Een feestdag gaat nooit verloren

Elk jaar zijn er tien wettelijke feestdagen waarop geen enkele werknemer mag tewerkgesteld worden, tenzij in bepaalde sectoren zoals de zorg of de horeca. Hoewel de werknemer niet hoeft te werken op deze dagen, heeft hij wel recht op loon.

DE TIEN WETTELIJKE FEESTDAGEN 2024

Nieuwjaar

Ma 1 jan

Paasmaandag

Ma 1 apr

Dag van de Arbeid

Wo 1 mei

O.H. Hemelvaart

Do 9 mei

Pinkstermaandag

Ma 20 mei

Nationale Feestdag

Zo 21 jul

O.L.V. Hemelvaart

Do 15 aug

Allerheiligen

Vr 1 nov

Wapenstilstand

Ma 11 nov

Kerstmis

Wo 25 dec

Valt een feestdag samen met een zondag of een andere dag waarop de onderneming gesloten is (zoals bv. de 21ste juli 2024), dan mag die dag vervangen worden door een dag waarop de werknemer normaal wel werkt.

Is er geen onderlinge overeenkomst voor die vervangingsdag, dan valt de betaalde feestdag automatisch op de eerstvolgende werkdag.

Als de vervangingsdagen bepaald worden, moeten deze bekendgemaakt worden vóór 15 december van elk jaar. Er moet een lijst opgemaakt en uitgehangen worden op een zichtbare plaats voor elke werknemer. Bovendien moet er een kopie van beschikbaar zijn in elk arbeidsreglement.

Vervangingsdagen vastleggen

Vervangingsdagen worden in eerste instantie vastgelegd door de paritaire comités of de paritaire subcomités. Is dat er niet, dan neemt de ondernemingsraad (OR) deze taak op zich. Bij afwezigheid daarvan, mogen de werkgever en de syndicale afvaardiging in overleg beslissen over deze dag.
Is er echter geen syndicale afvaardiging, of komen de twee partijen niet tot een overeenkomst? De werkgever kan dit dan rechtstreeks met de werknemers beslissen.

Opgelet: het is ook mogelijk om in overeenkomst de werkgever deze dag te laten opnemen als jaarlijkse vakantie. Dan kiest de werknemer zelf wanneer hij de dag vrij neemt.

Jouw loon

Als werknemer heb je recht op het normale loon. Het verschuldigde loon wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren die je normaal op die dagen zou presteren, indien het een werkdag zou geweest zijn.

Het feestdagenloon

Het kan zijn dat je uurloon voor die feestdagen (=feestdagenloon) hoger moet liggen dan je baremaloon. Dit is vooral het geval bij arbeiders die overuren presteren en/of recht hebben op een overurentoeslag, ploegenpremie, koudepremie, …  Eigenlijk zowat alle toeslagen en premies die verbonden zijn aan een gepresteerd uur en waarop een brutobedrag wordt betaald.

Als je denkt dat je werkgever dit niet correct toepast, dan laat je dit het beste controleren door je lokale AC-vakbondskantoor. Neem dan zeker de loonfiche mee van de maand voorafgaand aan de maand waarin de feestdag valt.

Voor bedienden is dit in bijna alle gevallen niet van toepassing, omdat bedienden doorgaans op maandbasis een forfaitair loon ontvangen en niet per uur worden betaald.

Ik werk op een feestdag

Werk je wel op een feestdag of vervangingsdag? Dan heb je recht op een volle of halve dag betaalde inhaalrust. Dit hangt van het aantal werkuren dat je op die dag aflevert. De inhaalrust mag je opnemen:

  • op een dag waarop je gewoonlijk arbeid zou moeten verrichten;
  • binnen de zes weken die volgen op de feestdag waarop je tewerkgesteld werd.

Let wel, het feestdagenloon is niet van toepassing wanneer je die dag wél moet werken.  Dan wordt het gewone loon betaald.  Uiteraard met de voorziene toeslagen indien van toepassing.

Moet je werken op een feestdag die niet binnen je contractuele uren valt, dan betaalt de werkgever dit als overuren en ontvang je 200 % van jouw loon voor die dag.

Let op!
Het is goed mogelijk dat er in je sector andere afspraken zijn gemaakt voor arbeid verricht op een feestdag. Controleer dus zeker of je in zo’n sector zit en wat daar de afspraken zijn!