U bent hier

PC 126 - Stoffering en houtbewerking

PC 126 groepeert een vrij heterogene groep van bedrijven : fabrikanten van meubelen (keukens, eetkamers, matrassen, bedbodems, ..), houten plaatmateriaal (spaanplaten, MDF, fineer, …), houten constructie elementen (deuren, houtskeletbouw, ..), verpakkingen (kisten, paletten, ..) en andere producten zoals speeltoestellen, borstels, kaders en muziekinstrumenten.

In 2016 waren er 14.623 arbeiders tewerkgesteld in de sector, daarvan werkte 38,3 % in bedrijven met minder dan 20 werknemers (geen syndicale afvaardiging) en 62,4 % in bedrijven met minder dan 50 werknemers (wel syndicale afvaardiging maar geen comité voor preventie en bescherming op het werk mogelijk). In 2016 waren er 1997 werkgevers in de sector. Daarvan waren 86,2 % bedrijven met minder dan 20 werknemers en 96,6 % bedrijven met minder dan 50 werknemers. Dus duidelijk een KMO-sector.

Tite van de paritaire commissie : Stoffering en houtbewerking

Opzegtermijnen vanaf 1 mei 2018

De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden wilde een einde stellen aan de verschillen in opzeggingstermijnen tussen de 2 statuten.

De doelstelling was dat iedere werknemer vanaf 01.01.2014 recht zou hebben op dezelfde opzeggingstermijn. Onder andere de stoffering en houtbewerking werd uitgesloten van de nieuwe opzeggingstermijnen.

Vanaf 2018 worden de nieuwe opzeggingstermijnen eindelijk ook toegepast in de sector stoffering en houtbewerking

We onderscheiden 2 mogelijkheden:

 • Indien de arbeidsovereenkomst inging vanaf 1 januari 2014 gelden de nieuwe opzegtermijnen bij ontslag.
 • Indien je voor 1 januari 2014 in dienst bent getreden, dienen we een ‘foto’ te maken. Voor de eerste periode, tot 31 december 2013, dienen we de ‘oude’ sectorale opzegtermijnen te hanteren. Vanaf 1 januari 2014 gebruiken we de nieuwe opzegtermijnen.  De som van beide delen vormt de totale opzegtermijn.

                              o  Voor de berekening van de ‘oude’ sectorale opzegtermijnen wordt er een onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten die aanvingen voor en na 01.01.2013.

Ontslagcompensatievergoeding

Er wordt een ontslagcompensatievergoeding (OCV) voorzien voor arbeiders die reeds voor 2014 in dienst waren en die na 1 januari 2014 ontslagen worden. De OCV wordt betaald door de RVA via de werkloosheidsdienst van de vakbond en is een netto-uitkering (vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing). Ook in geval van SWT heeft men recht op de ontslagcompensatievergoeding. De OCV kan niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.

Via onze excel-tabel kan je eenvoudig je opzeg berekenen. Er is een tabel voor de opzeg als je zelf ontslag neemt en een tabel voor als je ontslagen wordt door je werkgever.

Let op: deze berekening is een indicatie. Ga zeker langs in één van onze kantoren voor 100% zekerheid.

Arbeidsduur

De wekelijkse gemiddelde arbeidsduur is 37 uur 20 minuten per week.

Je kan gemiddeld een langere werkweek hebben met toekenning van compensatiedagen. Afwijkingen zijn mogelijk mits overleg met de vakbonden.

Er is ook de mogelijkheid om op ondernemingsvlak de arbeidsduur te brengen op 38 uur per week via een onderhandelde CAO.

Anciënniteitsverlof

Indien je 20 jaar in dienst bent bij het bedrijf heb je recht op één betaalde dag anciënniteitverlof.

Outplacement

Bij afdanking (opzegtermijn/vergoeding van minstens 30 weken) heb je recht op ontslagbegeleiding, het zogenaamde outplacement.
Alsook indien:

 • 45 jaar en één jaar anciënniteit in het bedrijf
 • 40 jaar en vijf jaar anciënniteit

niet bij ontslag om dringende redenen.

Voor werknemers van ondernemingen in herstructurering, sluiting of faling gelden aparte regels.

Het recht op een outplacementbegeleiding kan in deze gevallen worden uitgebreid op voorwaarde dat er een akkoord is op ondernemingsvlak.

Tijdskrediet

Versoepelingen op sectorniveau:

 • 51 maanden (verzorging kind, bijstand zieke familieleden, ...) of 36  maanden (opleiding) tijdskrediet met motief ook mogelijk voltijds of halftijds op te nemen
 • ongeacht het arbeidsstelsel, met een beroepsloopbaan van 28 jaar: landingsbaan 1/5 loopbaanvermindering mogelijk vanaf 50 jaar
 • de leeftijdsgrens van een landingsbaan blijft 55 jaar voor arbeiders met een loopbaan van 35 jaar, arbeiders tewerkgesteld in een zwaar beroep (wisselende ploegen, onderbroken diensten, nachtarbeid en dit gedurende bepaalde periode) en voor arbeiders met minimum 20 jaar nachtarbeid.

Uitsluitingen & uitstel 1/5 loopbaanvermindering zijn in bepaalde gevallen mogelijk.

Voor meer informatie neem contact op met je ABVV vertegenwoordiger of plaatselijk secretariaat van de Algemene Centrale.

Eindeloopbaan

SWT: alle mogelijke stelsels

60/62 jaar
algemeen

•60 jaar oud zijn tussen 01/01/2017 en 31/12/2017

• 62 jaar oud zijn tussen 01/01/2018 en 31/12/2018

• 40 jaar loopbaan (mannen) / 33 jaar (2017) -

   34 jaar (2018) loopbaan vrouwen

58/59 jaar
lange loopbaan
• 58 jaar oud zijn tussen 01/01/2017 en 31/12/2017
• 59 jaar oud zijn tussen 01/01/2018 en 31/12/2018
• 40 jaar loopbaan
58/59 jaar
zwaar beroep

• 58 jaar oud zijn tussen 01/01/2017 en 31/12/2017
• 59 jaar oud zijn tussen 01/01/2018 en 31/12/2018
• 33 of 35 jaar loopbaan (naargelang type 'zwaar beroep')

• in een zwaar beroep gewerkt hebben tijdens
  5/7 jaar in de loop van de 10/15 laatste jaren

58/59 jaar
nachtarbeid
• 58 jaar oud zijn tussen 01/01/2017 en 31/12/2017
• 59 jaar oud zijn tussen 01/01/2018 en 31/12/2018
• 33 jaar loopbaan
• 20 jaar nachtarbeid
58 jaar
medische
redenen
• 58 jaar oud zijn tussen 01/01/2017 en 31/12/2018
• 35 jaar loopbaan

Je dient te voldoen aan algemene en sectorale voorwaarden, onder andere werkloosheidsvergoedingen ontvangen, sectoranciënniteit, ...

Het minimale bedrag van de aanvullende vergoeding SWT is € 123,5. Dit minimumbedrag wordt toegekend bij de verschillende vormen SWT indien voldaan aan de voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Pensioen

2e pensioenpijler

Vanaf 1 juli 2008 werd een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de sector opgericht.

Jaarlijks wordt in de maand december een premie gestort op je individuele pensioenrekening. Die premie is een percentage* berekend op je brutoloon (periode 01/07/voorgaande jaar tot 30/06/huidige jaar), aangevuld met bijdragen voor gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid, ziekte, ongeval of arbeidsongeval, en eventueel de ‘blijfpremie’.

* 0,69% als je een sectoranciënniteit hebt van minder dan 10 jaar en 1,15% vanaf 10 jaar sectoranciënniteit.

Je kan over je aanvullend pensioen beschikken op het ogenblik dat je effectief met pensioen gaat, als kapitaal of als rente.

Bij overlijden voor die leeftijd gaat het gespaarde bedrag naar de erfgenamen en wordt een extra bijdrage van €  750 gestort. (informatie: www.wood-life126.be)

De instapleeftijd is 21 jaar, ook al begin je al eerder in de sector te werken.

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende. De volledige lijst kan je bekomen bij je delegee of bij je plaatselijke afdeling.

 • Huwelijk van de werknemer : 2 dagen te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats grijpt of tijdens de daarop volgende week.
 • Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot (of van de wettelijk samenwonende) (*), van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer : de dag van het huwelijk
 • Geboorte van een kind van de werknemer : 10 dagen naar keuze  binnen de 4 maanden vanaf de bevalling. (De eerste 3 dagen worden door de werkgever betaald, de 7 volgende worden door de mutualiteit vergoed)
 • Overlijden van de echtgenoot (of wettelijk samenwonende) (*) van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot (of van de wettelijk samenwonende) (*),van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder of de stiefmoeder van de werknemer : 3 dagen naar keuze  in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • Overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over) grootvader, van de (over) grootmoeder, van een (achter) kleinkind, van een schoonzoon of van een schoondochter die bij de werknemer inwoont : 2 dagen naar keuze  in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • Overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over) grootvader, van de (over) grootmoeder, een (achter) kleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer inwoont : de dag van de begrafenis
 • Plechtige communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot(ote) (of van de wettelijk samenwonende)(*) : de dag van de gebeurtenis, indien die samenvalt met een inactiviteitsdag een dag in de week van de gebeurtenis of in de hieropvolgende week.

* Met “wettelijke samenwoning” wordt de bedoeld de toestand van samenleven van twee personen die hierover een schriftelijke verklaring hebben afgelegd bij de schepen van de burgerlijke stand in de gemeente van hun woonplaats . De wettelijk samenwonende wordt gelijkgesteld met de echtgenoot van de werknemer. Feitelijk samenwonenden (zonder gemeentelijke/stedelijke registratie) vallen hier dus niet onder.

Hospitalisatieverzekering

Het Fonds voor Bestaanszekerheid biedt een voordelige hospitalisatieverzekering aan: Medi Hout. De werknemers van de sector, en hun familieleden, kunnen vrijwillig aansluiten. De premie is evenwel ten laste van de aangeslotenen.

Vorming en opleiding

Een duurzaam opleidings- en competentiebeleid in het bedrijf uitbouwen is belangrijk. Alsook een doordacht veiligheids- en welzijnsbeleid.

Om dit te ondersteunen werd voor de houtsectoren “Woodwize” opgericht, deskundige consulenten kennen de sector door en door, zij geven concreet advies & begeleiding (opleidingsmogelijkheden en opleidingsplannen, infosessies, ...).

Arbeiders ontvangen een “opleidings-CV” met een overzicht van alle geregistreerde opleidingen.

www.woodwize.be/nl

Indexering

De lonen volgen de index. Om de 3 maand (1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober) worden de lonen aangepast indien de indexevolutie minimaal 0,5% bedraagt.

Lonen

Vanaf 1/10/2018

Lonen en vergoedingen

 • De vergoeding ‘welzijn’ (arbeiders tewerkgesteld in vervoersactiviteiten): € 1,12/uur (max € 13,41/dag).

Ploegenpremies

Wie in opeenvolgende ploegen werkt krijgt een loontoeslag op het uurloon:

 • Tussen 5.00 en 21.00 uur of 6.00 en 22.00 uur : 7,5%
 • Tussen 21.00 en 5.00 uur of 22.00 en 6.00 uur : 22,5 %

Dagelijks heb je ook recht op 15 minuten betaalde rusttijd, en die geldt als arbeidstijd.

Eco-cheques

Jaarlijks in juni, € 100 aan eco-cheques (voor de referteperiode van 1 juni van het voorgaande jaar tot 31 mei van het huidige jaar).

Voor werknemers die tijdens de referteperiode niet volledig voltijds tewerkgesteld waren wordt het bedrag pro rata berekend.

Vervoerkosten

Je werkgever betaalt je vervoerskosten gedeeltelijk terug.

De tussenkomst voor gebruik van het openbaar vervoer is 80 % van de prijs van een treinkaart.

Voor eigen vervoer is dat 70 %, de afstand wordt berekend op basis van de snelste weg (Mappy).

Fietsvergoeding: wie minstens 6 maand per jaar met de fiets gaat werken ontvangt € 0,15 per km.

Syndicale premie

Vakbondsleden hebben recht op een syndicale premie van (maximaal) €  145. De premie wordt betaald in december.

Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie wordt betaald op het einde van het jaar en bedraagt 8,85% van je brutolonen (à 108%) verdiend in de referteperiode, dwz de periode van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het huidige jaar.

Aanvullende werkloosheidsvergoeding

Indien je in het bezit bent van een geldige prestatiekaart ontvang je gedurende 130 dagen een aanvullende vergoeding:
 • vanaf 1 juli 2017: €  3,84 bij tijdelijke werkloosheid, bij tijdelijke werkloosheid ontvang je ook de aanvullende vergoeding (zie verder) van € 2,41 zodat het totale bedrag € 6,25 wordt.

Arbeiders die tijdelijk werkloos zijn en niet voldoen aan de voorwaarden (bv. nieuwe arbeiders, na lange ziekteperiodes, na de 130ste dag tijdelijke werkloosheid, ...) hebben toch recht op een vergoeding:
 • € 2 betaald door de werkgever.

Aanvullende vergoeding voor gelijkgestelde dagen economische of technische werkloosheid, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, arbeidsongeschiktheid en verlof om dwingende reden.

Deze aanvullende vergoeding bedraagt € 2,41 per dag.

Aanvullende vergoeding langdurige ziekte

 • 31ste tot 150ste kalenderdag ziekte : € 4,50
 • 151ste tot 365ste kalenderdag ziekte : € 5,13.

Maximum 287 daguitkeringen per ziekte (in 6-dagenweek). Arbeidsongeval, beroepsziekte en moederschapsrust komen niet in aanmerking.

Aanvullende vergoeding arbeidsongeval

 • vanaf de 31e kalenderdag € 3,91, maximaal 200 uitkeringen
 • blijvende arbeidsongeschiktheid van minimaal 66%: eenmalige uitkering van € 786 verhoogd met € 589 per kind
 • dodelijk arbeidsongeval: vergoeding van € 5.891 verhoogd met € 786 per kind.

Vergoeding invaliden

Indien je aan de voorwaarden voldoet (onder andere een arbeidsongeschiktheid van minimum 66 %): € 495,79 per jaar.

Bij het overlijden van de invalide heeft de weduwe/weduwenaar recht op een eenmalige vergoeding: € 495,79.

Vergoeding bij collectief ontslag

Meer inlichtingen bij je plaatselijke afdeling.

Blijfpremie: aanvullende vergoeding SWT

Wie in aanmerking komt voor de sectorale stelsels SWT, maar blijft werken, krijgt maandelijks een bijkomende storting op zijn pensioenrekening deze bedraagt € 95 (2de pijler). 

Publicaties

Opzeg door werknemer

Opzeg door werkgever PC126

Exceltabel

Sectorale gids Stoffering en houtbewerking 2017 - 2018

MEDI-HOUT

De brochure over de hospitalisatieverzekering van de sector, ‘MEDI-HOUT’ geeft uitleg hoe u kan aansluiten, welke waarborgen gedekt zijn,...

Minibrochure 2017 - 2018 | Stoffering en Houtbewerking

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2017 - 2018 in de sector.

OIRA : veilig en gezond werken in de houtindustrie

De folder van de OIRA Campagne

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We hebben de lijst met cao's van jouw sector alvast opgezocht.

Wood-life 126

Op 1 juli 2008 ging het sectoraal pensioenplan voor de sector Stoffering en de Houtbewerking 'wood-life 126' van start. In dit sectoraal pensioenplan heeft elke aangesloten arbeider een individuele rekening, waarop de sector geld stort. Die bedragen leveren een intrest op. Wat op die rekening wordt bijeen gespaard kan worden opgenomen vanaf de leeftijd van 65. Je vindt alle informatie (voor wie, welk bedrag, overgangsregeling, …)

Woodwize

Woodwize kent de houtsector door en door, en deelt die kennis op een onafhankelijke maar betrokken manier met werkgevers, werknemers, leerkrachten en leerlingen. Via opleidingen, informatiesessies en een professionele dienstverlening draagt Woodwize bij tot veilig en duurzaam werk in alle ondernemingen in de houtsector. Ondersteuning, advies en begeleiding nodig? Vragen over veiligheid en welzijn in de houtsector? Woodwize is je ideale aanspreekpunt.

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 28 maart 2018, 15:30

Sinds 4 weken is er sprake van sociale onrust op het houtverwerkend bedrijf Norbord in Genk. De directie besliste op 19 februari om over te gaan tot het ontslaan van een ABVV-afgevaardigde. Lees verder

Gepubliceerd op 28 maart 2018, 15:00

In de houtsector schuilt een ongeluk in een klein hoekje. Om de veiligheid en het welzijn te helpen verbeteren, werd onlangs de OiRA Hout vernieuwd. Lees verder

Gepubliceerd op 1 juni 2017, 9:45

Er is een akkoord bereikt voor de Stoffering en houtbewerking (PC 126). Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen.  Lees verder

Gepubliceerd op 10 mei 2017, 14:45

Op 10 mei 2017 werd een ontwerp protocol akkoord voor Stoffering en Houtbewerking (PC 126) bereikt. De tekst zal op een volgende syndicale raad voorgesteld worden.  Lees verder

Gepubliceerd op 5 mei 2017, 9:45

DICHT BIJ EEN AKKOORD! STOFFERING EN HOUTBEWERKING PC 126CAO-ONDERHANDELINGEN 2017-2018INFO FLASH NR 5 – 4 MEI 2017 Lees verder

Gepubliceerd op 5 mei 2017, 9:30

ONREDELIJKE EIS TOT EXTRA FLEXIBILITEIT! STOFFERING EN HOUTBEWERKING PC 126CAO-ONDERHANDELINGEN 2017-2018 Lees verder

Gepubliceerd op 13 april 2017, 14:15

Cao onderhandelingen 2017-2018 - INFO FLASH NR 3 – 13 APRIL 2017 Gisteren hebben we verder onderhandeld.We zijn gestart met de ondertekening van volgende cao’s: Lees verder

Gepubliceerd op 13 april 2017, 13:45

CAO onderhandelingen 2016-2017 - INFO FLASH NR 2 – 6 APRIL 2017: Een constructief begin Lees verder

Gepubliceerd op 13 april 2017, 11:45

Cao onderhandelingen 2017 - 2018 - INFO FLASH NR 1 – 28 FEBRUARI 2017 Lees verder

Gepubliceerd op 23 december 2016, 10:00

De delegees uit de stoffering & houtbewerking bogen zich in Blankenberge over de toekomst van hun sector. Ze discussieerden er over de werkbaarheid van hun jobs en hoe die vol te houden tot 67. Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00