Prettige vakantie 2020

Het vakantieseizoen komt er eindelijk aan in dit wel zeer bijzonder jaar. Ben je tijdelijk werkloos (geweest)? Goed nieuws: het vakantiegeld blijft gelijk, gezien het op basis van het jaar 2019 wordt berekend. In dit dossier vind je een overzicht van je rechten inzake vakantie.

Hoeveel dagen?

Voor arbeiders en bedienden is de berekening verschillend. En wat met halftijds- of deeltijds werkende werknemers? Vind meer informatie in het tabblad "Hoeveel dagen".

 

Meer info: Hoeveel dagen?

Wanneer vakantie?

Je hebt mogelijks 20 dagen vakantie. Wanneer mag je dan je grote vakantie opnemen? Daar bestaan regels over.

 

Meer info: Wanneer kan je vakantie nemen?

Hoeveel?

Op welke basis wordt je vakantiegeld berekent? Hoeveel mag je verwachten? Vind meer informatie in het tabblad "Hoeveel?".

 

Meer info: Hoeveel?

Minder dan 20 dagen?

Voor werknemers die in 2019 niet of niet het hele jaar gewerkt hebben, bestaan  er een aantal systemen om in 2020 toch enkele (extra) vakantiedagen te kunnen nemen.

 

Meer info: Minder dan 20 dagen?

Werkloos

Ook als volledig werkloze heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of 4 weken vakantie per jaar. De vakantiedagen die al werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen. 

 

Meer info: Werkloos?

Hoeveel dagen?

Hoeveel dagen?Een arbeider die het hele jaar 2019 gewerkt heeft, in een vijfdagenweek, heeft in 2020 recht op 4 weken betaalde vakantie. Voor een arbeider die voltijds werkt in een vijfdagenweek, betekent dit 20 dagen betaalde vakantie.

Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal dagen pro rata berekend. Bijvoorbeeld, als je drie dagen per week werkt, heb je recht op 12 dagen betaalde vakantie. 

In 2020 hebben bedienden recht op 2 dagen verlof per gepresteerde maand (bv. 6 maanden werk in 2019 = 12 dagen verlof in 2020). Voor een bediende in een 5-dagenstelsel bedraagt het maximaal aantal vakantiedagen dus 20, een bediende in een 6-dagenstelsel heeft maximaal recht op 24 dagen.

Voor halftijdse werknemers laat het aantal dagen zich berekenen volgens dezelfde regels als voor de voltijdse werknemers. Het recht wordt dan telkens proportioneel aan de gepresteerde arbeidstijd toegekend. Voor de maand waarin je in of uit dienst gaat heb je in principe geen recht op 2 dagen vakantie. Alleszins kan een werkgever wel verlof toestaan dat proportioneel is aan de gepresteerde arbeidstijd die maand.

Goed om te weten

Sommige niet-gewerkte dagen tellen toch mee. Dit noemen we gelijkgestelde dagen, bv.: arbeidsongeval en beroepsziekte, ander ongeval of ziekte, rustdagen, zwangerschapsverlof, staking, syndicale opdrachten, economische werkloosheid, klein verlet. 

Bepaalde sectoren en bedrijven kennen meer dagen toe dan de wet voorziet. Dan spreken we van extra-legale verlofdagen.

In theorie gaan de niet opgenomen dagen het jaar nadien verloren.

Impact 2021

Tijdelijk werkloos wegens overmacht (van 1 februari tot 30 juni 2020)? Deze periode wordt gelijkgesteld aan een gepresteerde periode, waardoor er geen impact is op jouw vakantiegeld en verlof in 2021. 

Minder dan 20 dagen?

Minder dan 20 dagen?Voor werknemers die in 2019 niet of niet het hele jaar gewerkt hebben, bestaan  er een aantal systemen om in 2020 toch enkele (extra) vakantiedagen te kunnen nemen.

Aanvullende vakantie

Wie zijn eerste job in België heeft of die hervat na een periode van werkloosheid, kan via het systeem van de aanvullende of Europese vakantie toch een aantal (extra) betaalde vakantie-dagen nemen. 

Let op! Het gaat om een voorschot op je dubbele vakantiegeld voor het volgende jaar. Meer info

Jeugdvakantie

Jongeren die in de loop van 2019 de school verlieten, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op jeugdvakantie-uitkeringen en aanvullende vakantiedagen. Meer info

Seniorvakantie

De regeling ‘seniorvakantie’ is van toepassing op de werknemers die het werk hernemen na een periode van inactiviteit en geen recht of onvolledige rechten hebben op jaarlijkse vakantie. Meer info

En wat in het geval collectieve sluiting?

Bepaalde bedrijven zijn gesloten tijdens een lange periode om de werknemers in staat te stellen vakantie te nemen. De werknemers hebben met andere woorden geen andere keus dan hun vakantie (of het grootste deel ervan) op dat moment op te nemen.

Maar het kan dat - voor bepaalde redenen - een werknemer niet voldoende rechten heeft om betaald verlof te nemen om die periode van collectieve sluiting te overbruggen.

In die gevallen, en onder voorwaarden, kan zo'n werknemer vragen als tijdelijk werkloze erkend te worden, en kan hij of zij de vergoeding "wegens collectieve sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie" opnemen.

Meer informatie op RVA.be

Verlof zonder wedde

Een werknemer beschikt steeds over de mogelijkheid om de werkgever om enkele dagen verlof zonder wedde te vragen. Niettemin moet men zich wel bewust zijn van de gevolgen van dit systeem:

  • Zoals de naam duidelijk maakt, is er geen loon voor die dagen
  • Hoewel onbetaald moet de werkgever wel akkoord gaan (het is geen verworven recht)
  • Het nemen van verlof zonder wedde kan een impact hebben op de berekening van bepaalde voordelen: betaald verlof volgende jaar, de eindejaarspremie, enzovoort.
Hoeveel?

Hoeveel vakantiegeld?Arbeiders

Het vakantiegeld bestaat uit het enkelvoudige vakantie-geld en het dubbele vakantiegeld. Het enkelvoudige vakantiegeld vervangt je gewone loon. Het dubbele vakantiegeld komt daar bovenop.  

Je vakantiegeld (enkel en dubbel) wordt berekend op basis van je totale brutoloon van 2019. Dat brutoloon moet je eerst vermenigvuldigen met 1,08. En van dat bedrag neem je 15,38%. Zo kom je op je bruto vakantiegeld. Daar gaan nog socialezekerheidsbijdragen en belastingen af. 

Het vakantiegeld wordt betaald tussen 2 mei en 30 juni door de kas waartoe uw werkgever is toegetreden 

Betaling uitsluitend via overschrijving

Het vakantiegeld wordt tussen 2 mei en 30 juni door de vakantiekas -waarbij je werkgever aangesloten is- betaald. Je kan jouw dossier op www.rjv.fgov.be raadplegen. 

Het vakantiegeld wordt via overschrijving betaald. Contacteer 026 27 97 60 -keuze 2- bij wijzigingen.

Opgelet: vooruitbetaling van het vakantiegeld voor de sectoren: maatwerkbedrijven, dienstencheques, schoonmaak, horeca en interim. Meer info

Bedienden

Het vakantiegeld bestaat uit het enkelvoudige vakantiegeld en het dubbele vakantiegeld. Het enkelvoudige vakantie-geld vervangt je gewone loon. 

Het dubbele vakantiegeld komt daar bovenop. Het dubbele vakantiegeld moet in principe betaald worden op het moment dat de werknemer zijn hoofdvakantie opneemt, maar vaak gebeurt die betaling op een vast moment voor alle werknemers in het bedrijf (meestal in mei of juni). 

Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het maandelijkse brutoloon. Het aantal gewerkte maanden in 2019 wordt vermenigvuldigd met 92% van het maandelijkse brutoloon van de maand waarin men zijn vakantie neemt. Dit wordt dan gedeeld door 12. 

Bijvoorbeeld: Je werkte vorig jaar 12 maanden en je ontvangt € 1250 bruto voor de maand waarin je vakantie neemt. Je dubbele vakantiegeld bedraagt 12x (92% van € 1250)/12= € 1150

Als je verloning variabel is, hebt je per vakantiedag recht op vakantiegeld gelijk aan het dagelijks gemiddelde van de bruto verloning die je ontving elk van de twaalf maanden voorafgaand aan de vakantiemaand.

Wanneer?

Wanneer vakantie?Je dient je vakantie normaal gezien te nemen tussen 1 mei en 31 oktober. In die periode hebben werknemers recht op een ononderbroken vakantie van 2 weken. Voor wie jonger is dan 18 is dit 3 weken. Aan gezinshoofden wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie. Je vakantie kan opgesplitst worden, maar je bent verplicht 1 ononderbroken week te nemen.

Word je ziek voor je vakantie begint, dan mag de vakantie later genomen worden (zelfs als er een collectieve sluiting is). Word je ziek tijdens je vakantie, dan verlies je die verlofdagen. 

Werkloos?

Werkloos?Als volledig werkloze heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of 4 weken vakantie per jaar. De vakantiedagen die al werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen. 

Je ontvangt in principe werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die je tijdens je werkloosheidsperiode neemt. Voor de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld (indien je als loontrekkende hebt gewerkt tijdens het volledige voorbije jaar of een gedeelte ervan) ontvang je geen werkloosheidsuitkeringen. 

Tijdens de vakantie ben je vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en je mag naar het buitenland met vakantie gaan. 

Telkens als je een dag vakantie neemt, vermeld je de letter ‘V’ in het overeenstemmend vakje van je controlekaart, ook als die vakantiedag niet door vakantiegeld wordt gedekt. De betaalde verlofdagen die u niet heeft genomen voor 31 december worden automatisch in vermindering gebracht van uw tegoeden voor de maand december. U kunt deze vakantiedagen dus niet overdragen naar het volgende jaar!

Tools

Prettige vakantie 2020

Tools

Vakantie 2019 - Bedienden