Breng de loonkloof in je bedrijf in kaart

Dat CEO’s van beursgenoteerde bedrijven dik verdienen, veel meer dan hun werknemers, is alom bekend. Maar er bestaat in België een loonkloof die tot nu toe onderbelicht is gebleven: die tussen de doorsnee werknemer en diens leidinggevende in een niet-beursgenoteerd bedrijf. Nochtans hebben delegees de middelen om die kloof in hun bedrijf in kaart te brengen.

Bij het woord loonkloof denken we algauw aan het hemelsbrede verschil in verloning tussen mannen en vrouwen, de loonspanning tussen dik betaalde CEO’s van beursgenoteerde bedrijven en hun werknemers, of de verschillen tussen sterke en zwakke economische sectoren. Toch is er een loonkloof die in België helaas onderbelicht blijft: de loonkloof tussen leidinggevenden van niet-beursgenoteerde bedrijven en hun doorsnee werknemers.

Dat leidinggevenden zoals managers of CEO’s een stuk beter verdienen dan de werknemers in het bedrijf, dat is alom geweten. Academische studies en analyses van de pers op basis van enquêtes wijzen er keer op keer op dat managers en CEO’s doorgaans “heel wat meer” verdienen. Maar hoe groot de loonkloof exact is, berekend op basis van actuele verloning in de bedrijven, daarvoor dienen we in de cijfers te duiken.

Wat kan een delegee doen?

Werknemersvertegenwoordigers in de Ondernemingsraad kunnen de loonkloof van hun bedrijf zelf in kaart brengen. Hoe? Dat kan onder meer via het opvragen van informatie die het bedrijf verplicht is te geven en te bespreken. Opgelet ! onderstaande te verstrekken info is gekoppeld aan timings!

1. De basisinformatie

De basisinformatie slaat op de mededeling van de basisinfo aan de leden van de ondernemingsraad: waaronder de personeelskosten. De inlichtingen betreffende de personeelskosten moeten uitgesplitst worden in: kosten verbonden aan de personeelsdienst en de sociale dienst (uitrusting, sociaal secretariaat, administratiekosten HR) vergoeding van het personeel, uitgesplitst voor arbeiders, bedienden en directiepersoneel; wettelijke sociale lasten, kosten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen; sociale lasten voortspruitend uit conventionele bepalingen (de verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit CAO’s); aanvullende pensioenverzekeringen; andere sociale lasten en extralegale voordelen.

Die personeelskosten mogen meegedeeld worden per onderdeel. Indien binnen de ondernemingsraad geen overeenstemming bestaat over de definitie van het begrip “directiepersoneel”, worden als directieleden beschouwd de personen die volgens de procedure van de sociale verkiezingen een leidinggevende functie hebben.

2. De jaarlijkse informatie

De mededeling van de jaarlijkse informatie draagt bij tot het aanvullen en het actualiseren van de basisinformatie. Dankzij deze informatie beschikt de ondernemingsraad over inlichtingen over de toestand en de evolutie van de onderneming tijdens het afgelopen jaar. Ze laat toe om de verschillen tussen de vastgelegde doelstellingen en hun effectieve realisatie te herkennen. Deze verschillen moeten verklaard en besproken worden.

3. De periodieke informatie

De periodieke informatie moet inlichtingen bevatten over het te verwachten verloop van de afzet, de bestellingen, de productie, de kosten en kostprijzen, de voorraden, de productiviteit en de tewerkstelling.

4. De occasionele informatie

Wanneer zich gebeurtenissen voordoen of beslissingen genomen worden die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de onderneming, wordt een occasionele informatie aan de ondernemingsraad verstrekt, zonder het ogenblik van een vergadering gewijd aan de periodieke informatie af te wachten. Deze informatie moet zo spoedig mogelijk gebeuren. 

Meer info over de EFI aan de OR: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=44479

5. Het tweejaarlijks verslag van de bezoldigingsstructuur

Om de loonkloof tussen mannen- en vrouwenlonen binnen het bedrijf te dichten, legt de wet aan de werkgever op om elke twee jaar een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen zijn onderneming op te stellen. Het doel is te bepalen of het bezoldigingsbeleid genderneutraal is op ondernemingsniveau en, indien dat niet het geval is, over te gaan tot overleg met de personeelsafvaardiging om daartoe te komen. De te verstrekken gegevens betreffen oa inlichtingen over de bruto-bezoldigingen van de werknemers van elke categorie.

Deze analyse maakt het voorwerp uit van een verslag dat om de twee jaar overgemaakt moet worden aan de ondernemingsraad. Hiertoe zal de werkgever van een onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste vijftig werknemers tewerkstelt een beknopt formulier moeten invullen. De werkgever van een onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste honderd werknemers tewerkstelt, dient het analyseverslag op te stellen aan de hand van een volledig formulier

Meer info: http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=41822

Deze informatiebronnen gebundeld, leveren een vrij accuraat beeld op van de loonverschillen tussen leidinggevenden en werknemers in het bedrijf.