U bent hier

PC 124 - Bouwsector

De Belgische bouwsector telde In 2016:

 • 149.830 werknemers ;
 • 24.605 ondernemingen ;
 • 85% van de ondernemingen had minder dan 10 werknemers in dienst ;
 • 23.211 bouwondernemingen telde minder dan 20 werknemers ;
 • 1263 ondernemingen stelden meer dan 20 maar minder dan 100 werknemers te werk ;
 • 29% van de werknemers waren in die ondernemingen tewerkgesteld ;
 • 24% van de werknemers waren tewerkgesteld in de 131 ondernemingen met meer dan 100 werknemers .

Met de huidige cao statuut SA kunnen we in ondernemingen met minder dan 30 werknemers geen delegees aanduiden. Nochtans, in deze ondernemingen werkt 56% van de bouwvakkers.

Het aantal bouwvakkers gaat in dalende lijn: in de afgelopen 5 jaar zijn er 10.000 voltijdse jobs verloren gegaan. Deze jobs zijn niet ‘verdwenen’ maar worden nu ingevuld door buitenlandse gedetacheerden, interim arbeiders & (schijn)zelfstandigen en dit aantal gaat in stijgende lijn.

De strijd tegen de oneerlijke concurrentie, de ‘sociale dumping’ die vooral sterk huishoudt in de bouwsector is een prioritair actiepunt van de sector, van de Algemene Centrale. Gelijke regels, veilig & gezond werken ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ !

Tite van de paritaire commissie : Bouwsector

Opzegtermijnen 

De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden wilde een einde stellen aan de verschillen in opzeggingstermijnen tussen de 2 statuten.

De doelstelling was dat iedere werknemer vanaf 01.01.2014 recht zou hebben op dezelfde opzeggingstermijn. Onder andere de bouwsector werd uitgesloten van de nieuwe opzeggingstermijnen.

Vanaf 2018 worden de nieuwe opzeggingstermijnen eindelijk ook toegepast in de bouwsector.

We onderscheiden 2 mogelijkheden:

 • Indien de arbeidsovereenkomst inging vanaf 1 januari 2014 gelden de nieuwe opzegtermijnen bij ontslag.
 • Indien je voor 1 januari 2014 in dienst bent getreden, dienen we een ‘foto’ te maken. Voor de eerste periode, tot 31 december 2013, dienen we de ‘oude’ sectorale opzegtermijnen te hanteren. Vanaf 1 januari 2014 gebruiken we de nieuwe opzegtermijnen.  De som van beide delen vormt de totale opzegtermijn.             
  • Voor de berekening van de ‘oude’ sectorale opzegtermijnen wordt er een onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten die aanvingen voor en na 01.01.2012.

Ontslagcompensatievergoeding

Er wordt een ontslagcompensatievergoeding (OCV) voorzien voor arbeiders die reeds voor 2014 in dienst waren en die na 1 januari 2014 ontslagen worden. De OCV wordt betaald door de RVA via de werkloosheidsdienst van de vakbond en is een netto-uitkering (vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing). Ook in geval van SWT heeft men recht op de ontslagcompensatievergoeding. De OCV kan niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.

Via onze excel-tabel kan je eenvoudig je opzeg berekenen. Er is een tabel voor de opzeg als je zelf ontslag neemt en een tabel voor als je ontslagen wordt door je werkgever.

Let op: deze berekening is een indicatie. Ga zeker langs in één van onze kantoren voor 100% zekerheid.

Voor jongeren in de bouw

Jong en nieuw in de bouw. Je kan op ABVV-Bouw rekenen om te krijgen waar je recht op hebt.

Legitimatiekaart aanvragen: vanaf 30 dagen werken in de bouw kan je een rechthebbende kaart aanvragen. Belangrijk voor aanvullend dopgeld. Dien je aanvraag zo snel mogelijk in bij ABVV-Bouw, want de datum van aanvraag is belangrijk.

Vakantiegeld aanvragen: als schoolverlater heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een ‘jeudvakantieuitkering’. Aan te vragen bij de vakbond.

Loon voor jongeren: als jongere stroom je - na verloop van tijd - door naar hogere looncategorieën. Hierover zijn afspraken gemaakt. Raadpleeg je delegee of afdeling.

Niet werken bij slecht weer

Slecht weer bij aankomst op de werf: het werk wordt niet opgestart en je gaat terug naar huis. Je laat het vakje op de C3.2A-kaart wit. Je hebt recht op de mobiliteitsvergoeding en de werkloosheidsvergoeding.

Slecht weer in de loop van de dag: het werk wordt stopgezet. De C3.2A-kaart is reeds ingevuld. Voor de niet-gewerkte uren heb je recht op de helft van je loon. De andere helft wordt gecompenseerd door de weerverletzegels, zie verder.

Voltooiingswerken: voor de niet-gewerkte uren heb je recht op het volle loon (RSZ-kencijfer van bedrijf: 26 of 44).

Anciënniteit

Anciënniteitverlof: vanaf 18 jaar anciënniteit in het bedrijf heb je recht op jaarlijks 1 dag extra verlof, ten laste van de werkgever

Klein verlet

In bepaalde gevallen kan je afwezig blijven met behoud van loon. Je moet de werkgever vooraf verwittigen of zo snel als mogelijk.

Huwelijk  2 dagen naar keuze
Huwelijk van een kind, een broer, …  dag van huwelijk
Overlijden van de echtgenote 4 dagen
Overlijden van een kind, ouder,... 3 dagen
Overlijden van een broer die niet inwoont, …  dag van begrafenis
…  … 

Hospitalisatieverzekering

Elke bouwvakker heeft een gratis hospitalisatieverzekering (minstens 6 maanden in de bouw werken).

Degelijke verzekering: een polis met ruime dekking.

Derdebetalerssysteem: de ziekenhuisrekeningen worden rechtstreeks door de verzekering betaald. Je moet zelf niet tussenkomen in de betaling.

Gezin: mits betaling kan je de verzekering uitbreiden tot je gezin.

Rustdagen

12 rustdagen: op deze dagen wordt er niet gewerkt in de bouw. Er zijn enkele uitzonderingen (raadpleeg je delegee of afdeling).

Vergoeding: gelijk aan de som van (1) de werkloosheidsvergoeding, (2) de aanvullende werkloosheidsvergoeding bouw en (3) het vakantiegeld. Je ontvangt het formulier begin december. De vakbond betaalt uit.

Ontslag: wie ontslagen wordt binnen 60 dagen vóór de hoofdperiode, behoudt het recht op de rustdagen (indien hij volledig werkloos blijft).

Landingsbanen

In 2017 en 2018 is het mogelijk om vanaf 55 jaar met een uitkering in een landingsbaan te stappen. Je kan dan bijvoorbeeld halftijds of 4/5e gaan werken.

Voorwaarden:

 • Ten minste 25 jaar beroepsloopbaan hebben;
 • Tewerkgesteld zijn in de bouwsector en beschikken over een attest van een arbeidsgeneesheer die de ongeschiktheid bevestigt om de beroepsactiviteit voort te zetten. (art.6, § 5, 2° en 3°KB van 12 december 2001).

De loopbaanvermindering 1/5e kan vastgelegd worden over een periode van maximum 12 maanden. Dit betekent dat de vermindering van de arbeidsprestaties niet alleen kan gebeuren op weekbasis, maar ook op maand-, kwartaal- of jaarbasis.

Pensioen

Aanvullend pensioen : bij wettelijk pensioen heb je recht op een aanvullend pensioen (Pensio B). Sinds 2007 spaart elke bouwvakker voor een aanvullend pensioen. Bij pensionering krijg je dit kapitaal met intrest uitbetaald.

Pensioenfiche : jaarlijks krijg je de stand van je eigen pensioenrekening. De werkgever stort hierop elk kwartaal een bedrag.

Garantie voor wie al lang in de bouw werkt : wie begin 2007 voldoende loopbaan had,krijgt een gegarandeerd bedrag: 1.463 euro per jaar.

Bij overlijden : de weduwe of nabestaanden hebben recht op de pensioenuitkering van Pensio B. Voor de weduwe is er eventueel een bijkomende vergoeding.

Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

De nieuwe regels voor de stelsels SWT 2017-2018

2017 2018
Ongeschiktheid tot voorzetting van de beroepsactiviteit 58 jaar + 33 jaar loopbaan 59 jaar + 33 jaar loopbaan
Loopbaan van 40 jaar 58 jaar 59 jaar
Algemeen stelsel

Man: 60 jaar + 40 jaar loopbaan

Vrouw: 60 jaar + 33 jaar loopbaan

Man: 62 jaar + 40 jaar loopbaan

Vrouw: 62 jaar + 34 jaar loopbaan

Voorwaarden en bedrag: raadpleeg je afdeling.

Premie voor wie verder werkt na 60 jaar : € 500 per gewerkt kwartaal tussen de leeftijd van 60 jaar en pensionering. Deze premie wordt opgenomen in je aanvullend pensioen. (2de pijler).

Lonen

Vanaf 1/10/2018

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2018)

Looncategorieën

I – ongeschoolde zeer eenvoudige taken – geen enkele specialiteit vereist
IA – eerste ongeschoolde ongeschoolde met meer dan gemiddelde bekwaamheid
II – geoefende ‘enige vaardigheid’ maar niet volledig vertrouwd met beroepen van III en IV
IIA – eerste geoefende geoefende met meer dan gemiddelde bekwaamheid
III – geschoolde 1° graad het vak grondig kennen - na leertijd op werf of opleiding - 3 jaar ervaring of minder

IV – geschoolde 2° graad
taken

Hogere bekwaamheid dan III specifieke taken

Premie voor extra arbeidsuren

KB 213 (+ 1u/dag) 20% toeslag of recuperatie
Arbeidswet (tot 11u/dag) 50% toeslag  en recuperatie (keuze tot 130u)
50% toeslag geen recuperatie (100 uren - Wet Peeters)
Flexibele uurroosters (tot + 2u/dag)  geen toeslag recuperatie

Zaterdagwerk (enkel uitzonderlijk,mits akkoord van de vakbond): 50% toeslag + recuperatie.

Zon- en feestdagen: 100% toeslag indien overwerk + recuperatie.

Ploegenwerk: 10% toeslag en 25% tussen 22u en 6u.

Nachtwerk: 25% toeslag tussen 22u en 6u.

Getijdenwerk: 15% toeslag tussen 6 en 7u en tussen 18 en 22u.

Kost en huisvesting: ofwel zorgt de werkgever er voor ofwel betaalt hij de premie (bedrag, zie bouwkrant).

Premie voor bijzondere werken

Werken die leiden tot onzekerheid, vrees en onrust: premies van 10 tot 100%. Voorbeelden: bepaalde werken op hoogte, in sleuven, in petroleumraffinaderijen,...

Ongezonde werken: premies van 10 tot 100%. Voorbeelden: pistoolschilderwerken, zandstralen, uitgieten van cement, in ketels, in putten,...

Hinderlijke of lastige werken: premies van 4 tot 300%. Voorbeelden: dakbedekking, pneumatische hamer, bestratingswerken, wegenasfalt, in samengeperste lucht,...

Ecocheques

Arbeiders in de bouwsector krijgen vanaf mei 2016 jaarlijks € 100 aan ecocheques. Dit indien ze voltijds tewerkgesteld waren in de referteperiode (1 april – 31 maart), anders een bedrag in verhouding tot hun tewerkstelling.

Opgelet: dit voordeel kan in het bedrijf omgezet zijn in een ander gelijkwaardig voordeel zoals maaltijdcheques.

De cao voorziet een aantal dagen die gelijkgesteld worden met gewerkte dagen (vb jaarlijkse vakantie).

Mobiliteit

Je hebt recht op 2 vergoedingen voor de verplaatsing tussen thuis en werk (atelier, werf):

Mobiliteitsvergoeding

Mobiliteisvergoeding vergoedt de tijd dat je onderweg bent. Je hebt er altijd recht op, of je nu zelf rijdt of meerijdt in het busje.

Download de barema's bouw mobiliteitsvergoeding

Verplaatsingskosten

Verplaatsingskosten vergoedt de kosten die je zelf maakt. Je hebt er recht op voor elk traject dat je zelf aflegt (met eigen wagen, bus, fiets,...)

Bedrag

Het bedrag wijzigt volgens het aantal kilometer (raadpleeg je delegee of afdeling). Vanaf 2012 krijg je per kwartaal het overzicht van de kilometers per dag.

Krijg je waar je recht op hebt? Je delegee of afdeling rekent het voor je uit.

Berekeningsprogramma

Op je loonbriefje kan je zien wat je krijgt voor de verplaatsingen. Zelf nagaan of alles juist werd berekend, is niet eenvoudig. Daarvoor kan je terecht bij je delegee of in je vakbondsafdeling. Breng wel je loonbriefjes mee en de gegevens over de plaatsen van tewerkstelling. Je kan het ook zelf berekenen met een eenvoudig berekeningsprogramma. Voer de adressen in (thuis, opstapplaats en werf) en het programma berekent de kilometers en het bedrag van de vergoedingen.

Meer over het berekeningsprogramma

Vergoeding werkkledij

De werkgever is verplicht aan elke bouwvakker de nodige werkkledij te leveren, gratis.

Wassen, herstel en onderhoud:

 • Ofwel staat de werkgever hiervoor in.
 • Ofwel betaalt hij hiervoor een vergoeding van 0,50€ per gewerkte dag.

Giftige stoffen:

bij verhoogd risico voor de arbeider of zijn familie, moet de werkgever er zelf voor instaan.

Wat is werkkledij?

 • overall, broek, hemd + veiligheidsmateriaal : werkschoenen, helm, ...
 • extra tegen vocht (regen, mist) : regenjas, waterdichte handschoenen en schoenen, ...
 • extra tegen koude : bodywarmer, winterlaarzen, wintervest met lange mouwen,...

Vergoeding gereedschap

Sommige bouwvakkers gebruiken hun eigen gereedschap. Zij ontvangen van de werkgever een vergoeding voor slijtage. De vergoeding wordt per uur berekend en uitbetaald op 15 april en 15 oktober.

Enkele voorbeelden van beroepen:

 • marmerbewerkers en steenhouwers,
 • schrijnwerkers, timmerlieden, trapmakers,
 • stukadoors, bevloerders,
 • metselaars,
 • beeldhouwers, steenzagers,...
 • Lijst van gereedschappen: raadpleeg je afdeling.

Grondwerkers en ijzervlechters: zij moeten al het nodige materiaal van hun werkgever krijgen.

Anciënniteitpremie

25 jaar ononderbroken anciënniteit in het bedrijf geeft recht op een éénmalige premie van 500 euro bruto, ten laste van de werkgever. 35 jaar anciënniteit in het bedrijf geeft recht op 700 euro bruto.

Pensioenpremie voor uitzendkrachten

Voor de arbeid(st)ers uit de bouwsector is er het sectoraal pensioenplan Construo Plan :

 • een storting per kwartaal op de individuele pensioenrekening van elke arbeider
 • dit bedrag is samengesteld uit een percentage van het loon, een aantal gelijkstellingen en eventueel een premie voor wie blijft werken
 • de uitbetaling is op het ogenblik van pensionering.

Dit pensioenplan geldt niet voor de uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in een bedrijf van de bouwsector. Zij hebben evenwel recht op een gelijkwaardig voordeel: een pensioenpremie :

 • dit bedrag is 0,16 % van het brutoloon vanaf 1 januari 2016
 • terug te vinden op de loonfiche.

Syndicale premie

Elk lid van ABVV-Bouw krijgt een syndicale premie.

Bedrag : maximaal 135 euro netto.

Berekening: 0,62 euro per gewerkte dag in de bouw (tussen 1 april en 31 maart). Worden gelijkgesteld: vakantie-, feest- en rustdagen, alle dagen weerverlet, 20 dagen economische werkloosheid, syndicale vorming en betaald educatief verlof (5 dagen).

Betaling: in juni.

Getrouwheid- en weerverletzegels

Getrouwheidszegels

Elke bouwvakker heeft recht op de getrouwheidszegels. Het bedrag is 9 % van je brutoloon (tussen 1 juli en 30 juni). Eind oktober ontvang je de zegelkaart van de werkgever. De vakbond betaalt uit in november.

Weerverletzegels

Alleen voor bouwvakkers die werken in bedrijven onderhevig aan weerverlet (ruwbouw, wegenbouw, dakwerken,...); bedrijven met RSZ-nummer dat begint met 024 of 054. Het bedrag is 2% van je brutoloon (tussen 1 januari en 31 december). Tegen eind april ontvang je de weerverletkaart van de werkgever. De vakbond betaalt uit in mei.

Werkloosheid

Je hebt recht op een aanvullende dagvergoeding bovenop je werkloosheidsvergoeding gedurende 60 dagen per jaar (6-dagenweek). Zowel bij volledige en economische werkloosheid als bij weerverlet.

Bedrag : van 6,34 euro tot 10,85 euro per dag, volgens looncategorie.

Voorwaarde : in het bezit zijn van een rechthebbende legitimatiekaart (zie verder).

Vorstverlet : tijdens een erkende vorstperiode wordt de vergoeding niet afgetrokken van de 60 dagen. Later krijg je ook de ‘Bijzondere aanvullende vorstvergoeding’ (5,35 euro per dag).

Deze vergoeding moet je zelf aanvragen bij de werklozendienst van het ABVV

bouwsector-fiche-c32a-kaart.pdf

Ziekte - ongeval

Bij ziekte en ongeval heb je recht op een bijkomende vergoeding van de bouw. Je moet in dienst zijn van een bouwbedrijf.

Tijdens het eerste jaar:

 • van de 31° tot 56° dag: € 7,65/dag.
 • van de 57° tot 337° dag: € 8,70/dag.

Vanaf het tweede jaar:

 • recht op het vakantiegeld-invaliden. Bedrag: € 540/jaar.

Voorwaarden: 15 jaar in de bouw (versoepelingen zijn mogelijk) + 5 (of 7) rechthebbende kaarten tijdens de laatste 10 (of 15) jaar.

=> Deze vergoeding moet je zelf aanvragen bij je afdeling.

Arbeidsongeval - Beroepsziekte

Je hebt recht op dezelfde vergoedingen als bij ziekte en ongeval, zie hiervoor.

Blijvende arbeidsongeschiktheid van 66% of meer:

éénmalige vergoeding van € 690 , aangevuld met € 550 per kind ten laste.

Dodelijk arbeidsongeval:

 • éénmalige vergoeding van € 5.600 aangevuld met een vergoeding van € 860 per kind ten laste,
 • jaarlijkse vergoeding van € 860 per kind ten laste.

Premie voor de woning

Een huis of appartement kopen, bouwen of renoveren? Je hebt recht op een jaarlijkse tegemoetkoming bij de afbetaling van de hypothecaire lening.

Voorwaarden:

 • enkel voor hoofdverblijfplaats,
 • op het ogenblik van de aanvraag in de bouw werken (wie werkloos of langdurig ziek is, behoudt zijn rechten),
 • 5 (of 7) rechthebbende legitimatiekaarten bewijzen tijdens de laatste 10 (15) jaar.

Bedrag: gelijk aan 1% van het jaarlijks afgelost kapitaal, met een maximum van 383 euro per jaar

Legitimatiekaart

Voordelen van een rechthebbende kaart: recht op aanvullende vergoeding bij werkloosheid. Een aantal kaarten opent recht op vakantiegeld invaliden, brugpensioen,...

Voorwaarde voor een rechthebbende kaart: minstens 200 dagen in de bouw werken in het voorgaande kalenderjaar (berekend in de 6-dagenweek: aantal dagen + 20%). Worden gelijkgesteld: rustdagen, economische werkloosheid (beperkt), ziekte, arbeidsongeval,... Het Fonds Bestaanszerkerheid verstuurt de kaart in het 4de kwaartaal.

Niet-rechthebbende kaart ontvangen? Er zijn verschillende versoepelingen om toch een rechthebbende kaart te bekomen (raadpleeg je delegee/afdeling), bijvoorbeeld bij : 

 • 1° tewerkstelling of werkhervatting in de bouw,
 • na langdurige ziekte,...

Publicaties

Bouwkrant - September 2018

App "ABVV Bouw" | Europese detacheringsrichtlijn | Asbest | Lonen

Dossier Asbest in de praktijk

Bouwkrant - Juni 2018

Welzijn op het werk - Gids voor bouwbedrijven

Dit Constructiv dossier is daarom bedoeld als inleiding tot welzijn op het werk voor de ondernemingen van de bouwsector. Het bevat ook pistes om, afhankelijk van de behoeften, aanvullende informatie in te winnen.

Opzeg door werkgever PC124

Exceltabel

Bouwkrant - Maart 2018

Sectorgids 2017-2018 Bouwsector

Deze nieuwe militantenbrochure bevat het sociaal statuut van de bouwvakker zoals wij hebben onderhandeld met de werkgevers voor de periode 2017 en 2018.

Bouwkrant - December 2017

Sporen van asbest in een straalmiddel - eindeloopbaan - pensioen - bouwvakantie 2018 - lonen

Mini-brochure - Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2017 - 2018 in de sector.

Bouwkrant - Juni 2017

Een ontwerp-akkoord voor de bouw | Europese dienstenkaart | Veiligheid in de bouwsector | Lonen

Bouwkrant Maart 2017

Vakcongres van de bouwsector: analyse van de voorbije jaren, sociale dumping, belastend werk

Bouwkrant - December 2016

Geen overleg geen sociale vrede - Hou jij het vol tot je 67? - Stop sociale dumping

Bouwkrant - juni 2016

ABVV strijdt tegen sociale dumping. In deze bouwkrant lees je meer over recente acties en getuigen delegees over sociale dumping binnen hun bedrijf. Daarnaast: informatie over ecocheques, syndicale premie, vakantie...

Bouwkrant - Maart 2016

Eindelijk meer vakbondsdelegees | Landingsbanen vanaf 55 jaar | Premie voor de woning | Weerverletzegels - rechstreekse verzending

Paspoort Bouw

Bouwkrant - December 2015

Nieuwe CAO in de Bouw | Bouwvakantie 2016 | Rustdagen 2016 | Uitbetaling rustdagen

Bouwkrant - September 2015

Bouwkrant - Juni 2015

Bouwkrant - Maart 2015

WAAR DIENT JE VAKBOND VOOR? voor goede jobs, voor fatsoenlijke lonen, voor correcte arbeidsvoorwaarden WAAR VERZET JE VAKBOND ZICH TEGEN? tegen de afbraak van onze rechten, tegen slecht betaalde jobs

Bouwkrant - December 2014

Nationale staking 15 december 2014 | De regering treft de werknemer | Afbouw van het huidig brugpensioen-ongeschiktheid | Bouwvakantie 2015

Bouwkrant - September 2014

- We pakken de sociale Dumping aan met de ConstruBadge - Werkgevers willen de herinvoering van de 40-urenweek - Heb je een niet-rechthebbende legitimatiekaart?

Bouwkrant - Juni 2014

Ontslagregeling discrimineert en moet weg

ABVV Bouw - Maart 2014

Overleg CAO-Bouw stand van zaken | Asbest meer slachtoffers | Verplichte registratie op grote werven

Asbest en vervangingsvezels

Dit NAVB-dossier neemt heel wat foto's op om de arbeider te helpen met het blote oog mogelijke asbesthoudende materialen te herkennen.

Links

Constructiv

Constructiv is een samenwerkingsverband van vijf dienstverlenende organisaties voor de bouwsector. De kern van zijn dienstverlening bestaat uit preventie, vakopleiding en aanvullende sociale voordelen;

Conventions collectives de travail de la CP 124

Illustraties

Logo van de sector PC 124

Paspoort Bouw

Actualiteit

Gepubliceerd op 17 oktober 2018, 16:30

Zonder enige valbescherming klommen op 5 oktober enkele arbeiders in een bouwkraan op een werf in Hove. Lees verder

Gepubliceerd op 11 oktober 2018, 11:30

Voor de periode 2014-2018 kon je in een aantal specifieke situaties een landingsbaan 1/5de of 1/2de  aanvragen vanaf 55 jaar. Lees verder

Gepubliceerd op 3 oktober 2018, 13:30

We weten allemaal dat asbest gevaarlijk is. Maar hoe goed kennen we de materialen en toepassingen waarin we het kunnen aantreffen? En hoe kunnen we het veilig verwijderen? Lees verder

Gepubliceerd op 4 september 2018, 16:30

Om jullie van informatie te voorzien, heeft de Algemene Centrale – ABVV diverse Facebook-pagina’s opgezet die geheel gewijd zijn aan een eigen sector. Lees verder

Gepubliceerd op 28 augustus 2018, 15:30

Op je loonbriefje kan je zien wat je krijgt voor de verplaatsingen. Zelf nagaan of alles juist werd berekend, is niet eenvoudig. Daarvoor kan je terecht bij je delegee of in je vakbondsafdeling... Lees verder

Gepubliceerd op 2 juli 2018, 15:45

Zomerweer, we dromen er allemaal van. Behalve natuurlijk als dat zomerweer voor te hoge temperaturen zorgt op het werk en er gevaren zijn voor gezondheid en veiligheid.  Lees verder

Gepubliceerd op 27 juni 2018, 14:45

ABVV-Bouw is vanaf nu ook op Facebook actief. Daarmee treedt de bouwsector in de voetsporen van de dienstencheques, schoonmaak en bewaking. Lees verder

Gepubliceerd op 14 juni 2018, 9:30

Hoewel het akkoord het principe “gelijk loon voor gelijk werk” naar voren schuift, moeten we vaststellen dat de tekst die onlangs goedgekeurd werd door het Europees Parlement het gevoel van een... Lees verder

Gepubliceerd op 26 april 2018, 11:45

Tijdens een recente studiereis in Rwanda gingen we met Stecoma op stap en leerden we hun uitgebreide werking van dichtbij kennen. Lees verder

Gepubliceerd op 4 april 2018, 9:45

In de afgelopen jaren is de aandacht voor veiligheid en preventie in de bouwsector toegenomen. Toch gebeuren er nog veel ongevallen. Een nieuwe brochure helpt je op weg naar een veiligere... Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00