U bent hier

PC 324.00 - Diamantnijverheid

De sector van de diamantnijverheid en -handel genereert ongeveer 34.000 arbeidsplaatsen, waarvan 8.100 directe en 25.900 indirecte arbeidsplaatsen zijn. In de nijverheid zijn ongeveer 1.000 slijpers tewerkgesteld. 80% van de ruwe diamant en 50% van de geslepen diamanten wereldwijd passeren via Antwerpen. Diamant vertegenwoordigt 5% van de totale Belgische export en zelfs 15% van de export buiten de EU.

Tite van de paritaire commissie : Diamantnijverheid en -handel

Klein verlet

In principe moet je je werkgever vooraf verwittigen. Indien dit niet kan, doe het dan zo vlug mogelijk. De werkgever is verplicht de afwezigheden toe te staan die hierna worden opgesomd. Hij moet het normale loon betalen.

Feest van de vrijzinnige jeugd/communiefeest

Huwelijk

Reden van afwezigheid Duur van afwezigheid
Huwelijk
Huwelijk van de werk-nemer. Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats-grijpt of tijdens de daarop volgende week.
Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer. Dag van het huwelijk.
Overlijden
Overlijden van de echt-genoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van de vader, moeder, schoon-vader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer. Drie dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.
Overlijden van een broer, zuster, schoon-broer, schoonzuster, van de grootvader, de groot-moeder, van een klein-kind, schoonzoon, schoondochter, over-grootvader, overgroot-moeder of achterklein-kind die bij de werknemer inwoont. Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.
Overlijden van een broer, zuster, schoon-broer, schoonzuster, van de grootvader, de groot-moeder, van een klein-kind, schoonzoon, schoondochter, over-grootvader, overgroot-moeder of achterklein-kind die niet bij de werknemer inwoont. De dag van de begrafenis.
Priesterwijding/intrede in klooster
Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer of schoon-zuster.
De dag van de plechtig-heid.
Feest van de vrijzinnige jeugd/communiefeest
Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie van een kind van de werk-nemer of van zijn echtgenoot. De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of volgend onmiddellijk op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samen-valt.
Familieraad
Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad bijeenge-roepen door de vrede-rechter. De nodige tijd, met een maximum van één dag.
Rechtbank/stembureau
Deelname aan een jury of oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschij-ning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. De nodige tijd, met een maximum van vijf dagen.
Uitoefening van de functie van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de verkiezing van parle-ment, provincieraad en gemeenteraad. De nodige tijd.
Uitoefening van de functie van bijzitter in één van de hoofd-bureaus bij de verkie-zingen van het Europees Parlement.
De nodige tijd, met een maximum van vijf dagen.
Uitoefening van de functie van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provin-cieraads- en gemeente-raadsverkiezingen. De nodige tijd, met een maximum van vijf dagen.

Tijdskrediet & landingsbanen 

 • tijdskrediet met motief

In de diamantnijverheid kan je enkel voltijds of halftijds tijdskrediet met motief opnemen indien daarover een cao is gesloten op het vlak van je onderneming. Voor de zorg van een gehandicapt kind tot 21 jaar is daarentegen geen sector-  of ondernemings-cao vereist.

Tijdskrediet met motief in het 1/5de stelsel is wel gegarandeerd voor elke werknemer.

Op je volledige loopbaan heb je recht op maximum 51 maanden tijdskrediet met zorgmotief. Enkel voor het motief “erkende opleiding” is het recht beperkt tot 36 maanden.

Opgelet:  de 51 maanden tijdskrediet met motief kunnen niet proportioneel worden opgenomen. De opname van één jaar 1/5de of één jaar voltijds tijdskrediet met motief, tellen beiden voor 12 maanden op het maximum krediet van 51 maanden 

 • tijdskrediet eindeloopbaan (landingsbaan)

Werknemers die minstens 60 jaar zijn, kunnen in een landingsbaan met onderbrekingsuitkering stappen (halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering). Men moet een beroepsloopbaan van minstens 25 jaar kunnen aantonen. Bij een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering of bij een beroepsverleden van minstens 35 jaar, kan eventueel een afwijking op de leeftijdsvoorwaarde worden voorzien.

Vakantiedagen oudere werknemers 

Aan arbeiders van 56 jaar of ouder worden bijkomende vakantiedagen toegekend. De voorwaarden om recht te hebben op deze bijkomende vakantiedagen zijn:

 • 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen
 • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen
 • in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen, het volgende aantal effectief gewerkte dagen hebben gepresteerd:
 • ➭   van 100 dagen tot en met 150 dagen: 2 bijkomende vakantiedagen
 • ➭   van 151 dagen tot en met 200 dagen: 3 bijkomende vakantiedagen
 • ➭   meer dan 200 dagen: 4 bijkomende vakantiedagen. 

Je vergoeding wordt berekend op basis van het gemiddeld dagloon dat je verdiende bij de werkgever waar je in dienst was op 31 december van het vorig jaar. 

Je vraagt, na akkoord van de werkgever, de bijkomende vakantiedagen aan bij de Rijksverlofkas met het speciale aanvraagformulier. 

Rustdagen 

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in de diamantsector is 38 uur. In de praktijk werk je echter 39 uur. De arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd door de toekenning van rustdagen. 

Je hebt altijd recht op minstens 1 rustdag, die door de werkgever wordt betaald. Het gaat hier om een vrij te kiezen snipperdag. De andere rustdagen worden toegekend op basis van het aantal bezoldigde dagen van het vorig jaar. 

Aantal rustdagen

Aantal bezoldigde dagen (vijfdagenstelsel)
1 1 tot 47
2 48 tot 94
3 95 tot 142
4 143 tot 189
5 Vanaf 190


Vakantie-, feest- en rustdagen 2018 De rustdagen worden collectief vastgelegd tijdens de paasvakantie. Ze worden één week vóór de rustdagen uitbetaald door de vakantiekas. Het bedrag is gelijk aan 2% van het vorig jaar verdiende brutoloon aan 110%. 

ZOMERVAKANTIE  2018
Van maandag 30 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018 = 15 dagen.

De werkgever kan de week van 30 juli t/m 3 augustus 2018 verplaatsen naar de week van 20 augustus t/m 24 augustus 2018. Hij dient dit dan te melden aan het Paritair Comité vóór 31/12/2017.

WINTERVAKANTIE  2018
24, 26, 27, 28 en 31 december 2018 = 5 dagen. 

FEESTDAGEN  2018

Maandag                 01/01/2018 (Nieuwjaardag)

Maandag                 02/04/2018 (Paasmaandag)

Dinsdag                  01/05/2018 (Feest v/d Arbeid)

Donderdag              10/05/2018 (O.L.H-Hemelvaart)

Vrijdag                     11/05/2018 (vervangdag 21/07)

Maandag                 21/05/2018 (Pinkstermaandag)

Vrijdag                     29/06/2018 (Petrus en Paulus)

Zaterdag                 21/07/2018 (nationale feestdag ➪vervangen door 11/05/2018)

Woensdag              15/08/2018 (O.L.V-Hemelvaart ➪vervangen door 29/06/2018)

Donderdag              01/11/2018 (Allerheiligen)

Vrijdag                     02/11/2018 (vervangdag 11/11)

Zondag                   11/11/2018 (Wapenstilstand ➪vervangen door 02/11)

Dinsdag                  25/12/2018 (Kerstmis) 

RUSTDAGEN  2018
1 snipperdag vrij te kiezen in overleg met de werkgever.

Van dinsdag 3 april t/m vrijdag 6 april 2018 = 4 dagen.

 • Diamantbewerkers met recht op 4 rustdagen: 3, 4, 5 en 6 april 2018.
 • Diamantbewerkers met recht op 3 rustdagen: 3, 4 en 5 april 2018.
 • Diamantbewerkers met recht op 2 rustdagen: 3 en 4 april 2018.
 • Diamantbewerkers met recht op 1 rustdag: 3 april 2018.

 5de rustdag vrij te nemen in overleg met de werkgever of vastleggen op ondernemingsvlak.

Hospitalisatieverzekering 

Principe
Vanaf 1 januari 2000 bestaat er een sectorale hospitalisatieverzekering. Er werd door het Intern Compensatiefonds een overeenkomst gesloten met een verzekeringsmaatschappij. Een onderscheid wordt gemaakt tussen actieven en (brug)gepensioneerden. 

Actieven
Iedere actieve diamantbewerker valt onder die verzekering en verwerft dezelfde rechten. Het gaat om de terugbetaling van de (bijkomende) medische kosten bij hospitalisatie en erkende chronische ziekten die niet gedekt zijn door de mutualiteit. Iedere gerechtigde ontvangt individueel uitleg over deze verzekering. Er is geen franchise. De berekening gebeurt op basis van een eenpersoonskamer. 

(Brug)gepensioneerden
Vanaf 1 januari 2016 moet de diamantbewerker die op brugpensioen of pensioen gaat, zelf het nodige doen om zichzelf en zijn gezinsleden aan te sluiten op de hospitalisatieverzekering. Hij/zij dient dit te doen binnen de drie maanden (bij brugpensioen) of binnen de 12 maanden (bij pensioen). De hospitalisatieverzekering blijft gratis voor de werknemer en de gezinsleden dienen (verder) de premie te betalen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn als volgt:

 • ➭  de bruggepensioneerden die een beroeps-loopbaan van 25 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen en die in de laatste drie jaar vóór hun brugpensioen ten minste 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt;
 • ➭  de gepensioneerden die een beroepsloop-baan van 35 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen of indien zij als dusdanig 25 jaar kunnen bewijzen waarvan ze, tijdens de laatste 3 jaar van hun beroepsloopbaan, 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt. 

Het ABVV is erin geslaagd om vanaf 1 april 2012 de franchise te laten afschaffen. Er is vanaf dan een onmiddellijke terugbetaling van de hospitalisatiekosten.

De berekening gebeurt op basis van een tweepersoonskamer. 

Beëindiging arbeidsovereenkomst 

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe wetgeving voor de opzegtermijnen.  Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden.  Maar eenvoudig is de nieuwe regelgeving niet. 

De diamantsector had tijdelijk nog een uitzonderingsregeling, maar valtl vanaf 1 januari 2018 ook onder de nieuwe wettelijke regeling. 

Vandaar ons advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je vakbonds-afgevaardigde of met je vakbondsafdeling.  Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wilt nemen. 

Outplacement 

Elke werknemer van 45 jaar of ouder die ontslagen wordt, heeft recht op outplacement in zijn zoektocht naar werk. In de diamantsector kan de werkgever de organisatie en de betaling van het outplacement laten regelen door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD). 

Werknemers die beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, zijn verplicht op dit outplacement-aanbod in te gaan. Zoniet riskeren zij hun werkloosheidsuitkering te verliezen. 

Vervoerskosten bij outplacement
Diamantbewerkers die outplacement volgen, krijgen hun verplaatsing van en naar het outplacementbureau vergoed. Het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD) stelt hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking. 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfs-toeslag (SWT)

(vroeger: brugpensioen) 

Tot eind 2017 is in de diamantnijverheid nog het volgende stelsel van toepassing:

➪ de regeling SWT vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Werknemers die in de loop van 2016 of 2017 worden ontslagen, maar niet om dringende reden, kunnen toetreden tot dit stelsel.

Om in aanmerking te komen voor dit SWT, moet je:

 • 60 jaar of ouder zijn op het einde van je arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van deze cao;
 • een beroepsloopbaan hebben van:
 • voor de mannen: 40 jaar
 • voor de vrouwen: 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017  

In 2018 zijn in de diamantnijverheid de volgende stelsels van toepassing:

 • SWT vanaf de leeftijd van 62 jaar mits een beroepsloopbaan van 40 jaar voor de mannen en van 34 jaar voor de vrouwen
 • SWT vanaf de leeftijd van 58 jaar mits een beroepsloopbaan van 40 jaar, waarvan minimum 1000 effectief gewerkte dagen in de diamantnijverheid. 

Bedrag
De uitkering bestaat uit 2 delen:

werkloosheidsuitkeringen en een aanvullende vergoeding. 

De werkloosheidsuitkeringen zijn gelijk aan 60% van het laatst verdiende brutoloon. 

De aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkeringen. 

Op het totale bedrag kunnen er nog inhoudingen zijn (sociale zekerheid en belastingen). De aanvullende vergoeding wordt betaald door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector. 

Bijkomende vergoeding
Het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt verhoogd met € 1 per vergoede werkloosheidsdag.

Dit wordt in één keer uitbetaald met de opleg voor de maand november. Wie in de loop van het jaar met pensioen gaat, krijgt de opleg met zijn laatste uitkering. Aanvullende vakantietoelage

Een werknemer in SWT ontvangt jaarlijks een aanvullende vakantietoelage van € 74,37. Dit wordt uitbetaald door de Rijksverlofkas Diamant. 

Sectoraal pensioenfonds 

Vanaf 1 januari 2008 wordt door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector voor elke actieve diamantbewerker een bijdrage gestort in het sectoraal pensioenfonds. Deze overeenkomst werd gesloten met de verzekeringsmaatschappij AXA. 

In 2018 is deze bijdrage gelijk aan:

 • 3 % van het bruto jaarloon aan 108 % voor arbeiders jonger dan 56 jaar
 • 9 % van het bruto jaarloon aan 108 % voor arbeiders van 56 jaar en ouder. 

Elk jaar, begin juni, zal elke diamantbewerker een individuele pensioenfiche ontvangen, zodat hij kan opvolgen hoe de aangroei van het aanvullend pensioen eruitziet.

 

Lonen

Vanaf 3/09/2018

Vervoerskosten

In de diamantnijverheid hebben de arbeiders recht op een tussenkomst van de werkgever in hun vervoerskosten. Dit geldt zowel voor openbaar vervoer als voor privé-vervoer. Er is geen minimumafstand voorzien. Iedereen heeft er recht op. 

De tussenkomst van de werkgever is gebaseerd op de afstand (enkele richting) tussen je woonplaats/verblijfplaats en je werkplaats. De terugbetaling gebeurt op basis van een maandabonnement (treinkaart). Het bedrag van de tussenkomst van de werkgever vind je in de tabel hierna. Het gaat om bedragen die geldig zijn tot 31 januari 2019.

Afstand in km

Werkgevers-bijdrage treinkaart Railflex (deeltijds)

Werkgevers-bijdrage treinkaart voor 1 maand

0-3

7,40

22,30

4

8,60

24,40

5

9,50

26,00

6

10,30

28,00

7

11,00

30,00

8

11,60

31,00

9

12,10

33,00

10

12,60

35,00

11

13,10

37,00

12

13,60

38,50

13

14,20

40,00

14

14,60

42,00

15

15,00

43,50

16

15,50

45,00

17

15,90

47,50

18

16,40

49,00

19

16,90

51,00

20

17,30

53,00

21

17,70

54,00

22

18,20

56,00

23

18,70

58,00

24

19,10

59,00

25

19,50

62,00

26

20,20

63,00

27

20,60

65,00

28

21,00

67,00

29

21,30

68,00

30

21,70

70,00

31-33

22,60

73,00

34-36

24,10

78,00

37-39

25,00

82,00


Privé-vervoer 

Wie geen gebruik maakt van het openbaar vervoer, heeft, ongeacht de woon-werkafstand, altijd recht op eenzelfde tussenkomst van de werkgever als deze die gelden voor het gebruik van openbaar vervoer (zie bovenstaande tabel).

Om de vergoeding te bekomen, moet je een aanvraag tot terugbetaling bij je werkgever indienen. Die wordt in dubbel opgemaakt, met vermelding van de afstand tussen de woon- of verblijfplaats en de werkplaats. 

Wie dit voor de eerste keer aanvraagt, moet dit uiterlijk op het einde van de eerste week van het lopende RSZ-trimester aanvragen. De werkgever bezorgt je een exemplaar terug, dat hij voor ontvangst dateert en ondertekent. Je moet ook alle wijzigingen die een invloed hebben op de betaling van het bedrag, onmiddellijk meedelen. 

Vakantiegeld 

Het zomervakantiegeld wordt begin juli door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid uitbetaald. Het uittreksel met de berekening wordt begin juni opgestuurd. Het wintervakantiegeld ontvang je begin december. 

Het vakantiegeld bedraagt 16,18% (12% zomervakantie, 4,18% wintervakantie) van het vorig jaar verdiende brutoloon aan 110%. Bij dat bedrag moet ook het fictief loon voor de gelijkgestelde dagen geteld worden. Het gaat hier o.a. om dagen ziekte en tijdelijke werkloosheid.  

Vergoeding voor afgestudeerden 

Jongeren die na hun voltijdse of deeltijdse leerplicht bij een diamantwerkgever beginnen te werken, hebben ook recht op een bijzondere vakantie-vergoeding schoolverlaters. 

Er moet een speciaal formulier opgestuurd worden naar de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid. Je kan het bekomen bij je afdelingssecretariaat van de Algemene Centrale-ABVV. 

De bedragen zijn:

 • ➭   zomervakantie: € 223,10
 • ➭   wintervakantie: € 74,37 

De vergoeding wordt door de Rijksverlofkas vóór de diamantnijverheid uitbetaald voor de aanvang van de vakantieperiode. 

Aanvullende toelage bij ziekte 

In de diamantsector, wordt aan de arbeiders een opleg bestaanszekerheid (BZ) bij ziekte betaald na uitputting van het gewaarborgd loon. Dit is vanaf de 31ste dag ziekte. De voorwaarde is dat je 20 dagen hebt gewerkt in de 4 kwartalen die de aanvraag voorafgaan. Bij deeltijds werk is een pro rata regeling voorzien. 

Bedrag per vergoede ziektedag 

 • ➭   € 12,50 per dag met een maximum van 45 dagen;
 • ➭   € 6,00 per dag voor de volgende 45 dagen;
 • ➭   € 3,00 per dag voor elke volgende ziektedag in het stelsel van de vijfdagenweek tot op de dag dat de aanvrager een invaliditeitsuitkering geniet.  

Maxima

Het aantal dagen dat kan aanleiding geven tot de uitbetaling van de aanvullende toelage van € 12,50, mag voor tijdelijke werkloosheid en ziekte samen nooit meer bedragen dan 45 dagen per kalenderjaar (stelsel 5-dagenweek). 

Het aantal dagen dat kan aanleiding geven tot de uitbetaling van de aanvullende toelage van € 12,50 en/of € 6, mag voor tijdelijke werkloosheid en ziekte samen nooit meer bedragen dan 90 dagen per kalenderjaar (stelsel 5-dagenweek).

Industriële leerovereenkomst

De vergoeding voor jongeren tussen 16 en 21 jaar die deeltijds een opleiding volgen bij een diamantwerkgever en deeltijds onderwijs volgen, wordt vastgesteld in functie van de onderstaande tabellen. Als basis wordt het loon van de kleinbranche genomen.

1ste jaar 1ste semester 23% op basisloon
2de semester 23% op basisloon
2de jaar 1ste semester 35,50% op basisloon
2de semester 47,50% op basisloon
3de jaar 1ste semester 70,50% op basisloon
2de semester 88% op basisloon

Bijkomende vergoeding

De Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid betaalt een bijkomende maandelijkse vergoeding ter stimulering van de tewerkstelling in de sector. Die bedraagt:

 • het 1ste jaar van de leerovereenkomst: € 74,37
 • het 2de jaar van de leerovereenkomst: € 49,58
 • het 3de jaar van de leerovereenkomst: € 24,79

Indien de duurtijd minder dan 3 jaar beloopt, vallen de hoogste vergoedingen weg.

Sociale toelage

De sociale toelage wordt betaald op basis van de gewerkte en gelijkgestelde dagen (bijvoorbeeld ziekte, tijdelijke werkloosheid, ...) van het vorige jaar.

De toelage bedraagt bruto:

 • € 1,00 per gewerkte dag in het vorige jaar
 • € 0,75 per gelijkgestelde dag in het vorige jaar

Syndicale premie

De eerste voorwaarde is dat je lid moet zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel met de bijdragen. 

De syndicale premie bedraagt € 145 voor de actieven en € 60 voor de niet-actieven. 

Anciënniteitspremie

Om te kunnen genieten van een anciënniteitspremie, moet je een minimum aantal jaren in dienst zijn geweest bij dezelfde werkgever:

Anciënniteit Bedrag
10 jaar € 124
20 jaar € 248
30 jaar € 496
40 jaar € 744

De werkgever moet de premie betalen in de maand die volgt op het bereiken van de voorziene anciënniteit.

Maaltijdcheques

Het bedrag van de tegemoetkoming van de werkgever per maaltijdcheque is € 5,46 (vf. 1 januari 2016). De tussenkomst van de werknemer is minimum € 1,09. Dit bedrag wordt door de werkgever afgehouden. Op die manier zal de waarde van de maaltijdcheque in de meeste gevallen € 6,55 bedragen. 

Gewerkte dagen
Je ontvangt één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag (dus niet voor vakantiedagen, feestdagen, dagen tijdelijke werkloosheid, ...). 

Deeltijdse werknemers
Er is een specifieke regeling voor deeltijdse werknemers. Je moet al de uren optellen die je in een kwartaal hebt gewerkt en delen door 7,6. Het resultaat hiervan komt overeen met het aantal maaltijdcheques.

Cadeaucheques

De cadeaucheque wordt uitbetaald aan elke werknemer die in het voorafgaande jaar effectief in de diamantnijverheid werd tewerkgesteld en bedraagt momenteel € 35. 

Dit bedrag zal verhoogd worden naar € 40 van zodra de vrijstelling voor de RSZ-bijdrage wordt verhoogd naar € 40. 

De cadeaucheque wordt uitbetaald in de loop van de maand december.

Vervoerskosten bij outplacement 

Diamantbewerkers die outplacement volgen, krijgen hun verplaatsing van en naar het outplacementbureau vergoed. Het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD) stelt hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking.

Aanvullende toelage bij werkloosheid 

Het bedrag van de aanvullende toelage bij tijdelijke werkloosheid is vastgesteld op

 • ➭  € 12,50 per vergoede werkloosheidsdag voor de eerste 45 dagen tijdelijke werkloosheid
 • ➭  € 6,00 per vergoede werkloosheidsdag voor de volgende 45 dagen van  tijdelijke werkloosheid
 • ➭  € 2,00 per vergoede werkloosheidsdag voor elke volgende dag van tijdelijke werkloosheid

Maxima 

Het aantal dagen dat kan aanleiding geven tot de uitbetaling van de aanvullende toelage van € 12,50, mag voor tijdelijke werkloosheid en ziekte samen nooit meer bedragen dan 45 dagen per kalenderjaar (stelsel 5-dagenweek). 

Het aantal dagen dat kan aanleiding geven tot de uitbetaling van de aanvullende toelage van € 12,50 en/of € 6, mag voor tijdelijke werkloosheid en ziekte samen nooit meer bedragen dan 90 dagen per kalenderjaar (stelsel 5-dagenweek). 

Tewerkstellingspremie

Indien je gedurende het vorige jaar minder dan 30 dagen een bestaanszekerheid hebt gekregen, kan je aanspraak maken op de tewerkstellingspremie. 

Het bedrag is gelijk aan € 12,50 per dag, met een maximum van 375 euro (30 dagen). 

De dagen waarvoor een bestaanszekerheid werd betaald, worden in mindering gebracht. 

Wanneer het aantal dagen bestaanszekerheid en het aantal bezoldigde dagen minder is dan 30, wordt het aantal te vergoeden dagen waarvoor men een tewerkstellingspremie kan krijgen, beperkt tot het aantal bezoldigde dagen.

Pensioenpremie

Eenmalige pensioenpremie

Wie heeft recht op de éénmalige pensioenpremie?

 • wie op rustpensioen gaat
 • de laatste tewerkstelling als arbeider moet in de diamantsector geweest zijn
 • men dient nog effectief 60 dagen in de diamantsector te hebben gewerkt in de laatste 2 jaar vóór de aanvang van het rustpensioen (deze periode van 2 jaar wordt verlengd bij langdurige ziekte/werkloosheid).

Het bedrag van de éénmalige pensioenpremie is 2.478,94 bruto.

Betaling
De premie wordt betaald door het Intern Compensatiefonds op het einde van de maand januari die volgt op het jaar dat men op rustpensioen gaat. Je dient wel een kopie van de kennisgeving van de beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen m.b.t. het recht op rustpensioen, over te maken aan het afdelingssecretariaat van de Algemene Centrale-ABVV.

Jaarlijkse pensioenpremie

Wie recht heeft op de éénmalige pensioenpremie, ontvangt ook een jaarlijkse pensioenpremie van € 74,37. Deze premie wordt uitbetaald door de Rijksverlofkas Diamant in de loop van november of december.

Publicaties

Diamant Agenda 2018

Deze agenda van de Algemene Centrale ABVV is een handig en bruikbaar instrument dat gesmaakt wordt op de werkvloer. Je kan er in bijhouden wanneer je werkt, verlof neemt etc, en je vindt er een overzicht van de belangrijkste sectorale regelingen die op jou van toepassing zijn.

ABVV Diamant Agenda 2016

Deze agenda van de Algemene Centrale ABVV is een handig en bruikbaar instrument dat gesmaakt wordt op de werkvloer. Je kan er in bijhouden wanneer je werkt, verlof neemt etc, en je vindt er een overzicht van de belangrijkste sectorale regelingen die op jou van toepassing zijn.

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We hebben de lijst met cao's van jouw sector alvast opgezocht.

Fonds voor de Diamantnijverheid

Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 4 juni 2018, 11:45

Alle diamantarbeiders worden verzocht de hiernavolgende richtlijnen stipt te willen navolgen. Lees verder

Gepubliceerd op 22 december 2017, 9:15

Sectoren moeten initiatieven nemen om discriminatie tegen te gaan. In het sectorconvenant voor de diamantnijverheid wordt hiermee alvast rekening gehouden ! Lees verder

Gepubliceerd op 5 september 2017, 15:30

Er is een akkoord bereikt in de diamantsector. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 16 september 2015, 8:30

Vanaf 2016 zijn er voor de gratis hospitalisatieverzekering nieuwe aansluitingsvoorwaarden van kracht voor diamantbewerkers die na die datum op SWT (brugpensioen) of met pensioen gaan. Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00