Bestaanszekerheid, inkomensbescherming en ontslag

Bij tijdelijke werkloosheid

De bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid is aan de index gekoppeld.

Vanaf Door de werkgever betaald Door het fonds betaald
01/10/2013  € 9,1265 / dag automatisch geïndexeerd € 2,48 / dag (gedurende 75 dagen)

In geval van ontslag

Op 5 juli 2013 heeft de federale regering een nieuwe regeling voor de opzegtermijnen goedgekeurd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeidsters en bedienden.

Deze politieke beslissing moet wel nog in wetgeving omgezet worden. Bovendien zijn er op dit ogenblik nog een aantal onduidelijkheden over die nieuwe regeling.

Daarom dit advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je delegee of met je vakbondsafdeling. Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wil nemen.

Ziekteverzekering

In de tabaksector is er een aanvullende vergoeding die volledig ten laste is van de werkgevers.

De arbeidsters ontvangen, bovenop de ziekte-uitkering van de mutua- liteit, 15% van het gedeelte van hun loon dat onder het RIZIV-plafond ligt en 75% van het gedeelte van hun loon boven het RIZIV-plafond.

Het jaarloon = het maandloon X 12

Deze uitkering wordt geheel door de werkgever betaald. Je ontvangt die vanaf de 30ste dag ziekte en dit voor de ganse ziekteperiode tot de pensioenleeftijd (eerder was het tot 60 jaar).

Het enige criterium dat telt voor de betaling is de erkenning van de ziekte door de mutualiteit.

Inkomensbescherming in geval van deflatie

In de tabaksector worden de brutolonen en premies driemaandelijks geïndexeerd.

Wanneer het indexcijfer daalt, worden de lonen voortaan bevroren tot een daling van 0,5%.

Concreet: indien het indexcijfer met 0,4% daalt, wordt je loon niet naar beneden geïndexeerd.

Indien het indexcijfer bijvoorbeeld 0,8% daalt, wordt je loon gedeeltelijk naar beneden geïndexeerd. En dit op de volgende basis : 0,8% min 0,5% => indexatie van 0,3% naar beneden.