Het loon

Op 1 december 2014 verhoogt het uurloon met 2,5% voor de werknemers van de ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het loon in de onderneming hoger is dan het minimumuurloon dat is vastgelegd in de cao van 22 mei 2013 die werd gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor Arbeiders. Dit op voorwaarde dat de effectieve loonsverhogingen en/of de andere nieuwe of verhoogde voordelen die in 2013-2014 op ondernemingsvlak werden toegekend in rekening worden gebracht, met uitzondering van de bonussen die worden gegeven in het kader van de cao nr. 90 die in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten.

Gewaarborgd sectoraal minimumuurloon

Sinds 1 januari 2012 omvat het minimum uurloon voor alle werknemers van het PC 100 geen premies voor specifieke arbeidsomstandigheden. Premies voor ploegenwerk, weekendwerk, 'vuilwerk', zwaar werk, polyvalentie worden nu betaald bovenop dit uurloon.

Sinds 1 januari 2013, kunnen ook premies die betrekking hebben op een periode van meer dan een maand (bv. de eindejaarspremie) NIET meer verrekend worden in dit minimum uurloon en zullen dus ook bovenop dit uurloon betaald worden.

Betaling van het loon

Het loon moet minstens twee keer per maand uitbetaald worden, met een tussenperiode van hoogstens 16 dagen. Het gaat om een voorschot en een definitieve betaling van het loon voor de betrokken maand. Het loon moet worden uitbetaald uiterlijk op de vierde werkdag na de periode waarop het betrekking heeft. Bij elke definitieve loonbetaling moet je een loonbrief ontvangen met alle details van de berekening van je loon en de inhoudingen die erop verricht werden.