U bent hier

PSC 120.02 - Vlasbereiding

De vlasbereiding is een activiteit die aan de verwerking in de textiel voorafgaat. Na de oogst van het vlas wordt de plant verder bewerkt tot vlasvezel en andere bijproducten.

Tite van de paritaire commissie : Vlasbereiding

Arbeidsduur

In de vlassector is de arbeidsduur in verschillende stappen terug­gebracht van 40 uur tot 37u50. Dat is echter een weekgemiddelde op jaarbasis. Per week wordt meestal nog altijd 40 uur effectie­f gewerkt. Dat moet onder meer zorgen voor een maxi­maal gebruik van het machi­nepark. Een systeem van supplementaire vakantie­dagen zorgt voor het gemiddelde.

Supplementaire vakantiedagen 

Het maximum aantal bedraagt 7. De berekening is als volgt:

Arbeidsdagen in het voorgaande jaar (5-dagenweek) Supplementaire vakantiedagen in het lopende jaar (5-dagenweek)
242 dagen en meer 7
Van 205 tot 241 dagen 6
Van 168 tot 204 dagen 5
Van 130 tot 167 dagen 4
Van 93 tot 129 dagen 3
Van 56 tot 92 dagen 2
Van 19 tot 55 dagen 1
Minder dan 19 dagen 0


Het bedrag van de supplementaire vakantiedagen is gelijk aan 3,5% van het brutoloon van het voorgaande jaar (aan 100%). Verder is de regeling identiek aan die in de textielsector.

Klein verlet 

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende: 

Reden van afwezigheid Duur van afwezigheid
Huwelijk van de werknemer of het aangaan van het samenlevingscontract. Twee dagen. Te kiezen tijdens de week van het huwelijk of tijdens de daarop volgende week.
Huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer. Dag van het huwelijk of het aangaan van het samenlevingscontract.
De geboorte van een kind van de werknemer. Tien dagen. Te kiezen binnen de 4 maanden na de bevalling.
Overlijden van de echtgenoot van de werknemer of van zijn kind of van een kind van de echtgenoot. Vijf dagen. Te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.
Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer. Drie dagen. Te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.
Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die bij de werknemer inwoont. Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.
Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die niet bij de werknemer inwoont. De dag van de begrafenis.
Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot. De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of onmiddellijk volgend op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.


Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.
Voor meer informatie over landingsbanen contacteer je best je afdeling.

Anciënniteitsdag(en) 

Wie minstens 20 jaar ononderbroken anciënniteit heeft in dezelfde onderneming, heeft recht op een dag bezoldigde afwezigheid toegekend in de loop van elk kalenderjaar. Wie 25 jaar ononderbroken anciënniteit heeft in dezelfde onderneming, heeft recht op een bijkomende verlofdag (= tweede dag). Bij ontslag na sluiting, faling of reorganisatie, blijft de anciënniteit behouden indien de werknemer binnen de 6 maanden in dienst gaat bij een nieuwe (vlas)werkgever.

Tewerkstellingsverbintenissen 

Bij ontslag(en) omwille van economische of technische redenen geldt een specifieke procedure van voorafgaand overleg tussen de werkgever en de vakbonden. Indien de werkgever toch overgaat tot ontslag omwille van economische of technische redenen zonder voorafgaand overleg, is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van € 991,57 per ontslagene.

Tijdskrediet 

In de sector werd een bijkomend recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met motief bekomen. Het 1/5de tijdskrediet is gegarandeerd, onafhankelijk van een sector- of bedrijfs-cao.

 • Een werknemer heeft recht op 36 maanden tijdskrediet voor het volgen van een erkende opleiding.
 • Een werknemer heeft recht op 51 maanden tijdskrediet:
 • om te zorgen voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar
 • om bijstand of zorg te verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig gezinslid
 • om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar
 • om te zorgen voor een ernstig ziek gezinslid of een familielid tot de 2de graad
 • om palliatieve zorgen te verstrekken 

Indien je tijdskrediet wil aanvragen, contacteer je best je afdeling.

Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

In de sector van de vlasbereiding kan je gebruik maken van volgende stelsels: 

Tot 31 december 2018:

 • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 33 jaar loopbaan in 2017, 34 jaar in 2018 (vrouwen)
 • SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), zwaar beroep, 35 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, 33 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen, 35 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 40 jaar loopbaan. 

Tot 31 december 2017:

 • SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan (mannen), 33 jaar loopbaan (vrouwen). 

SWT vanaf 62 jaar - algemeen stelsel cao 17 (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 62 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van 40 jaar (mannen) of van 33 jaar in 2017 en 34 jaar in 2018 (vrouwen)
 • sectoranciënniteit:
 • ofwel 15 jaar loondienst in de sectoren vlasbereiding en/of textiel, breigoed, kleding en confectie
 • ofwel 5 jaar loondienst in de vlasbereiding en/of textiel, breigoed, kleding en confectie tijdens de laatste 10 jaren waarvan minstens 1 jaar in de laatste 2 jaren. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) – zware beroepen (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een loopbaan hebben van minstens 35 jaar en tijdens die 35 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.
 • Een zwaar beroep is:
 • werk in wisselende ploegen (ploegenarbeid van minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers)
 • nachtarbeid
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben

en

 • ofwel 20 jaar arbeid met nachtprestaties bewijzen
 • ofwel in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben
 • een mindervalide werknemer zijn die erkend is door een bevoegde overheid
 • of
 • een werknemer zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door je werk en de verdere uitoefening van je beroep bemoeilijken.
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) met 40 jaar loopbaan (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 60 jaar (tot 31/12/2017)
Voorwaarden:

 • 60 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben (mannen). Voor de vrouwen is dat 33 jaar in 2017
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar.

Landingsbanen 

Het recht op uitkeringen kan worden bekomen:

 • Vanaf 60 jaar, mits een loopbaan van tenminste 25 jaar.
 • Vanaf 55 jaar, 1/2de en 1/5de  (sectorale cao tot 31/12/2018):
 • mits een loopbaan van 35 jaar

of indien je:

 • ofwel een zwaar beroep uitgeoefend hebt gedurende 5 jaar in de afgelopen 10 jaar of 7 jaar in de afgelopen 15 jaar
 • ofwel tenminste 20 jaar nachtarbeid verricht hebt. 

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.

Vakbondsvertegenwoordiging

In elke onderneming waar gewoonlijk gemiddeld 35 arbeiders werken gedurende het derde en vierde kwartaal van het vorig kalenderjaar en waarvan tenminste de helft bij een ondertekenende vakbond is aangesloten, kan een syndicale delegatie of afvaardiging worden opgericht. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal arbeiders in de onderneming.

Voor meer informatie over landingsbanen contacteer je best je afdeling.

Lonen

Vanaf 1/10/2018

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2018)

Index 

In de sector van de vlasbereiding worden de lonen tweemaal per jaar, telkens op 1 april en op 1 oktober, aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Sectoraal aanvullend pensioenstelsel 

In de sector van de vlasbereiding bestaat er een sectoraal pensioenstelsel sinds 1999. 

Volgende waarborgen worden voorzien:

 • een uitkering bij leven op de einddatum van de polis (dit is de wettelijke pensioendatum)
 • een uitkering in geval van overlijden ten behoeve van de begunstigden. 

De totale bijdrage is vastgesteld op 0,60% van het loon. 0,57% wordt gebruikt voor de opbouw van het aanvullend pensioen en 0,03% voor solidariteitsprestaties.

Vervoerskosten 

Trein

De werkgeverstussenkomst bedraagt gemiddeld 75% van de prijs van een treinkaart. De tussenkomst geldt vanaf de 1ste km. 

Tram, metro of bus

Er zijn 2 soorten tussenkomsten:

de prijs is afhankelijk van de afstand: zelfde regeling als voor de trein

de prijs is een eenheidsprijs: 71,80% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, met een maximum van € 30,00 per maand. 

De minimumafstand is 5 km. 

Eigen vervoer

Tussenkomst per gewerkte dag. Het bedrag is, per gewerkte dag, gelijk aan 64,90% van het bedrag van de maandtreinkaart, gedeeld door 21,66. De minimumafstand is 5 km. 

Ga je met eigen vervoer naar het werk, meld dit dan schriftelijk aan je werkgever, met vermelding van het aantal km in enkele richting.

Maaltijdcheques 

De waarde van je maaltijdcheque bedraagt:

Patronaal aandeel Persoonlijk aandeel Totale waarde
Vanaf 01/01/2016 € 6,00 € 1,12 € 7,12
Vanaf 01/09/2017 € 6,88 € 1,12 € 8,00

 
Op maaltijdcheques zijn er geen afhoudingen inzake belastingen en RSZ, als aan de volgende voorwaarden is voldaan (wat het geval is in de vlassector):

 • één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag
 • de maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd
 • er moet een tussenkomst zijn van de werkgever.
 • ook de werknemer moet een bijdrage leveren van € 1,12

Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding) 

Alle arbeiders die tussen 1 oktober van het vorig jaar en 30 september van het huidig jaar in een firma uit de vlasbereiding werkten. Gelijkgestelde dagen (ziekte, arbeidsongeval) komen ook in aanmerking. 

De eindejaarspremie bedraagt 8,5% van het loon dat tussen 1 oktober van het vorig jaar en 30 september van het huidig jaar werd verdiend. Voor de dagen waarvoor je uitkeringen kreeg ingevolge ziekte of arbeidsongeval, wordt een fictief dagloon van € 24,79 bij je verdiend loon geteld. De maximumduur voor de toekenning van deze gelijkstelling is beperkt tot de eerste 12 maanden van de arbeidsongeschiktheid. 

De werkgever moet de premie uitbetalen tussen 20 december en 31 december. Op dit bedrag is er een inhouding voor de RSZ (13,07%) en belastingen. Wanneer je brutovergoeding lager is dan € 1.320 is dit een bedrijfsvoorheffing van 17,16%. Indien ze hoger is, is dit 23,22%. 

Als je werkgever de eindejaarspremie niet op tijd betaalt, raden wij je aan om met de Algemene Centrale-ABVV contact op te nemen.

Syndicale premie (sociale toelage) 

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:

 • op 30 juni van het refertejaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van een bedrijf van de vlasbereiding of tewerkgesteld zijn via een interimkantoor. Voor schoolverlaters wordt deze datum verschoven naar 30 september
 • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
 • je ontvangt elk jaar een syndicale premie 

Je bent werkloos, SWT-er, gepensioneerd of langdurig ziek:

 • je moet ontslagen zijn door de werkgever, maar niet om dringende redenen, of ontslag hebben gekregen of gegeven om medische redenen
 • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen.
 • je behoud gedurende 6 jaren het recht op een syndicale premie. De voorwaarde is dat je gedurende deze periode gesyndikeerd blijft 

De syndicale premie bedraagt € 135. De premie zal naar € 145,00 gebracht worden van zodra het fiscaal plafond wordt aangepast.  De premie wordt vóór eind december uitbetaald door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Vlasbereiding.  Het Waarborg- en Sociaal Fonds stuurt in de loop van de maand september aan alle arbeiders die in dienst zijn op 30 juni een formulier. Je moet het zo vlug mogelijk overmaken aan de Algemene Centrale-ABVV. Die zorgt ervoor dat je vóór eind december je syndicale premie ontvangt. De werkloze, de SWT-er, de gepensioneerde of langdurig zieke vlasarbeider ontvangt zelf geen aanvraagformulier. De Algemene Centrale-ABVV staat in voor de indiening van deze aanvragen.

Opleg bij tijdelijke werkloosheid (aanvullende sociale toelage) 

Alle werknemers die tewerkgesteld zijn in een vlasbedrijf en die de voorwaarden, zoals bepaald in de statuten van het Fonds, vervullen. 

De aanvullende toelage bedraagt 5,14 euro (zesdagenweek) per dag tijdelijke werkloosheid om economische redenen, technische redenen of ingevolge brand. 

De opleg wordt door het Fonds uitbetaald vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid gedurende maximum 80 dagen die vallen tijdens de referteperiode van 1 juli van het vorig jaar tot 30 juni van het huidig jaar. Er wordt een inhouding (belastingen) verricht van 26,75%. De aanvraag en uitbetaling gebeuren samen met de syndicale premie. 

De werkgevers betalen per dag tijdelijke werkloosheid een opleg van € 2,70 per dag (regime 5-dagenweek) of € 2,25 per dag (regime 6-dagenweek) rechtstreeks aan de werknemer. Deze opleg wordt maandelijks samen met het loon betaald en komt dus bovenop de opleg bij tijdelijke werkloosheid die door het Fonds wordt betaald.

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 26 juni 2017, 10:45

Er is een akkoord bereikt voor de vlasbereiding. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00