Syndicale premie

Wie heeft recht?

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:

  • op 30 juni van het huidig jaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van een textielonderneming. Voor schoolverlaters wordt deze datum verschoven naar 30 september van het huidig jaar
  • lid zijn van de Algemene Centrale - ABVV en in regel zijn met de bijdragen
  • Je ontvangt elk jaar een syndicale premie. 

Je bent werkloos, SWT-er of langdurig ziek:

  • je moet ontslagen zijn door de werkgever, maar niet om dringende redenen, of ontslag hebben gekregen of gegeven om medische redenen
  • lid zijn van de Algemene Centrale - ABVV en in regel zijn met de bijdragen
  • werklozen jonger dan 50 jaar of langdurig zieken ontvangen gedurende 3 jaar de syndicale premie
  • werklozen ouder dan 50 jaar behouden hun recht op de syndicale premie gedurende 6 jaar
  • SWT-ers ontvangen de syndicale premie tot aan de pensioengerechtigde leeftijd
  • Gepensioneerde textielarbeiders die in dienst zijn gebleven tot aan de datum van hun pensionering, ontvangen de syndicale premie gedurende 6 jaar. 

De syndicale premie bedraagt vanaf 2016 € 135,00. De premie zal naar € 145,00 gebracht worden van zodra het fiscaal plafond wordt aangepast. De premie wordt vóór eind december uitbetaald door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Textiel- en Breigoednijverheid.

Het Waarborg- en Sociaal Fonds stuurt in de loop van de maand september aan alle arbeiders die in dienst zijn op 30 juni een formulier "Aanvullende sociale toelagen in de textielnijverheid en het breiwerk". Je moet het zo vlug mogelijk overmaken aan de Algemene Centrale - ABVV. Die zorgt er dan voor dat je vóór eind december je syndicale premie ontvangt. Laattijdig bezorgde formulieren (na 1 oktober) worden weliswaar nog uitbetaald, maar dan in de loop van het volgende jaar. De werkloze, de SWT-er en langdurig zieke textielarbeider ontvangt zelf geen aanvraagformulier. De Algemene Centrale - ABVV staat in voor de indiening van deze aanvragen.