Organisatie

Wie beslist in de Algemene Centrale – ABVV? De leden beslissen. Want de Algemene Centrale van het ABVV is een democratische organisatie. De standpunten en verwachtingen van de vakbondsleden zijn het draagvlak waarop de hele werking gebouwd wordt.

Het bestuur van de vakbond komt tot stand volgens een getrapt democratisch systeem. Vakbondsleden kiezen hun vakbondsvertegenwoordigers, die op hun beurt vakbondssecretarissen en leidende instanties verkiezen. Op die manier functioneren 15 gewestelijke afdelingen die samen een federale vakbondscentrale vormen.

Ook de besluitvorming komt democratisch tot stand. Dat gebeurt op congressen, in vakcommissies en op vakcongressen. Daar bepaalt men een houding over sociale vraagstukken, over collectieve arbeidsovereenkomsten, over conflicten.

Het statutaire congres is het centrale moment waarop de vertegenwoordigers van de basis van de vakbond de grote beleidslijnen bepalen die de bestuurlijke instanties moeten volgen. Die bestuurlijke instanties zijn het federaal bestuur, het uitvoerend bestuur en het federaal secretariaat.

Het Federaal Secretariaat

De leden van het federaal secretariaat zijn de federale vakbondssecretarissen. Zij worden verkozen door het Statutair Congres. Zij zijn verantwoordelijk voor de verschillende sectoren die in de Algemene Centrale van het ABVV verenigd zijn en staan dus in voor het sectorale overleg met de werkgevers. 

Naast de 8 federale vakbondssecretarissen maken ook de voorzitter en de algemeen secretaris van de centrale deel uit van het federaal secretariaat. Zij voeren de afspraken en beslissingen uit, zij coördineren het dagelijks werk van de organisatie.

Het uitvoerend bestuur

Het uitvoerend bestuur wordt aangesteld door het federaal bestuur. Het bestaat uit gewestelijke vakbondssecretarissen en de leden van het federaal secretariaat. Deze vergadering komt zeer geregeld bijeen en beslist over het goede dagelijkse bestuur van de organisatie. Hier neemt men ook de financiële beslissingen.

Het federaal bestuur

Afgevaardigden van de gewestelijke afdelingen en het federale secretariaat vormen samen het federaal bestuur. Dat bestuur wordt verkozen op het statutair congres. Het ziet erop toe dat de statuten worden nageleefd en dat de beleidslijnen die werden uitgetekend op het statutair congres ook gerealiseerd worden. Met andere woorden, het federaal bestuur staat in voor het goede verloop van de syndicale werking. Standpunten, projecten, campagnes en acties worden besproken. Dat gebeurt twee keer per jaar, met een zeventigtal deelnemers.

Het statutair congres

Het statutair congres wordt om de vier jaar bijeengeroepen. Het is de hoogste beslissingsinstantie van de Algemene Centrale van het ABVV. De gewestelijke afdelingen zijn in het congres vertegenwoordigd met één afgevaardigde per 400 leden. Het congres beoordeelt het activiteitenverslag over de voorbije vier jaar en bepaalt de beleidslijnen voor de toekomst door middel van resoluties.

Gewestelijke afdelingen

Er zijn 15 gewestelijke afdelingen bij de Algemene Centrale van het ABVV. Zij staan in voor de plaatselijke werking van de vakbond, de dienstverlening aan de leden, de verdediging van de werknemers in de bedrijven. De afdelingen zijn autonoom, met een eigen bestuur dat verkozen wordt door een statutair congres.

De Vakcongressen

De vakbondsafgevaardigden van elke sector komen om de vier jaar bijeen voor een vakcongres, samen met hun vakbondssecretarissen. De federale secretaris die de sector onder zijn hoede heeft zorgt voor een verslag over de situatie van de sector en over de syndicale werking van de voorbije jaren. Dit congres bepaalt de thema’s die de komende jaren in de sector aandacht zullen krijgen.

De Vakcommissies

Per sector is er ook een vakcommissie. Die bestaat uit vakbondssecretarissen en vakbondsafgevaardigden. De vakcommissie organiseert de syndicale werking in de sector. Een belangrijke taak bestaat erin de sectorale onderhandelingen voor nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten voor te bereiden. Ook bij conflicten speelt de vakcommissie vaak een belangrijke rol.

15.000 vakbondsafgevaardigden en militanten
419.382 leden