Nieuwe geldigheidsduur maaltijd-, eco-, sport-, cultuur- en geschenkcheques

De geldigheidsduur van alle maaltijd-, eco- en geschenkcheques waarvan de geldigheidsdatum vervalt (of verviel) gedurende de maanden maart, april, mei en juni 2020, wordt met zes maanden verlengd. De sport- en cultuurcheques waarvan de geldigheidsduur vervalt op 30 september 2020, blijven geldig tot en met 31 december 2020.

Het Koninklijk Besluit dat - in lijn met het hierover op 8 april 2020 door de Nationale Arbeidsraad uitgebrachte advies - de reglementering in die zin aanpast, werd op 29 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Indien de komende maanden zou blijken dat dit nodig is, voorziet het KB nu reeds dat de minister van Sociale Zaken bij ministerieel besluit, na advies van de Nationale Arbeidsraad, een verdere verlenging van de geldigheidsduur kan voorzien.

Situering

Om de verspreiding van het covid-19 coronavirus tegen te gaan, werden vanuit de regering diverse maatregelen opgelegd, in het bijzonder de sluiting van het merendeel der handelszaken en het beperken van verplaatsingen tot essentiële verplaatsingen.

Gegeven die omstandigheden, leek het ons aangewezen om de geldigheidsduur van de cheques die tijdens deze periode vervallen of dreigen te vervallen, te verlengen, teneinde de ermee gepaard gaande koopkracht niet verloren te laten gaan.

Reeds op 8 april 2020 werd hierover een unaniem advies uitgebracht binnen de Nationale Arbeidsraad. Op 29 mei 2020 werd het Koninklijk Besluit vereist om uitvoering te geven aan dit advies, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Eigenlijke verlenging geldigheidsduur cheques

Maaltijd-, eco- en geschenkcheques

Alle papieren en elektronische cheques (maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques) die in maart, april, mei en juni 2020 verstrijken, worden verlengd met een periode van 6 maanden vanaf de datum waarop die cheques verstrijken.

Sport- en cultuurcheques

Sport- en cultuurcheques hebben een vaste geldigheidsduur. De cheques die nog geldig zijn, verstrijken normaal gezien op 30 september 2020. Van deze cheques wordt de vervaldatum verschoven naar 31 december 2020

Indien de komende maanden zou blijken dat dit nodig is, voorziet het KB nu reeds dat de minister van Sociale Zaken bij ministerieel besluit, na advies van de Nationale Arbeidsraad, een verdere verlenging van de geldigheidsduur kan voorzien.

De uitgiftebedrijven hebben zich ertoe verbonden een snelle en doeltreffende informatiecampagne over deze verlenging te voeren naar de begunstigden, hun werkgevers en de verschillende handelaars toe.