U bent hier

Het bedrijf

zondag 11 mei 2014

Voor 11 miljard euro geschenken aan ondernemingen, hoeveel ontvangt uw werkgever?

11 miljard euro. Zoveel heeft de overheid uitgegeven aan steun voor de Belgische ondernemingen in 2012. Het is voor de afgevaardigden niet altijd eenvoudig om te weten te komen van welke voordelen hun werkgever heeft genoten. De Algemene Centrale van het ABVV heeft onlangs een studiedag over het thema ‘geschenken aan ondernemingen’ georganiseerd om de afgevaardigden te herinneren aan hun rechten maar ook om hen raad te geven bij hun zoektocht naar deze cijfers.

Mei is over het algemeen de maand van de EFI’s (economische en financiële informatie) voor de werknemersvertegenwoordigers in de OR. Dankzij deze informatie krijgen ze een beter zicht op de geschenken die aan hun werkgevers werden gegeven. Diezelfde werkgevers aarzelen trouwens niet om de loonkosten te stigmatiseren, maar wanneer men vraagt naar de subsidies en overheidssteun die ze hebben ontvangen, zijn ze er allesbehalve happig op om het bedrag bekend te maken.

Nochtans is dit een wettelijke verplichting. De werkgever is ertoe gehouden duidelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken aan de OR over de voordelen waarvan de onderneming heeft genoten.

Welke informatie voor de OR?

Uittreksel van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973, een wettelijk argument.

De tekst geeft meer details over de economische en financiële informatie die de bedrijfsleider moet verstrekken aan de OR-afgevaardigden.

De jaarlijkse informatie moet het volgende bevatten:

 1. Een geschreven verslag met de basisinformatie
 2. De jaarrekening + het verslag van de revisor
 3. Een verslag van de overheidstegemoetkomingen
  • de aard van de ontvangen hulp,
  • de omvang van de ontvangen hulp,
  • de eraan verbonden voorwaarden,
  • de bestemming die ze hebben gekregn.
 4. De geconsolideerde jaarrekening

De leden van de ondernemingsraad hebben de gelegenheid om tijdens de vergaderingen aantekeningen te maken, om aanvullende inlichtingen te verzoeken, vragen te stellen, kritiek uit te brengen en voorstellen te doen, meningen naar voren te brengen.

Het Trillium-rapport

Sinds 2009 maakt de RSZ elk jaar een inventaris over aan de werkgever met de bijdrageverlagingen waarvan de onderneming heeft genoten. Dit document staat bekend als het Trillium-rapport en wordt tussen 1 februari en 10 maart opgestuurd. De werkgever moet dan deze informatie meedelen aan de OR.

Wat kan u doen als de werkgever deze essentiële informatie niet verstrekt?

Spreek uw werkgever hierover aan op de volgende vergadering. Herinner hem eraan dat deze informatie onontbeerlijk is om uw syndicaal werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

Als hij dit document weigert te overhandigen, moet dit in het verslag van de OR worden gemeld. Er kunnen dan stappen worden ondernomen bij de FOD.

De revisor speelt hierbij ook een rol. Hij staat niet ten dienste van de werkgever, hij heeft ook de plicht om u de nodige uitleg te verschaffen bij de gegevens vervat in de economische en financiële informatie.

De informatie moet duidelijk zijn. Als u niks begrijpt van het document dat u werd overhandigd, of als het te lijvig is, vraag hem dan om onderstaande samenvattende tabel in te vullen.

Een andere mogelijkheid is hem te vragen het document samen met u te overlopen en aan te duiden op welke bladzijde u de informatie waarnaar u zoekt, kan terugvinden.

De verschillende soorten verminderingen:

Vermindering van de RSZ-bijdragen
(overzicht van de verschillende verminderingen)
 • Structurele en bijzondere bijdragevermindering
 • Doelgroepenvermindering
Fiscale steun (verschillende verminderingen van de bedrijfsvoorheffing) Loonsubsidies: IPA, ploegen- en nachtarbeid, overuren, Research & Development….

Meer info over de verschillende subsidies. 

Wat kan u doen met deze informatie?

Deze informatie laat u toe om de situatie van uw onderneming te begrijpen, meer inzicht te krijgen in het spel van de werkgever en u ervan te vergewissen dat zijn tewerkstellingsbeleid transparant is. Deze cijfers bieden u een aantal zwaarwegende argumenten om te gaan onderhandelen met de werkgever. Doe dan ook het nodige om deze informatie te krijgen en gebruik ze in uw voordeel.

Hulpmiddelen om de informatie over de geschenken aan ondernemingen te verzamelen

Tabel over de geschenken aan ondernemingen

We denken dat het verkieslijk is de informatie m.b.t. de geschenken aan ondernemingen te krijgen in de vorm van een tabel. Vraag aan de werkgever om onderstaande tabel in te vullen. Naast de informatie van het afgelopen jaar moet hij ook de vooruitzichten voor het komende jaar meedelen. Download de tabel

Uittreksel van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973. Bron: Gids voor de leden van de OR, blz. 222

Websites

De Algemene Centrale van het ABVV wil een herziening van het systeem

Deze patronale bijdrageverlagingen zijn politieke beslissingen die de laatste jaren werden genomen door de verschillende opeenvolgende regeringen. Zelfs de ondernemingen die werknemers afdanken, genieten van deze steunmaatregelen. Dit moet veranderen. We hebben dan ook onze eisen overgemaakt aan de politieke partijen in het kader van de Verkiezingen 2014. Dit zijn onze voorstellen:

 • De notionele intrestaftrek afschaffen
 • Diverse steunmaatregelen afhankelijk van werkzekerheid en kwalitatieve jobs
 • Terugvordermechanisme als steunmaatregelen geen jobs opleveren
 • Subsidies voor nachtwerk en overuren afschaffen
Bevoegde instantie :
 • OR - Ondernemingsraad