Corona - Ziekte

Opgelet: Corona werd erkend als beroepsziekte voor de essentiële sectoren, en dus ook voor de werknemers die dringende werken uitvoeren in de bouwsector. Meer info op de website van FEDRIS: https://www.fedris.be/nl/FAQ-Covid-19

Indien je als arbeidsongeschikt erkend wordt en je aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je recht op :

 • Een gewaarborgd loon betaald door jouw werkgever en een tussenkomst van je mutualiteit gedurende de 30 eerste ziektedagen (zie punt 1) 
 • of, een ziekte-uitkering betaald door je mutualiteit (zie punt 2) 
 • en, in sommige gevallen, een bijkomende vergoeding (zie punt 2)

Hiervoor moet je wel bepaalde stappen volgen (zie punt 3).

1. Gewaarborgd loon betaald door jouw werkgever

Om gewaarborgd loon te ontvangen, moet je minimaal één maand ononderbroken in dienst zijn bij éénzelfde bedrijf. Indien dit niet het geval is, dan moet je een aanvraag indienen voor een ziekte-uitkering bij je mutualiteit (zie punt 2).

Als je over één maand anciënniteit beschikt tijdens de periode die gedekt wordt door het gewaarborgd loon, heb je recht op het gewaarborgd loon voor de resterende dagen van de periode van de eerste 30 ziektedagen.

Hieronder vind je een tabel van het gewaarborgd loon betaald door jouw werkgever en de tussenkomst van je mutualiteit gedurende de eerste 30 ziektedagen :

Periode ziekte

Gewaarborgd loon betaald door je werkgever

Betaald door je mutualiteit

Eerste 7 dagen

100 % van je bruto loon

/

8ste– 14de dag

85,88 % van je bruto loon

 

/

15de – 30ste dag

- 25,88 % van het deel van je normaal loon dat niet boven het plafond (gebruikt voor de berekening van de uitkeringen bij de mutualiteit) ligt ;

- en 85,88 % van het deel van je normaal loon dat boven dat plafond ligt

60 % van je bruto loon (loongrens is wettelijk vastgelegd)

Let op :

 • Indien je tijdens een werkdag ziek valt, ontvang je je normale loon voor die dag. De periode dat door het gewaarborgd loon gedekt wordt, begint pas te lopen vanaf de volgende dag.
 • Indien je werkgever je tijdelijk werkloos verklaart tijdens de periode van gewaarborgd loon :
 • In geval van economische werkloosheid, moet je werkgever je een gewaarborgd loon betalen tot de laatste dag vóór de tijdelijke werkloosheid. Vervolgens zal je mutualiteit je ziekte-uitkeringen betalen vanaf de eerste dag van je economische werkloosheid (60% van je bruto loon).
 • De wet voorziet niet het geval van werkloosheid wegens overmacht), maar de FOD WASO is van mening dat de regels van economische werkloosheid toegepast moeten worden. Hierover is momenteel een discussie gaande. Vakbonden pleiten ervoor om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van het gewaarborgd loon!

Indien je als uitzendkracht of leerjongere werkt, neem contact op met je afdeling.

2. Ziekte-uitkeringen

Ziekte-uitkeringen die door de mutualiteit betaald worden

Vanaf de 15de dag van je arbeidsongeschiktheid, krijg je van je mutualiteit een ziekte-uitkering die overeenkomt met 60% van je bruto loon.

Indien je niet in aanmerking komt voor een gewaarborgd loon of indien je werkloos bent, ontvang je deze ziekte-uitkeringen vanaf je eerste dag arbeidsongeschiktheid.

Let op:

 • Indien je in quarantaine geplaatst wordt, dan heb je geen recht op ziekte-uitkeringen. Je werkgever kan dan een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • Indien je werkloos bent en ziek valt, dan ontvang je een ziekte-uitkering die gelijk is aan je werkloosheidsuitkering behalve als het bedrag van je werkloosheidsuitkering hoger is dan je ziekte-uitkering.

Voorbeeld : Indien je een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vergoeding krijgt die overeenkomt met 70% van je bruto loon en er bovenop een aanvulling van € 5,63/ dag krijgt, dan krijg je van de mutualiteit een lagere tussenkomst. De mutualiteit betaalt dan 60% van je bruto loon.

 • De werkgever moet alle feestdagen die binnen de 30 dagen volgend op de aanvang van je ziekte betalen.

Om je ziekte-uitkeringen aan te vragen moet je de stappen in punt 3 volgen.

Indien je als uitzendkracht of leerjongere werkt, , neem dan contact op met je afdeling voor meer informatie.

Bijkomende vergoeding

Je hebt recht op een bijkomende vergoeding tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid enkel als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 1. Verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, met een bedrijf uit de bouwsector, op het moment dat de langdurige arbeidsongeschiktheid begint
 2. Gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen arbeidsongeschikt zijn
 3. Je moet een uitkering van de mutualiteit ontvangen

Dagelijks bedrag

 • Van de  31ste tot en met de 56ste kalenderdag : €  7,65
 • Van de 57ste tot en met de 337ste kalenderdag : € 8,70

Het dagbedrag wordt betaald naar rato van 5 dagen per week, volgens de formule: 5/7 van het aantal kalanderdagen tijdens arbeidsongeschiktheid.  

De bedragen worden verminderd met een fiscale inhouding van 22%.

Je aanvraag moet bij de vakbond ingediend worden.

Indien je als uitzendkracht of leerjongere werkt, , neem dan contact op met je afdeling voor meer informatie.

3. Te volgen stappen

Indien je ziek wordt, moet je de onderstaande stappen volgen:

Stap 1

Breng je werkgever onmiddellijk op de hoogte over het feit dat je ziek bent. Doe dit telefonisch of via e-mail.

Stap 2

Stuur je medisch attest door naar je werkgever, per e-mail, fax of aangetekende brief. Dit moet binnen de 2 werkdagen vanaf de dag dat je arbeidsongeschikt verklaard werd (behalve indien je arbeidsovereenkomst het anders voorziet) of vanaf ontvangst van de uitnodiging.

Let op :

 • Als je je medisch attest te laat opstuurt, kan de werkgever weigeren om je te betalen voor alle ziektedagen die het versturen van het attest voorafgaan
 • Je moet je attest naar je werkgever sturen zelfs indien je geen recht hebt op gewaarborgd loon

Stap 3

Je dokter moet een medisch attest opmaken, die ‘vertrouwelijk’ genoemd wordt.

Je moet dit attest altijd binnen de 48 uur naar je mutualiteit doorsturen via afgetekende brief of een scan of foto die je via mail doorstuurt.

Uitzondering : indien je een gewaarborgd loon hebt, dan beschik je over 14 kalenderdagen om je attest naar de mutualiteit door te sturen, te rekenen vanaf de dag dat je arbeidsongeschikt verklaard werd. Binnen de 48 uur in geval van verlenging van je arbeidsongeschiktheid. Echter raden wij jullie aan, voor de veiligheid, om het altijd binnen de 48 uur naar je mutualiteit te sturen.

Let op: als je je attest te laat naar de mutualiteit stuurt, verlies je 10% van je uitkeringen voor alle ziektedagen die het versturen van het attest voorafgaan. Als het over een bedrag van minimum € 25 gaat, kan je aan de RIZIV vragen om de sanctie te annuleren in twee gevallen:

 • Indien je het attest niet op tijd hebt kunnen indienen wegens overmacht
 • Indien het jaarlijks bruto-inkomen van je gezin voor het jaar voorafgaand aan je ziekte, minder dan € 18.855,63 bedraagt, waar € 3.490,68 per bijkomende gezinslid aan toegevoegd kan worden. Op deze basis kan de sanctie maar één keer geannuleerd worden per termijn van 3 jaar.

Indien je je in één van deze 2 gevallen bevindt, neem contact op met je mutualiteit.

Indien je als uitzendkracht of leerjongere werkt, , neem dan contact op met je afdeling voor meer informatie.

Stap 4

Ben je langer dan 30 kalenderdagen ziek? Neem dan contact op met je afdeling om de bijkomende ziekte vergoeding te verkrijgen.