supplement dat berekend wordt volgens onderstaande formule:
 • [U x 54 x 7/10e x 85,88%] - [U x 48 x 7/10e x 82%]   waarbij U = het uurloon van de arbeider in de overbruggingsploeg
 • Vermits het supplement een aanvulling betreft op een voordeel van de sociale zekerheid, wordt er geen RSZ afgehouden, maar wel bedrijfsvoorheffing. 

In geval van adoptieverlof betaalt de werkgever aan de arbeider in adoptieverlof eenzelfde supplement, berekend zoals voor een arbeider in vaderschapsverlof.

Medische controle: specifieke regeling in de textiel 

Indien op het medisch attest vermeld is dat de woning niet mag verlaten worden, mag de dokter bij de werknemer thuis komen tussen 8 uur en 20 uur. Indien de werknemer de woning wel mag verlaten, kan de controledokter de werknemer bij zich uitnodigen voor een onderzoek. Dit kan enkel tussen 8 uur en 18 uur. De plaats waar de controle wordt uitgevoerd, mag niet verder van de woonplaats liggen dan 15 km. De reiskosten zijn ten laste van de werkgever. 

Wanneer de werknemer zich niet zou aangeboden hebben op het vastgestelde tijdstip, moet de werkgever bewijzen dat hij hem werkelijk heeft uitgenodigd. Wie de medische controle weigert, verliest zijn recht op gewaarborgd loon. De werknemer wordt dan als onwettig afwezig beschouwd. 

De wet op het eenheidsstatuut heeft een nieuwe bepaling ingevoerd, die expliciet de mogelijkheid voorziet om in het arbeidsreglement een periode van de dag te bepalen waarbij de werknemer zich verplicht op zijn verblijfplaats ter beschikking moet houden voor de controlearts. Deze periode omvat maximum 4 aaneengesloten uren tussen 7 en 20 uur.

Kortwerk en beurtstelsel 

In de sector geldt een afspraak waarbij tijdelijke werkloosheid om economische redenen zo rechtvaardig mogelijk wordt verdeeld over alle ploegenstelsels in het bedrijf.

Tewerkstellingsverbintenissen 

Bij ontslag(en) omwille van economische of technische redenen geldt een specifieke procedure van voorafgaand overleg tussen de werkgever en de vakbonden. Indien de werkgever toch overgaat tot ontslag omwille van economische of technische redenen zonder voorafgaand overleg, is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van € 991,57 per ontslagene.

Tijdskrediet 

In de textielsector werd een bijkomend recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met motief bekomen, mits akkoord van de werkgever. Het 1/5de tijdskrediet is gegarandeerd, onafhankelijk van een sector- of bedrijfs-cao.

 • Een werknemer heeft recht op 36 maanden tijdskrediet voor het volgen van een erkende opleiding.
 • Een werknemer heeft recht op 51 maanden tijdskrediet:
 •    om te zorgen voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar
 •    om bijstand of zorg te verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig gezinslid
 •    om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar
 •    om te zorgen voor een ernstig ziek gezinslid of een familielid tot de 2de graad
 •    om palliatieve zorgen te verstrekken 

Indien je tijdskrediet wil aanvragen, contacteer je best je afdeling.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) 

Alles wat wettelijk mogelijk is, wordt in de textielsector toegepast. 

Volgende stelsels worden verlengd tot 31 december 2018:

 •  SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 33 jaar loopbaan in 2017, 34 jaar in 2018 (vrouwen)
 •  SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), zwaar beroep, 35 jaar loopbaan
 •  SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, 33 jaar loopbaan
 •  SWT 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen, 35 jaar loopbaan
 •  SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 40 jaar loopbaan.

Volgend stelsel loopt tot 31 december 2017:

 •  SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan (mannen), 33 jaar loopbaan (vrouwen). 

SWT vanaf 62 jaar - algemeen stelsel cao 17 (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 62 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van 40 jaar (mannen) of van 33 jaar in 2017 en 34 jaar in 2018 (vrouwen)
 • sectoranciënniteit:

→  ofwel 15 jaar arbeid in loondienst in de sectoren textiel, breigoed, kleding, confectie en/of vlasbereiding
→  ofwel 5 jaar in de laatste 10 jaar in de vermelde sectoren en waarvan minstens 1 jaar in de laatste 2 jaar.  

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) – zware beroepen (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een loopbaan hebben van minstens 35 jaar en tijdens die 35 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.
 • Een zwaar beroep is:

→  werk in wisselende ploegen (ploegenarbeid van minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers)
→  nachtarbeid

 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben

en

→ ofwel 20 jaar arbeid met nachtprestaties bewijzen
→  ofwel in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.

 •     een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar.

SWT vanaf 58 jaar voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 •    58 jaar of ouder zijn
 •    een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben
 •    een mindervalide werknemer zijn die erkend is door een bevoegde overheid

of

 •    een werknemer zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door je werk en de verdere uitoefening van je beroep bemoeilijken.
 •    een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) met 40 jaar loopbaan (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 •    58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 •    een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 •    een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar.

SWT vanaf 60 jaar (tot 31/12/2017)
Voorwaarden:

 •     60 jaar of ouder zijn
 •     een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben (mannen). Voor de vrouwen is dat 33 jaar in 2017
 •     een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.

Landingsbanen 

Het recht op uitkeringen kan worden bekomen:

 •      Vanaf 60 jaar, mits een loopbaan van tenminste 25 jaar.
 •      Vanaf 55 jaar, 1/2de en 1/5de  (sectorale textiel-cao tot 31/12/2018): mits een loopbaan van 35 jaar
  of indien je:
  → ofwel een zwaar beroep uitgeoefend hebt gedurende 5 jaar in de afgelopen 10 jaar of 7 jaar in de afgelopen 15 jaar
  → ofwel tenminste 20 jaar nachtarbeid verricht hebt.

  Voor meer informatie over landingsbanen contacteer je best je afdeling. 

  Vakbondsvertegenwoordiging 

  In elke textielonderneming waar gewoonlijk gemiddeld 30 arbeiders werken, kan een syndicale delegatie worden opgericht. De uitzendkrachten en huisarbeiders tellen mee in de berekening van de drempel. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal arbeiders in de onderneming.

  Indien het aantal arbeiders gedurende 4 opeenvolgende kwartalen beneden de 30 is gedaald, treedt een uitdoofscenario in werking. Er worden geen nieuwe syndicaal afgevaardigden meer aangeduid en het lopende mandaat van de syndicaal afgevaardigden neemt automatisch een einde uiterlijk op de datum van de volgende sociale verkiezingen.

   

Lonen

Vanaf 1/10/2018

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2017)

Syndicale premie

(Vanaf 15/06/2016)

Index 

In de textiel worden de lonen verhoogd indien de index met 2% is gestegen. Belangrijk om weten is dat de aanpassingen enkel kunnen op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Arbeidskledij 

De werkgever is verplicht is om alle arbeiders arbeidskledij te geven. Hij moet ook instaan voor het onderhoud. 

De CAO van 28 september 2007 betreffende het verschaffen en het onderhoud van de werkkledij in de textielsector voorziet de betaling van een forfaitair bedrag voor de werknemers die zelf moeten instaan voor het onderhoud (wassen) van de werkkledij. 

Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer voor de post “kuisen van een kostuum”. Eenmaal per jaar, in januari, worden deze bedragen aangepast per indexschijf van 10%.

 

Vanaf 1/1/2014 gelden volgende bedragen:

 • € 0,46 per effectief gepresteerde arbeidsdag voor een schort of een kiel.
 • € 0,90 per effectief gepresteerde arbeidsdag voor een werkpak of overall of een broek en een vest. 

Aangezien het gaat om de terugbetaling van onkosten, is er een vrijstelling van RSZ en belastingen. De terugbetaling van de onkosten gebeurt per kwartaal en op volgende tijdstippen:

 • voor het eerste kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 juni.
 • voor het tweede kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 september.
 • voor het derde kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 december.
 • voor het vierde kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 maart.

Maaltijdcheques 

De textiel-cao voorziet maaltijdcheques voor:

 • voltijds en deeltijds tewerkgestelde arbeiders
 • arbeiders tewerkgesteld in de overbruggingsploegen 

Het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt, is afhankelijk van de manier waarop ze worden berekend.

Er zijn twee manieren:

 • één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag
 • de “alternatieve” berekeningsmethode (gebaseerd op uren i.p.v. dagen). 

Voor de voltijdse arbeiders kan een keuze gemaakt worden tussen beide systemen. Voor de deeltijdse arbeiders en de arbeiders tewerkgesteld in de overbruggingsploegen moet de “alternatieve” telling verplicht worden toegepast. 

Je minimumbijdrage in de maaltijdcheque vastgesteld op € 1,09. De werkgeversbijdrage werd stelselmatig opgetrokken. De concrete (netto)bedragen vind je terug in de onderstaande tabellen. 

Voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders 

Patronaal aandeel Persoonlijk aandeel Totale waarde
Vanaf 01/01/2016 € 4,11 € 1,09 € 5,20

 
Arbeiders tewerkgesteld in de overbruggingsploegen
 

Indien je als arbeider in een halve of volle overbruggingsploeg (weekendploeg) werkt, heb je uiteraard ook recht op “gelijkwaardige” maaltijdcheques. Om dit te realiseren, moet men de verplichte “alternatieve” telling toepassen. 

Voor de vaststelling van het bedrag van de maaltijdcheque, moeten we nagaan of er, voor wat betreft de voltijdse arbeiders, in je bedrijf werd geopteerd voor de “alternatieve” telling of niet. 

Je bedrijf kiest voor één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag voor de voltijdse arbeiders

Patronaal aandeel persoonlijk aandeel Totale waarde
Vanaf 01/01/2016 € 5,17 € 1,09 € 6,26

 Je bedrijf kiest de “alternatieve” telling voor de voltijdse arbeiders 

Patronaal aandeel Persoonlijk aandeel Totale waarde
Vanaf 01/01/2016 € 5,43 € 1,09 € 6,52


Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding) 

De eindejaarspremie bedraagt 9,2% van het loon (aan 100%) dat tussen 1 april vorig jaar en 31 maart van het huidige jaar (de referteperiode) verdiend werd. Voor de dagen waarvoor je uitkeringen kreeg ingevolge ziekte of arbeidsongeval, wordt bij je loon een fictief dagloon van € 24,79 geteld. Enkel de eerste 12 maanden worden gelijkgesteld. 

Er wordt op je eindejaarspremie bedrijfsvoorheffing (belastingen) ingehouden. Dit is 17,16% voor de bruto-vergoeding tot en met € 1.320 en 23,22% vanaf € 1.320,01. 

De eindejaarspremie wordt betaald rond 20 december. De uitbetaling gebeurt door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Textiel- en Breigoednijverheid.

Syndicale premie (sociale toelage)
 

Wie heeft recht?

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:

 • op 30 juni van het huidig jaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van een textielonderneming. Voor schoolverlaters wordt deze datum verschoven naar 30 september van het huidig jaar
 • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
 • Je ontvangt elk jaar een syndicale premie. 

Je bent werkloos, SWT-er of langdurig ziek:

 • je moet ontslagen zijn door de werkgever, maar niet om dringende redenen, of ontslag hebben gekregen of gegeven om medische redenen
 • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
 • werklozen jonger dan 50 jaar of langdurig zieken ontvangen gedurende 3 jaar de syndicale premie
 • werklozen ouder dan 50 jaar behouden hun recht op de syndicale premie gedurende 6 jaar
 • SWT-ers ontvangen de syndicale premie tot aan de pensioengerechtigde leeftijd
 • Gepensioneerde textielarbeiders die in dienst zijn gebleven tot aan de datum van hun pensionering, ontvangen de syndicale premie gedurende 6 jaar. 

De syndicale premie bedraagt vanaf 2016 € 135,00. De premie zal naar € 145,00 gebracht worden van zodra het fiscaal plafond wordt aangepast. De premie wordt vóór eind december uitbetaald door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Textiel- en Breigoednijverheid.

Het Waarborg- en Sociaal Fonds stuurt in de loop van de maand september aan alle arbeiders die in dienst zijn op 30 juni een formulier "Aanvullende sociale toelagen in de textielnijverheid en het breiwerk". Je moet het zo vlug mogelijk overmaken aan de Algemene Centrale-ABVV. Die zorgt er dan voor dat je vóór eind december je syndicale premie ontvangt. Laattijdig bezorgde formulieren (na 1 oktober) worden weliswaar nog uitbetaald, maar dan in de loop van het volgende jaar. De werkloze, de SWT-er en langdurig zieke textielarbeider ontvangt zelf geen aanvraagformulier. De Algemene Centrale-ABVV staat in voor de indiening van deze aanvragen.

Opleg bij tijdelijke werkloosheid (aanvullende sociale toelage)

Alle arbeiders die tewerkgesteld zijn in een textielonderneming hebben recht. 

De aanvullende sociale toelage bedraagt € 3,29 (zesdagenweek) per dag tijdelijke werkloosheid om economische of technische redenen of ingevolge brand. 

De opleg wordt door het Fonds betaald vanaf de 7de dag tijdelijke werkloosheid tot en met de 86ste dag die valt in de periode van 1 juli van het vorig jaar tot 30 juni van het huidig jaar. In totaal kan de opleg toegekend worden voor maximum 80 dagen. Er wordt een inhouding (belastingen) verricht van 26,75%. De aanvraag en de uitbetaling gebeuren samen met de syndicale premie.  

De werkgevers betalen per dag tijdelijke werkloosheid eveneens een opleg van € 2,60 per dag (regime 5-dagenweek) of € 2,17 per dag (regime 6-dagenweek) rechtstreeks aan de werknemer. Deze opleg wordt maandelijks samen met het loon betaald en komt dus bovenop de opleg bij tijdelijke werkloosheid die door het Fonds wordt betaald.

Publicaties

Mini-brochure textielnijverheid 2017-2018

Loon- en arbeidsvoorwaarden voor de textielnijverheid 2017-2018

Links

Collectieve arbeidsovereenkomsten PC 120.00

Sectoraal opleidingscentrum voor arbeiders van de textielsector.

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 17 oktober 2018, 15:30

Uit recent onderzoek blijkt dat H&M ondanks de vele beloftes nog steeds met onderaannemers werkt die hun werknemers een hongerloon betalen. Lees verder

Gepubliceerd op 26 april 2018, 10:45

Het is 24 april 2013 en de instorting van Rana Plaza, waarbij 1138 mensen om het leven komen, brengt over de hele wereld een schokgolf teweeg. Lees verder

Gepubliceerd op 15 maart 2018, 10:15

De textielsector heeft moeite om jonge werkkrachten aan te trekken. Daarom werd het project ‘Young Talent in Textile’ opnieuw gelanceerd. Lees verder

Gepubliceerd op 28 februari 2018, 10:00

Marijke is delegee voor het ABVV in de textielsector. De pensioenplannen van de overheid zullen heel wat vrouwen hard treffen, zo ervaart ze. Lees verder

Gepubliceerd op 4 december 2017, 15:45

Beste Rode Duivels, denk ook eens aan de onzichtbare vrouwen die jullie sportoutfit genaaid hebben. Vraag jullie sponsors om een leefbaar loon uit te betalen aan de makers van jullie sportoutfit. Lees verder

Gepubliceerd op 12 juni 2017, 15:30

Er is een akkoord bereikt voor de textielnijverheid. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 13 februari 2017, 11:30

Kledingarbeiders in Bangladesh kwamen op straat voor een hoger loon en dat leidde tot massaontslag en het gevangenzetten van vakbondsleiders. UNI Europa voert in Brussel actie voor hun vrijlating.... Lees verder

Gepubliceerd op 20 oktober 2016, 11:15

Op 13 en 14 oktober kwamen de delegees uit de textiel samen voor hun vakcongres. De textielsector komt er stilaan bovenop na de crisis. Maar voorlopig profiteren de werknemers daar niet mee van. Lees verder

Gepubliceerd op 14 september 2016, 10:45

Vanaf dit jaar is er een nieuwe regeling voor de syndicale premie in de textielsector, paritair comité 120. Lees verder

Gepubliceerd op 18 februari 2016, 9:15

Vakbonden en werkgevers in de textielnijverheid hebben in het laatste sectoraal akkoord een plan afgesproken voor werkbaar werk. Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00