Economische werkloosheid

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hierna economische werkloosheid genoemd, kan de werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werklieden die hij tewerkstelt, schorsen of hun arbeidsprestaties verminderen. De economische oorzaken moeten conjunctureel zijn en niet structureel.

De werkgever brengt door middel van aanplakking of individuele schriftelijke kennisgeving de werknemers op de hoogte dat hij hen werkloos stelt wegens gebrek aan werk wegens economische redenen.

Tijdens die periode van schorsing of voor wat betreft de dagen waarop geen arbeidsprestaties worden gepresteerd in de regeling van gedeeltelijke arbeid, is de werkgever vrijgesteld van de verplichting om het loon van de werknemer te betalen. Het is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die in dat geval de vergoeding van de werknemer op zich neemt.

Uitkering

Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer een vervangingsinkomen ontvangen voor deze inactiviteitsdagen (tijdelijke werkloosheid). Het gaat dan om een werkloosheidsuitkering.

Het bedrag van de uitkering zal afhangen van 2 elementen: het normaal loon en de gezinstoestand.

De werkgever moet een aanvullende vergoeding betalen per dag dat de arbeidsovereenkomst geschorst wordt wegens werkloosheid om economische of technische redenen of wegens slecht weer (dit wordt dus niet beperkt in de tijd). Het minimumbedrag is € 2/dag inactiviteit.

Voor effectieve uitbetaling van deze uitkeringen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Neem contact op met jouw lokale afdeling van het ABVV voor meer details!