U bent hier

PC 327.01 - Sociale werkplaatsen

De sociale werkplaatsen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Er zijn een honderdtal sociale werkplaatsen verspreid over gans Vlaanderen. Er werken meer dan 4.000 personeelsleden. 1/3 van de sociale werkplaatsen zijn kringloopcentra. Mensen die omwille van sociale of persoonsgebonden problemen moeilijk in het normale circuit kunnen werken, kunnen terecht in de sociale werkplaatsen. De sociale werkplaatsen vallen net als de beschutte werkplaatsen onder het Paritair Subcomité 327.01. De loon- en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) en via sectorale cao’s. Het VIA-akkoord wordt om de 5 jaar onderhandeld.

Tite van de paritaire commissie : Sociale werkplaatsen

Arbeidsduur

De gemiddelde arbeidsduur in de sociale werkplaatsen bedraagt maximum 38 uur per week. De gemiddelde dagelijkse arbeidsduur bedraagt 7 uur en 36 minuten.

Vrijstelling van arbeidsprestaties : bijkomende vakantie dagen voor oudere werknemers

Bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen zijn er een aantal extra vakantiedagen voor oudere werknemers:

Vanaf

35 jaar                                     5 dagen

45 jaar                                     7 dagen

55 jaar                                     8 dagen

 Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal dagen berekend in verhouding tot de werkelijke arbeidsduur. Iemand die halftijds werkt heeft vanaf 45 jaar dan recht op 3,5 dagen vakantie.

Tijdskrediet eindeloopbaan (= landingsbanen)

Vanaf 1 januari 2015 kunnen enkel de werknemers die minstens 60 jaar zijn, nog een onderbrekingsuitkering aanvragen in het kader van een landingsbaan (= halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering). De voorwaarde is dat men een beroepsloopbaan heeft van minstens 25 jaar.

Let wel: in bepaalde gevallen (bvb. na een loopbaan van 35 jaar) kan men dit onder bepaalde voorwaarden al doen vanaf de leeftijd van 55 jaar !

Informeer best vooraf bij je plaatselijke ABVV-afdeling of je vakbondssecretaris.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Voor de periode 2015-2016 zijn de volgende stelsels van toepassing in de sector van de beschutte en de sociale werkplaatsen:

 • SWT op de leeftijd van 58 jaar (en ouder) bij zware beroepen en nachtarbeid en mits een anciënniteit van 33 jaar/35 jaar
 • SWT op de leeftijd van 58 jaar (en ouder) en mits een anciënniteit van 40 jaar
 • tot eind 2017 is er ook een SWT op de leeftijd van 60 jaar (en ouder): hiervoor dienen mannen een loopbaan te hebben van 40 jaar. Voor de vrouwen geldt een loopbaan van 31 jaar (in 2015), 32 jaar (in 2016) en 33 jaar (in 2017).

Bedrag van de vergoeding

Naast een werkloosheidsvergoeding ontvang je ook een tussenkomst van je werkgever. Dit bedrag bedraagt de helft van het verschil tussen het netto-referteloon (dat is het jaarloon gedeeld door twaalf) en de normale werkloosheidsuitkering.

Als je voor de jaren vóór je brugpensioen loopbaanvermindering of tijdskrediet had, wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van een voltijds referteloon.

Wil je weten of je persoonlijk in aanmerking komt voor het brugpensioen en je vergoeding laten berekenen? Neem contact op met het plaatselijk ABVV- kantoor of met je secretaris.

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Klik hier

Statuut van de syndicale delegatie

Definitie en taak

De syndicale delegatie kan optreden bij alle individuele en collectieve conflicten op het werk. Ze ziet er op toe dat de sociale wetgeving en de gesloten overeenkomsten juist worden toegepast. Ze kan met de directie onderhandelen over akkoorden binnen de onderneming.

Aantal mandaten

De delegatie is samengesteld uit effectieve en plaatsvervangende delegees:

 • 25 tot 34 werknemers: 2 effectieve delegees
 • 35 tot 49 werknemers: 2 effectieve en 1 plaatsvervangende delegee
 • 50 tot 99 werknemers: 2 effectieve en 2 plaatsvervangende delegees
 • Vanaf 100 werknemers: 4 effectieve en 2 plaatsvervangende delegees

Voorwaarden

Kandidaat-delegees moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Ten minste 12 maanden anciënniteit hebben in de werkplaats
 • Niet in opzeg zijn geplaatst
 • De pensioenleeftijd niet hebben bereikt
 • Minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst hebben
 • Geen leidinggevende functie hebben
 • Lid zij van OR of CPBW (geldt enkel voor werkplaatsen van 50 werknemers of meer)

 Aanduiding

De delegees worden aangeduid door de vakbond waarbij ze zijn aangesloten. De vakbonden verdelen het aantal mandaten op basis van het aantal behaalde zetels bij de sociale verkiezingen.

De vakbondsafgevaardigde mag het personeel informeren, indien nodig via personeelsvergaderingen op de

werkplaats. Plaats en tijd worden met de directie minstens 24 uur vooraf besproken.

Dagelijkse werking

De vakbondsafgevaardigden moeten tijdens de diensturen kunnen vergaderen om de vergaderingen met de directie voor te bereiden. Elke vakbondsafgevaardigde beschikt over 2 uur per maand voor deze voorbereidende vergaderingen.

De directie informeert de vakbondsafgevaardigden wanneer belangrijke wijzigingen worden overwogen die het personeel rechtstreeks aangaan.

De directie en de vakbondsafgevaardigden overleggen wanneer een van beiden om een onderhoud vraagt.

Dit onderhoud moet binnen de 8 dagen na de aanvraag plaatsvinden.

De uren die aan deze vergadering worden besteed, worden als normale arbeidsuren beschouwd.

Delegees kunnen beroep doen op hun vakbondssecretarissen.

De directie kan zich laten bijstaan door vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie SST. Indien er geen oplossing wordt gevonden, kan een verzoeningsvergadering worden aangevraagd in het paritair comité voor de beschutte en sociale werkplaatsen (PC 327.01).

Schriftelijke akkoorden tussen de delegatie en de directie worden door de directie uitgehangen, behalve wanneer het gaat om individuele dossiers.

De delegaties van de verschillende zetels, die van eenzelfde werkplaats afhangen, kunnen hun werkzaamheden coördineren.

Syndicaal verlof

Effectieve en plaatsvervangende leden van de syndicale delegatie, het CPBW en de OR hebben recht op syndicaal verlof om zonder loonverlies deel te nemen aan syndicale vergaderingen en vormingsinitiatieven.

Procedure

De werknemersorganisaties vragen tenminste 14 dagen op voorhand, schriftelijk de afwezigheid omwille van syndicaal verlof aan. In die aanvraag moeten de naam van de afgevaardigde en titel, tijdstip en uur van de afwezigheid staan.

Wanneer de werkgever weigert omdat het organisatorisch niet mogelijk is om syndicaal verlof te geven, dan moet die dat onmiddellijk aan de vakbond meedelen.

Duur

Elke vakbond heeft per 4 jaar recht op 20 dagen per effectief ingevuld mandaat (OR – CPBW – SA).

Al deze uren komen terecht in een gemeenschappelijke pot, waaruit elk effectief en plaatsvervangend lid van de SA, OR of CPBW kan putten.

De minimumlonen en de werkelijk uitbetaalde lonen worden regelmatig aangepast aan de stijging van de prijzen. Telkens wanneer de indexgrens wordt overschreden stijgen de lonen de volgende maand met 2%.

Lonen

Vanaf 1/09/2018

Functieclassificatie en minimumlonen

Doelgroepwerknemers

In een functieclassificatie worden de verschillende soorten jobs beschreven: bijvoorbeeld winkelbediende, chauffeur, medewerker groendienst. Aan al deze jobs wordt dan een passend loon toegekend.

In de sociale werkplaatsen bestaat er voor de sector nog geen functieclassificatie. Dit betekent dat er ook slechts één loon bestaat, namelijk het minimumloon.

In het VIA werd afgesproken om een nieuwe functieclassificatie op te maken tegen 2015. Daarna moeten aan al die functies ook nieuwe lonen gekoppeld worden. Dit wordt nog een hele uitdaging.

Omkadering

Voor het omkaderingspersoneel bestaat er al wel een functieclassificatie. Er zijn 5 categorieën:

 • Categorie 1 : Directeur (eindverantwoordelijke die rechtstreeks rapporteert aan en opdrachten ontvangt van de raad van bestuur) van een organisatie met meer dan 50 werknemers
 • Categorie 2 :
  • Directeur (eindverantwoordelijke die rechtstreeks rapporteert aan en opdrachten ontvangt van de raad van bestuur) van een organisatie met meer dan 20 werknemers en hoogstens 50 werknemers
  • Coördinator verantwoordelijk voor een bedrijfseenheid met meer dan 50 werknemers
  • Categorie 3 :
   • Directeur (eindverantwoordelijke die rechtstreeks rapporteert aan en opdrachten ontvangt van de raad van bestuur) van een organisatie met hoogstens 20 werknemers
   • Coördinator verantwoordelijk voor een bedrijfseenheid met onder zich minstens 2 lijnverantwoordelijken categorie 4 of 4 lijnverantwoordelijken categorie 5
   • Stafmedewerker met adviesverlenende functie op niveau van de organisatie, in een organisatie met meer dan 50 werknemers
   • Stafmedewerker met minimum diplomavereiste A1 of gelijkgestelde ervaring
   • Categorie 4 :
    • Werkleider die rechtstreeks leiding geeft aan minstens 6 werknemers doelgroep en/of categorie 5
    • Stafmedewerker met adviesverlenende functie op niveau van de organisatie, in een organisatie met meer dan 20 en hoogstens 50 werknemers
    • Stafmedewerker die zelfstandig moeilijke administratieve of technische taken uitvoert, met minimum diplomavereiste A2 of gelijkgestelde ervaring
    • Categorie 5 :
     • Eerste werkman die toezicht uitoefent op een kleine groep waartoe hij/zij behoort, de technische instructies doorgeeft en de uitvoering daarvan opvolgt, en deelneemt aan de taken van de eigen groep
     • Logistiek/administratief medewerker met administratieve of technische taken die specifieke vereisten stellen een de inzet, capaciteiten of betrouwbaarheid van de werknemer.

Deze categorieën moeten ook herbekeken worden in de oefening voor de nieuwe functieclassificatie.

Lonen

De tabel met de lonen van het omkaderingspersoneel is veel uitgebreider dan die van de doelgroepwerknemers. Het omkaderingspersoneel heeft meestal ook een bediendecontract. Jullie kunnen de lijsten met deze lonen vinden bij je secretaris.

Onregelmatige prestaties

Onregelmatige prestaties zijn uren die buiten de normale werkuren worden gewerkt. Concreet betekent dit uren die gewerkt worden op:

 • weekdagen voor 7 uur ’s morgens en na 19 uur ’s avonds
 • zaterdag en zondag

Voor deze prestaties is een toeslag bovenop het uurloon voorzien. Deze toeslag bedraagt:

 • Op weekdagen voor 7 uur en na 19 uur: € 0,56 per uur
 • Op zaterdag en zondag: € 1,40 per uur

Deze bedragen worden samen met de lonen geïndexeerd. Het gaat hier om een aanvullende vergoeding die NIET kan omgezet worden in inhaalrust.

Deze regeling wordt ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Ten laatste voor 1 april 2013 moeten alle betrokken werknemers de betaling voor de onregelmatige prestaties van 2012 betaald krijgen.

Bestaande systemen

Als er in je werkplaats al een regeling voor onregelmatige prestaties bestaat die voordeliger is dan de regeling in deze cao dan blijft die regeling behouden. Bijvoorbeeld: in een werkplaats is er een regeling dat voor prestaties in het week- end het uurloon aan 120% wordt uitbetaald. Dit betekent voor een minimumloon een extra vergoeding van € 1,86.

Dit is beter dan de vergoeding in deze cao (1,40) en dus blijft de regeling behouden. In een andere werkplaats heeft men een vergoeding van 110% voor weekendprestaties. Dit betekent een extra van € 0,93. Minder dus dan de sectorale cao, dus de vergoeding wordt verhoogd tot € 1,40.

Het wordt echter moeilijker als er in je werkplaats een regeling bestaat die geen extra vergoeding voorziet, maar inhaal- rust. Deze cao spreekt echter enkel over een aanvullende vergoeding. Als er in je werkplaats dus een regeling bestaat met inhaalrust dan moet die behouden blijven en komt de vergoeding voorzien in deze cao er bovenop.

Eindejaarspremie

In 2012 wordt de premie voor de doel- groepwerknemers verhoogd tot 79% van een maandloon. Vanaf 2013 zal de eindejaarspremie minstens 87% van een volledig maandloon bedragen.

Hij wordt betaald in de maand december.

De concrete berekening van de einde- jaarspremie gebeurt als volgt:

0,87 x uurloon x (aantal betaalde uren (inclusief gelijkgestelde uren) tussen december en november / 12).

Onder gelijkstelde uren verstaan we:

 • Uren wettelijke vakantie
 • Uren economische werkloosheid (max 152 uren / jaar)

Ook de premie van het omkaderingspersoneel gaat omhoog.

Deze premie bestaat uit een vast gedeelte en een percentage van het jaarloon.

Voor meer info hierover kan je terecht bij je secretaris.

In het VIA 2011-2015 wordt de eindejaarspremie van de doelgroepwerknemers uit de sociale en beschutte werkplaatsen verhoogd van 75% tot 87% van een maandloon. De andere werknemers gaan er echter veel sterker op vooruit. Hun premie stijgt tot gemiddeld 95%. Dit vonden onze leden en militanten onrechtvaardig.

We hebben ondertussen verschillende acties gevoerd om toch de premie voor de doelgroepwerknemers te verhogen. Dit is voorlopig niet gelukt. Maar dat betekent niet dat onze mening verandert: een gelijkwaardige behandeling van alle werknemers blijft voor ons een prioriteit.

Syndicale premie

De werkgever bezorgt ten laatste 15 januari een attest aan alle werknemers. Met dit attest kan je bij je vakbond de syndicale premie laten uitbetalen.

Bedrag: € 81,12 (€ 6,76 per gewerkte maand)

Verplaatsingskosten

Bus/tram

Werknemers die met de bus of tram naar het werk komen krijgen 80% van de kosten van hun abonnement terugbetaald.

Trein

De werkgever is verplicht een derdebe- talersregeling af te sluiten met de NMBS. Dit betekent dat werknemers die met de trein naar het werk komen:

 • Een gratis abonnement krijgen
 • De kosten niet zelf moeten voorschieten

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding bedraagt € 0,20 per kilometer per werkdag. Wie 5 km fietst krijgt dus dagelijks € 2.

Dienstverplaatsingen

Wie voor een dienstverplaatsing (een verplaatsing in opdracht van de werkgever) zijn eigen vervoer (auto/moto/bromfiets) gebruikt, krijgt een kilometervergoeding van € 0,3363 (bedrag van toepassing vanaf 1 juli 2016). Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 juli aangepast.

Reiniging en onderhoud werkkledij

In sommige werkplaatsen of voor bepaal- de functies is het verplicht werkkledij te dragen. Deze kledij moet ter beschikking gesteld worden door de werkgever. In de eerste plaats is de werkgever verantwoordelijk voor het onderhoud en de reiniging van deze kledij.

De werkgever kan het onderhoud en de reiniging echter ook overlaten aan de werknemers. Hij moet daarover dan wel een CAO afsluiten met de vakbonden.

In dat geval moet de werkgever een vergoeding van minimum € 0,32 per werkdag betalen.

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Er kan tijdelijke werkloosheid ingevoerd worden omwille van economische redenen, weerverlet of bij een technische stoornis.

De werkgever moet dan een aanvullende vergoeding betalen bovenop de werkloosheidsuitkering.

1)     De eerste 60 dagen tijdelijke werkloosheid bedraagt de vergoeding:

 • € 3 bruto per dag voor alleenstaanden en samenwonenden
 • € 6 bruto per dag voor gezinshoofden

Omgerekend naar een uurbedrag geeft dit volgende bedragen:

 • € 0,3947 per uur voor alleenstaanden en samenwonenden
 • € 0,7895 per uur voor gezinshoofden

Deze bedragen worden maximaal 456 uren per kalenderjaar uitbetaald voor voltijdse werknemers. Wie 4/5 werkt heeft recht op 365 uren en wie ½ werkt op 228 uren.

2)     Daarna bedraagt de vergoeding € 2 per dag.

Jaarlijks moet de werkgever op de OR, CPBW of SA een overzicht geven van de tijdelijke werkloosheid en het aantal werknemers die een vergoeding ontvingen en voor welk bedrag.

Publicaties

Militantenbrochure 2011-2015

In deze militantenbrochure geven we een overzicht van de belangrijkste afspraken in de sector, waarbij we ook steeds verwijzen naar de officiële cao’s.

Links

Collectieve arbeidsovereenkomsten - PC 327.01

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Illustraties

Sectorale logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 15 november 2018, 15:45
Gepubliceerd op 22 juni 2018, 16:15

Het vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA) geldt voor de periode 2018 tot en met 2020 in de private social profitsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen. Lees verder

Gepubliceerd op 21 november 2016, 14:15

De werkdruk in de beschutte werkplaatsen ligt alsmaar hoger waardoor de zwakste werknemers het moeilijk krijgen. Dat concludeerden de delegees tijdens hun vakcongres.  Lees verder

Gepubliceerd op 1 februari 2016, 9:15

De Raad van State heeft op woensdag 27 januari 2016 de twee besluiten opgeschort waarmee de Vlaamse Regering en Minister Homans de uitvoering van het maatwerkdecreet wilden regelen. Lees verder

Gepubliceerd op 29 april 2015, 13:30

Sinds 1 april zijn er geen beschutte of sociale werkplaatsen meer. Het worden allemaal ‘maatwerkbedrijven’. De bedoeling blijft dezelfde, werk bezorgen aan mensen die speciale aandacht nodig hebben... Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00