U bent hier

PC 327.01 - Beschutte werkplaatsen

De beschutte werkplaatsen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. In Vlaanderen zijn er 68 beschutte werkplaatsen, verspreid over alle provincies. Voornaamste doel is het tewerkstellen van personen met een handicap (de doelgroepwerknemers). In de sector werken ongeveer 15.000 werknemers. De grootste groep zijn personen zijn personen met een handicap (80%) aangevuld met een aantal monitoren die zorgen voor de begeleiding. De werkplaatsen werken op verschillende terreinen (drukkerij, groenzorg, montage,…). Ze vallen net als de sociale werkplaatsen onder het PC 327.1 .

Tite van de paritaire commissie : Beschutte werkplaatsen

Arbeidsduur

De gemiddelde arbeidsduur in de beschutte werkplaatsen bedraagt maximum 38 uur per week.

Vrijstelling van arbeidsprestaties (VAP) : bijkomende vakantiedagen voor oudere werknemers

Bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen zijn er een aantal extra vakantiedagen voor oudere werknemers:

Vanaf
35 jaar

5 dagen

45 jaar 7 dagen
55 jaar 8 dagen

De extra dagen vanaf 35 jaar zijn een nieuwe afspraak uit het VIA 2011-2015.

Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal dagen berekend in verhouding tot de werkelijke arbeidsduur. Iemand die halftijds werkt heeft vanaf 45 jaar dan recht op 3,5 dagen vakantie.

Tijdskrediet eindeloopbaan (= landingsbanen)

 Vanaf 1 januari 2015 kunnen enkel de werknemers die minstens 60 jaar zijn, nog een onderbrekingsuitkering aanvragen in het kader van een landingsbaan (= halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering). De voorwaarde is dat men een beroepsloopbaan heeft van minstens 25 jaar.

 Let wel: in bepaalde gevallen (bvb. na een loopbaan van 35 jaar) kan men dit onder bepaalde voorwaarden al doen vanaf de leeftijd van 55 jaar !

 Informeer best vooraf bij je plaatselijke ABVV-afdeling of je vakbondssecretaris.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Voor de periode 2015-2016 zijn de volgende stelsels van toepassing in de sector van de beschutte en de sociale werkplaatsen:

 • SWT op de leeftijd van 58 jaar (en ouder) bij zware beroepen en nachtarbeid en mits een anciënniteit van 33 jaar/35 jaar
 • SWT op de leeftijd van 58 jaar (en ouder) en mits een anciënniteit van 40 jaar
 • tot eind 2017 is er ook een SWT op de leeftijd van 60 jaar (en ouder): hiervoor dienen mannen een loopbaan te hebben van 40 jaar. Voor de vrouwen geldt een loopbaan van 31 jaar (in 2015), 32 jaar (in 2016) en 33 jaar (in 2017).

Bedrag van de vergoeding

Naast een werkloosheidsvergoeding ontvang je ook een tussenkomst van je werkgever. Dit bedrag bedraagt de helft van het verschil tussen het netto-referteloon (dat is het jaarloon gedeeld door twaalf) en de normale werkloosheidsuitkering.

Als je voor de jaren vóór je brugpensioen loopbaanvermindering of tijdskrediet had, wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van een voltijds referteloon.

Wil je weten of je persoonlijk in aanmerking komt voor het brugpensioen en je vergoeding laten berekenen? Neem contact op met het plaatselijk ABVV- kantoor of met je secretaris.

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Klik hier

Statuut van de syndicale delegatie

Aantal mandaten

Het aantal mandaten wordt bepaald volgens het aantal tewerkgestelde werknemers:

 • Vanaf 35 werknemers: 2 effectieve mandaten
 • Vanaf 50 werknemers: 2 effectieve en 2 plaatsvervangende mandaten
 • Vanaf 100 werknemers: 3 effectieve en 3 plaatsvervangende mandaten
 • Vanaf 300 werknemers: 4 effectieve en 4 plaatsvervangende mandaten

Aanduiding

De syndicale afgevaardigden worden aangeduid door de werknemersorganisatie waarbij ze aangesloten zijn.

De werknemersorganisaties verdelen het aantal mandaten op basis van het aantal behaalde zetels bij de sociale verkiezingen.

De leden van de syndicale delegatie worden aangeduid binnen de 6 maanden na het beëindigen van de sociale verkiezingen.

Voorwaarden

Kandidaten moeten:

 • Ten minste 21 jaar oud zijn
 • Sinds ten minste 12 maanden in de werkplaats werken
 • De burgerlijke rechten genieten
 • De pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben
 • Niet behoren tot het leidinggevend personeel
 • Lid zijn van de OR of CPBW

Duur van het mandaat

De duur van het mandaat van de leden van de syndicale delegatie komt overeen met de duur van de mandaten van de sociale verkiezingen. De mandaten kunnen worden vernieuwd. Het mandaat van de syndicale afgevaardigde loopt ten einde:

 • Bij het verstrijken van de termijn
 • Indien betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel van de werkplaats
 • In geval van overlijden
 • Op initiatief van de vakbond die hem heeft aangeduid
 • Zodra hij deel uitmaakt van het leidinggevend personeel

Plaatsvervangers

De plaatsvervanger wordt opgeroepen om te zetelen wanneer:

 • Het effectief lid niet aan de vergadering kan deelnemen
 • Het mandaat van het effectief lid ten einde loopt.

In dit geval wordt de plaatsvervanger effectief lid.

Bescherming

De syndicaal afgevaardigde kan niet worden afgedankt omwille van zijn taak als delegee.

Taak

De syndicale delegatie kan optreden bij alle individuele en collectieve conflicten op het werk. Ze ziet er op toe dat de sociale wetgeving en de gesloten overeenkomsten juist worden toegepast. Ze kan met de directie onderhandelen over akkoorden binnen de onderneming.

De vakbondsafgevaardigde mag het personeel informeren, indien nodig via personeelsvergaderingen op de werkplaats.

De vakbondsafgevaardigde moet kunnen beschikken over een lokaal met telefoon.

Vergoedingen

Als vakbondsafgevaardigden hun opdracht vervullen tijdens hun normale dagtaak ontvangen zij het loon alsof ze normaal zouden gewerkt hebben.

Als door de werkgever vergaderingen worden bijeengeroepen buiten de normale uren, worden de uren betaald volgens het basisloon. Het gaat niet om overuren.

De verplaatsingsonkosten worden terugbetaald op basis van de regeling die gewoonlijk in de onderneming wordt toegepast.

De syndicale afgevaardigden die deelnemen aan het officiële vergaderingen van het paritair comité of van het verzoeningsbureau, mogen geen loonverlies leiden.

Syndicaal verlof

Effectieve en plaatsvervangende leden van de syndicale delegatie, het CPBW en de OR hebben recht op syndicaal verlof om deel te nemen aan syndicale vergaderingen.

Procedure

De werknemersorganisaties vragen zo vlug mogelijk, bij voorkeur 1 maand en laatste 14 dagen op voorhand, schriftelijk de afwezigheid omwille van syndicaal verlof aan. In die aanvraag moeten de naam van de afgevaardigde en plaats, tijdstip en duur van de afwezigheid staan.

Wanneer de werkgever weigert omdat het organisatorisch niet mogelijk is om syndicaal verlof te geven, dan moet die dat binnen de week aan de vakbond meedelen.

Duur

Elke vakbond heeft per 4 jaar recht op 20 dagen per effectief ingevuld mandaat (OR – CPBW – SA).

Al deze uren komen terecht in een gemeenschappelijke pot, waaruit elk effectief en plaatsvervangend lid van de SA, OR of CPBW kan putten, weliswaar met een maximum van 60 uren per persoon.

Betaling van syndicaal verlof

Het syndicaal verlof wordt door de werkgever betaald op basis van een attest van de vakbond.

De werkgever betaalt het normale loon.

Werken buiten de werkplaats : enclaves

Werknemers uit de beschutte werkplaatsen kunnen in een andere onderneming tewerkgesteld worden. Dit noemen we enclaves.

Er wordt dan een ondernemingscontract afgesloten tussen de beschutte werkplaats en de onderneming.

Het werken in enclaves is aan strikte regels gebonden. De werknemer blijft steeds onder het gezag en toezicht van zijn werkgever, namelijk de beschutte werkplaats. Concreet betekent dit dat er altijd iemand van de omkadering moet aanwezig zijn.

De werkgever moet de vakbondsverte- genwoordiging uitgebreid informeren over de enclaves en de vakbondsvertegen- woordigers hebben het recht hierop controle uit te oefenen. De werkgever moet gebruiken maken van een informatieformulier waarin volgende gegevens staan:

 • De volledige identiteit van de klant
 • De voorziene duur van het contract
 • Een algemene omschrijving van het werk met vermelding van de eventuele bijkomende risico’s ervan
 • De plaats waar het werk wordt uitgevoerd
 • Het voorziene aantal werknemers van de beschutte werkplaats die in de onderneming wordt tewerkgesteld
 • De eerbieding door de klant van de voorschriften inzake veiligheid en gezondheid
 • Begeleiding door ervaren en/of gekwalificeerde monitoren
 • De geldende arbeidstijden en regimes

 Werknemers die in een andere onderneming gaan werken hebben dezelfde rechten als in hun werkplaats :

 • Werknemers moeten de nodige opleiding en instructies krijgen om hun werk op een veilige manier te kunnen doen
 • Werknemers mogen niet minder verdienen dan wat ze in de werkplaats zouden verdienen
 • In het individuele arbeidscontract van werknemers mag niet staan dat de werknemer automatisch akkoord gaat met een tewerkstelling in een ander bedrijf
 • De werknemer kan niet verplicht worden in een andere onderneming te werken als het begin en het einde van de werktijd en de verplaatsingstijd niet dezelfde zijn als in zijn werkplaats.
 • Als de werknemer akkoord gaat met de regeling in de andere onderneming en hij langer werkt dan zijn normale arbeidstijd dan wordt dit beschouwd als overwerk.
 • Als de verplaatsingstijd langer is dan gewoonlijk, dan wordt de tijd dat de werknemer langer onderweg is beschouwd als arbeidstijd.

In principe zorgt de werkplaats voor het vervoer van en naar de andere onderneming en betaalt hiervoor ook de kosten.

De minimumlonen en de werkelijk uitbetaalde lonen worden regelmatig aangepast aan de stijging van de prijzen. Telkens wanneer de indexgrens wordt overschreden stijgen de lonen de volgende maand met 2%.

Lonen

Vanaf 1/09/2018

Doelgroepwerknemers

Er zijn 5 functiecategorieën voor doelgroepwerknemers (personen met een handicap).

 • Categorie 5 : eenvoudige taken waarvan de uitvoering een kleine fysieke inspanning vraagt of slechts elementaire aandacht vereist.
 • Categorie 4 : eenvoudige taken waarvan de uitvoering een gemiddelde fysieke inspanning of aandacht vraagt.
 • Categorie 3 : eenvoudige taken waarvan de uitvoering een belangrijke fysieke inspanning vraagt of een voortdurende aandacht vereist en half gespecialiseerde taken waarvan de uitvoering een elementaire theoretische of praktische beroepsopleiding vereist.
 • Categorie 2 : gespecialiseerde taken waarvan de uitvoering een gemiddelde theoretische of praktische beroepsopleiding vraagt.
 • Categorie 1 : geschoolde taken waarvan de uitvoering een zeer grondige, theoretische of praktische beroepsopleiding vraagt.

Deze functieclassificatie is verouderd en nog moeilijk toe te passen in de praktijk. In het VIA werd afgesproken om een nieuwe functieclassificatie op te maken tegen 2015.

Omkadering

Ook voor het omkaderingspersoneel zijn er 5 categorieën:

 • Categorie 1 : dirigeert en coördineert een groep gekwalificeerde personen, dit wil zeggen : plannen, organiseren, beslissen en opvolgen van een dienst.
 • Categorie 2 : dirigeert afdelingen met talrijke werknemers. Dit wil zeggen plannen, organiseren, beslissen, verzekeren en coördineren van de dagelijkse verloop van de afdeling of de dienst.
 • Categorie 3 : is verantwoordelijk op slechts 1 afdeling. Oefent direct toezicht uit op een groep werknemers en verdeelt en controleert het werk.
 • Categorie 4 : oefent toezicht uit op een groep waartoe hij zelf behoort. Is verantwoordelijk voor het doorgeven van instructies en oefent controle uit op de vooruitgang van het werk.
 • Categorie 5 : oefent toezicht uit op een kleine groep waartoe hij ook behoort. Geeft technische instructies door en is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze instructies. Hij neemt deel aan de taken van zijn groep.

Ook deze categorieën zullen herbekeken worden in de nieuwe functieclassificatie.

Lonen

De tabel met de lonen van het omkaderingspersoneel is veel uitgebreider dan die van de doelgroepwerknemers. Het omkaderingspersoneel heeft meestal ook een bediendecontract. De lijsten met deze lonen kan je opvragen bij je secretaris.

Eindejaarspremie

In 2012 wordt de premie voor de doelgroepwerknemers verhoogd tot gemiddeld 79% van een maandloon. Vanaf 2013 zal de eindejaarspremie minstens 87% van een volledig maandloon bedragen. Hij wordt betaald in de maand december.

Om de eindejaarspremie te berekenen moet je volgende formule toepassen:

2011

123,50 x individueel bruto uurloon

2012

130,09 x individueel bruto uurloon

2013

143,26 x individueel bruto uurloon

2014

143,26 x individueel bruto uurloon

2015

143,26 x individueel bruto uurloon

Een voorbeeld:

Een doelgroepwerknemer categorie 5 heeft een uurloon van € 9,4699.

Voor 2013 zal zijn eindejaarspremie als volgt berekend worden: € 9,4699 x 143,26 = € 1356,6579.

Op deze berekening moet nog een correctie aangebracht worden in functie van de gemiddelde arbeidsduur. Een halftijds werknemers heeft immers slechts recht op de helft van de premie van een voltijdse werknemer.

Deze correctie gebeurt via de volgende formule: Bedrag x (aantal gepresteerde uren en gelijkgestelde uren / 1976)

 Gelijkgestelde uren zijn:

 • economische werkloosheid
 • (max 152 uren)
 • ziekte (max 76 uren)
 • betaalde vakantie- en feestdagen
 • syndicaal verlof
 • familiaal verlof
 • kort verzuim
 • educatief verlof
 • VAP-dagen

In het VIA 2011-2015 wordt de eindejaarspremie van de doelgroepwerknemers uit de beschutte en sociale werkplaatsen verhoogd van 75% tot 87% van een maandloon. De andere werknemers gaan er echter veel sterker op vooruit. Hun premie stijgt tot gemiddeld 95%. Dit vonden onze leden en militanten onrechtvaardig.

We hebben ondertussen verschillende acties gevoerd om toch de premie voor de doelgroepwerknemers te verhogen. Dit is voorlopig niet gelukt. Maar dat betekent niet dat onze mening verandert: een gelijkwaardige behandeling van alle werknemers blijft voor ons een prioriteit.

Syndicale premie

Het fonds voor bestaanszekerheid stuurt het attest rechtstreeks naar uw thuisadres in de eerste helft van de maand mei. Met dit attest kan je bij je vakbond de syndicale premie laten uitbetalen.

Bedragen:

 • Personen met een handicap = € 79,20 (€ 6,61 per gewerkte maand)
 • Valide werknemers = € 86,76 (€ 7,23 per gewerkte maand)

Verplaatsingskosten

Gratis busabonnement

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn stelt een gratis abonnement ter beschikking aan personen met een handicap.

Verbetering mobiliteit

Het bedrag dat hierdoor vrijkomt in de werkplaatsen moet gebruikt worden om de mobiliteit en de verkeersveiligheid van de werknemers te verbeteren.

Terugbetaling vervoersonkosten

De werkgever moet een derdebetalersregeling afsluiten met de NMBS. Dit betekent dat werknemers die met de trein naar het werk komen:

 • een gratis abonnement krijgen en
 • de kosten niet meer zelf moeten voorschieten

Werknemers die met privévervoer (auto, bromfiets, fiets) naar het werk komen krijgen ook een vergoeding. Die wordt berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers, op voorwaarde dat de afstand van je huis naar het werk minstens 5 km bedraagt.

Vanaf 1 januari 2013 bedraagt deze vergoeding:

 Km

Dagbedrag auto, bromfiets, fiets, ...

5

0,96

6

1,03

7

1,11

8

1,14

9

1,22

10

1,29

11

1,37

12

1,42

13

1,48

14

1,55

15

1,61

16

1,66

17

1,75

18

1,81

19

1,88

20

1,96

21

1.99

22

2,07

23

2,14

24

2,18

25

2,29

26

2,33

27

2,40

28

2,47

29

2,51

30

2,58

31-33

2,70

34-36

2,88

37-39

3,03

40-42

3,21

43-45

3,36

46-48

3,54

49-51

3,73

52-54

3,84

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Er kan tijdelijke werkloosheid ingevoerd worden omwille van economische redenen, weerverlet of bij een technische stoornis.

De werkgever moet dan een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering.

1)     De eerste 60 dagen tijdelijke werkloosheid bedraagt de vergoeding:

 • € 3 bruto per dag voor alleenstaanden en samenwonenden
 • € 6 bruto per dag voor gezinshoofden

 Omgerekend naar een uurbedrag geeft dit volgende bedragen:

 • € 0,3947 per uur voor alleenstaanden en samenwonenden
 • € 0,7895 per uur voor gezinshoofden

Deze bedragen worden maximaal 456 uren per kalenderjaar uitbetaald voor voltijdse werknemers. Wie 4/5 werkt heeft recht op 365 uren en wie 1/2 werkt op 228 uren.

2)     Daarna bedraagt de vergoeding € 2 per dag.

Jaarlijks moet de werkgever op de OR, CPBW of SA een overzicht geven van de tijdelijke werkloosheid en het aantal werknemers die een vergoeding ontvingen en voor welk bedrag.

Publicaties

Lonen en arbeidsvoorwaarden 2011-2015

In deze militantenbrochure geven we een overzicht van de belangrijkste afspraken in de sector, waarbij we ook steeds verwijzen naar de officiële cao’s.

Links

Collectieve arbeidsovereenkomsten PC 327.01

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

GRIP vzw

GRIP is een burgerrechtenorganisatie van en voor mensen met een handicap. Het doel is gelijke rechten én kansen voor iedereen.

Illustraties

Sectorale logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 15 november 2018, 15:45
Gepubliceerd op 22 juni 2018, 16:15

Het vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA) geldt voor de periode 2018 tot en met 2020 in de private social profitsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen. Lees verder

Gepubliceerd op 16 mei 2017, 16:30

De syndicale premie voor doelgroepwerknemers in de beschutte werkplaatsen verhoogt met 3,60 euro. De premie bedraagt nu 82, 80 euro. Lees verder

Gepubliceerd op 21 november 2016, 14:15

De werkdruk in de beschutte werkplaatsen ligt alsmaar hoger waardoor de zwakste werknemers het moeilijk krijgen. Dat concludeerden de delegees tijdens hun vakcongres.  Lees verder

Gepubliceerd op 1 februari 2016, 9:15

De Raad van State heeft op woensdag 27 januari 2016 de twee besluiten opgeschort waarmee de Vlaamse Regering en Minister Homans de uitvoering van het maatwerkdecreet wilden regelen. Lees verder

Gepubliceerd op 29 april 2015, 13:30

Sinds 1 april zijn er geen beschutte of sociale werkplaatsen meer. Het worden allemaal ‘maatwerkbedrijven’. De bedoeling blijft dezelfde, werk bezorgen aan mensen die speciale aandacht nodig hebben... Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00