U bent hier

Zwangerschap en bevalling

Wat gebeurt er met je werk en met je loon als je zwanger bent? Wat moet je doen en waar heb je recht op? We geven een antwoord op de belangrijkste vragen.

Kun je op zwangerschapsonderzoek tijdens de werkuren?

Ja, je hebt het recht afwezig te zijn voor een prenataal geneeskundig onderzoek als dat niet kan gebeuren buiten de arbeidsuren. Je moet je werkgever natuurlijk op voorhand verwittigen en die kan een geneeskundig voorschrift vragen.

Wat moet er gebeuren als je werk te zwaar of gevaarlijk is voor je zwangerschap?

Men spreekt over de preventieve verwijdering van de werkpost. Als je job risico's inhoudt voor je zwangerschap moet de werkgever voor jou een aangepaste, draaglijke opdracht geven. Dat gebeurt zonder loonverlies. Die keuze moet voorrang krijgen, alleen als dat niet kan moet je thuisblijven. Je krijgt dan 90% van je loon, betaald door het ziekenfonds.

Wanneer breng je je werkgever op de hoogte?

Je zegt je werknemer zo snel mogelijk dat je zwanger bent. Dat is belangrijk om de bescherming tegen ontslag te genieten.

Uiterlijk 7 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum bezorg je een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum. Bij een meerling is dat 9 weken. Dat is belangrijk voor de moederschapsrust.

Hoe verloopt de moederschapsrust?

De moederschapsrust bedraagt normaal 15 weken.

Deze rust bestaat uit 1 week verplichte prenatale rust, 5 weken facultatieve rust en 9 weken postnatale rust. In die periode krijg je een uitkering van het ziekenfonds.

Voor de bevalling ben je verplicht minstens één week prenatale rust te nemen.

Je kunt 5 weken prenatale rust bijnemen. Maar dat is facultatief, je kunt die rustweken ook volledig of gedeeltelijk opnemen na je bevalling.

Na de bevalling moet je ten minste 9 weken postnatale rust nemen. Maar zoals gezegd, de facultatieve rust die je niet gebruikte voor de bevalling kun je erna opnemen, bovenop de 9 verplichte weken.

Als een meerling wordt verwacht heb je recht op 17 weken moederschapsrust, 8 weken prenatale en 9 weken postnatale rust. Op jouw verzoek kan het postnatale verlof nog eens met twee weken extra worden verlengd.

Als de pasgeboren baby langer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven kan de moederschapsrust verlengd worden met alle hospitalisatiedagen na die 7de dag. Dat kan gaan tot maximaal 24 weken.

Hoe verander je postnatale rustweken in rustdagen?

Als je bovenop de 9 weken verplichte postnatale rust, 2 bijkomende facultatieve weken neemt, kun je die omzetten in dagen. Je kunt dan zelf een planning maken en deze rustdagen spreiden over een periode van 8 weken.

Wie betaalt de moederschapsrust?

Gedurende de moederschapsrust ontvangt je een vergoeding van het ziekenfonds. De eerste 30 dagen is dat 82% van het brutoloon, zonder begrenzing. Vanaf de 31ste dag is het 75 % van het brutoloon, met een begrenzing. Informeer je bij je ziekenfonds. Je moet je ziekenfonds tijdig op de hoogte brengen van je zwangerschap. Je zult een inlichtingenblad moeten invullen, bij de geboorte zal je een uittreksel van de geboorteakte moeten bezorgen, en na de moederschapsrust moet het ziekenfonds ook nog een bewijs van werkhervatting krijgen.

Hoe werkt het vaderschapsverlof?

Als vader heb je bij een geboorte recht op 10 dagen verlof. Je mag die spreiden over een periode van 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.

Je moet uiteraard je werkgever meteen op de hoogte brengen van de geboorte. Hij betaalt de eerste 3 dagen je normale loon. De volgende 7 dagen betaalt het ziekenfonds je een vergoeding van 82% van je loon, met een begrenzing. Je moet dus ook je ziekenfonds op de hoogte brengen.

Wanneer de moeder gehospitaliseerd moet worden, of in het allerergste geval, wanneer ze zou overlijden, kan de vader een deel van de moederschapsrust overnemen.

Hoe werkt het borstvoedingsverlof?

Borstvoedingsverlof is mogelijk gedurende 5 maanden na de bevalling.

Profylactisch borstvoedingsverlof is voor moeders die op het werk risico's lopen die een weerslag hebben op de borstvoeding. Zij genieten een betaald verlof waar het ziekenfonds voor instaat. Dergelijk verlof wordt geregeld met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Individueel borstvoedingsverlof is mogelijk als daar een collectieve arbeidsovereenkomst over bestaat. De duur ervan moet afgesproken worden en het verlof is onbezoldigd. Je moet een bijdrage betalen aan het ziekenfonds om je ziekteverzekering te laten voortlopen.

Hoe werken borstvoedingspauzes?

Tijdens je werkuren kun je pauzes nemen om je kind borstvoeding te geven of om melk af te kolven. Je hebt recht op een half uur pauze als je 4 uur per dag werkt, dat wordt een uur als je minstens 7,5uur per dag werkt. Je kunt dit doen tot 9 maanden na de geboorte. Voor borstvoedingspauzes breng je je werkgever twee maanden op voorhand op de hoogte. Elke maand bezorg je hun een borstvoedingsattest van je arts of van een consultatiebureau van Kind en Gezin. Voor elke maand borstvoedingspauze bezorg je je ziekenfonds een aanvraagformulier voor een uitkering. Die uitkering bedraagt 82% van je brutoloon.

Hoe werkt het adoptieverlof?

Je hebt recht op 6 weken verlof bij de adoptie van een kind jonger dan 3, en op 4 weken verlof als het kind tussen 3 en 8 jaar is.

Het adoptieverlof moet worden opgenomen in een aaneengesloten periode en in volledige weken.

Je verwittigt je werkgever 1 maand op voorhand. De eerste drie dagen van het adoptieverlof wordt je normale loon doorbetaald, vanaf de 4de dag krijg van het ziekenfonds 82% van je loon, met een begrenzing.

Wanneer krijg je een geboortepremie ?

De geboortepremie kan vanaf de 6de maand zwangerschap worden aangevraagd bij het kinderbijslagfonds.

Meer info: http://www.famifed.be/home

En wanneer komt de kinderbijslag?

Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de geboorte van de baby. Het is een maandelijkse tegemoetkoming voor de opvoeding van het kind.
Meer info: http://www.famifed.be/home