Aanvullende vergoedingen bestaanszekerheid

Deze uitkeringen mogen niet samengevoegd worden bij deze voorzien in je onderneming. Je kan steeds van het meest voordelige regime genieten.

Aanvullende werkloosheidsuitkeringen

Je krijgt een aanvullende werkloosheidsuitkering:

  • bij tijdelijke werkloosheid (voorwaarde: 3 maand anciënniteit in de onderneming)
  • in geval van ontslag wegens economische of technologische redenen (voorwaarde: 1 jaar anciënniteit in de onderneming)

De aanvullende vergoeding bedraagt:

  • € 6, 73 per dag 
  • gedurende maximum 90 dagen.

In ondernemingen waar gunstigere regelingen bestaan, blijven deze van toepassing voor de duurtijd bepaald bij bedrijfs-cao of arbeidsreglement.

Uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval

In geval van dodelijk arbeidsongeval wordt een eenmalige uitkering, gelijk aan een maandloon, toegekend aan de echtgeno(o)t(e). Daarnaast is er een aanvullende uitkering van € 268,35 per kind jonger dan 18 jaar (of ouder dan 18, voor wie kinderbijslag wordt betaald).

Uitkering in geval van arbeidsongeval

Als je arbeidsongeval een arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 kalenderdagen tot gevolg heeft, heb je recht op een aanvullende uitkering van € 1,35 per dag.

Je hebt recht op deze premie gedurende 90 kalenderdagen, vanaf de 31ste dag.

Uitkering in geval van langdurige ziekte

In geval van langdurige ziekte heb je recht op een aanvullende uitkering.

Deze premie bedraagt:

  • € 1,55 van de 31ste tot 60ste dag ziekte.
  • € 3,11 van de 61ste tot 120ste dag ziekte.

Voorwaarde: 1 jaar anciënniteit hebben.

Opgelet: deze uitkering wordt niet toegekend in geval van bevallingsverlof.

Uitkering in geval van vervroegd vertrek

In geval van vertrek vóór het wettelijk pensioen, kunt u per jaar onder bepaalde voorwaarden van een vergoeding van 6 weken loon genieten, verhoogd met een eindejaarspremie van 8,33%.