Premies en vergoedingen

Eindejaarspremie

Aan de baremiseerbare bedienden[1]  wordt een eindejaarspremie toegekend op voorwaarde dat zij tenminste zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen.

 Deze premie wordt berekend op basis van de jaarlijkse bezoldiging voor effectieve prestaties en schommelt in functie van de anciënniteit in de onderneming:

  • 7,3% voor een anciënniteit van 6 maanden tot minder dan 12 maanden,
  • een dertiende maand overeenstemmend met de normale bezoldiging van de maand december voor de bedienden waarvan de bezoldiging forfaitair wordt vastgesteld en met een anciënniteit van 12 maanden en meer,
  • 8,33% van de jaarbezoldiging voor de bedienden waarvan de bezoldiging niet forfaitair is vastgesteld en met een anciënniteit van 12 maanden en meer.

Voor de berekening van de eindejaarspremie wordt één enkele ononderbroken gerechtvaardigde afwezigheid met effectieve prestaties gelijkgesteld en dit voor een maximumtermijn van 30 kalenderdagen per burgerlijk jaar.

Maaltijdcheques

In de sector is de toekenning van een maaltijdcheque voorzien, waarvan het bedrag momenteel is vastgesteld op € 4,45. Het aantal maaltijdcheques hangt af van het aantal effectief gewerkte dagen of – in geval van de alternatieve telling – het aantal gepresteerde uren.

Opleg bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Voor elke dag van tijdelijke werkloosheid om economische redenen moet de werkgever een supplement van € 9,59 betalen aan de bediende, bovenop de werkloosheidsuitkeringen. Voor een deeltijdse dagprestatie wordt het supplement verhoudingsgewijs verminderd.

Syndicale premie

De bediende die in de textielnijverheid werkt en bij een vakbond aangesloten is, kan aanspraak maken op een syndicale premie van € 145/jaar. De syndicale premie wordt telkens door de vakbond uitbetaald vanaf februari tot juli van het daaropvolgende kalenderjaar.

 

[1] Een baremiseerbare bediende is een bediende van wie de functie beantwoordt aan de criteria van één van de zes categorieën waarvan sprake in de functieclassificatie.