Werkbaar werk in de scheikunde - een dubbelzinnig verhaal

De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (het overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties) heeft zijn rapport gepubliceerd over werkbaar werk in de sector scheikunde. In het rapport wordt aan de hand van verschillende indicatoren bekeken of er rond werkbaar werk een significante positieve evolutie sinds 2004 (start van de metingen) merkbaar is.

 

Werkbaar werk terug in stijgende lijn

De werkbaarheidsgraad in de sector ging na 2013 stelselmatig achteruit. Sinds de oprichting van het demografiefonds in 2016, onder impuls van ABVV Scheikunde, kan elk bedrijf in de sector concrete projecten opzetten om het werk werkbaarder te maken. Deze projecten worden financieel ondersteund door het fonds. Daardoor zien we in dit rapport een positieve stijging op vlak van werkbaar werk en wordt het percentage van 53,8% in 2004 bijna opnieuw geëvenaard.

De fysiek belastende arbeidsomstandigheden en werkdruk stijgen

De werkbaarheidsgraad mag dan wel terug in de goeie richting evolueren, toch zijn er ook negatieve evoluties: de fysiek belastende arbeidsomstandigheden en de werkdruk stijgen. Dit zijn geen verrassende resultaten als je weet dat de regering MR/N-VA ploegen- en nachtarbeid heeft aangemoedigd door middel van uitgebreide loonsubsidies voor de werkgevers, zie onze analyse op www.abvvscheikunde.be. Nachtarbeid is ondertussen voor 24,9% van de werknemers in de sector een realiteit. Het is juist deze vorm van arbeidsorganisatie die extra fysiek belastend is voor werknemers. ABVV Scheikunde bracht in 2019 een brochure uit met een analyse over ploegen- en nachtarbeid.

Bovendien zijn er veel werknemers die overuren moeten presteren, vaak zonder enige compensatie. Ook is een grote meerderheid van de werknemers in de scheikunde telefonisch en via e-mail bereikbaar buiten de normale werkuren. Deze hoge werkdruk verhoogt het risico op stress gerelateerd aan het werk, motivatieproblemen en een onevenwicht in de werk-privé-balans.

Een dubbelzinnig verhaal

De werkbaarheidsgraad ging er de laatste jaren licht op vooruit maar toegenomen werkdruk en belastende arbeidsomstandigheden wegen op de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Als ABVV Scheikunde willen we deze negatieve tendensen de komende jaren een halt toeroepen.

 

Via deze link vind je het volledige rapport van de SERV.