U bent hier

PSC 106.02 - Betonindustrie

De sector betonindustrie groepeert bedrijven die prefab betonproducten produceren. Jaarlijks worden er in België miljoenen ton aan prefab betonproducten geproduceerd : metselstenen, vloeren, straatstenen en tegels, lineaire elementen, buizen, sierbeton, structuurelementen…

De sector telt 206 bedrijven. De hoogste concentratie bedrijven vinden we in Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen. In deze 206 bedrijven worden 5 116 arbeiders tewerkgesteld. De sector van de betonindustrie is een KMO-sector, het merendeel van de arbeiders werkt in een bedrijf met minder dan 50 werknemers.

Tite van de paritaire commissie : Betonindustrie

Arbeidsduur

De arbeidsduur is 38 uur per week, verspreid over 5 dagen, gewoonlijk van maandag tot vrijdag.

Zaterdagwerk kan tot 16.00 uur wanneer in een drieploegenstelsel wordt gewerkt.

Mits akkoord van de arbeiders kan zaterdagwerk ook :

 • tot 13.00 uur wanneer in twee ploegen wordt gewerkt ;
 • tot 12.00 uur indien er geen ploegenarbeid is.

Afwijkingen op de wekelijkse arbeidsduur kunnen enkel mits overleg en een aanpassing van het arbeidsreglement.

Compensatiedagen

Je hebt recht op 2 bijkomende verlofdagen per jaar.

Anciënniteitsverlof

Indien je 20 jaar in dienst bent bij het bedrijf heb je recht op 1 betaalde dag anciënniteitverlof, vanaf 25 jaar dienst in de sector op 2 dagen.

Tijdskrediet

De volgende systemen van tijdskrediet zijn mogelijk:

 • landingsbaan vanaf 55 jaar indien je een loopbaan hebt van minstens 35 jaar, bij minstens 20 jaar nachtarbeid of bij tewerkstelling in een zwaar beroep.
 • halftijds of voltijds tijdskrediet met motief zorg voor een periode van 51 maanden.
 • halftijds of voltijds tijdskrediet met motief opleiding voor een periode van 36 maanden

Voor de meest actuele informatie neem je best contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je plaatselijke afdeling.

Hospitalisatieverzekering

Er bestaat in de sector een hospitalisatieverzekering. Je bent verzekerd vanaf het moment dat je 6 maanden anciënniteit hebt. Deze verzekering kost jou niets, het Sociaal Fonds zorgt voor de betaling van de jaarlijkse premie.

Vanaf 1 januari 2018 zijn er een aantal wijzigingen (zie ook ons pamflet)

 • Vanaf 1 januari 2018 zal de firma Medexel het administratieve beheer van verzekering in handen nemen. Federale verzekering blijft de verzekeringsmaatschappij.
 • Indien je gehospitaliseerd wordt of je een attest nodig hebt, dan moet je contact opnemen met Medexel. (02/44 44 900)
 • Voor eind december ontvang je per post ook een nieuwe Assurcard.
 • Voor de rest verandert er absoluut niets aan de hospitalisatieverzekering.

Indien je hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met je plaatselijke afdeling of je ABVV – afgevaardigde.

Arbeidsorganisatie en werkzekerheid

 • Wanneer de activiteit afneemt en vooraleer af te danken wordt een stelsel van beurtwerkloosheid ingevoerd, rekening houdend met de kwalificaties en werkorganisatie.
 • Indien afdankingen onafwendbaar zijn onderzoeken de werkgevers met hun syndicaal afgevaardigden en regionale vakbondssecretarissen de toestand grondig en streven naar reclassering en wederaanpassing.
 • Het werk dat normaal verricht wordt door werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld mag niet aan derden uitbesteed worden tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid.
 • Meldingsplicht bij de ondernemingsraad/syndicale afvaardiging/ vakbonden van contracten bepaalde duur en contracten uitzendarbeid.
 • Bij tewerkstelling van arbeiders onder deze contracten dienen de bestaande CAO's inzake loon- en arbeidsvoorwaarden (en eigen aan de sector)te worden toegepast.
 • Opeenvolgende contracten van bepaalde duur in dezelfde onderneming geven recht op de voordelen ikv anciënniteit.
 • Contracten van bepaalde duur, uitzendarbeid, onderaanneming en dagcontracten worden beperkt.
 • Bij daling van de productie of economische activiteit zal de onderneming het werk dat gebruikelijk door werknemers van de onderneming gebeurt niet laten uitvoeren door uitzendkrachten of onderaannemers.
 • Men onderzoekt de mogelijkheden voor het herinschakelen van arbeiders slachtoffer van een arbeidsongeval, en de aanwerving van andersvaliden.

Vorming en opleiding

Sinds verschillende jaren organiseert het Sociaal Fonds van de Betonindustrie, samen met diverse opleidingspartners, doelgerichte opleidingen op maat van de arbeider en het bedrijf.

Het is een ruim vormingsaanbod, iedere arbeider uit de betonsector krijgt jaarlijks (september/oktober) een opleidingsfolder toegestuurd. Meer specifieke informatie kan je bekomen bij je delegee of plaatselijke AC-afdeling.

In 2017-2018 heb je als werknemers recht op gemiddeld 1,5 opleidingsdagen per jaar. Het aantal dagen waarop je recht hebt neemt bovendien elke twee jaar toe:

 • 2019-2020: recht op gemiddeld 2 dagen per werknemer
 • 2021-2022: recht op gemiddeld 2,5 dagen per werknemer

Nieuwe arbeiders krijgen een basisinitiatie veiligheid van 8 uren en dit binnen de 3 maanden na indiensttreding.

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende. De volledige lijst kan je bekomen bij je delegee of bij je plaatselijke afdeling.

 • huwelijk van de werknemer : 2 dagen te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats grijpt of tijdens de daarop volgende week.
 • huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot (of van de samenwonende) (*), van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer : de dag van het huwelijk
 • geboorte van een kind van de werknemer : 10 dagen naar keuze binnen de 4 maanden vanaf de bevalling. (De eerste 3 dagen worden door de werkgever betaald, de 7 volgende worden door de mutualiteit vergoed)
 • overlijden van de echtgenoot (of samenwonende )(*) van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot (of van de samenwonende)(*) , van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder of de stiefmoeder van de werknemer : 3 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over)grootvader, van de (over) grootmoeder, van een (achter) kleinkind, van een schoonzoon of van een schoondochter die bij de werknemer inwoont (**): 2 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over)grootvader, van de (over) grootmoeder, een (achter)kleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer inwoont (**) : de dag van de begrafenis
 • plechtige communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot(ote) (of van de samenwonende)(*) : de dag van de gebeurtenis, indien die samenvalt met een inactiviteitsdag een dag in de week van de gebeurtenis of in de hieropvolgende week.

(*) Samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden voor zover dit sedert ten minste 6 maanden geformaliseerd werd bij de personeelsdienst of verantwoordelijke personeelsbeheer.
(**) Schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder van de echtgeno(o) t (e) gelijkgesteld met de schoonbroer, schoonzuster, grootvader en grootmoeder van de werknemer.

Eindeloopbaan

Stelsels werkloosheid met bedrijfstoeslag

De volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zijn mogelijk:

 • SWT vanaf 60 jaar met 40 jaar (mannen) of 33 jaar (vrouwen) loopbaan. Dit systeem is mogelijk tot 31 december 2017. Vanaf 2018 verhoogt de leeftijdsvoorwaarde naar 62 jaar.
 • SWT op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 33 jaar waarvan minimaal 20 jaar nachtarbeid of tewerkstelling in een zwaar beroep.
 • SWT op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 35 jaar waarvan minstens 5 of 7 jaar in een zwaar beroep.
 • SWT op 58 jaar met 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen.
 • SWT op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 40 jaar.

Om gebruik te kunnen maken van deze systemen moet je een anciënniteit van 5 jaar in de sector hebben.

Om na te gaan of je in aanmerking komt voor SWT kan je contact opnemen met je plaatselijk kantoor.

De lonen, ploegenpremies en eventuele andere toeslagen volgen de index. Telkens de index met 2 % is gestegen verhogen de lonen en premies met hetzelfde percentage. Eventuele verlagingen worden niet toegepast.

Lonen

Vanaf 1/06/2018

Intrederslonen

Indien je tewerkgesteld bent onder één van de eerste drie looncategorieën, en je hebt nog geen 6 maanden anciënniteit in de sector, word je beschouwd als een intreder. Tijdens deze eerste 6 maanden van je tewerkstelling moet de werkgever een opleiding voorzien. Gedurende die periode mag men je een uurloon betalen dat gelijk is aan 90 % van het sectorale minimumloon.

Eindejaarspremie

Als je op 15 december 3 maanden in dienst bent ontvang je half december een eindejaarspremie.

Bedrag: het gemiddelde van de 5 productielonen vermenigvuldigd met het aantal werkuren per maand. Daar komt nog een anciënniteitspremie bij.

Ontvangen een premie in verhouding tot hun aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen:

 • arbeiders in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag en gepensioneerden,
 • ontslagen arbeiders (niet om dringende reden),
 • arbeiders die zelf ontslag namen,
 • rechthebbenden van overleden arbeiders.

Langdurig zieken behouden het recht op de eindejaarspremie gedurende een aantal jaren, afhankelijk van hun anciënniteit.

De bedragen van 2016 vind je hier.

Syndicale premie

De syndicale premie voor iemand die lid is van de vakbond en die een heel jaar heeft gewerkt, bedraagt 135 euro. Van zodra de fiscale reglementering dit toelaat, wordt het bedrag verhoogd naar 145 euro.

Indien je bruggepensioneerd bent en lid van de vakbond, heb je ook recht op deze premie.

Blijfpremie

Indien je voldoet aan de voorwaarden van het sectoraal stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (het oude brugpensioen), maar toch verder blijft werken, dan wordt er € 200 per maand extra gestort op je pensioenrekening (2de pijler).

Vervoerkosten

Je werkgever betaalt je vervoerskosten gedeeltelijk terug:

 • openbaar vervoer: kosten volledig terugbetaald.
 • eigen vervoer: 75 % van de prijs van de treinkaart (weektarief), vanaf 5 km
 • fiets: vanaf 1 juli 2017 bedraagt de fietsvergoeding 0,23 € per kilometer

Bedragen vanaf 01.02.2017

Vergoedingen bestaanszekerheid

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Wanneer je tijdelijk werkloos bent, ontvang je een aanvullende vergoeding, betaald door de werkgever, gedurende maximum 85 of 120 dagen per jaar.

Wanneer je minstens 1 jaar anciënniteit hebt, krijg je vanaf 1 juli 2017 het volgende:

 • 10,40 € per dag bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 • 7,92 € per dag bij tijdelijke werkloosheid, anders dan economische redenen
 • 2,00 € per dag nà het maximum aantal dagen

Als je minder dan 1 jaar, maar minstens 2 weken in dienst bent, krijg je maximum 7 uitkeringen per maand.

Aanvullende vergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Indien je langer dan 1 maand ziek bent, ontvang je vanaf 1 juli 2017 via het Sociaal Fonds een vergoeding van 1,82 € per dag.

Vergoeding bij een dodelijk arbeidsongeval

De echtgenote of echtgenoot van wie een dodelijk arbeidsongeval overkwam, ontvangt van het Sociaal Fonds een vergoeding van € 3.750. Voor elk inwonend kind komt daar € 500 bij.

Sectoraal pensioenplan (2de pensioenpijler)

Naast het wettelijk pensioen ontvang je een aanvullend pensioen. De sector betaalt hiervoor volgende jaarlijkse bijdrage:

Anciënniteit  Jaarbedrag (€)
vanaf 2014
1 - 5 jaar  390
6 - 10 jaar 408
11 - 15 jaar 426
16 - 20 jaar  470
Meer dan 20 jaar  510

Opzegtermijnen

Op 5 juli 2013 heeft de federale regering een nieuwe regeling voor de opzegtermijnen goedgekeurd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden.

Daarom dit advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je vakbondsafdeling. Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wil nemen.

Publicaties

Opleidingen 2018-2019

Sectorgids 2017-2018

Sectorale hospitalisatieverzekering Medexel

Dankzij het syndicaal werk bestaat er een sectorale hospitalisatieverzekering.

Vorming in de betonindustrie

Mini-brochure - Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeiders van de betonindustrie – Juni 2015

In 2005, heeft het PSC 106,02 zijn principe akkoord gegeven voor de oprichting van een sectoraal pensioenplan. Het resultaat van deze aanpak is vandaag gerealiseerd: sinds 1 oktober 2006 wordt een individueel aanvullend pensioen gevormd voor iedere arbeider uit de betonindustrie. Het beheer van uw aanvullend pensioen werd aan de Federale Verzekeringen toegewezen.

Te warm om te werken ?

Te koud om te werken ?

In het kader van de sectorale campagne "te koud om te werken ?" hebben we een "eerste hulp" flyer gepubliceerd .

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We hebben de lijst met cao's van jouw sector alvast opgezocht.

Sociaal Fonds van de Betonindustrie (SFBI)

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 31 mei 2018, 9:30

Kan software de leveringen van een onderneming optimaliseren? Als je het vraagt aan de betonmixerchauffeurs van Inter-beton is het antwoord klaar en duidelijk “NEEN”. Zoveel hebben ze nog eens laten... Lees verder

Gepubliceerd op 18 mei 2018, 8:00

Het personeel van Inter-Beton heeft deze vrijdag het werk neergelegd om te protesteren tegen de torenhoge werkdruk. De staking wordt in gemeenschappelijk front gevoerd over het ganse land. Lees verder

Gepubliceerd op 9 mei 2018, 9:45

Aan de vooravond van de werelddag voor veiligheid en welzijn op het werk op 28 april, heeft de Algemene Centrale – ABVV een studiedag georganiseerd over arbeidsongevallen in de betonindustrie. Lees verder

Gepubliceerd op 28 april 2018, 8:00

Jaarlijks sterven wereldwijd 2,2 miljoen werknemers door een arbeidsongeval of beroepsziekte. 28 april werd uitgeroepen tot internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Lees verder

Gepubliceerd op 28 maart 2018, 14:30

Etienne werkt bij Tripan in de betonsector. Ze maken er prefabelementen, vooral voor industriële gebouwen. Zwaar werk. Lees verder

Gepubliceerd op 22 januari 2018, 15:45

Een cao rond vorming werd zopas goedgekeurd in de sector. Het gemiddeld aantal vormingsdagen waarop werknemers recht hebben wordt hierdoor progressief verhoogd. Lees verder

Gepubliceerd op 22 januari 2018, 15:15

Vanaf 1 januari 2018 wordt het beheer van de hospitalisatieverzekering in de betonindustrie uitbesteed  aan de firma Medexel. Lees verder

Gepubliceerd op 6 juli 2017, 12:15

Er is een akkoord bereikt in de betonindustrie. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 26 juni 2017, 13:45

Militanten van de Algemene Centrale-ABVV voerden op 16 juni actie aan het betonbedrijf Tripan in Dilsen-Stokkem. Lees verder

Gepubliceerd op 28 april 2017, 9:45

Delegee Gary Pierard kwam erachter dat een dochteronderneming van de CRH groep materiaal leverde voor de bouw van de muur tussen Israël en Palestina. Hij zette dit hoog op de agenda.  Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00