Werknemers in de sociale economie hebben nood aan aangepaste toegang tot pensioenen en landingsbanen

Vakbondsorganisaties van de beschutte en sociale werkplaatsen, de maatwerkbedrijven, maken zich zorgen over de impact van de maatregelen van de uittredende regering op de eindeloopbaan van oudere werknemers met een beperking. Hoewel deze werknemers nood hebben aan aangepaste toegangsvoorwaarden, dreigen de door de regering voorziene plannen hen dit net te ontnemen. Afgevaardigden uit de maatwerksector treden op 25 april hierover in debat met de politieke partijen.

Werknemers uit de maatwerkbedrijven hebben nood aan goede regelingen om de werkbelasting aan het einde van hun loopbaan het hoofd te kunnen bieden. Zij zetten zich ondanks hun arbeidsbeperking immers dagelijks in op de arbeidsmarkt, maar ondervinden hiervan wel zwaardere gevolgen voor hun gezondheid en inzetbaarheid.

We betreuren dat, door een combinatie van maatregelen die door de regering werden genomen of voorzien, deze werknemers in een bijzonder precaire situatie dreigen terecht te komen, met name aan het einde van hun loopbaan. 

Om de werknemers met een arbeidsbeperking het uitzicht op een fatsoenlijke eindeloopbaan te geven, verzoeken wij de volgende regering om de nodige wettelijke initiatieven te nemen die tegemoetkomen aan de volgende punten:

  1. De blijvende mogelijkheid voor werknemers met een arbeidsbeperking om op de leeftijd van 65 jaar met wettelijk pensioen te gaan.
  2. De inclusie van alle doelgroepwerknemers in de beschutte en sociale werkplaatsen in de definitie van 'zwaar beroep' voor het vervroegd pensioen, en het behoud van het volwaardig pensioen zonder korting ten gevolge van de gedwongen vervroegde uitstap.
  3. Toegankelijke SWT-stelsels, waarbij met name de loopbaanvoorwaarden dienen te worden beperkt en een automatische vrijstelling van de beschikbaarheid dient te worden voorzien.
  4. Het behoud van de toegang tot landingsbanen vanaf 55 jaar voor deze doelgroep.
  5. Het vrijstellen van deze doelgroep van de voorziene versnelling van de degressiviteit in de werkloosheidsuitkering.
  6. Het vrijstellen van deze doelgroep van de regeling inzetbaarheidsverhogende maatregelen.
  7. Bijkomende inspanningen op vlak van werkbaar werk en aangepast werk
  8. Het invoeren van specifieke maatregelen die rekening houden met de specifieke situatie van vrouwen in de sector. 

Afgevaardigden uit de sector willen in dialoog treden met de toekomstige regering om werk te maken van een duurzame oplossing.

Een eerste stap daarin is een debat met kandidaten op lijsten van democratische partijen om de bezorgdheden over te brengen. Tevens wordt een actie op touw gezet aan het kabinet van uittredend minister van pensioenen Daniel Bacquelaine.