U bent hier

Het bedrijf

dinsdag 18 november 2014

Collectieve sluiting in de vakantie? Vergeet dan niet te onderhandelen.

In België heeft elke werknemer recht op minimum 20 dagen betaald verlof per jaar, op voorwaarde dat hij gedurende het hele voorafgaande jaar heeft gewerkt. Hij kan deze dagen vrij opnemen tijdens het kalenderjaar, maar in sommige ondernemingen en sectoren geldt er een andere regel. Een deel van dit verplicht verlof wordt nl. geïntegreerd in een periode van collectieve sluiting van het bedrijf. De keuze van de periode vereist een akkoord binnen de OR en moet ideaal vóór 1 januari van dat jaar worden meegedeeld.

De werkgever mag de periode van collectieve sluiting niet op eigen initiatief vastleggen. In sommige paritaire comités wordt de jaarlijkse vakantie collectief vastgelegd. In dit geval is de werkgever ertoe gehouden deze periode te respecteren. Een voorbeeld hiervan is het bouwverlof, de collectieve sluiting in de bouwsector. De dagen van collectieve sluiting worden op regionaal niveau bepaald.

Als er op sectoraal vlak niks werd bepaald, moet de sluitingsperiode worden vastgelegd door de Ondernemingsraad. Kan men niet tot een akkoord komen, dan moeten de directie en de vakbondsafvaardiging een oplossing vinden. Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging in het bedrijf, moet de periode worden goedgekeurd door alle werknemers.

De reglementering inzake jaarlijkse vakantie voorziet niet in een periode tijdens dewelke de data van de collectieve vakantiedagen moeten worden vastgelegd. Het is echter aanbevolen om dit ten laatste vóór 1 januari te doen. De aankondiging van het akkoord betreffende de collectieve vakantiedagen moet dan worden aangeplakt in de onderneming.

Eens de beslissing gevallen, moet de periode van collectieve vakantiedagen verplicht worden vermeld in het arbeidsreglement. Bovendien moet elke werknemer een kopie van deze beslissing krijgen.

De collectieve sluiting mag nooit meer bedragen dan de maximumduur van de jaarlijkse vakantie. Bijgevolg kan een collectieve sluiting nooit meer bedragen dan 4 weken, aangezien de werknemers maximaal recht hebben op 20 dagen jaarlijkse vakantie (of 24 dagen in het 6-dagenstelsel).

Overschrijdt de periode van collectieve sluiting deze 4 weken, dan is de werkgever ertoe gehouden voor de periode van de overschrijding, het normale loon uit te betalen aan de werknemers.

Werknemers die om één of andere reden geen of onvoldoende vakantiedagen hebben (bijv. omwille van onvolledige tewerkstelling gedurende het voorafgaande jaar), kunnen tijdens de periode van de collectieve sluiting werkloosheidsuitkeringen genieten. Hiertoe dient aan de betrokken werknemers het document C3.2. afgeleverd te worden.

Bevoegde instantie :
  • SD - Syndicale Delegatie