Bescherming van jongeren in de houtsector

Gezien in de houtsector (PC 125) tijdens de vakantieperiode veel jonge mensen ingezet worden, is het belangrijk om de aandacht te vestigen op de regels die in dit opzicht moeten worden nageleefd. De regelgeving beschermt onze jongeren (15 tot 18 jaar) in verschillende aspecten van de arbeidssituatie en dit op vlak van arbeidsduur, rusttijden en het welzijn op het werk.

Hieronder de belangrijkste principes:

Arbeidsduur en rusttijden.

 • Mogen niet langer werken dan 8 uur per dag en 38 uur per week.
 • De tijd besteedt aan een opleiding telt mee als arbeidstijd.
 • De totale duur van een opleiding en verrichte arbeid samen mag de wettelijke grenzen van de arbeidsduur niet overschrijden.
 • Jeugdige werknemer die langer werken dan 4½ hebben recht op een pauze van 30 minuten. Langer dan 6 uur werken geeft recht op een rusttijd van 1 uur waarvan een half uur ineens moet worden genomen (bijvoorbeeld 2 x 15 minuten pauze en een half uur als lunchpauze).
 • De interval tussen twee arbeidsprestaties moet minstens 12 uur bedragen.
 • Geen zondagarbeid, feestdagenarbeid en nachtwerk voor jongeren.

Vanaf 18 jaar worden jongeren beschouwd als normale werknemers voor wat betreft de arbeidsduur en de rusttijden

Welzijn op het werk,

Tenzij een risicoanalyse anders uitwijst is het verboden:

 • Werken te laten uitvoeren die lichamelijk of psychisch te zwaar zijn.
 • Jongeren bloot te stellen aan giftige of carcinogene stoffen of ionerende straling.
 • Jongeren bloot te stellen aan extreme koude, hitte, lawaai of trillingen
 • Deze welke risicofactoren inhoudt voor ongevallen waarvan men vermoedt dat jongeren die niet beseffen of niet kunnen voorkomen.

De werkgevers zijn verplicht:

 • Voorafgaandelijk aan de tewerkstelling een analyse uit te voeren van de risico's waaraan jongeren bij hun arbeid blootgesteld kunnen worden en dit na advies van de preventieadviseur.
 • Op grond hiervan preventiemaatregelen te nemen om risico's te voorkomen, schade te voorkomen en schade te beperken en in te staan voor een goed onthaal en begeleiding van de jongere.