CAO betreffende de invoering van een sectorale non-discriminatiecode

De sociale partners ondertekenden op het paritair comité ( PSC 125) van 26 november 2019 de cao betreffende de invoering van een sectorale non-discriminatiecode. Doelstelling van deze cao is om alle werkgevers en werknemers uit de sector te sensibiliseren om deze non-discriminatiecode te respecteren.

Dankzij het afsluiten van deze CAO werd verder onder andere bekomen dat:

  • De werkgever jaarlijks verslag zal uitbrengen aan de ondernemingsraad over de genomen initiatieven in verband met non-discriminatie.
  • Bij ontstentenis van een ondernemingsraad zal er verslag worden uitgebracht aan het CPBW.
  • Bij ontstentenis van een CPBW aan de syndicale delegatie. Bij ontstentenis van een overlegorgaan, geeft de werkgever een verslag aan zijn personeel via een personeelsvergadering.

U kan deze afgesloten CAO hieronder raadplegen:

https://www.accg.be/nl/sector/houtindustrie/tool/cao-betreffende-de-invoering-van-een-sectorale-nondiscriminatiecode