U bent hier

PSC 106.02 - Betonindustrie

De sector betonindustrie groepeert bedrijven die prefab betonproducten produceren. Jaarlijks worden er in België miljoenen ton aan prefab betonproducten geproduceerd : metselstenen, vloeren, straatstenen en tegels, lineaire elementen, buizen, sierbeton, structuurelementen…

De sector telt 216 bedrijven. De hoogste concentratie bedrijven vinden we in Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen. In deze 216 bedrijven worden 5320 arbeiders tewerkgesteld. De sector van de betonindustrie is een KMO-sector, het merendeel van de arbeiders werkt in een bedrijf met minder dan 50 werknemers.

Tite van de paritaire commissie : Betonindustrie

Arbeidsduur

De arbeidsduur is 38 uur per week, verspreid over 5 dagen, gewoonlijk van maandag tot vrijdag.

Zaterdagwerk kan tot 16.00 uur wanneer in een drieploegenstelsel wordt gewerkt.

Mits akkoord van de arbeiders kan zaterdagwerk ook :

 • tot 13.00 uur wanneer in twee ploegen wordt gewerkt ;
 • tot 12.00 uur indien er geen ploegenarbeid is.

Afwijkingen op de wekelijkse arbeidsduur kunnen enkel mits overleg en een aanpassing van het arbeidsreglement.

Compensatiedagen

Vanaf 2010 worden er jaarlijks 2 bijkomende extra vakantiedagen toegekend.

Anciënniteitsverlof

Indien je 20 jaar in dienst bent bij het bedrijf heb je recht op 1 betaalde dag anciënniteitverlof, vanaf 25 jaar dienst in de sector op 2 dagen.

Tijdskrediet

De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in de stelsels van tijdskrediet. Voor de meest actuele informatie , neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Hospitalisatieverzekering

 • Afgesloten door het sociaal fonds
 • automatische aansluiting vanaf 6 maand dienst
 • tussenkomst bij verblijf in een ziekenhuis of daghospitalisatie, kosten voor en na opname in een ziekenhuis, heelkundige ingreep zonder opname in een ziekenhuis, kosten ingevolge ambulante behandeling van een aantal ernstige ziekten en kosten voor dringende overbrenging naar een verpleeginstelling
 • er is een maximumbedrag aan de tussenkomst en eventueel een franchise.
 • bij het verlaten van de sector/onderneming kan je de verzekering individueel voortzetten
 • er is de mogelijkheid om een afwachtverzekering aan te gaan
 • (om hogere bijdragen op latere leeftijd te vermijden)
 • de ondernemingen kunnen afspraken maken om de verzekering uit te breiden naar gezinsleden.

Arbeidsorganisatie en werkzekerheid

 • Wanneer de activiteit afneemt en vooraleer af te danken wordt een stelsel van beurtwerkloosheid ingevoerd, rekening houdend met de kwalificaties en werkorganisatie.
 • Indien afdankingen onafwendbaar zijn onderzoeken de werkgevers met hun syndicaal afgevaardigden en regionale vakbondssecretarissen de toestand grondig en streven naar reclassering en wederaanpassing.
 • Het werk dat normaal verricht wordt door werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld mag niet aan derden uitbesteed worden tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid.
 • Meldingsplicht bij de ondernemingsraad/syndicale afvaardiging/ vakbonden van contracten bepaalde duur en contracten uitzendarbeid.
 • Bij tewerkstelling van arbeiders onder deze contracten dienen de bestaande CAO's inzake loon- en arbeidsvoorwaarden (en eigen aan de sector)te worden toegepast.
 • Opeenvolgende contracten van bepaalde duur in dezelfde onderneming geven recht op de voordelen ikv anciënniteit.
 • Contracten van bepaalde duur, uitzendarbeid, onderaanneming en dagcontracten worden beperkt.
 • Bij daling van de productie of economische activiteit zal de onderneming het werk dat gebruikelijk door werknemers van de onderneming gebeurt niet laten uitvoeren door uitzendkrachten of onderaannemers.
 • Men onderzoekt de mogelijkheden voor het herinschakelen van arbeiders slachtoffer van een arbeidsongeval, en de aanwerving van andersvaliden.

Vorming en opleiding

Sinds verschillende jaren organiseert het Sociaal Fonds van de Betonindustrie, samen met diverse opleidingspartners, doelgerichte opleidingen op maat van de arbeider en het bedrijf.

Het is een ruim vormingsaanbod, iedere arbeider uit de betonsector krijgt jaarlijks (september/oktober) een opleidingsfolder toegestuurd. Meer specifieke informatie kan je bekomen bij je delegee of plaatselijke AC-afdeling.

Iedere arbeider heeft recht op 1 vormingsdag per jaar, er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan stressbeleid, omgaan met gevaarlijke stoffen en voorkoming van rugklachten.

Nieuwe arbeiders krijgen een basisinitiatie veiligheid van 8 uur en dit binnen de 3 maanden dat men in dienst kwam.

Werkgevers kunnen van het Sociaal Fonds een tussenkomst in de kosten van externe opleiding ontvangen.

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende. De volledige lijst kan je bekomen bij je delegee of bij je plaatselijke afdeling.

 • huwelijk van de werknemer : 2 dagen te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats grijpt of tijdens de daarop volgende week.
 • huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot (of van de samenwonende) (*), van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer : de dag van het huwelijk
 • geboorte van een kind van de werknemer : 10 dagen naar keuze binnen de 4 maanden vanaf de bevalling. (De eerste 3 dagen worden door de werkgever betaald, de 7 volgende worden door de mutualiteit vergoed)
 • overlijden van de echtgenoot (of samenwonende )(*) van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot (of van de samenwonende)(*) , van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder of de stiefmoeder van de werknemer : 3 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over)grootvader, van de (over) grootmoeder, van een (achter) kleinkind, van een schoonzoon of van een schoondochter die bij de werknemer inwoont (**): 2 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over)grootvader, van de (over) grootmoeder, een (achter)kleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer inwoont (**) : de dag van de begrafenis
 • plechtige communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot(ote) (of van de samenwonende)(*) : de dag van de gebeurtenis, indien die samenvalt met een inactiviteitsdag een dag in de week van de gebeurtenis of in de hieropvolgende week.

(*) Samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden voor zover dit sedert ten minste 6 maanden geformaliseerd werd bij de personeelsdienst of verantwoordelijke personeelsbeheer.
(**) Schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder van de echtgeno(o) t (e) gelijkgesteld met de schoonbroer, schoonzuster, grootvader en grootmoeder van de werknemer.

Eindeloopbaan

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Stelsels werkloosheid met bedrijfstoeslag

 • 58 jaar met 40 jaar loopbaan (geldig tot 31/12/2016);
 • 58 jaar met 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (geldig tot 31/12/2016);
 • 58 jaar – medische redenen (geldig tot 31/12/2016);
 • 60 jaar met 40 jaar loopbaan (geldig tot 31/12/2017).

Je moet echter ook minimum 5 jaar in de sector hebben gewerkt.
De bedrijfstoeslag is afhankelijk van je loon en je werkloosheidsuitkering. Raadpleeg je afdeling voor details.

De lonen, ploegenpremies en eventuele andere toeslagen volgen de index. Telkens de index met 2 % is gestegen verhogen de lonen en premies met hetzelfde percentage. Eventuele verlagingen worden niet toegepast.

Lonen

Vanaf 1/07/2017

Pensioenpremie voor uitzendkrachten

(Vanaf 1/10/2014)

Syndicale premie

(Vanaf 1/10/2014)

Intrederslonen (Vorming en loon)

Maximaal 6 maanden aan 90 % van het loon.

Voorwaarden:

 • mogelijk voor de categorieën: hulparbeider, geoefende 2de en 1ste categorie
 • voor arbeiders met minder dan 6 maand anciënniteit in de sector (alle contracten tellen mee)
 • opleidingsplan als bijlage bij de arbeidsovereenkomst (+ kopie aan het paritair subcomité binnen de 10 werkdagen - indien niet: geen intredersloon mogelijk)
 • opleidingsplan : opgesteld in overleg met de vakbondsvertegenwoor- diging (indien geen vertegenwoordigers: kopie aan regionale vakbondssecretarissen)
 • niet van toepassing op interim-arbeiders met dagcontracten.

Eindejaarspremie

Als je op 15 december 3 maanden in dienst bent ontvang je half december een eindejaarspremie.

Bedrag: het gemiddelde van de 5 productielonen vermenigvuldigd met het aantal werkuren per maand. Daar komt nog een anciënniteitspremie bij.

Ontvangen een premie in verhouding tot hun aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen:

 • arbeiders in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag en gepensioneerden,
 • ontslagen arbeiders (niet om dringende reden),
 • arbeiders die zelf ontslag namen,
 • rechthebbenden van overleden arbeiders.

Langdurig zieken behouden het recht op de eindejaarspremie gedurende een aantal jaren, afhankelijk van hun anciënniteit.

De bedragen van 2016 vind je hier.

Syndicale premie

Arbeiders die gedurende de ganse referteperiode in dienst zijn bij de werkgever, en die aangesloten zijn bij een vakbond, ontvangen een premie van 135 €. Deze referteperiode loopt van 1 april tot 31 maart.

Ook arbeiders in swt of met een ontslagcompensatievergoeding hebben recht op deze premie.

De arbeiders die niet het volledige refterjaar in dienst zijn ontvangen een gedeeltelijke premie van 11,25 € per volledige of onvolledige maand waarin de voorwaarden vervuld zijn.

Blijfpremie

Indien je voldoet aan de voorwaarden van het sectoraal stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (het oude brugpensioen), maar toch verder blijft werken, dan wordt er € 200 per maand extra gestort op je pensioenrekening (2de pijler).

Vervoerkosten

Je werkgever betaalt je vervoerskosten gedeeltelijk terug:

 • openbaar vervoer: kosten volledig terugbetaald.
 • eigen vervoer: 75 % van de prijs van de treinkaart (weektarief), vanaf 5 km
 • fiets: € 0,22 per km.

Toeslag tijdelijke werkloosheid

Wanneer je tijdelijk werkloos bent, ontvang je een aanvullende vergoeding, betaald door de werkgever, gedurende max. 85 of 120 dagen per jaar.

Wanneer je minstens 1 jaar anciënniteit hebt, krijg je het volgende:

 • € 10,00 per dag bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen;
 • € 7,62 per dag bij tijdelijke werkloosheid, anders dan economische redenen;
 • € 2,00 per dag nà het max. aantal dagen.

Opgepast! Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2016.
Als je minder dan 1 jaar, maar minstens 2 weken in dienst bent, krijg je slechts 7 uitkeringen per maand.

Aanvullende vergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid, langer dan één maand door ziekte of ongeval, ontvang je van het Sociaal Fonds:

 • € 1,75 per dag vanaf de 2de tot maximum de 24ste maand arbeidsongeschiktheid.

Vergoeding bij een dodelijk arbeidsongeval

De echtgenote of echtgenoot van wie een dodelijk arbeidsongeval overkwam, ontvangt van het Sociaal Fonds een vergoeding van € 3.750. Voor elk inwonend kind komt daar € 500 bij.

Sectoraal pensioenplan (2de pensioenpijler)

Naast het wettelijk pensioen ontvang je een aanvullend pensioen. De sector betaalt hiervoor volgende jaarlijkse bijdrage:

Anciënniteit  Jaarbedrag (€)
vanaf 2014
1 - 5 jaar  390
6 - 10 jaar 408
11 - 15 jaar 426
16 - 20 jaar  470
Meer dan 20 jaar  510

Opzegtermijnen

Op 5 juli 2013 heeft de federale regering een nieuwe regeling voor de opzegtermijnen goedgekeurd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden.

Daarom dit advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je vakbondsafdeling. Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wil nemen.

Publicaties

Mini-brochure - Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018

Opleidingsfolder 2016-2017

Levenslang leren... Waarom? Omdat het belangrijk is.

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeiders van de betonindustrie – Juni 2015

In 2005, heeft het PSC 106,02 zijn principe akkoord gegeven voor de oprichting van een sectoraal pensioenplan. Het resultaat van deze aanpak is vandaag gerealiseerd: sinds 1 oktober 2006 wordt een individueel aanvullend pensioen gevormd voor iedere arbeider uit de betonindustrie. Het beheer van uw aanvullend pensioen werd aan de Federale Verzekeringen toegewezen.

Mini brochure 2015 - 2016 | PSC 106.02

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2015 - 2016 in de sector.

Opleidingsprogramma 2014 - 2015

De brochure opleidingsprogramma 2014 - 2015.

Te warm om te werken ?

Te koud om te werken ?

In het kader van de sectorale campagne "te koud om te werken ?" hebben we een "eerste hulp" flyer gepubliceerd .

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We hebben de lijst met cao's van jouw sector alvast opgezocht.

Sociaal Fonds van de Betonindustrie (SFBI)

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 6 juli 2017, 12:15

Er is een akkoord bereikt in de betonindustrie. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 26 juni 2017, 13:45

Militanten van de Algemene Centrale-ABVV voerden op 16 juni actie aan het betonbedrijf Tripan in Dilsen-Stokkem. Lees verder

Gepubliceerd op 1 juni 2017, 11:00

De onderhandelingen in de betonindustrie zijn vastgelopen. De werkgevers eisen meer overuren, wat onbespreekbaar is voor de vakbonden. Er is al meer dan voldoende flexibiliteit.  Lees verder

Gepubliceerd op 15 mei 2017, 14:15

Op maandag 8 mei vonden er opnieuw onderhandelingen plaats in de betonindustrie. Lees verder

Gepubliceerd op 28 april 2017, 9:45

Delegee Gary Pierard kwam erachter dat een dochteronderneming van de CRH groep materiaal leverde voor de bouw van de muur tussen Israël en Palestina. Hij zette dit hoog op de agenda.  Lees verder

Gepubliceerd op 28 maart 2017, 10:00

De onderhandelingen voor de sectorale cao 2017-2018 zijn van start gegaan. Onze eisenbundel werd afgelopen maandag, 27 maart aan de werkgevers overhandigd. Lees verder

Gepubliceerd op 18 november 2016, 14:30

Onze delegees vrezen dat de solidariteit zal verdwijnen met de uitstroom van oudere werknemers. Dus moeten we de solidariteit terug kweken: tussen vaste werknemers en uitzendkrachten, tussen jongeren... Lees verder

Gepubliceerd op 7 december 2015, 12:30

De vakbondsafgevaardigden van Holcim België (afdeling beton) werden vandaag door hun directie op de hoogte gebracht van een herstructurering. Zestig werknemers, waaronder 19 bedienden en 41... Lees verder

Gepubliceerd op 13 oktober 2015, 13:30

7 oktober was niet alleen de dag van de massale betoging tegen het besparingsbeleid, zoals elk jaar was het ook de Werelddag voor waardig werk. Bij de internationale cementfabrikant LafargeHolcim... Lees verder

Gepubliceerd op 28 april 2015, 10:15

De mega fusie tussen de twee grootste cementondernemingen (Holcim/Lafarge) in de wereld gaat met volle kracht vooruit. De Directie is geobsedeerd door de toekomstige winsten en door wie aan de top... Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 15:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Lichtstoetstraat, 4
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.63
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30
Fax : 053/78.48.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00