U bent hier

Het werk

dinsdag 28 januari 2014

Tijd vrijmaken voor de kinderen dankzij het ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof geeft aan iedere werknemer de mogelijkheid om zijn loopbaan te onderbreken om voor zijn kinderen te zorgen. Je kan volledig stoppen, je arbeidstijd met de helft verminderen of 4/5de werken. Aarzel niet om als afgevaardigde de werknemer op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid en uit te leggen hoe hij een aanvraag kan indienen. Ziehier de voornaamste regels.

Alle Belgische werknemers hebben de mogelijkheid hun beroepsloopbaan even te onderbreken om meer tijd te kunnen doorbrengen met hun kind. Dit verlof kan men opnemen voor elk biologisch of adoptiekind vóór het de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Voor kinderen met een fysieke of mentale handicap van 66% wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 21 jaar. Beide ouders kunnen het ouderschapsverlof individueel opnemen, mits ze voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

Als de aanvraag volgens de regels is gebeurd, kan de werkgever in geen geval het ouderschapsverlof weigeren. Om recht te hebben op ouderschapsverlof, moet de werknemer wel een arbeidscontract hebben bij dezelfde werkgever gedurende minstens 12 maanden tijdens de 15 maanden die de schriftelijke aanvraag voorafgaan. De werknemer moet ten minste 2 maanden en ten hoogste 3 maanden op voorhand zijn werkgever schriftelijk op de hoogte brengen. De werkgever kan het begin van het ouderschapsverlof uitstellen om ernstige redenen m.b.t. het functioneren van het bedrijf. Maar het ouderschapsverlof moet wel ingaan ten laatste 6 maanden na de door de werknemer gevraagde begindatum.

Drie vormen van ouderschapsverlof
 • Volledige onderbreking : elke werknemer (die voltijds of halftijds is tewerkgesteld) kan gedurende 4 maanden de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst schorsen. Die periode van 4 maanden kan naar eigen keuze worden opgesplitst in periodes van 1 maand;
 • Halftijdse onderbreking : elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan zijn prestaties met de helft verminderen gedurende een periode van 8 maanden. Die periode kan naar eigen keuze worden opgesplitst in maanden, maar telkens per schijf van minimum 2 maanden;
 • 1/5de onderbreking : elke voltijds tewerkgestelde werknemer heeft het recht om zijn prestaties met 1/5de te verminderen gedurende een periode van 20 maanden. Die periode kan naar eigen keuze worden opgesplitst in maanden, maar telkens per schijf van minimum 5 maanden.

Het is ook mogelijk van de ene vorm van ouderschapsverlof over te gaan naar een andere. In dat geval moet men de volgende regel in acht nemen : 1 maand volledige onderbreking = 2 maanden halftijdse vermindering van de prestaties = 5 maanden 1/5de vermindering van de prestaties.

Vergoeding

Gedurende het ouderschapsverlof betaalt de RVA je een uitkering van (bedragen van kracht sinds 01.12.2012) :

 • € 786,78 bruto (€ 707,08 netto) voor een volledige onderbreking
 • € 393,38 bruto (€ 325,92 netto) voor een halftijdse onderbreking
 • € 133,45 bruto (€ 110,57 netto) voor 1/5de onderbreking

Voor alleenwonende werknemers (behalve in het onderwijs) ligt dit bedrag hoger : € 179,47 bruto (€ 148,70 netto) voor 1/5de onderbreking.

Deze uitkering wordt toegekend tijdens de hele duurtijd van het ouderschapsverlof.

Ontslagbescherming

De wetgeving voorziet in een ontslagbescherming. Het doel is te garanderen dat je het recht op ouderschapsverlof kan opnemen en nadien jouw job behoudt. Deze bescherming gaat in op de dag van de toestemming en loopt af 3 maanden na de einddatum van het ouderschapsverlof.

Tips voor de afgevaardigden
 • Wanneer je verneemt dat een werknemer uit het bedrijf in blijde verwachting is, aarzel dan niet hem in te lichten over de van kracht zijnde regels. Waak erover dat de rechten van de ouders niet worden gehinderd door de werkgever.
 • Teneinde de werknemers te informeren over de uitkering waarop ze recht kunnen hebben, is het soms beter hen aan te raden om contact op te nemen met de lokale ABVV-afdeling als hun dossier ingewikkelder is (ander werk, bijzonder arbeidsregime, …).
 • Voor de vrij complexe berekening van de aanvullende vergoeding per verloren werkdag (bij ander werk of andere arbeidsomstandigheden) en het al dan niet recht hebben op een vergoeding van het Fonds voor Beroepsziekten (bij schorsing) verwijzen we je door naar je lokale ABVV-afdeling.
 • In sommige sectoren, bedrijven en regio's worden er aanvullende uitkeringen toegekend. Dit kan een groot verschil uitmaken. Licht je in.
 • Voor meer informatie of om de andere verlofmogelijkheden voor jonge ouders te kennen, raadpleeg de ABVV-brochure " Verlofmogelijkheden voor jonge ouders "
Bevoegde instantie :
 • SD - Syndicale Delegatie