Wie zijn wij?

De Algemene Centrale - ABVV is een vakbond die werknemers verenigt uit de bouwnijverheid, de scheikunde, de industrie en de diensten. 

De Algemene Centrale - ABVV verdedigt de belangen van de werknemers uit al die sectoren. Ze ijvert voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden. Ze heeft heel speciaal aandacht voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Ze komt op voor fatsoenlijk werk, en voor voldoende jobs voor iedereen.

De vakbondscentrale maakt daar werk van in het sociaal overleg met de werkgevers. Ze informeert haar leden en de publieke opinie. Ze voert ook syndicale actie om haar eisen kracht bij te zetten. Als overleg of campagnes niet baten, grijpt ze naar het stakingsrecht.

De Algemene Centrale - ABVV is een socialistische vakbondscentrale. Het financiële monopoliekapitalisme wordt op de korrel genomen. Er wordt gezocht naar socialistische modellen voor een betere samenleving, bij ons en in de hele wereld.

Organisatie

De Algemene Centrale is georganiseerd volgens het traditionele model van de socialistische vakbeweging. De leden vormen de brede basis. Bij die leden worden militanten geworven. Bij de Algemene Centrale gaat het over zowat 13.000 mensen. Uit die groep komen vakbondsafgevaardigden die aangeduid worden volgens procedures die verschillen van bedrijf tot bedrijf. Daarnaast zijn er de leden van ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk die om de vier jaar bij sociale verkiezingen door de werknemers aangeduid worden. Hier zitten we op bedrijfsniveau.

Het volgende niveau wordt gevormd door de gewestelijke afdelingen. De Algemene Centrale telt er zo 14. Hier vinden we de plaatselijke vakbondssecretarissen die als betaalde krachten het vakbondswerk organiseren en ondersteunen. De bestuursorganen van gewestelijke afdelingen worden democratisch verkozen tijdens vierjaarlijkse statutaire congressen.

Overkoepelend boven deze structuren staat het federale niveau. Het federale bestuursorgaan van de Algemene Centrale bestaat uit 8 federale secretarissen, waaronder een voorzitter en een algemeen secretaris. Zij worden bijgestaan door studiediensten en administratieve diensten. Het federaal bestuur wordt democratisch verkozen. Dat gebeurt om de vier jaar, tijdens het federale statutaire congres.

Het vierjaarlijkse statutaire congres is het hoogste orgaan van de Algemene Centrale. Zowat 750 stemgerechtigde militanten die representatief zijn voor de gewesten en de sectoren bepalen er de standpunten en de koers van de Algemene Centrale. Zij keuren de financiële verslagen goed. En zij verkiezen de bestuursorganen van de organisatie.

Meer informatie over de geschiedenis van de Algemene Centrale - ABVV