Beroepsopleiding

Men wil tot een kwaliteitsvolle opleiding in de sector komen.

De sociale partners verbinden er zich toe om de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector met 5 % te verhogen door middel van het effectief opstarten van een aanbod van opleidingen in het jaar 2013-2014 door het Fonds voor de vorming van arbeiders in het aanvullend paritair comité van de werklieden.

De ondernemingen zullen minstens 1x/ jaar hun bedrijfsopleidingsplan voor arbeiders ter bespreking voorleggen aan de Ondernemingsraad (of bij het CPBW) en een overzicht geven van de aandachtspunten op basis van de evaluatie van de opleidingen van het vorige jaar met als doel te komen tot kwaliteitsvolle opleidingen.

De sociale partners engageren zich om met de middelen van deze 0,10% risicogroepen het bestaande sectorale opleidingsaanbod verder uit te breiden naar zowel functie gebonden als algemene opleidingen.

Voor meer informatie over de beroepsopleiding raadpleeg je de site van het Fonds voor de vorming van de arbeiders: http://opfo100.be/

Wie zijn de risicogroepen ?

Onder risicogroepen wordt verstaan: de werknemers waarvan de kwalificatie niet is aangepast of dreigt te zijn aan de vereisten van de nieuwe technologieën, waarvan in het bijzonder de laaggeschoolden.