U bent hier

PC 136 - Papierverwerking

De sector van de papierverwerking is een relatief kleine sector. Met slechts een 200tal bedrijven, goed voor iets meer dan 6000 – vaak mannelijke - arbeiders. Meer dan de helft van de bedrijven heeft minder dan 20 werknemers en zowat 3/4 van de bedrijven tellen minder dan 50 werknemers. Toch werkt het overgrote deel van de werknemers (bijna 80%) uit de sector in bedrijven met meer dan 50 werknemers, vaak multinationals. De bedrijven uit de sector produceren zeer uiteenlopende producten.

Tite van de paritaire commissie : Papier- en kartonbewerking

Wekelijkse arbeidsduur

Die bedraagt 37 uur, met werkdagen van maximum 9 uur.

Afwijkingen op de wekelijkse arbeidsduur kunnen enkel mits overleg en een aanpassing van het arbeidsreglement.

Anciënniteitverlof

De arbeiders hebben recht op een dag anciënniteitverlof vanaf het kalenderjaar waarin ze 15 jaar in de onderneming werken.

Vanaf 01.09.2015 wordt een ononderbroken periode van interimarbeid voor maximaal 1 jaar meegeteld in de anciënniteit van de werknemer.

Feestdagen

Naast de 10 wettelijke feestdagen zijn er in ieder bedrijf twee bijkomende betaalde feestdagen. Die worden vastgelegd in overleg tussen werkgever en werknemers.

Overuren

Via een ondernemings-cao kan het aantal uit te betalen overuren verhoogd worden.

Tijdskrediet

In de sector bestaat er geen bijzonder, voordeliger regime dan datgene dat wettelijk voorzien is. De rechtse regering, op post sinds oktober 2014, heeft ernstige besparingen in de tijdskredietsystemen doorgevoerd.

Eindeloopbaan

De leeftijdsgrens werd verlaagd tot 55 jaar voor werknemers die hun arbeidsprestaties halftijds of met 1/5de willen verminderen op voorwaarde van een beroepsloopbaan van 35 jaar.

 • of op voorwaarde van 5 jaren gewerkt in een zwaar beroep in de laatste 10 jaren,
 • ofwel minstens 7 jaren gewerkt in een zwaar beroep in de laatste 15 jaren,
 • ofwel minstens 20 jaren gewerkt in een regime van nachtarbeid.

De ondernemingen bepalen op bedrijfsvlak de regels en modaliteiten voor de organisatie van dit recht.

In de sector is ook voorzien in de mogelijkheid, voor werknemers van 50 jaar en ouder, om beroep te doen op een vermindering van hun prestaties met 1/5de , op basis van een beroepsloopbaan van 28 jaar. Maar opgelet, dit wordt toegepast zonder aanvullende vergoeding van de RVA en wordt niet gelijkgesteld voor uw pensioen.

Vorming

Een gedeelte van de vorming kan plaats hebben buiten de werkuren. Deze vormingsuren zullen aan de arbeiders worden betaald tegen het gewone loon.
Neem contact met je vakbondsafgevaardigde voor de praktische regeling van het recht op vorming in jouw onderneming.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen)

De rechtse regering op post sinds oktober 2014 heeft belangrijke beperkingen in het SWT doorgevoerd.

De volgende stelsels (en voorwaarden) kunnen in de sector worden toegepast:

60 jaar • 60 jaar zijn tussen 01.01.2015 en 31.12.2017
• Beroepsloopbaan van 40 jaren voor de mannen
• Beroepsloopbaan van 31 jaren (in 2015) en 32 jaren (in 2016) voor de vrouwen
58 jaar • 58 jaar zijn tussen 01.01.2015 en 31.12.2016
• Beroepsloopbaan van 40 jaren
58 jaar en zwaar beroep • 58 jaren zijn tussen 01.01.2015 en 31.12.2016
• Beroepsloopbaan van 33 jaren in ‘zwaar beroep’ voor de periode 2015-2016
58 jaren en medische redenen • 58 jaar zijn tussen 01.01.2015 en 31.12.2016
• Ernstige lichamelijke problemen hebben en/of aan de voorwaarden van CAO 114 voldoen
• Beroepsloopbaan van 35 jaren
56 jaar • 56 jaar zijn tussen 01.01.2015 en 31.12.2015
• Beroepsloopbaan van 40 jaren

Een “zwaar beroep” is (naar definitie RVA-site):

 • of werk in wisselende ploegen 
 • ofwel werk in onderbroken diensten 
 • ofwel een tewerkstelling in een arbeidsregime met nachtprestaties (concreet betreft het prestaties die gewoonlijk worden verricht in arbeidsregimes met prestaties tussen 20 uur en 6 uur ’s ochtends)

Om het recht op SWT te openen dient een bepaalde bedrijfsanciënniteit te worden bewezen. (Voor een SWT op 58 jaar dient 7 jaren en voor een SWT op 56 jaar dient 9 jaren bedrijfsanciënniteit bewezen te worden.)

De berekening van het netto-referteloon gebeurt op het brutoloon op 100%.

In geval van werkhervatting bij een andere werkgever, wordt de aanvullende vergoeding brugpensioen steeds doorbetaald.

Opzegtermijnen

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe regeling voor de opzegtermijnen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden.

Die nieuwe regeling is wel behoorlijk ingewikkeld. Daarom dit advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je vakbondsafdeling. Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wil nemen.

 Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voor- komende. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks omstandigheden met recht op klein verlet. Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je gewestelijk secretaris.

Evenement

Aantal dagen

Geboorte: Kind van de arbeider

10 dagen (3 door de werkgever betaald, 7 door de mutualiteit)

Huwelijk: Van de arbeider

3 dagen

Huwelijk: kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een (schoon-)broer, een (schoon-) zuster, (schoon-)ouders,  een kleinkind van de werknemer

1 dag

Adoptie van een kind

- 6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar

- 4 weken voor een kind ouder dan 3 jaar

Overlijden van een echtgenoot, van een kind (adoptiekind)

5 dagen te kiezen door de werknemer tijdens de periode die start de dag van het overlijden en die eindigt 14 dagen na de begrafenis.

Overlijden van de schoonouders

3 dagen te kiezen door de werknemer tijdens de periode die start de dag van het overlijden en die eindigt 14 dagen na de begrafenis.

Overlijden: (schoon-)broer, (schoon-)zuster,  grootouder, kleinkind, schoonzoon of schoonzuster van de arbeider

- 2 dagen indien de overledene bij de werknemer inwoont.

- 1 dag indien hij/zij niet bij de werknemer inwoont

Algemene opmerking

Voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner diezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn.

Voor de volledige lijst van klein verlet neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of je vakbondsafdeling.

Lonen

Vanaf 1/07/2018

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2017)

Syndicale premie

(Vanaf 1/01/2016)

Diverse vergoedingen

(Vanaf 1/01/2016)

Indexering

De lonen worden telkens op 1 juli en 1 januari aangepast aan de indexevolutie van de voorbije 6 maanden. In geval van deflatie (daling van de index) wordt dat tot 1% geneutraliseerd. (Wanneer bijvoorbeeld de index met 1,1% daalde de voorbije 6 maanden, dalen de lonen slechts met 0,1%.)

De rechtse regering, op post sinds oktober 2014, heeft beslist om een indexsprong van 2% toe te passen. De impact van deze maatregel verschilt van sector tot sector en hangt af van zowel het indexmechanisme als van de indexcijfers. Hoe dan ook, elke werknemer ziet 2% salaris aan zijn neus voorbijgaan.

Ploegenarbeid

 • Toeslag bij het uurloon:
  • voor- en namiddagploeg: 6 %
  • nachtploeg: 15 %
 • Bij ploegenwerk heb je altijd recht op minstens 15 minuten betaalde pauze.

Maaltijdcheques

Een minimum systeem van maaltijdcheques werd in 2009 in de sector ingevoerd. De nominale waarde bedraagt € 2,09 /dag (waarvan € 1,09 het persoonlijk aandeel is).

Vanaf 01.01.2016 zullen, in de ondernemingen waar geen enkele bedrijfs-cao over de koopkracht werd ondertekend, de maaltijdcheques verhogen met € 1 per gepresteerde dag.

Verplaatsingskosten

De werkgever betaalt je vervoerskosten gedeeltelijk terug. Als je gebruik maakt van het openbaar vervoer en de prijs van je vervoersbewijs afhangt van de afstand, dan is de tussenkomst van de werkgever gelijk aan de wettelijke tussenkomst in het treintarief (gemiddeld 75%). Wanneer je je eigen vervoermiddel gebruikt, wordt de tussenkomst van de werkgever bepaalt aan de hand van onderstaande tabel. 

Maaltijdvergoeding

De maaltijdvergoeding bij onvoorzien overwerk bedraagt € 2,75.

Eindejaarspremie

Elk jaar, half december, ontvang je de eindejaarspremie. Voor wie een volledig jaar in dienst was, wordt de premie als volgt berekend: Individueel uurloon (inclusief ploegenpremie) x 160,33 uur

Zo bekom je het bruto-bedrag, waarop wel nog RSZ en bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden.

Een aparte regeling geldt voor wie nieuw in dienst kwam, en voor wie ontslag nam of werd ontslagen (niet om dringende redenen). Zij ontvangen een premie in verhouding tot het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen. De arbeiders hebben recht op de premie in verhouding tot hun arbeidsprestaties na drie maanden anciënniteit (op 15 december) in het bedrijf.

Aanvullende werkloosheidsuitkeringen

Vanaf 01.09.2015 wordt het dagbedrag van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid vastgelegd op € 6 per dag (zonder anciënniteitsvoorwaarde).

De volledige schorsing wordt voortaan beperkt tot 2 opeenvolgende weken, met een bekendmaking van de schorsing op woensdag en een effectieve aanvang de maandag daaropvolgend.

Er bestaat geen minimale anciënniteit van 6 maanden meer om van deze aanvullende vergoeding te kunnen genieten en de beperking tot maximaal 150 dagen per jaar werd afgeschaft.

Vormingsloon

Voor de jongeren die nog onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht, werd een vormingsloon ingevoerd. Dit is aan een percentage van de geldende baremalonen:

 • 2de graad, 2de jaar: 70%
 • 3de graad, 1ste jaar: 75%
 • 3de graad, 2de jaar: 85%

Syndicale premie

De actieve werknemers die lid zijn van een vakbond, hebben recht op een jaarlijkse syndicale premie van € 135.

Dit bedrag is ook de berekeningsbasis voor de gepensioneerde rechthebbenden en de echtgeno(o)t(e) van de tijdens de referteperiode overleden rechthebbenden.

Voor de bruggepensioneerden bedraagt de syndicale premie € 126.

Anciënniteitspremie

Op 31 december van het jaar waarin je 60 jaar wordt, heb je als arbeider recht op een anciënniteitspremie, indien:

 • je tewerkgesteld bent in een onderneming van de sector
 • of je in een SWT regime zit, dat recht geeft op een vergoeding SWT ten laste van een werkgever van de sector.

Je krijgt € 25 per jaar anciënniteit in de sector.

Vanaf 01.09.2015 wordt een ononderbroken periode van interimarbeid voor maximaal 1 jaar meegeteld in de anciënniteit.

De anciënniteitspremie bedraagt maximaal € 450.

Richt je tot je plaatselijke afdeling van de Algemene Centrale-ABVV en zij helpen je verder met de samenstelling en indiening van jouw dossier bij het Sociaal Fonds.

Sluitingspremie

Bij faillissement van een onderneming met minder dan 20 werknemers betaalt het Fonds voor Bestaanszekerheid de sluitingspremie.

Het bedrag wordt ieder jaar bepaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. (In principe is het gelijk aan het bedrag dat werknemers uit grotere ondernemingen ontvangen van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen.)

Publicaties

Mini-brochure - Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018

Minibrochure 2015 - 2016 | PC 136

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2015 - 2016 in de sector.

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om dit te downloaden volstaat het om naar het nummer van het paritair comité te gaan van de gewenste pagina met de hulp van onderstaande link en klik op zoeken.

Paper Chain Forum

Het Paper Chain Forum is het communicatieplatform van de Belgische papier- en kartonketen, gevormd door 12 werkgeversfederaties. Verschillende projecten rond de relatie tussen milieu en papier werden in de schoot van het Paper Chain Forum ontwikkeld.

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 9 januari 2018, 11:45

De afgevlakte gezondheidsindex van december 2017 (103,72) is met 0.44% gestegen t.o.v. de afgevlakte gezondheidsindex van juni 2017 (103,27).  Lees verder

Gepubliceerd op 12 juni 2017, 15:30

Er is een akkoord bereikt voor de papierverwerking. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 19 mei 2017, 14:00

Op 17 mei bereikten wij een ontwerp van protocolakkoord voor de loon- en arbeidsvoorwaarden in 2017-2018 voor Papiervewerking.  Lees verder

Gepubliceerd op 12 mei 2017, 15:15

CAO-onderhandelingen 2017-2018 Info Flash n°1 - 2 mei 2017 Lees verder

Gepubliceerd op 15 december 2016, 11:00

De delegees van de papierverwerking verzamelden twee dagen in La Roche voor hun vakcongres. De sector maakt winst maar doet dat met steeds minder personeel.  Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00