U bent hier

PSC 322.01 - Dienstencheques

De sector dienstencheques telt ongeveer 2.300 erkende ondernemingen. In totaal werken er al meer dan 140.000 werknemers (hoofdzakelijk vrouwen) in de sector. Het stelsel van de dienstencheques, gestart in 2004, maakt het mogelijk voor particulieren om een erkende onderneming te betalen voor hulp van huishoudelijke aard. De dienstverlening gebeurt bijna uitsluitend bij mensen thuis, dat is voor de werknemers hun werkvloer. De loon- en arbeidsvoorwaarden liggen vast in een sectoraal akkoord. We proberen om de 2 jaar die loon en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Tite van de paritaire commissie : Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren (Dienstencheques)

Werken in het systeem van de dienstencheques

Contracten

Wanneer de arbeidsprestaties vergoed worden met dienstencheques, heeft iedere werknemer een bijzondere arbeidsovereenkomst : de "arbeidsovereenkomst dienstencheques".

Binnen de twee werkdagen nadat je in dienst bent getreden, moet een schriftelijke, individuele arbeidovereenkomst worden gesloten.

Een werknemer kan gedurende een periode van 3 maanden (te rekenen vanaf de 1ste dag tewerkstelling bij deze werkgever) verscheidene arbeidsovereenkomsten dienstencheques van een bepaalde duur afsluiten, zelfs opeenvolgend, zonder dat dit een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tot gevolg heeft.

Indien je na het verstrijken van deze 3 maanden nog steeds werkt bij deze werkgever, is je contract sowieso een contract van onbepaalde duur.

Proeftijd

Vanaf 1 januari 2014: voor arbeidsovereenkomsten die werden gesloten vanaf 01 januari 2014 is het verboden een proeftijd op te nemen.

Minimumduur van elke prestatie

De werkduur van elke prestatie voor een klant mag in geen geval korter zijn dan 3 uur.

Minimale wekelijkse arbeidsduur

Zoals reeds gezegd moet vanaf de 1ste gewerkte dag van de 4de maand bij dezelfde werkgever, sowieso een contract van onbepaalde duur worden gesloten. Op dat ogenblik is ook vastgelegd of je voltijds, dan wel deeltijds zal werken.

Ingeval een deeltijds contract wordt gesloten, voorziet de wetgeving, naargelang het statuut van de werknemer, in 2 mogelijke types met betrekking tot de minimale wekelijkse arbeidsduur.

 • Heb je bovenop je loon recht op een werkloosheidsuitkering (ook inkomensgarantie uitkering genoemd), op leefloon of op financiële sociale hulp, dan moet je een contract hebben met een wekelijkse arbeidsduur van minstens 13 uur.
 • Kan je geen aanspraak maken op een aanvullende uitkering, dan moet je een contract hebben met een wekelijkse arbeidsduur van minstens 10 uur.

Opgelet : wij raden aan dat iedere werknemer een dienstenchequecontract afsluit met een wekelijkse arbeidsduur van minstens 13 uur.

Waarom ? Met een dienstenchequecontract van minstens 13 uur behoud je steeds al je sociale rechten en bouw je die eventueel (verder) op. Het gaat onder andere over werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen, kinderbijslag, pensioenrechten,…

Aandachtpunten

Hieronder lijsten we een aantal zaken op waarover we geregeld problemen vaststellen.

Afwezigheid van de klant

Indien de klant afwezig is, waardoor je niet kan beginnen werken, moet je toch betaald worden voor de voorziene uren.

Toegelaten activiteiten

De toegelaten activiteiten zijn huishoudelijke hulp.

Het gaat over hulp, bij een in België wonende klant, die:

 • ofwel verricht wordt in het huis van die klant
  • schoonmaak van de woning
  • lappen van de ramen
  • strijken
  • wassen
  • kleine herstellingen (bv. naaiwerk)
  • bereiden van maaltijden
 • ofwel verricht wordt buiten het huis van die klant
  • boodschappen doen voor klant
  • strijken met inbegrip van kleine herstellingswerken voor die klant in een lokaal van de werkgever
  • een mindermobiel of bejaard persoon vervoeren

Opgelet : het onderhouden van gemeenschappelijke delen van een gebouw of het poetsen van bijvoorbeeld de wachtzaal van een dokter zijn niet toegelaten; schilderen, behangen of de tuin onderhouden evenmin.

Meer of minder uren werken ?

Werk je deeltijds en heb je naast je loon recht op een bijkomende uitkering van de RVA (de inkomensgarantie uitkering), een leefloon of financiële sociale hulp van het OCMW ?

EN

Biedt jouw werkgever je meer uren aan? Let op : je mag dit niet zomaar weigeren !

Als je weigert, kan je je bijkomende uitkering verliezen. Neem zeker eerst contact op met jouw ABVV-kantoor.

Slachtoffer van een arbeidsongeval : wat te doen ?

 • Breng uw werkgever (eventueel telefonisch) onmiddellijk op de hoogte (ook al wordt het werk niet onderbroken). Die eerste stap is erg belangrijk, ook al is die alleen maar mondeling : daarna moet alles ook nog eens op papier gezet worden!
 • Bezorg een zo duidelijk mogelijk beschrijving van de situatie, die aanleiding gaf tot jouw ongeval. Vermeld de eventuele namen van de getuigen, zowel zij die het ongeval hebben gezien (rechtstreekse getuigen) als zij met wie je erover hebt gepraat (onrechtstreekse getuigen).
 • Laat de letsels zo snel mogelijk vaststellen door een arts. Breng ook je ziekenfonds op de hoogte.

Tijdskrediet

Dankzij tijdskrediet en thematische verloven kunnen werknemers werk en privé beter combineren. Tijdens deze vormen van verlof kan je minder uren gaan werken, en toch je sociale rechten opbouwen voor je pensioen/ziekte.

In een bedrijf kunnen in principe 5% van het aantal werknemers tegelijk van hun recht op tijdskrediet gebruik maken. In de sector van de dienstencheques is de afspraak dat voor de berekening van die 5% de werknemers ouder dan 50 jaar niet meetellen.

Meer info vind je ook op deze brochure

2017: Het recht op tijdskrediet met motief (zorg voor kind of ziek familielid) werd uitgebreid tot 51 maanden. Er is ook een akkoord over de landingsbaan. Die kan vanaf 55 jaar, mits een loopbaan van 35 jaar.

In het kader van het werkbaarheidsfonds bestaat er in 2017-2018 een aanmoedigingspremie voor alle vormen van tijdskrediet en thematische verloven, behalve voor ouderschapsverlof en zorg voor het kind jonger dan 8 jaar.

Afhankelijk van het % dat je minder gaat werken is er een andere premie voorzien:

 • 20%: €10 per maand of €120 voor 1 jaar
 • 50%: €20 per maand of € 240 voor 1 jaar
 • 100%: €45 per maand of €540 voor 1 jaar

  Voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2018

 • 20%: € 30 per maand of € 360 voor 1 jaar
 • 50%: € 60 per maand of € 720 voor 1 jaar
 • 100%: € 135 per maand of € 1.620 voor 1 jaar

Hoe aanvragen? Ga ga naar jouw AC-afdeling en vraag naar hulp bij deze aanvraag. Bij jouw aanvraag heb je alvast een kopie van de beslissing van de RVA nodig (formulier C62)

Postnataal verlof

Wat? Onbezoldigd verlof met een duurtijd van 1 tot max. 12 maanden.

Voor wie? Voor alle kersverse ouders.

Wanneer aanvragen? Ten minste 1 maand vóór de start van het postnataal verlof. Het verlof moet ten laatste 1 jaar na de geboorte ingaan.

Hoe aanvragen? Je licht je werkgever schriftelijk in met vermelding van de duur van het postnataal verlof. Je bezorgt je werkgever een attest van geboorte vóór de aanvang van het postnataal verlof.

Wat als je je verlof vroeger wenst te beëindigen dan eerst voorzien?

Je kan hiervoor een schriftelijke vraag stellen aan je werkgever. De werkgever kan deze vraag maximum 1 maand uitstellen. Dus na maximum 1 maand kan je opnieuw aan de slag. Weet wel dat de rest van je postnataal verlof dan wel verloren gaat.

Kan je het postnataal verlof in een deeltijds regime opnemen? Ja, dat kan! Dan kan je je verlof zelfs gedurende maximum 2 jaar spreiden. De afspraken omtrent het uurrooster worden dan in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst gevoegd.

Dit verlof komt bovenop het reeds bestaande moeder-of vaderschapsverlof. Het kan vooral interessant zijn voor werknemers die (nog) geen recht hebben op ouderschapsverlof of tijdskrediet voor de zorg van het jonge kind (=verlofstelsels waarbij je wél een RVA-vergoeding krijgt).

Let op: gezien het om onbetaald verlof gaat, tellen deze periodes ook niet mee voor de opbouw van je sociale rechten (pensioen, ziekte, werkloosheid)

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) 

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voerde zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Vorming nieuwe werknemers

In het kader van het sectoraal akkoord inzake opleiding van de nieuwe dienstenchequewerknemers zal het Vormingsfonds voor Dienstencheques middelen vrijmaken voor de minimale verplichte 9u (en maximaal 18u) opleidingen voor nieuwe dienstenchequemedewerkers.

Welke dienstenchequemedewerkers komen in aanmerking?

Nieuw aangeworven medewerkers die een opleiding starten binnen de 6 maand na start van het eerste arbeidscontract dienstencheques bij hun werkgever en die 6 maanden vóór deze arbeidsovereenkomst niet gewerkt hebben met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

 • Enkel extern of intern georganiseerde opleidingen komen in aanmerking. Opleidingen en coaching op de werkvloer worden niet opgenomen in dit systeem.
 • De opleidingen dienen één van onderstaande onderwerpen te behandelen:
 • Ergonomie
 • Klantgericht werken
 • Huishoudelijk strijken
 • Werkorganisatie bij de klant
 • Producten- en materialenkennis
 • Preventie en veiligheid

Syndicale vertegenwoordiging

In elk dienstenchequebedrijf met minstens 20 werknemers kan een vakbondsafvaardiging worden opgericht.

De vakbondsafvaardiging is op het bedrijf de vertegenwoordiger van het personeel en de gesprekspartner met de werkgever in verband met informatie , problemen, overleg over de arbeidsorganisatie …..

Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem dan zeker contact op met je plaatselijke afdeling van het ABVV.

Verlof om dwingende redenen

Bij bepaalde gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld ziekte, ongeval of hospitalisatie van een kind of de echtgenoot, of een brand in de woning, een natuurramp,… heb je het recht om van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen, gedurende maximaal 10 dagen per jaar. Deze afwezigheden worden niet betaald.

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Meer info

De minimumlonen verhogen telkens met 2% wanneer de index wordt overschreden. Ook als je werkgever meer betaalt dan wat minimaal is voorzien, wordt je loon geïndexeerd met 2% bij overschrijding van de index.

Lonen

Vanaf 1/11/2018

Vanaf 1/09/2017

Vervoerskosten

(Vanaf 1/11/2018)

Eindejaarspremie

Je hebt recht op een eindejaarspremie indien je in de periode van juli vorig jaar tot - juni van het huidige jaar, 65 dagen hebt gewerkt in een dienstenchequeonderneming.

De eindejaarpremie bedraagt 4,50 % van het loon dat je verdiende in de periode juli-juni.

Voorbeeld : de eindejaarspremie wordt berekend op basis van jouw loon dat je verdiende in de periode van juli van het voorgaande jaar tot juni van het lopende jaar.

De periode van zwangerschapsverlof is gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.

Voor de berekening of je al dan niet 65 dagen hebt gewerkt, tellen maximaal 26 dagen economische werkloosheid mee als gewerkte dagen.

Syndicale premie

Wie bij het ABVV is aangesloten en wie 65 dagen heeft gewerkt in de sector in de periode van juli- juni heeft recht op een syndicale premie. Sinds 2017 bedraagt de syndicale premie € 105.

Voor de berekening van de 65 dagen, tellen maximaal 26 dagen economische werkloosheid mee als gewerkte dagen.

Vergoeding voor werkkledij

De werkgever moet ervoor zorgen dat je geschikte werkkledij krijgt. Die moet je kosteloos krijgen vanaf je eerste werkdag. Moet je zelf instaan voor werkkledij? Dan moet de werkgever je een compensatie betalen van €1,46 per gewerkte dag.

De werkgever moet ook instaan voor de herstelling en het onderhoud van je werkkledij.
Moet je zelf instaan voor het onderhoud van je werkkledij? Dan moet jouw werkgever je een compensatie betalen! Deze vergoeding bedraagt sinds 01.07.2017 € 0,38 per gewerkte dag.

Verplaatsingskosten

Je hebt recht op verplaatsingsvergoeding voor alle verplaatsingen (dus zowel woonplaats-klant als klant-klant) en voor alle vervoersmiddelen en dit vanaf 1 kilometer.

Van je woonplaats naar klant / van klant naar je woonplaats :

 • Wie zich met zijn eigen vervoermiddel of het openbaar vervoer verplaatst, krijgt een tussenkomst per gepresteerde dag, gelijk aan 1/5 van de tussenkomst in de kost van een wekelijkse treinkaart voor dezelfde afstand. Deze bedragen worden geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex. (Zie tabel bovenaan.)
 • Voor verplaatsingen met de fiets bedraagt de tussenkomst € 0,23 per km.

Tussen 2 klanten:

Verplaatsingen met de trein en ander openbaar vervoer worden voor 100% terugbetaald.

Wie zich met zijn eigen vervoermiddel verplaatst, heeft recht op € 0,13/km , indien minder dan 15 km tussen 2 klanten; en € 0,15/km, indien meer dan 15 km tussen 2 klanten.

Voor verplaatsingen met de fiets bedraagt de tussenkomst € 0,23 per km.

In opdracht van de klant bij boodschappen:

Er wordt een verplaatsingsvergoeding toegekend voor alle vervoersmiddelen vanaf een minimale afstand van 1 km. Verplaatsingen met de trein en ander openbaar vervoer worden voor 100% terugbetaald.

Wie zich met zijn eigen vervoermiddel verplaatst, heeft recht op € 0,2156/km.

Voor verplaatsingen met de fiets bedraagt de tussenkomst € 0,23/km.

Verplaatsingstijd

Het is niet uitzonderlijk dat je op één dag bij 2 klanten werkt.

Indien de tijd tussen 2 klanten minder dan 2 uur bedraagt en de afstand tussen beide klanten meer dan 1 km bedraagt, bestaat er een vergoeding voor de tijd die je verliest bij de verplaatsing tussen de 2 klanten.

Sinds 1 juli 2017 bedraagt deze vergoeding € 0,10/km met een minimum van € 0,59 per verplaatsing (en vanaf november €0,60 per verplaatsing).

Aanvullende vergoeding bij economische werkloosheid

Werknemers die op economische werkloosheid worden gezet, lijden serieus loonverlies.

Daarom wordt een aanvullende vergoeding toegekend bovenop elke dag tijdelijke werkloosheid.

De vergoeding bedraagt €2 per dag en wordt betaald door jouw werkgever.

Wat als je ziek bent?

We stellen vast dat veel werkgevers het systeem van economische werkloosheid in een aantal situaties gebruiken om geen loon te moeten betalen aan hun werknemers. We noemen dit “oneigenlijk gebruik”.

Er zijn duidelijke sectorale afspraken waarin wordt beschreven in welke situaties het gebruik van economische werkloosheid niet kan:

 • Als je ziek bent en je werkgever hiervan op de hoogte bracht, kan de werkgever je niet op economische werkloosheid plaatsen. Dit geldt voor de hele periode van de ziekte. Als je de regels over de aangifte van ziekte respecteert (tijdig aangeven en indienen van een medisch getuigschrift) heb je recht op een gewaarborgd loon.

Wanneer geldt deze regel niet en kan de werkgever toch gebruik maken van economische werkloosheid?

 • indien je al effectief op economische werkloosheid werd geplaatst vooraleer je ziek werd.

OF

 • indien je minstens 2 bedrijfswerkdagen* voor de start van je ziekteperiode schriftelijk op de hoogte werd gebracht dat je effectief op economische werkloosheid zou geplaatst worden.

* Bedrijfswerkdag: de dagen waarop er in het bedrijf effectief prestaties worden geleverd. Dit is niet hetzelfde als de dagen waarop prestaties zouden kunnen geleverd worden.

Onaangekondigde afwezigheid van een klant

Bij een onaangekondigde afwezigheid van een klant, waardoor de geplande arbeidsprestatie niet of niet volledig kan doorgaan, kan de werkgever geen gebruik maken van economische werkloosheid.

De werkgever is je het loon verschuldigd voor de geplande arbeidsprestatie, met of zonder vervangende tewerkstelling.

De werkgever mag je niet vragen om betaalde of onbetaalde vakantiedagen op te nemen om de uren van de voorziene afwezigheid te overbruggen.

Publicaties

Minibrochure 2017 - 2018 - Duits

Ons zakboekje bestaat nu ook in het Duits. Dienstleistungsschecks (PK 322.01) - Entgelte und Arbeitsbedingungen 2017 - 2018

Minibrochure 2017 - 2018 - Portugees

Ons zakboekje bestaat nu ook in het Portugees. Titulos-serviço (SCP 322.01) - Salários e condições de trabalho 2017 - 2018

CAO-bundel 2017-2018 Dienstencheques

In deze bundel vind je een overzicht van de belangrijkste akkoorden die tussen vakbonden en werkgevers werden afgesloten in de Dienstencheques (PC 322.01).

Minibrochure 2017 - 2018 in het Pools

Ons zakboekje bestaat nu ook in het Pools! “Broszura ta zawiera informacje dotyczące płacy minimalnej i warunków pracy na lata 2017-2018 obowiązujących w sektorze.”

Minibrochure 2017 - 2018 | Dienstencheques

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2017 - 2018 in de sector.

Houdt uw poetsvrouw het vol?

Onderzoek naar de werkbaarheid van de jobs in de dienstencheques en schoonmaak en de haalbaarheid van de nieuwe wetgeving re-integratie zieke werknemers.

AC Info - April 2017

Sectorale onderhandelingen 2017-2018 | Werkbaarheidsfonds | Enquête : hoe zwaar is jouw job?

cao bundel dienstencheques

In deze bundel vind je een overzicht van de belangrijkste akkoorden die tussen vakbonden en werkgevers werden afgesloten in het paritair comité van de dienstencheques.

Mini brochure 2015 - 2016 | PSC 322.01

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2015 - 2016 in de sector.

AC Flash - Mei 2016

AC Flash over de vereenvoudigen van het deeltijds werk.

AC Flash - Augustus 2015

Enkel kruimels voor de mensen

AC Flash januari 2015

Economische werkloosheid: misbruiken tegengaan

Economische werkloosheid

In deze brochure vind je meer uitleg over het gebruik en misbruik van economische werkloosheid in de sector en over het akkoord dat we hierover met de werkgevers afsloten.

Onthaal in mijn onderneming

Na heel wat moeite zijn we er eind 2012 in geslaagd om een akkoord (een CAO) te sluiten met jullie werkgevers over onthaal van nieuwe werknemers in een dienstencheque bedrijf. In deze brochure vind je gedetailleerde uitleg bij ons nieuw akkoord en de volledige tekst van de CAO

AC Flash Dienstencheques - Oktober 2014

Twee premies, honderden cheques.

AC Flash Dienstencheques - Juni 2014

Loon- en arbeidsvoorwaarden - Moeilijk, moeilijk, moeilijk....

AC Flash Dienstencheques - Maart 2014

Een bijzonder jaar voor onze sector

AC Flash - Oktober 2013

Onderhandelen met de werkgevers : moeilijk maar broodnodig.

AC Flash - Juni 2013

AC Flash Dienstencheques - Drie grote vragen

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om dit te downloaden volstaat het om naar het nummer van het paritair comité te gaan van de gewenste pagina met de hulp van onderstaande link en klik op zoeken.

Illustraties

Het logo ABVV Dienstencheques

Actualiteit

Gepubliceerd op 8 juni 2018, 9:30

De afgevaardigden van de huishoudhulpen zijn het asociaal personeelsbeleid van Partena Dienstencheques beu. Zij aanvaarden niet langer de discriminerende behandeling van huishoudhulpen en hun klanten. Lees verder

Gepubliceerd op 31 mei 2018, 14:30

We hebben met de werkgevers een akkoord bereikt over verlof voor pas bevallen moeders of kersverse vaders. Jammer genoeg waren de werkgevers niet bereid om te komen tot een ‘betaald’ postnataal... Lees verder

Gepubliceerd op 29 mei 2018, 17:45

Midden in het hevig debat rond zware beroepen, neemt de pers regelmatig het werkgeversargument over inzake langdurige afwezigheden in de dienstenchequesector, met een overvloed aan cijfers en... Lees verder

Gepubliceerd op 9 mei 2018, 10:00

De bewaking, schoonmaak en dienstencheques zijn 3 grote dienstensectoren. Er zijn heel wat arbeiders actief, maar uiteraard ook een niet te onderschatten aantal bedienden en kaders. Lees verder

Gepubliceerd op 15 maart 2018, 10:00

De laatste weken lazen we in de pers een aantal aanvallen op het dienstenchequesysteem. “Te duur. Schiet zijn doel voorbij.” Het ABVV verdedigt het systeem én de 80.000 werknemers die in Vlaanderen... Lees verder

Gepubliceerd op 15 januari 2018, 11:30

Heb je last van lage rugpijn en ben je daarvoor tussen de 4 weken en 3 maanden arbeidsongeschikt? Dan kan je een beroep doen op het preventieprogramma van Fedris. Lees verder

Gepubliceerd op 14 december 2017, 14:15

Heel wat werknemers van ACC Dienstencheques (Domestic Services) kregen een vordering van de RVA in de bus. Zij moeten werkloosheidsuitkeringen terug betalen. Lees verder

Gepubliceerd op 12 december 2017, 13:30

Als een dienstenchequewerknemer van bedrijf verandert, verandert de klant soms mee. Sommige dienstenchequebedrijven noemen dit oneerlijke concurrentie en leggen een boete op.  Lees verder

Gepubliceerd op 31 oktober 2017, 13:45

Sommige dienstencheque-ondernemingen geven hun werknemers de mogelijkheid  om een bedrijfswagen of -fiets te leasen. Maar in sommige gevallen kan het loonverlies hoog oplopen. Lees verder

Gepubliceerd op 17 juli 2017, 13:00

We hebben met de werkgevers uit de sector een nieuw sociaal akkoord gesloten voor de periode 2017-2018. Dankzij dit akkoord zetten de dienstenchequewerknemers een stap vooruit. Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00