U bent hier

PSC 318.02 - Gezinszorg

De sector gezinszorg omvat 20 diensten die onder de bevoegdheid van PC 318 vallen. In totaal werken er meer dan 15.000 werknemers (hoofdzakelijk vrouwen). De 3 grootste werkgevers zijn Familiehulp, Thuishulp en Solidariteit voor het Gezin. De diensten leveren prestaties op 3 grote domeinen: gezinszorg (bejaardenzorg, kraamzorg, palliatieve zorg), logistieke hulp (poets- en klusjesdiensten). Sinds enkel jaren worden er ook werknemers met een dienstenchequecontract tewerkgesteld. De dienstverlening gebeurt bij gezinnen en bejaarden thuis, dat is voor de werknemers hun werkvloer. De loon- en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Vlaams Intersectoraal Akkoord. Het VIA-akkoord wordt om de 5 jaar onderhandeld.

Tite van de paritaire commissie : Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Anciënniteit

Bij indiensttreding zal bepaald worden hoeveel jaar anciënniteit je kan overnemen. Indien je ervoor al werkte in de sector, wordt je anciënniteit overgenomen. Indien je uit een instelling/organisatie uit de Vlaamse social profit komt wordt een deel van je anciënniteit overgenomen (van 25% tot de volledige overname).

Vakantie

Het aantal dagen wettelijke vakantie is afhankelijk van het aantal dagen dat men het jaar voordien heeft gewerkt. Wie een volledig jaar heeft gewerkt heeft recht op 20 betaalde vakantiedagen.

Anciënniteitsverlof

Werknemers die een bepaalde anciënniteit in de sector hebben krijgen bovenop de wettelijke vakantie 1 of 2 dagen anciënniteitsverlof:

Anciënniteit

Extra verlof

5 jaar

1 dag

10 jaar

2 dagen

Dienstenchequewerknemers krijgen 1 dag extra verlof vanaf 5 jaar anciënniteit.

Vrijstelling van arbeidsprestaties : bijkomende vakantiedagen voor oudere werknemers

Verzorgende / logistieke hulp

Bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen en anciënniteitsdagen zijn er een aantal extra vakantiedagen voor oudere werknemers:

Vanaf

 

35 jaar

5 dagen

45 jaar

12 dagen

50 jaar

24 dagen

55 jaar

36 dagen

Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal dagen berekend in verhouding tot de werkelijke arbeidsduur. Iemand die halftijds werkt heeft vanaf 45 jaar dan recht op 6 dagen vakantie.

Dienstenchequewerknemer

De dienstenchequewerknemers die op 31 december 2005 in dienst waren en ten laatste op 31 december 2006 35 jaar werden hebben recht op 5 extra vakantiedagen voor oudere werknemers.

De werknemers die 45 jaar of ouder waren op 31/12/2005 en al recht hadden op 12 of 14 dagen behouden deze dagen.

Werknemers die na 31/12/2005 in dienst kwamen met een dienstenchequeovereenkomst hebben geen extra verlofdagen voor oudere werknemers.

Tijdskrediet

De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in de stelsels van tijdskrediet. Voor de meest actuele informatie , neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Tijdskrediet is een systeem om tijdelijk minder te werken of een bepaalde periode niet te werken. Je ontvangt dan een uitkering van de RVA. In sommige gevallen heb je ook recht op een extra premie van de Vlaamse overheid.

Er bestaan verschillende stelsels in het tijdskrediet:

 • algemeen stelsel: voor iedereen
 • landingsbaan: voor oudere werknemers
 • ouderschapsverlof: voor de zorg van kinderen
 • medische bijstand: voor de zorg van een ziek familielid
 • palliatief verlof: voor de zorg van persoon met een terminale ziekte

In de verschillende stelsels bestaan verschillende voorwaarden en regels. De federale overheid heeft recent de regels en voorwaarden aangepast en beperkingen aangebracht.

Het ABVV heeft geprotesteerd tegen deze eenzijdige aanpassingen. We zijn er ook in geslaagd om de hervormingen voor een deel terug te schroeven.

De nieuwe regels vind je terug in de nieuwe brochure van het ABVV. Deze kan je downloaden op www.abvv.be.

Wil je weten of je persoonlijk in aanmerking komt voor één van de stelsels en op welke premie je dan recht hebt? Neem contact op met je plaatselijk ABVV-kantoor of je delegee.

Brugpensioen

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Bedrag van de vergoeding

Naast een werkloosheidsvergoeding ontvang je ook een tussenkomst van je werkgever. Dit bedrag bedraagt de helft van het verschil tussen het netto-referteloon (dat is het jaarloon gedeeld door twaalf) en de normale werkloosheidsuitkering.

Als je in de jaren voor je op brugpensioen gaat al minder werkte (bijvoorbeeld door een landingsbaan of deeltijds brugpensioen, …) dan wordt je brugpensioen berekend op basis van je gemiddelde arbeidsritme in de 10 jaar voor je minder begon te werken.

Wil je weten of je persoonlijk in aanmerking komt voor het brugpensioen en je vergoeding laten bereken? Neem contact op met het plaatselijk ABVV-kantoor of je delegee.

Syndicale vertegenwoordiging

In elke dienst voor gezinszorg met minstens 20 werknemers kan een vakbondsafvaardiging worden opgericht.

De vakbondsafvaardiging is de vertegenwoordiger van het personeel en overlegt met de werkgever over problemen, de arbeidsorganisatie, loon- en arbeidsvoorwaarden…..

De vakbondsafvaardiging (je delegee) kan je ook bijstaan als je individuele problemen hebt op het werk.

Verlof om dwingende redenen en klein verlet

Verlof om dwingende redenen

Bij bepaalde gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld ziekte, ongeval of hospitalisatie van een kind, de echtgenoot, of een brand in de woning, een natuurramp,… heb je het recht om van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen, gedurende maximaal 10 dagen per jaar. Deze afwezigheden worden niet betaald.

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Klik hier

Dit zijn de meest voorkomende redenen voor klein verlet. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks omstandigheden met recht op klein verlet. Voor meer informatie : neem contact op met je plaatselijk ABVV- kantoor of je delegee.

De lonen worden regelmatig aangepast aan de stijging van de prijzen. Telkens wanneer de indexgrens wordt overschreden stijgen de lonen met 2%.

Lonen

Vanaf 1/07/2017

Lonen

Het loon hangt af van je functie en je anciënniteit. De belangrijkste arbeiderfuncties zijn:

 • verzorgende (barema B2B)
 • logistieke hulp (barema B4)
 • werknemers tewerkgesteld in een tewerkstellings- of doorstromings- programma (barema D1)
 • dienstenchequewerknemers (barema DB4)

Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of plaatselijk ABVV-kantoor of surf naar www.accg.be voor een volledig overzicht van alle lonen per barema.

In het VIA4 werd afgesproken om een nieuwe functieclassificatie op te maken. Deze is nog steeds in de maak.

Haard- of standplaatstoelage

Deze toelagen bestaan enkel voor barema’s B2B, B4 en D1. De haardtoelage wordt toegekend aan werknemers die :

 • effectief samenwonen met een partner tenzij die partner reeds een haardtoelage ontvangt
 • minstens 1 kind ten laste hebben

De standplaatstoelage wordt toegekend aan werknemers die geen haardtoelage ontvangen. De haard- of standplaatstoelage wordt samen met je loon uitbetaald.

Onregelmatige prestaties

Er bestaat een systeem van continue dienstverlening voor verzorgenden waardoor je ook moet werken op zondagen, feestdagen, ’s avonds tussen 20u en 22u en ‘s nachts. Je hebt daarvoor recht op een toeslag:

 • 30% extra voor werk op zaterdag, ‘s avonds en ‘s nachts
 • 60% extra voor werk op een feestdag, vanaf 1 oktober 2019 zal dit 100% zijn.
 • 100% extra voor werk op een zondag

Je krijgt als werknemer de keuze om de toeslag te laten uitbetalen of te compenseren via inhaalrust.

In het VIA 2018-2020 werd ook afgesproken om het maximale aantal uren on- regelmatige prestaties op te trekken tot 4,2% van het urencontingent. De sector wil daarmee inspelen op de vergrijzing en de veranderende zorgnoden. Ouderen kiezen immers minder voor het rusthuis, maar hebben dan uiteraard thuiszorg nodig, ook buiten de normale werkuren.

Eindejaarspremie

De eindejaarspremie voor de verzorgenden/logistieken bestaat uit 2 delen:

 • een vast geïndexeerd gedeelte
 • een percentage van je jaarloon

 

Vast geïndexeerd deel

% van jaarloon

2017

€ 132,81

7,57%

2018

€ 135,36

7,57%

2018

13de maand

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van het VIA 2018-2020 was de verhoging van de eindejaarspremie. Vanaf 2019 zal de eindejaarspremie gelijk zijn aan een volwaardige 13de maand.

De eindejaarspremie van de dienstenchequewerknemers bestaat uit 3 delen:

 • Een vast geïndexeerd gedeelte
2013 € 331,86
2014 € 332,16
2015 € 333,58
2016 € 337,29
2017 € 343,16
2018 € 349,75
 • Een vast niet-geïndexeerd gedeelte (€ 55,08)
 • 2,5% van het jaarloon

Syndicale premie

De werkgever bezorgt ten laatste 15 februari een attest aan alle werknemers. Met dit attest kan je bij je vakbond de syndicale premie laten uitbetalen.

Bedrag: € 86,76 (€ 7,23 per gewerkte maand)

Vervoerskosten

Verzorgende / logistieke hulp

Door de stijgende brandstofprijzen lopen de kosten voor de werknemers steeds hoger op. De verhoging van de verplaatsingsonkosten was dan ook één van de belangrijkste eisen van de werknemers uit de gezinszorg.

Verplaatsingen met de wagen van thuis naar de cliënt en tussen 2 cliënten worden sinds 1 januari 2015 vergoed aan € 0,32 per kilometer. Vanaf 1 juli 2019 worden deze vergoed aan € 0,346 per kilometer.

Verplaatsingen met de wagen in opdracht van de cliënt worden vergoed zoals bij de ambtenaren. Op 1 juli 2018 komt dit overeen met € 0,3573.

Werknemers die zich verplaatsen met de fiets, motor of bromfiets krijgen een vergoeding van € 0,23 per kilometer.

Dienstenchequewerknemer

Verplaatsingen met de wagen van thuis naar de cliënt en tussen 2 cliënten wordt vanaf januari 2018 vergoed aan € 0,28 per kilometer.

(Van 0,22 euro per km naar 0,25 euro sinds 1/9/2017 en veranderd van 0,25 euro per km naar 0,28 euro vanaf 1/1/2018)

Werknemers die zich verplaatsen met de fiets, motor of bromfiets krijgen een vergoeding van € 0,15 per kilometer. Vanaf 1 september 2018 wordt dit € 0,23 per kilometer.

Als ABVV eisen we voor de dienstenchequewerknemers een zelfde verhoging van de verplaatsingsonkosten als voor de verzorgenden en logistieke hulpen. De prijs aan de pomp is immers voor iedereen dezelfde.

De verzorgenden en logistieke hulpen worden gesubsidieerd door de Vlaamse regering en vallen dus onder het VIA. Ook de verhoging van de verplaatsingsonkosten wordt dus gefinancierd door de Vlaamse regering.

De dienstenchequewerknemers vallen echter niet onder het VIA. En daarom willen de werkgevers hun verplaatsingsonkosten niet verhogen.

“Want we krijgen daarvoor geen subsidies”, zeggen ze. Dat klopt. Maar dit betekent volgens ons niet dat ze het niet kunnen betalen. Ons standpunt is duidelijk: reken die kosten door aan de klanten.

Maaltijdcheques

Dienstenchequewerknemer

Sinds 2018 krijgen de dienstenchequewerknemers maaltijdcheques van ten minste € 2,75 per maaltijdcheque. De maaltijdcheques zullen in verhouding betaald worden tot het arbeidsritme waarin je werkt.

Kledijvergoeding

De werkgever stelt één of meerdere uniformen ter beschikking. Voor elke begonnen werkdag wordt een vergoeding van € 0,1 betaald voor het onderhoud van het uniform.

Publicaties

Lonen en arbeidsvoowaarden 2011-2015

Links

Collectieve arbeidsovereenkomsten - PC 318

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Illustraties

Sectorale logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 15 november 2018, 15:45
Gepubliceerd op 27 september 2018, 16:15

Wie als poetshulp of verzorgende bij mensen thuis werkt moet dat kunnen doen in een rookvrije omgeving. De campagne ‘Jouw huis, mijn werkplek’ moet daarbij helpen. Lees verder

Gepubliceerd op 5 juli 2018, 11:00

Op 26 juni werden er na jarenlang onderhandelen verschillende cao’ s afgesloten rond flexibiliteit en vergoedingen voor oproepbaarheid en uurroosterverstor Lees verder

Gepubliceerd op 22 juni 2018, 16:15

Het vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA) geldt voor de periode 2018 tot en met 2020 in de private social profitsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen. Lees verder

Gepubliceerd op 31 januari 2018, 11:00

We hebben een sociaal akkoord afgesloten voor de dienstenchequewerknemers die actief zijn in de diensten voor gezinszorg. Lees verder

Gepubliceerd op 1 december 2017, 11:15

Je zal het ongetwijfeld zelf al gemerkt hebben als werknemer of bezoeker van je familie: het water staat het personeel van de woonzorgcentra aan de lippen. Lees verder

Gepubliceerd op 30 oktober 2017, 9:00

Ook voor de dienstenchequewerknemers in de gezinszorg zal de 1,1% loonmarge ingevuld worden! Deze 1,1% zal echter geen brutoloonsverhoging zijn. Lees verder

Gepubliceerd op 1 december 2016, 14:30

De delegees uit de gezinszorg willen vooruit met hun sector. Kwaliteitsvolle zorg komt voor hen op de eerste plaats, maar het wordt steeds moeilijker om die te bieden.  Lees verder

Gepubliceerd op 9 juni 2016, 11:45

Respect voor de arbeidsvoorwaarden in de social profit is in het belang van alle patiënten en inwoners van ons land. Helaas stellen we het omgekeerde vast. Daarom komen we op 10 juni op straat.  Lees verder

Gepubliceerd op 24 november 2015, 13:15

De non-profitsector is van heel groot belang voor onze samenleving. Maar de werknemers vrezen dat hun toekomst op de helling staat door de zesde staatshervorming. Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00