U bent hier

PC 100 - Aanvullend paritair comité

Arbeid(st)ers die niet kunnen ondergebracht worden in een welbepaalde sector vallen onder het PC 100, het aanvullend PC voor arbeid(st)ers. Dit paritair comité groepeert dus de meest diverse sectoren en bedrijvigheden. In het totaal gaat dit over 24.092 arbeiders uit 8.414 bedrijven. Tot op heden moeten zij het stellen met de loon- en arbeidsvoorwaarden die de algemene wetten en de interprofessionele overeenkomsten opleggen, de strikte minima dus. Er wordt nu voor het eerst in 40 jaar onderhandeld voor een CAO geldig voor alle werknemer(ster)s van PC 100, afspraken die hun situatie zal verbeteren.

Tite van de paritaire commissie : Aanvullend paritair comité voor de werklieden

Nieuw vanaf 2015-2016

De belangrijkste punten van de overeenkomst 2015-2016 zijn de volgende:

Syndicale delegatie : De sectorale cao syndicale delegatie is ondertekend. Op naar weg naar de sociale verkiezingen”!

Koopkracht : Invoering van een jaarlijkse premie, gelijk aan 11 keer het uurloon.

Arbeidsduur

In principe telt een werkweek 38 uren effectief per week zonder loonverlies.

Sommige bedrijven kiezen er wel voor om in een 40-uren-week te werken. Ze compenseren dit dan met 12 betaalde extra vakantiedagen, waardoor het weekgemiddelde (bekeken over een jaar) toch weer op 38 uren komt.

Per dag ligt de maximumgrens op 8 uur. Het bevoegde paritair comité of de onderneming kan deze grenzen nog verder verlagen door een collectieve arbeidsovereenkomst.

Alle uurroosters die van toepassing zijn in de onderneming moeten vermeld staan in het arbeidsreglement. Behalve bij uitzonderingen, is het verboden om werknemers te laten werken buiten de uren die voor hen van toepassing zijn.

De duur van elke prestatie mag niet minder zijn dan 3 uren. Als je deeltijds werkt, mag je wekelijkse arbeidsduur niet minder zijn dan 1/3de van de arbeidstijd van een werknemer die voltijds in het bedrijf werkt (of de geldende arbeidsduur in de sector).

Flexibiliteit

In een aantal gevallen, kan je werkgever via je CAO je uurroosters en de arbeidsduur aanpassen aan de behoeften van de onderneming zonder loontoeslag te moeten betalen. Dit noemt men flexibele uurroosters.

In de meeste gevallen waarin de overschrijding van de normale grenzen van de arbeidsduur is toegelaten, moet inhaalrust worden toegekend zodat de normale wekelijkse arbeidsduur gemiddeld wordt nageleefd gedurende een referentieperiode.

Overuren

Verlenging van de cao betreffende de interne grens van de arbeidsduur en van het aantal overuren waarvoor de arbeider kan afzien van de inhaalrust.

In ondernemingen met meer dan 50 arbeiders kan bovenstaande verhoging gebeuren door het afsluiten van een ondernemings-cao. Deze moet ook worden verzonden aan de voorzitter van het PC.

Beroepsopleiding

Men wil tot een kwaliteitsvolle opleiding in de sector komen.

De sociale partners verbinden er zich toe om de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector met 5 % te verhogen door middel van het effectief opstarten van een aanbod van opleidingen in het jaar 2013-2014 door het Fonds voor de vorming van arbeiders in het aanvullend paritair comité van de werklieden.

De ondernemingen zullen minstens 1x/ jaar hun bedrijfsopleidingsplan voor arbeiders ter bespreking voorleggen aan de Ondernemingsraad (of bij het CPBW) en een overzicht geven van de aandachtspunten op basis van de evaluatie van de opleidingen van het vorige jaar met als doel te komen tot kwaliteitsvolle opleidingen.

De sociale partners engageren zich om met de middelen van deze 0,10% risicogroepen het bestaande sectorale opleidingsaanbod verder uit te breiden naar zowel functie gebonden als algemene opleidingen.

Voor meer informatie over de beroepsopleiding raadpleeg je de site van het Fonds voor de vorming van de arbeiders: http://opfo100.be/

Wie zijn de risicogroepen ?

Onder risicogroepen wordt verstaan: de werknemers waarvan de kwalificatie niet is aangepast of dreigt te zijn aan de vereisten van de nieuwe technologieën, waarvan in het bijzonder de laaggeschoolden.

Eindeloopbaan

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

SWT op 60 jaar of ouder

De leeftijd voor het SWT op 60 jaar of ouder voor mannen en vrouwen via een sectorale cao tot 31/12/2017.

Dit stelsel is mogelijk voor werknemers (mannen en vrouwen) die een beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen bewijzen van 40 jaar voor de mannen en 31 jaar voor de vrouwen in 2015. Daarna veranderen de anciënniteitsvoorwaarden, zie tabel hieronder:

SWT 60 of +

2015

2016

2017

Mannen

60/40

60/40

60/40

Vrouwen

60/31

60/32

60/33

De werkgever is verplicht een aanvullende vergoeding te betalen aan de werknemer, maar hij moet ook, elk kwartaal een bijdrage storten aan de RSZ, en dit totdat de werknemer de pensioenleeftijd bereikt.

Zo nodig kan de werkgever, bij toetreding tot de cao, als bijkomende voorwaarde stellen dat de werknemer over minstens 5 jaar bedrijfsanciënniteit moet beschikken op het moment waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

De werknemer kan enkel van dit brugpensioenstelsel genieten als de werkgever toetreedt tot het stelsel dat door de cao van 03.02.2016 wordt ingevoerd. De toetreding kan op verschillende manieren gebeuren:

 • via een bedrijfs-cao ; 
 • via een toetredingsakte (opgesteld volgens het model als bijlage gevoegd bij de cao van 03.02.2016 en volgens een bepaalde procedure);
 • via een wijziging van het arbeidsreglement dat van toepassing is in de onderneming.

Ongeacht de vorm van toetreding moet de neerlegging gebeuren ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

SWT vanaf 58 jaar - nachtarbeid / zware beroepen 

Mogelijk voor de ontslagen werknemer die minstens 58 jaar is en een beroepsloopbaan van 33 jaar kan bewijzen:

 • ofwel minstens 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtprestaties.
 • ofwel minstens 5 jaar in de laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar hebben gewerkt in een zwaar beroep.

De sectorale cao is van toepassing tot 31.12.2016.

De werknemer kan enkel van dit brugpensioenstelsel genieten als de werkgever toetreedt tot het stelsel dat door de cao van 03.02.2016 wordt ingevoerd. De toetreding kan op verschillende manieren gebeuren:

 • via een bedrijfs-cao ; 
 • via een toetredingsakte (opgesteld volgens het model als bijlage gevoegd bij de cao van 03.02.2016 en volgens een bepaalde procedure);
 • via een wijziging van het arbeidsreglement dat van toepassing is in de onderneming.

Ongeacht de vorm van toetreding moet de neerlegging gebeuren ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

SWT vanaf 58 jaar - medische redenen

Op basis van de cao 114 van de NAR: mogelijk voor de ontslagen werknemer die minstens 58 jaar is, een beroepsloopbaan van 35 jaar kan bewijzen en een handicap of een ernstig medisch probleem heeft. 

SWT vanaf 58 jaar - 40 jaar loopbaan

Cao 115 en 116 van de NAR, leggen de brugpensioenleeftijd vast op 56 jaar voor mannen en vrouwen die een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar als loontrekkende kunnen rechtvaardigen.
Deze belangrijke uitzondering is in de wetgeving alvast verankerd tot 31.12.2015, maar moet daarna nog wel verlengd worden door een Interprofessioneel Akkoord (IPA) of door de regering.

De werkgever moet de aanvullende vergoeding ten laste nemen en de patronale kwartaalbijdrage aan de RSZ tot de bruggepensioneerde de pensioenleeftijd bereikt.

De werkgever moet de bruggepensioneerde werknemer gedurende 36 maanden vervangen door een volledig uitkeringsgerechtigd of gelijkgesteld persoon.

Tijdskrediet

De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in de stelsels van tijdskrediet. Voor de meest actuele informatie , neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Voor gedetailleerde informatie over de verschillende vormen van tijdskrediet verwijzen we naar de ABVV-brochure: "Wegwijs in tijdskrediet".

Tijdskrediet met motief

In toepassing van de cao 103 voorziet een sectorale cao, tot 30.06.2017, het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet met motiefvoor een periode van maximaal 12 maanden

Tijdskrediet landingsbaan - Werknemers van 55 jaar en meer

In toepassing van de cao 118 voorziet een sectorale cao tot 31.12.2016 het recht, voor een werknemer van 55 jaar of ouder, op een loopbaanvermindering van 1/5de en dit zonder beperking in duur (35 jaar als loontrekkende, zwaar beroep, 20 jaar nachtarbeid).

Het is bovendien mogelijk om vanaf 55 jaar van een halftijdse vermindering of van een vermindering met 1/5de te genieten als een onderneming moeilijkheden kent of herstructureert.

Het sociaal overleg in de onderneming

De sociale overlegorganen die de werkneemsters en de werknemers moeten verdedigen in de bedrijven, zijn:

 • de vakbondsafvaardiging (VA)
 • de ondernemingsraad (OR)
 • het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Met zijn inbreng helpt het ABVV de afgevaardigden in deze overlegorganen door middel van opleidingen, informatie en logistieke steun.

Samen met de bestendigen onderhandelen de afgevaardigden akkoorden om de loon- en arbeidsvoorwaarden in het bedrijf te verbeteren. Zij vertegenwoordigen ook hun collega's in de diverse instanties van het ABVV.

De ABVV-afgevaardigden kunnen in jouw bedrijf een belangrijke rol spelen om jouw bestaande rechten te verdedigen en nieuwe rechten te bekomen.

Het statuut van de vakbondsafvaardiging: nieuwigheden!

Er werd in het Paritair Comité een cao over de vakbondsafvaardiging gesloten. De bedrijfsleiders erkennen dat de arbeiders, die bij een van de ondertekenende vakbondsorganisaties zijn aangesloten, het recht hebben om zich te laten vertegenwoordigen door een vakbondsafvaardiging waarvan het statuut door een nationale overeenkomst wordt geregeld.

Er zijn twee vereisten om een vakbondsafvaardiging te kunnen instellen:

 • 33% van de arbeiders moet lid zijn van een vakbond;
 • de onderneming telt minstens 50 arbeiders (COD, CBD, bepaald werk).

Omdat de cao inzake het statuut van de vakbondsafvaardiging redelijk complex is, hebben wij een schema bijgevoegd waarin de invoering van een vakbondsafvaardiging wordt uitgelegd (zie middenpagina van de brochure).

Jouw lokale vakbondssecretaris beschikt over de volledige tekst van de cao. 

Wettelijke overlegorganen

Naast de syndicale delegatie bestaan er ook overlegorganen die verplicht worden door de wetgeving. Het betreft hier de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Dit zijn paritaire overlegorganen, dat wil zeggen dat ze bestaan uit een werkgevers- en een werknemersafvaardiging die even groot zijn. De personeelsafgevaardigden in deze organen worden verkozen tijdens de vierjaarlijkse sociale verkiezingen.

De Ondernemingsraad (OR)

Een OR moet ingesteld worden in ondernemingen die minstens 100 werknemers tellen, maar ook in degenen die bij de vorige sociale verkiezingen een OR moesten oprichten maar ondertussen tussen de 50 en de 99 werknemers tellen. De ondernemingsraad heeft als missie het arbeidsreglement van kracht in het bedrijf te ontwikkelen en te wijzigen, te adviseren en suggesties te doen over de werking van het bedrijf (ontwikkeling van de werkgelegenheid, economische en financiële informatie, opleiding, ...), en controleert de naleving van de wetgeving ter bescherming van het personeel.

De OR:

 • ontvangt alle informatie en wordt geraadpleegd over de economische en financiële situatie van de onderneming en over de tewerkstelling;
 • stelt het arbeidsreglement op en wijzigt dit;
 • beheert de sociale werken van het bedrijf;
 • bespreekt alles wat te maken heeft met het leven binnen het bedrijf, de arbeidsvoorwaarden, de vakantiedagen, de invoering van nieuwe technologieën, de criteria voor ontslag, ...
 • controleert de naleving van de sociale wetgeving en de CAO's, enz.

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Er moet een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk worden opgericht in elke onderneming met minstens 50 werknemers. Het CPBW heeft als missie het welzijn (gezondheid, veiligheid, hygiëne) van het personeel in de bedrijven te verbeteren.

Het geeft advies en doet voorstellen met betrekking tot het beleid voor het welzijn van het personeel bij de uitvoering van hun werk. Het moet zich ook uitspreken over het globale preventieplan en het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever.

Het CPBW houdt zich eveneens bezig met het controleren van het arbeidsklimaat. Het comité zorgt ervoor dat er voldoende en kwaliteitsvolle beschermingsmiddelen (veiligheidskledij, -bril, enz.) beschikbaar zijn en onderzoekt de individuele klachten omtrent veiligheid en welzijn.

Het CPBW:

 • zorgt voor de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers;
 • staat in voor de preventie van arbeidsongevallen;
 • controleert de arbeidsgeneeskundige dienst, enz.

Deze minimumuurlonen van de sector volgen de index. Indien de prijzen stijgen, worden de lonen aangepast, telkens met sprongen van 2 %. Dat gebeurt op hetzelfde ogenblik en op dezelfde wijze als voor de sociale uitkeringen. Deze indexeringen worden in onze publicaties op onze website meegedeeld. Als je loon hoger is dan het minimumloon, is er geen automatische indexering, tenzij dit voorzien is in je ondernemings- cao. 

Lonen

Vanaf 1/09/2018

Het loon

Op 1 december 2014 verhoogt het uurloon met 2,5% voor de werknemers van de ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het loon in de onderneming hoger is dan het minimumuurloon dat is vastgelegd in de cao van 22 mei 2013 die werd gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor Arbeiders. Dit op voorwaarde dat de effectieve loonsverhogingen en/of de andere nieuwe of verhoogde voordelen die in 2013-2014 op ondernemingsvlak werden toegekend in rekening worden gebracht, met uitzondering van de bonussen die worden gegeven in het kader van de cao nr. 90 die in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten.

Gewaarborgd sectoraal minimumuurloon

Sinds 1 januari 2012 omvat het minimum uurloon voor alle werknemers van het PC 100 geen premies voor specifieke arbeidsomstandigheden. Premies voor ploegenwerk, weekendwerk, 'vuilwerk', zwaar werk, polyvalentie worden nu betaald bovenop dit uurloon.

Sinds 1 januari 2013, kunnen ook premies die betrekking hebben op een periode van meer dan een maand (bv. de eindejaarspremie) NIET meer verrekend worden in dit minimum uurloon en zullen dus ook bovenop dit uurloon betaald worden.

Betaling van het loon

Het loon moet minstens twee keer per maand uitbetaald worden, met een tussenperiode van hoogstens 16 dagen. Het gaat om een voorschot en een definitieve betaling van het loon voor de betrokken maand. Het loon moet worden uitbetaald uiterlijk op de vierde werkdag na de periode waarop het betrekking heeft. Bij elke definitieve loonbetaling moet je een loonbrief ontvangen met alle details van de berekening van je loon en de inhoudingen die erop verricht werden.

Verplaatsingskosten

De sociale gesprekspartners van het PC 100 hebben nog geen specifieke sectorale cao gesloten voor de verplaatsingskosten. Het is dus de cao nr. 19 octies van de NAR die de vergoeding voor de verplaatsingskosten in de sector regelt.

Trein

De werkgever is verplicht om een gedeelte van de prijs van je treinkaart terug te betalen. Het bedrag van de werkgeverstussenkomst wordt om de twee jaar forfaitair vastgelegd, afhankelijk van het vervoertitel en van de afgelegde afstand.

Andere gemeenschappelijk openbaar vervoer

De tussenkomst van de werkgever is verplicht wanneer de afgelegde weg gelijk is of langer dan 5 kilometer vanaf de vertrekplaats.

Er dient evenwel een onderscheid te worden gemaakt:

 • Wanneer de prijs van het vervoer evenredig is aan de afstand is de werkgeversbijdrage voorzien voor de trein begrensd tot 75% van de reële prijs van het vervoer;
 • Wanneer de prijs van het vervoer bepaald wordt ongeacht de afstand wordt een tussenkomst van 71,8% van de reële vervoerprijs toegepast, begrensd tot de tussenkomst voorzien voor de trein voor een afstand tot 7 kilometer.

De bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten wordt maandelijks betaald, voor de werknemer met een maandabonnement of bij de betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is voor de vervoerbewijzen die geldig zijn voor een week.

De werknemers leggen aan de werkgevers een ondertekende verklaring voor waarin verzekerd wordt dat zij geregeld over een afstand gelijk aan of hoger dan 5 km een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel benutten om zich van hun woonplaats naar het werk te begeven; bovendien preciseren zij, indien mogelijk, het aantal effectief gereden kilometers. Zij zullen ervoor zorgen iedere wijziging van deze toestand in de kortst mogelijke tijd mee te delen.

Privévervoer

De tussenkomst van de werkgever voor eigen vervoer is niet verplicht. Dergelijke tussenkomst kan evenwel worden geregeld op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau. De sectoren en ondernemingen kunnen bijzondere voorwaarden voorzien voor de terugbetaling van de kosten van privévervoer (zoals bijvoorbeeld een percentage van de werkgeverstussenkomst dat hoger is dan de wettelijke tussenkomst in de prijs van de treinkaart,…).

Het vakantiegeld

Het vakantiegeld bestaat uit het enkelvoudige vakantiegeld en het dubbel vakantiegeld. Het enkelvoudige vakantiegeld is je gewone loon. Het dubbel vakantiegeld komt bovenop het gewone loon.

Voor 2014, is het enkel en dubbel vakantiegeld van een arbeider samen gelijk aan 15,38 % van het brutoloon van 2013 en op 108 % gebracht. Het is gebaseerd op de bezoldigingen aangegeven aan de RSZ, eventueel vermeerderd met een fictief loon voor de gelijkgestelde dagen.

Van het bruto vakantiegeld wordt nog ingehouden:

 • 13,07 % RSZ-bijdrage op het dubbel vakantiegeld;
 • 1% solidariteitsbijdrage;
 • bedrijfsvoorheffing:
  • 17,16 % indien belastbaar vakantiegeld ≤ €1290; 
  • 23,22 % indien belastbaar vakantiegeld > €1290 .

Het vakantiegeld wordt betaald via overschrijving op je bankrekening. De meeste arbeiders krijgen hun betaling van de RJV.

Economische werkloosheid

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hierna economische werkloosheid genoemd, kan de werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werklieden die hij tewerkstelt, schorsen of hun arbeidsprestaties verminderen. De economische oorzaken moeten conjunctureel zijn en niet structureel.

De werkgever brengt door middel van aanplakking of individuele schriftelijke kennisgeving de werknemers op de hoogte dat hij hen werkloos stelt wegens gebrek aan werk wegens economische redenen.

Tijdens die periode van schorsing of voor wat betreft de dagen waarop geen arbeidsprestaties worden gepresteerd in de regeling van gedeeltelijke arbeid, is de werkgever vrijgesteld van de verplichting om het loon van de werknemer te betalen. Het is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die in dat geval de vergoeding van de werknemer op zich neemt.

Uitkering

Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer een vervangingsinkomen ontvangen voor deze inactiviteitsdagen (tijdelijke werkloosheid). Het gaat dan om een werkloosheidsuitkering.

Het bedrag van de uitkering zal afhangen van 2 elementen: het normaal loon en de gezinstoestand.

De werkgever moet een aanvullende vergoeding betalen per dag dat de arbeidsovereenkomst geschorst wordt wegens werkloosheid om economische of technische redenen of wegens slecht weer (dit wordt dus niet beperkt in de tijd). Het minimumbedrag is € 2/dag inactiviteit.

Voor effectieve uitbetaling van deze uitkeringen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Neem contact op met jouw lokale afdeling van het ABVV voor meer details!

Publicaties

Opleidingen voor arbeiders 2018-2019

Het vormingsfonds van het PC 100 biedt verschillende opleidingen voor werknemers. Deze aanbiedingen zijn opgenomen in de te downloaden brochure.

Minibrochure loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 PC 100

De zakbrochure verzamelt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het Aanvullend Paritair Comité PC 100

Links

De collectieve arbeidsovereenkomsten van PC 100

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om dit te downloaden volstaat het om naar het nummer van het paritair comité te gaan van de gewenste pagina met de hulp van onderstaande link en klik op zoeken.

OpFo100

De website van het opleidingsfonds voor de arbeiders die vallen onder het paritair comité 100.

Illustraties

Logo van de sector PC 100

Actualiteit

Gepubliceerd op 12 december 2017, 15:45

De sector van het Aanvullend Paritair Comité (PC 100) groepeert ondernemingen met heel uiteenlopende activiteiten. Sinds vorig jaar is er een nieuwe jaarlijkse premie in de sector. Lees verder

Gepubliceerd op 18 oktober 2017, 15:45

Er is een akkoord bereikt in het aanvullend paritair comité PC 100. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen.  Lees verder

Gepubliceerd op 12 december 2016, 14:15

De sector van het Aanvullend Paritair Comité (PC 100) groepeert ondernemingen met heel uiteenlopende activiteiten. Sinds kort is er een nieuwe jaarlijkse premie in de sector.  Lees verder

Gepubliceerd op 14 november 2016, 16:15

De sector van het Aanvullend Paritair Comité PC 100 boekte de voorbije jaren belangrijke sociale vooruitgang. Dat was één van de conclusies op het vakcongres.  Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00