Privacybeleid

De Algemene Centrale van het ABVV voert een strikt beleid met betrekking tot gegevensbescherming. De vakorganisatie neemt uw privéleven heel ernstig en verwerkt uw persoonlijke informatie met zorg.

Dit privacybeleid steunt op de Belgische wetten aangaande privacy (wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) alsook op de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG; of als de General Data Protection Regulation of GDPR).

De Verwerkingsverantwoordelijke

De Algemene Centrale van het ABVV gelegen te Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit privacybeleid en treedt op als “verwerkingsverantwoordelijke”.

Op wie is dit beleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op alle leden, militanten en afgevaardigden van de Algemene Centrale.

Misschien bent u geen lid, maar bijvoorbeeld een sollicitant of geïnteresseerde. Ook in dat geval is dit Privacybeleid voor u van toepassing en worden uw persoonsgegevens verwerkt onder hetzelfde beveiligingsniveau.

Transparantie als basis

De Algemene Centrale-ABVV respecteert het privéleven van haar leden en andere betrokkenen, en waakt erover dat de persoonsgegevens op een vertrouwelijke wijze worden verwerkt.

We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Hieronder verneemt u welke informatie we desgewenst verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Indien u toch nog vragen heeft rond de verwerking van uw gegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Data Protection Offcier.

Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

De Algemene Centrale van het ABVV wilt u de beste dienstverlening aanbieden, om dit te bekomen verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden altijd verwerkt op basis van een van de onderstaande rechtsgronden:

 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
 • Het nakomen van onze overeenkomsten waarbij u betrokken partij bent, of om op verzoek van u als betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Ons gerechtvaardigd belang; of
 • Uw toestemming.

Welke persoonsgegevens hebben wij over u?

Hierbij vindt u een opsomming van de mogelijke gebruikte persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Achternaam, Voornaam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geslacht, Nationaliteit, Woonplaats (Adres, Postcode, Plaats);
 • E-mailadres, Vaste telefoonnummer, Mobiele telefoonnummer, Rijksregisternummer, IP-adressen, Cookie-gerelateerde informatie;
 • Lidmaatschapsstatus
 • Mandaatinformatie
 • Foto’s
 • BTW-nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsnaam,
 • Bankrekening, IBAN-rekeningnummer, SWIFT-verwijzingen, SEPA-verwijzingen,
 • Sociale Media Profiel gerelateerde informatie, Sociale media “posts” en commentaren,
 • Financiële informatie, Verzekering gerelateerde informatie, Debiteur-informatie, Crediteur-informatie,
 • Gezinssamenstelling, Burgerlijke staat, Verblijfplaats,

Welke verwerkingen doen we met uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel van de verwerking kan het gaan om de volgende handelingen: verzamelen, vastleggen, invoeren, opslaan, converteren, opmaken, afdrukken, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, downloaden/uploaden, gebruiken, bezorgen, doorsturen, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beschermen, vernietigen, manueel verwerken, machinaal verwerken, opnemen in drukwerk, verwerken in poststukken, opsturen, andere,...

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De hierboven opgesomde verwerkingen hebben één van de volgende doeleinden:

 • Correct lidmaatschapsbeheer in de ruime zin,
 • Beheer en uitvoeren van betalingen zoals premies,
 • Het u opsturen van nieuwsbrieven, nieuws-feeds, informatie, ongeacht het formaat,
 • Gegevensonderzoek en statistische doeleinden in de brede zin,
 • Het aanbieden van downloadbare documenten, en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen wanneer u deze bezoekt,
 • Individuele dienstverlening,
 • Een juiste en unieke identificatie inzake gegevensuitwisseling. Specifiek ook betreffende uitwisselingen met overheden, waar geen andere identificatiemogelijkheid wordt geboden dan het gebruik van het rijksregisternummer.
 • Het aanbieden en u laten deelnemen aan vorming in de brede zin,
 • Syndicale militantenwerking in de brede zin,
 • Inspectie en preventie op de werkvloer,
 • Boekhouding,

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Hoelang wij uw gegevens bijhouden kan afhangen van het type persoonsgegevens en de verwerking. Steeds is de duurtijd gebaseerd op één of meerdere van onderstaande elementen.

 • De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen,
 • De duurtijd van uw lidmaatschap
 • De nazorg die wij voor u wensen te kunnen verzekeren, ook al bent u geen lid meer
 • Het u eenvoudig maken als u na een onderbreking toch opnieuw wenst aan te sluiten
 • Uw recht om gegevens te laten wissen
 • Het feit dat we niets langer bijhouden dan wat strikt nodig is, zowel qua duurtijd als qua hoeveelheid gegevens.

Concreet zijn de bewaartermijnen:

 • Uw lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap en 10 jaar na laatste SEPA-betaling;
 • Uw premies: maximaal 10 jaar, tenzij langer is bepaald door de toezichthoudende instantie;
 • Uw juridische dossiers: 5 jaar na het verlopen van de verjaringstermijn van het dossier
 • Uw boekhoudkundige documenten waarin uw persoonsgegevens mogelijks voorkomen: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door onderaannemers (verwerkers) die wij met hoogste zorg hebben uitgekozen. Een verwerker is een externe organisatie aan wie wij de instructie hebben gegeven om uw gegevens te verwerken. Deze informatie-deling is noodzakelijk in het kader van de diverse dienstverleningen die wij u bieden. Met deze onderaannemers hebben wij een sluitende overeenkomst afgesloten die beantwoordt aan de wettelijke voorschriften en de beste praktijken ter zake.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de informatie gedeeld wordt met andere partijen die ook optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

De partijen met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen zijn:

 • Het interprofessionele ABVV
 • Andere Centrales van het ABVV
 • Organisaties voor personeelsbeheer
 • Organisaties m.b.t. preventiebeleid
 • Animatoren
 • Security- en bewakingsbedrijven
 • Drukkerijen
 • Organisaties voor betaalverkeer
 • Mailingplatformen
 • Medische experts
 • Schuldbemiddelaars
 • Sociale Secretariaten
 • Surveybedrijven
 • Communicatiebedrijven
 • Trainings- en vormingsbedrijven
 • Werkgevers
 • Advocaten en juristen
 • Verzekeringsmaatschappijen

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

 • Al uw verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en u kan hier steeds inzage in hebben.
 • Er is steeds een gegronde reden tot verwerking van persoonsgegevens.
 • We vermelden u steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
 • We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
 • De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
 • We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
 • We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
 • We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
 • We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde uw persoonsgegevens steeds veilig te houden.
 • U kan steeds vragen stellen en uw rechten op inzage e.d. uitvoeren.
 • We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
 • Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

U hebt rechten!

Het recht op informatie

U hebt het recht om op een duidelijke en transparante manier uitleg te krijgen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Het recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. Daarnaast kan u een kopie vragen om te kijken of uw gegevens correct zijn.

Het recht op rectificatie

U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of aan te vullen wanneer deze onvolledig zouden zijn.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.

Daarnaast kan u ons ook verzoeken om deze gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere dienst of verwerkingsverantwoordelijke voor zover een rechtstreekse gegevensoverdracht technisch mogelijk is.

Het recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kan u contact opnemen met onze data protection officer.

Het recht op gegevenswissing

U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Dit is enkel mogelijk Indien de Algemene Centrale -ABVV geen andere rechtsgrond heeft voor de verwerking van deze gegevens.

Het recht van bezwaar.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt ook voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing.

Het recht om klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent met onze werking, of indien u van mening bent dat er onregelmatigheden zijn, dan heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Uw contactmogelijkheden aangaande gegevensbescherming

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, uw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of uw gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afdeling of ons contacteren via:

ACCG Data Protection Officer
Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel
privacy@accg.be

De laatste wijziging gebeurde op 07.01.2021