IPA: Is dit ontwerpakkoord evenwichtig genoeg?

Het ontwerp van sociaal akkoord van 8 juni werd dinsdag voorgelegd aan een federaal bureau van het ABVV. De Algemene Centrale prijst het harde werk en de toewijding van onze onderhandelaars. "Voor ons is nu de tijd gekomen om te consulteren, en te beoordelen of dit ontwerp van sociaal akkoord voor ons evenwichtig genoeg is."

Sommige elementen van deze ontwerpovereenkomst over vier hoofdpunten (minimumloon, harmonisatie tweede pensioenpijler arbeiders-bedienden, flexibiliteit en eindeloopbaan) moeten nog worden verduidelijkt om de reikwijdte en de omvang ervan juist te kunnen beoordelen en inschatten. De Algemene Centrale - ABVV zal haar evaluatie uitvoeren tijdens haar federaal comité van 17 juni 2021.

Deze ontwerpovereenkomst voorziet, en dat is historisch, in een opmerkelijke verhoging van het minimumloon, ook al wordt dit grotendeels door de gemeenschap gefinancierd. Dat roept ook vragen op over de financiering van de openbare diensten en de sociale zekerheid.

Wij herhalen dat het minimumloon voor het ABVV een prioriteit is en we verheugen ons dat er eindelijk schot in deze zaak komt.

Daarnaast weegt het luik over flexibiliteit zwaar door. Een blanco cheque voor overwerk, bovendien zonder vakbondscontrole, wekt de indruk dat we overgaan tot een collectieve verlenging van de arbeidstijd, terwijl we oproepen en pleiten voor een collectieve arbeidsduurvermindering.

Wat de eindeloopbanen betreft, is de vooruitgang in de landingsbanen op 55 jaar relevant. Maar de dogmatische weigering van de werkgeversbank om een vroeger vertrek te overwegen in ondernemingen in moeilijkheden heeft een bittere nasmaak gezien de gevolgen van de COVID-crisis op de tewerkstelling.

Voor ons is nu de tijd gekomen om te consulteren, en te beoordelen of dit ontwerp van sociaal akkoord evenwichtig genoeg is.

Los van de evaluatie van dit ontwerp van sociaal akkoord, blijft de Algemene Centrale - ABVV gekant tegen het bemiddelingsvoorstel van de regering dat een dwingende loonnorm van 0,4% en consumptiecheques van 500 euro wil opleggen aan werknemers.

De wet van 96 blijft een onrechtvaardigheid die wij zullen blijven bestrijden.