U bent hier

PC 129 - Papierproductie

De Belgische papierproductiesector bestaat uit 10 ondernemingen, goed voor ongeveer 2500 – bijna volledig mannelijke - arbeiders in 2013. De meeste van deze bedrijven maken deel uit van grote internationale groepen. Driekwart van de productie is voor de export bestemd. De Belgische productie onderscheidt zich binnen Europa door een specialisatie in grafische producten (3/4 van de nationale productie). Grafische producten zijn onder andere: krantenpapier, papier voor tijdschriften of drukpapier/schrijfpapier. Andere producten die in België worden vervaardigd zijn verpakkingspapier en -karton, hygiënisch papier en ander gespecialiseerd papier. Door de specialisatie van België in grafisch papier, lijdt de sector onder de opkomst van de nieuwe communicatiemiddelen, met jobverlies tot gevolg.

Tite van de paritaire commissie : Voortbrenging van papierpap, papier en karton

Wekelijkse arbeidsduur

De maximale wekelijkse arbeidsduur bedraagt 37 uur, gemiddeld berekend op jaarbasis, volgens afspraken in de ondernemingen.

Kredieturen

De kredieturen waarop je recht heb voor sociale promotie worden over het studiejaar als volgt verdeeld :

 • de noodzakelijke tijd om de cursussen bij te wonen;
 • 2 gewone werkdagen per examendag om de examens voor te bereiden en af te leggen

Tijdskrediet

In de sector is enkel het wettelijk stelsel voorzien, zonder uitbreidingen of versoepelingen. De rechtse regering, op post sinds oktober 2014, heeft ernstige besparingen in de tijdskredietsystemen doorgevoerd.

Eindeloopbaan

In de sector werd de leeftijdsgrens verlaagd tot 55 jaar voor wie halftijds of 4/5de wenst te werken. Je moet hiervoor wel een beroepsloopbaan van 35 jaar aantonen.

Andere mogelijkheden om van dit recht gebruik te maken:

 • minstens 5 jaar loopbaan in een zwaar beroep in de laatste 10 jaar, 
 • ofwel minstens 7 jaar loopbaan in een zwaar beroep in de laatste 15 jaar,
 • ofwel minstens 20 jaar loopbaan in een regime van nachtarbeid.

De ondernemingen bepalen op bedrijfsvlak de afspraken voor de organisatie van dit recht.

Voor werknemers van 50 jaar en ouder voorziet de sector ook de mogelijkheid om 4/5de te werken, mits je een beroepsloopbaan van 28 jaar aantoont. Maar opgelet, daarbij is er geen recht op een aanvullende vergoeding van de RVA en dit wordt niet gelijkgesteld voor uw pensioen.

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks omstandigheden met recht op klein verlet. Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je gewestelijke secretaris.

Evenement

Familierelatie

Aantal dagen

Geboorte

Kind van de arbeider

10 dagen (3 door de werkgever betaald, 7 door de mutualiteit) tijdens de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling

Huwelijk

Van de arbeider

3 dagen op te nemen tijdens de week van de gebeurtenis of tijdens de week daaropvolgend

Huwelijk

Kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een (schoon-)broer, een (schoon-)zuster, (schoon-)ouders,

een kleinkind van de werknemer

De dag van het huwelijk

Adoptie van een kind

 

6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar

4 weken voor een kind ouder dan 3 jaar

Overlijden

Echtgenoot, (adoptie-) kind van de werknemer (of zijn echtgenoot),

bij de werknemer inwonende (schoon-) ouders

5 dagen op te nemen binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de dag van overlijden.

Overlijden

(Schoon-)broer, (schoon-)zuster, grootouder, kleinkind, schoonzoon of schoonzuster van de arbeider

2 dagen indien de overledene bij de werknemer inwoont.

1 dag indien hij/zij

niet bij de werknemer inwoont

Algemene opmerking: voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner diezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn. Voor de volledige lijst van klein verlet: zie je arbeidsreglement.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen)

De rechtse regering, op post sinds oktober 2014, heeft belangrijke beperkingen in het SWT doorgevoerd.

De volgende stelsels (en voorwaarden) kunnen in de sector worden toegepast:

60 jaar

• 60 jaar zijn tussen 01.01.2015 en 31.12.2017
• Beroepsloopbaan van 40 jaren voor de mannen
• Beroepsloopbaan van 31 jaren (in 2015) en 32 jaren (in 2016) voor de vrouwen

58 jaar

• 58 jaar zijn tussen 01.01.2015 en 31.12.2016
• Beroepsloopbaan van 40 jaren

58 jaar en zwaar beroep

• 58 jaren zijn tussen 01.01.2015 en 31.12.2016
• Beroepsloopbaan van 33 jaren in ‘zwaar beroep’ voor de periode 2015-2016

58 jaren en medische redenen

• 58 jaar zijn tussen 01.01.2015 en 31.12.2016
• Ernstige lichamelijke problemen hebben en/of aan de voorwaarden van CAO 114 voldoen
• Beroepsloopbaan van 35 jaren

56 ans

• 56 jaar zijn tussen 01.01.2015 en 31.12.2015
• Beroepsloopbaan van 40 jaren

Een “zwaar beroep” is:
• of werk in wisselende ploegen
• ofwel werk in onderbroken diensten
• ofwel een tewerkstelling in een arbeidsregime met nachtprestaties (concreet betreft het prestaties die gewoonlijk worden verricht in arbeidsregimes met prestaties tussen 20 uur en 6 uur ’s ochtends)

In geval van herneming van het werk bij een andere werkgever, behoud je de aanvullende vergoeding SWT.

De berekening van het netto-referteloon gebeurt op basis van het voltijds brutoloon aan 100%.

Bedrag

De berekening van de aanvullende vergoeding gebeurt op basis van een referteloon van een arbeider die deel uitmaakt van een gezin met één inkomen.

Opgelet: deze bepaling geldt niet voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden.

Opzegtermijnen

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe regeling voor de opzegtermijnen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden.

Die nieuwe regeling is wel behoorlijk ingewikkeld. Daarom dit advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je vakbondsafdeling. Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wil nemen.

Er is geen sectoraal minimumuurloon. Je loon is dus op ondernemingsvlak vastgesteld. De vakbondsafvaardiging beschikt over de loonbarema's en kan je daarover informeren.

Lonen

Vanaf 1/01/2018

Vanaf 1/07/2017

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2017)

Syndicale premie

(Vanaf 5/04/2016)

Diverse vergoedingen

(Vanaf 1/01/2015)

Vervoerkosten

De werkgever betaalt je vervoerkosten gedeeltelijk terug

 • vanaf de 1ste kilometer,
 • ongeacht het vervoermiddel.

Het bedrag hangt uiteraard af van de afstand en is sinds 2012 gelijk aan 90 % van de prijs van de treinkaart.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding bedraagt € 0,15 per afgelegde kilometer (heen en terug vanaf de 1ste kilometer). De fietsvergoeding is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten van de werkgever in de vervoerskosten.
In ondernemingen waar gunstiger regelingen bestaan, blijven deze van toepassing voor de duurtijd bepaald bij bedrijfs-cao of arbeidsreglement.

Indexering

De indexering gebeurt in de regel elke 6 maand, in januari en juli, op basis van de afgevlakte gezondheidsindex. Elke daling van de index wordt geneutraliseerd. De lonen worden dus niet geïndexeerd naar beneden.

De rechtse regering, op post sinds oktober 2014, heeft beslist om een indexsprong van 2% door te voeren. De concrete gevolgen van deze maatregel verschillen van sector tot sector en hangen zowel van het indexmechanisme als van de indexcijfers af. Hoe dan ook, elke werknemer ziet 2% salaris aan zijn neus voorbijgaan.

Maandelijkse betaling van het loon

Je loon wordt tweemaal per maand uitbetaald. Eén van de twee betalingen kan een voorschot zijn.

In sommige ondernemingen is wel de maandelijkse uitbetaling van het loon ingevoerd.

Eindejaarspremie

Elk jaar ontvang je een eindejaarspremie. Die bedraagt 8,33 % van je jaarlijks brutoloon.

Aanvullende vergoedingen bestaanszekerheid

Deze uitkeringen mogen niet samengevoegd worden bij deze voorzien in je onderneming. Je kan steeds van het meest voordelige regime genieten.

Meer info over de indirecte premies 2013

Aanvullende werkloosheidsuitkeringen

Je krijgt een aanvullende werkloosheidsuitkering:

 • bij tijdelijke werkloosheid (voorwaarde: 3 maand anciënniteit in de onderneming)
 • in geval van ontslag wegens economische of technologische redenen (voorwaarde: 1 jaar anciënniteit in de onderneming)

De aanvullende vergoeding bedraagt:

 • € 6 per dag
 • gedurende maximum 90 dagen.

In ondernemingen waar gunstigere regelingen bestaan, blijven deze van toepassing voor de duurtijd bepaald bij bedrijfs-cao of arbeidsreglement.

Uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval

In geval van dodelijk arbeidsongeval wordt een eenmalige uitkering, gelijk aan een maandloon, toegekend aan de echtgeno(o)t(e). Daarnaast is er een aanvullende uitkering van € 259,05 per kind jonger dan 18 jaar (of ouder dan 18, voor wie kinderbijslag wordt betaald).

Uitkering in geval van arbeidsongeval

Als je arbeidsongeval een arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 kalenderdagen tot gevolg heeft, heb je recht op een aanvullende uitkering van € 1,30 per dag.

Je hebt recht op deze premie gedurende 90 kalenderdagen, vanaf de 31ste dag.

Uitkering in geval van langdurige ziekte

In geval van langdurige ziekte heb je recht op een aanvullende uitkering.

Deze premie bedraagt:

 • € 1,50 van de 31ste tot 60ste dag ziekte.
 • € 3,00 van de 61ste tot 120ste dag ziekte.

Voorwaarde: 1 jaar anciënniteit hebben.

Opgelet: deze uitkering wordt niet toegekend in geval van bevallingsverlof.

Uitkering in geval van vervroegd vertrek

In geval van vertrek vóór het wettelijk pensioen, kunt u per jaar onder bepaalde voorwaarden van een vergoeding van 6 weken loon genieten, verhoogd met een eindejaarspremie van 8,33%.

Syndicale premie

Elk jaar in maart krijg je van de werkgever een attest. Werp dit niet weg, het is geld waard! De syndicale premie bedraagt maximaal € 135.
Ook als bruggepensioneerde heb je recht op de syndicale premie op voorwaarde dat je een volledige syndicale bijdrage betaalt.

Indirecte premies

De vertrekpremie bedraagt maximum € 510.

Je hebt recht op de vertrekpremie als je een anciënniteit van minimaal 5 jaren in de sector kan bewijzen bij de gelegenheid van hetzij een vertrek in SWT, hetzij vanaf de leeftijd van 60 jaar ‘of bij overlijden.

De huwelijkspremie bedraagt maximum € 73,44.

Je hebt recht op de huwelijkspremie als je tenminste 6 maanden tewerkgesteld bent in de sector en je nog steeds een arbeidsovereenkomst hebt met deze onderneming op het moment van het huwelijk (of bij de afsluiting van het wettelijk samenlevingscontract).

Richt je tot je plaatselijke afdeling van de Algemene Centrale ABVV en zij zullen je helpen bij het opmaken en indienen van je dossier bij het sociaal fonds.

Vertrekpremie

Een vertrekpremie in december van het jaar waarin je de leeftijd van 64 jaar bereikt.

Deze premie bedraagt:

 • € 17,62 per jaar aansluiting bij een vakbondsorganisatie
 • € 3,68 per jaar tewerkstelling in een onderneming van de sector
 • met een maximum van € 489,60

Opgelet: het jaar van pensionering telt voor een volledig jaar.

Premie bij overlijden

Bij overlijden wordt een eenmalige premie aan de wettelijke erfgenaam uitbetaald. De voorwaarden zijn dezelfde als voor de vertrekpremie.

Premie bij huwelijk

Je trouwt? Proficiat! Als je sedert minstens 6 maanden in de sector werkt, heb je recht op een eenmalige premie van € 14,69 per jaar aansluiting bij een vakbondsorganisatie. Deze premie bedraagt maximum € 73,44.?

Publicaties

Minibrochure 2017 - 2018 | Papierproductie

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2017 - 2018 in de sector.

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om dit te downloaden volstaat het om naar het nummer van het paritair comité te gaan van de gewenste pagina met de hulp van onderstaande link en klik op zoeken.

Paper Chain Forum

Het Paper Chain Forum is het communicatieplatform van de Belgische papier- en kartonketen, gevormd door 12 werkgeversfederaties. Verschillende projecten rond de relatie tussen milieu en papier werden in de schoot van het Paper Chain Forum ontwikkeld.

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 12 juni 2017, 15:30

Er is een akkoord bereikt voor de papierproductie. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 1 juni 2017, 9:30

De 380 werknemers van het bedrijf Idem Papers zijn in shock. Hun bedrijf werd vanochtend, 1 juni, failliet verklaard. Lees verder

Gepubliceerd op 15 mei 2017, 15:00

CAO-ONDERHANDELINGEN 2017-2018 INFO FLASH N° 1 – 10 MEI 2017 Lees verder

Gepubliceerd op 10 mei 2017, 15:00

Op 10 mei, na 3 onderhandelingsbijeenkomsten op 18, 27 april en 9 mei – zijn we finaal tot een sectoraal ontwerp protocolakkoord gekomen. Lees verder

Gepubliceerd op 3 oktober 2016, 9:45

Op 26 en 27 september debatteerden de delegees uit de papierproductie over de toekomst van hun sector. Digitale revolutie, automatisering, globalisering hebben een grote invloed op de werkgelegenheid... Lees verder

Gepubliceerd op 29 mei 2015, 15:45

De eisenbundel Algemene Centrale - BBTK 2015-2016 voor de sector papierproductie is nu beschikbaar. Lees verder

Gepubliceerd op 3 juni 2013, 15:00

Een paar dagen geleden werd een overeenkomst gesloten tussen de Algemene Centrale ABVV en FSC en PEFC België. Dat zijn twee organisaties die zich inzetten voor een verantwoorde productie van... Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 8:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 8:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 8:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 8:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 8:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 8:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 8:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 8:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 8:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 8:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 15:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Lichtstoetstraat, 4
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.63
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30
Fax : 053/78.48.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00